15 câu trắc nghiệm Silic và hợp chất của silic cực hay có đáp án15 câu trắc nghiệm Silic và hợp chất của silic cực hay có đáp án

Câu 1: Si tác dụng với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường ?

A. F2   B. O2   C. H2   D. Mg.

Quảng cáo

Đáp án: A

Câu 2: Trong phản ứng nào sau đây, silic có tính oxi hóa ?

A. Si + 2F2 → SiF4   B. Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

C. 2Mg + Si → Mg2Si   D. Si + O2 →SiO2

Đáp án: C

Câu 3: Phản ứng nào sau đây là sai ?

A. SiO2 + 2C → 2CO + Si

B. SiO2 + 4HCl→ SiCl4 + 2H2O

C. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

D. SiO2 + 2Mg → 2MgO + Si

Đáp án: B

Câu 4: "Thủy tinh lỏng" là

A. silic đioxit nóng chảy.

B. dung dịch đặc của Na2SiO3 và K2SiO3.

C. dung dịch bão hòa của axit silixic.

D. thạch anh nóng chảy.

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 5: Silic ddioxxit phản ứng được với tất cả các chất trong dãy sau đây ?

A. NaOH, MgO, HCl   B. KOH, MgCO3, HF

C. NaOH, Mg, HF    D. KOH, Mg, HCl

Đáp án: C

Câu 6: Nung nóng NaOH dư với 5 kg cát khô, thu được 9,15 kg Na2SiO3. Hàm lượng SiO2 trong cát là

A. 90%.   B. 96%.   C. 75%.   D. 80%.

Đáp án: A

SiO2    →    Na2SiO3

60kg      →      122kg

4,5kg      ←     9,15kg

%SiO2 = (4,5/5) x 100% = 90%

Câu 7: Cho 25 gam hỗn hợp silic và than tác dụng với dung dịch NaOH đặc, dư, đun nóng thu được 11,2 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Si trong hỗn hợp ban đầu là ( biết hiệu suất phản ứng là 100%)

A. 56%.   B. 14%.   C. 28%.   D. 42%.

Đáp án: C

Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

nSi = 1/2. nH2 = 0,25 mol

Silic và hợp chất của silic

Câu 8: Cho m gam hỗn hợp Na2CO3 và Na2SiO3 vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít khí X và 3,9 gam kết tủa Y. Giá trị của m là

A. 22.   B. 28,1.   C. 22,8.   D. 15,9.

Quảng cáo

Đáp án: A

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

⇒ x = 3,36 / 22,4 = 0,15 (mol)

Na2SiO3 + 2HCl → 2NaCl + H2SiO3

⇒ y = 3,9/78 = 0,05 (mol)

m = 106.0,15 + 122.0,05 = 22 (gam)

Câu 9: Công thức hoá học của thuỷ tinh là:

A. Na2O.CaO.6SiO2           B. CaO.6SiO2

C. Na2O.6SiO2           D. Na2O.CaO.2SiO2

Đáp án: A

Câu 10: Nghiền thủy tinh thành bột rồi cho vào nước cất, nhỏ thêm vài giọt phenolphtalein. Màu của dung dịch thu được là:

A. không màu.           B. màu đỏ.

C. màu hồng.           D. màu tím.

Đáp án: C

Thủy tinh có gốc silicat của kim loại kiềm, khi được hòa tan vào nước sẽ phân hủy tạo ra môi trường kiềm

Na2SiO3 + H2O ⇆ 2NaOH + H2SiO3

Câu 11: Những người đau dạ dày thường có pH trong dạ dày nhỏ hơn 2 (mức bình thường là nằm trong khoảng từ 2 đến 3). Để chữa bệnh, người bệnh thường uống chất nào dưới đây trước bữa ăn ?

A. Nước đường

B. Dung dịch NaOH loãng

C. Nước muối

D. Dung dịch NaHCO3

Đáp án: D

Câu 12: Cho các phản ứng sau:?

(1) Si + F2

(2) Si + O2

(3) Si + NaOH + H2O →

(4) Si + Mg →

(5) Si + HF + HNO3

Số phản ứng Si thể hiện tính khử là

A. 1.           B. 3.

C. 4.           D. 2.

Đáp án: C

Câu 13: Để khắc chữ hoặc hình trên thủy tinh người ta sử dụng dung dịch nào dưới đây ?

A. Na2SiO3.           B. H2SiO3.

C. HCl.           D. HF.

Đáp án: D

Câu 14: Điều nào sau đây là sai ?

A. Silicagen là axit salixic khi bị mất nước.

B. Axit silixic là axit yếu nhưng mạnh hơn axit cacbonic.

C. Tất cả các muối silicat đều không tan (trừ muối của kim loại kiềm và amoni).

D. Thủy tinh lỏng là dung dịch muối của axit silixic.

Đáp án: B

Câu 15: Phản ứng nào dùng để điều chế silic trong công nghiệp ?

A. SiO2 + 2Mg → Si + 2MgO

B. SiO2 + 2C → Si + 2CO

C. SiCl4 + 2Zn → 2ZnCl2 + Si

D. SiH4 → Si + 2H2

Đáp án: B

Quảng cáo

Xem thêm Bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 cực hay có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11