Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 11 có đáp án năm 2021 mới nhất

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 11 có đáp án năm 2021 mới nhất

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện môn Lịch Sử lớp 11 để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Lịch Sử, chúng tôi biên soạn bộ Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 11 có đáp án năm 2021 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao.

TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN

GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)

Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, những văn kiện được kí kết tại các hội nghị hòa hình đã đưa đến hình thành một trật tự thế giới mới, đó là

A.   Trật tự Viên        

B.    Trật tự Oasinhtơn 

C.    Trật tự Vécxai      

D.   Trật tự Vécxai – Oasinhtơn

Đáp án:

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức các hội nghị hòa bình ở Vécxai (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921-1922) để kí kết hòa ước và các hiệp định phân chia quyền lợi. Một trật tự thế giới mới được thiết lập thông qua các văn kiện được kí ở Vécxai và Oasinhtơn thường được gọi là hệ thống Vécxai – Oasinhtơn.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Một trật tự thế giới mới đựơc hình thành sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

A.   Hệ thống Pari - Vec-xai.    

B.    Hệ thống Vec-xai - Oasinhtơn.

C.    Hệ thống Bec-lin - Tôkiô. 

D.   Hệ thống Vec-xai - Rôma.

Đáp án:

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản tổ chức Hội nghị hòa bình ở Vécxai (1919-1920) và Oa-sinh-tơn (1921-1922) đã kí kết hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi. Một trật tự thế giới mới được thiết lập thông qua các văn kiện được kí ở Vécxai và Oa-sinh-tơn, thường được gọi là hệ thống Vécxai - Oasinhtơn.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Tổ chức chính trị nào được thành lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có nhiệm vụ duy trì trật tự thế giới mới?

A.   Hội Quốc liên 

B.    Liên hợp quốc 

C.    Hội Liên hiệp quốc tế mới 

D.   Hội Quốc xã

Đáp án:

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, để duy trì trật tự thế giới mới, Hội Quốc liên- một tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên được thành lập với sự tham gia của 44 nước thành viên

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Hội Quốc Liên ra đời nhằm mục đích gì?

A.   Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các nước.

B.    Hợp tác phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

C.    Duy trì trật tự thế giới mới sau chiến tranh.

D.   Phân chia quyền lợi của các nước thắng trận.

Đáp án:

Nhằm duy trì trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Hội Quốc liên - một tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên - được thành lập với sự tham gia của 44 nước thành viên.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 diễn ra đầu tiên ở quốc gia nào?

A.   Anh     

B.    Pháp 

C.    Đức      

D.   Mĩ

Đáp án:

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 bùng nổ ở Mĩ (10-19290, sau đó lan ra toàn bộ thế giới tư bản, chấm dứt thời kì ổn định và tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Cuộc khủng hoảng trong những năm 1929 - 1933 diễn ra chủ yếu ở lĩnh vực

A.   Xã hội                     

B.    Kinh tế                         

C.    Văn hóa       

D.   Chính trị

Đáp án:

Cuộc khủng hoảng trong những năm 1929 - 1933 chủ yếu diễn ra trên lĩnh vực kinh tế.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Hậu quả nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã đặt ra yêu cầu gì đối với các nước tư bản?

A.   Xem xét lại con đường phát triển của mình. 

B.    Cải cách kinh tế - xã hội. 

C.    Phát xít hóa chế độ chính trị. 

D.   Đổi mới quá trình quản lí và tổ chức sản xuất.

Đáp án:

Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã đe dọa nghiêm trọng cho sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Để cứu vãn tình thế, các nước tư bản buộc phải xem xét lại con đường phát triển của mình. Cần thay đổi con đường phát triển của mình sao cho phù hợp với tình hình cụ thể thời kì này.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, các nước tư bản Anh, Pháp, Mĩ đã thực hiện biện pháp gì?

A.   Kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài 

B.    Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân 

C.    Quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy ở trong nước 

D.   Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội ở trong nước

Đáp án:

Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, các nước Anh, Pháp, Mĩ đã tiến hành những cải cách kinh tế - xã hội và đổi mới quá trình quản lí, tổ chức lại sản xuất để xoa dịu mâu thuẫn trong nước và vực dậy nền sản xuất

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Để giải quyết khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, các nước Đức, Italia, Nhật Bản đã làm gì?

A.   Lôi kéo, tập hợp đồng minh                      

B.    Thiết lập chế độ độc tài phát xít

C.    Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân

D.   Thủ tiêu các quyền tự do, dân chủ của nhân dân.

Đáp án:

Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, các nước Đức, Italia, Nhật Bản đã tìm kiếm lối thoát bằng cách thiết lập chế độ độc tài phát xít - nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Thiết lập chế độ độc tài phát xít là cách giải quyết khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 của những quốc gia nào?

A.   Đức, Áo- Hung 

B.    Đức, Italia, Nhật Bản 

C.    Đức, Italia, Áo- Hung 

D.   Đức, Nhật Bản

Đáp án:

Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, các nước Đức, Italia, Nhật thiết lập một hình thức thống trị mới là chế độ độc tài phát xít – nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Biện pháp thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929-1933 của các nước tư bản Đức, Italia, Nhật là gì?

A.   Thiết lập chế độ độc tài phát xít và phát động chiến tranh chia lại thế giới.

B.    Giảm giá sản phẩm để kích thích tiêu dùng.

C.    Đóng cửa các nhà máy, xí nghiệp trong 1 thời gian ngắn.

D.   Tiến hành cải cách kinh tế -xã hội.

Đáp án:

Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) các nước Đức, Ý, Nhật đã tìm lối thoát bằng việc thiết lập các chế độc tài phát xít và phát động chiến tranh chia lại thế giới.

Đáp án cần chọn là: A

Chú ý

Đáp án D: là biện pháp khắc phục khủng hoảng của Mĩ, Anh, Pháp.

Câu 12: Sự ra đời của hai khối đế quốc đối lập nhau từ đầu những năm 30 của thế kỉ XX đã báo hiệu nguy cơ gì?

A.   Phong trào đấu tranh của nhân dân bị đàn áp 

B.    Các quyền tự do, dân chủ của nhân dân bị thủ tiêu 

C.    Đảng Cộng sản ở nhiều nước phải ngừng hoạt động 

D.   Một cuộc chiến tranh thế giới mới

Đáp án:

Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít đã đưa đến sự hình thành hai khối đế quốc đối lập: một bên là Mĩ, Anh Pháp với một bên là Đức, Italia, Nhật Bản và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

⇒ Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít đã đưa đến nguy cơ nghiêm trọng nhất là một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13: Sau cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) đã hình thành hai khối đế quốc đối lập đó là

A.   Mĩ, Anh, Pháp >< Đức, Ia-ta-li-a, Nhật Bản.

B.    Mĩ, I-ta-li-a, Nhật >< Anh, Pháp, Đức.

C.    Mĩ, Đức, Anh >< I-ta-li-a, Nhật, Pháp.

D.   Đức, Áo - Hung, I-ta-li-a >< Anh, Pháp, Mĩ.

Đáp án:

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 làm cho quan hệ giữa các cường quốc tư bản ngày càng chuyển biến phức tạp. Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập: một bên là Mĩ, Anh, Pháp với một bên là Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. Cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 14: Các nước đế quốc tham dự hội nghị Véc- xai (1919-1920) với mục đích chính là

A.   Phân chia thành quả chiến tranh 

B.    Tập hợp lực lượng để tiêu diệt nước Nga Xô viết 

C.    Thiết lập một nền hòa bình bền vững 

D.   Làm suy yếu nước Đức

Đáp án:

Hội nghị Véc-xai được diễn ra khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. Mục đích chính của hội nghị chính là phân chia thành quả chiến tranh giữa các nước thắng trận, xác lập sự áp đặt, nô dịch với các nước bại trận.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15: Mục đích chủ yếu của các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A.   Kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước tư bản.

B.    Kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi cho các nước thắng trận.

C.    Kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước chịu ảnh hưởng của chiến tranh.

D.   Kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước thuộc địa.

Đáp án:

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Véc - xai (1919 - 1920) và Oa-sinh-tơn (1921 - 1922) với mục đích chủ yếu là kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi cho các nước thắng trận.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 16: Vì sao trong những năm 1919-1920, mặc dù đã có một hội nghị hòa bình để giải quyết vấn đề chiến tranh ở Vécxai nhưng năm 1921, Mĩ lại triệu tập một hội nghị hòa bình mới ở Oasinhtơn?

A.   Mâu thuẫn giữa các nước thắng - bại chưa được giải quyết triệt để 

B.    Mĩ không đạt được quyền lợi như mong muốn ở hội nghị Véc- xai   

C.    Vấn đề nước Đức chưa được giải quyết

D.   Quyền lợi của các nước thắng trận chưa được phân chia công bằng

Đáp án:

Quốc hội Mĩ không phê chuẩn hòa ước Véc-xai vì quyền lợi của nước Mĩ không được thỏa mãn ⇒ Mĩ đã triệu tập một hội nghị ở Oasinhtơn từ ngày 12-9-1929 với sự tham dự của 9 nước Anh, Pháp, Mĩ, Italia, Nhật, Bỉ, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Trung Quốc. Sau hội nghị Mĩ không chỉ thủ tiêu được liên minh Anh - Nhật mà còn trở thành nước đóng vai trò chủ đạo trong bốn cường quốc ở khu vực Thái Bình Dương; mở toang cánh cửa Trung Quốc để hàng hóa Mĩ có điều kiện xâm nhập vào thị trường này; giành được quyền phát triển hải quân ngang hàng với Anh

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17: Mục tiêu thành lập của tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên là

A.   Duy trì trật tự thế giới mới

B.    Tăng cường an ninh giữa các nước

C.    Đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế

D.   Thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, khoa học giữa các nước

Đáp án:

Nhằm duy trì trật tự thế giới mới, Hội Quốc liên - một tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên được thành lập với sự tham gia của 44 nước thành viên.

⇒ Mục tiêu thành lập của tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên (Hội Quốc liên) là duy trì trật tự thế giới mới

Đáp án cần chọn là: A

Câu 18: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khủng hoảng kinh tế trong những năm 1929-1933 là

A.   Giá cả đắ đỏ, người dân không mua được hàng hóa 

B.    Hậu quả của cao trào cách mạng thế giới 1918 – 1923 

C.    Sản xuất ồ ạt “cung” vượt quá “cầu” thời kì 1924 – 1929 

D.   Việc quản lí, điều tiết sản xuất ở các nước tư bản lạc hậu

Đáp án:

Cuộc khủng hoảng 1929 – 1933 là “khủng hoảng thừa”. Nguyên nhân chủ yếu là do các nước tư bản chạy theo lợi nhuận, sản xuất hàng hóa ồ ạt, không gắn với cải thiện đời sống người lao động khiến cho hàng hóa ế thừa, cung vượt quá xa cầu

Đáp án cần chọn là: C

Câu 19: Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933?

A.   Tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản 

B.    Đem lại nhiều cơ hội và quyền lợi cho một số nước tư bản 

C.    Công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, đời sống khó khăn 

D.   Gây hậu quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội, đe dọa sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản

Đáp án:

Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 bao gồm:

- Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa.

- Gây hậu quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội.

- Hàng chục triệu công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, sống trong cảnh nghèo đói, túng quẫn.

- Nhiều cuộc đấu tranh, biểu tình, tuần hành của những người thất nghiệp diễn rã ở khắp các nước.

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 không đem lại nhiều cơ hội và quyền lợi cho một số nước tư bản.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 20: Đặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là

A.   Khủng hoảng thừa, khủng hoảng trầm trọng và kéo dài nhất trong lịch sử các nước tư bản chủ nghĩa. 

B.    Khủng hoảng thiếu, diễn ra lâu nhất trong lịch sử các tư bản chủ nghĩa. 

C.    Khủng hoảng diễn ra nhanh nhất trong lịch sử các nước tư bản chủ nghĩa. 

D.   Khủng hoảng thừa diễn ra nhanh nhất trong lịch sử các nước tư bản chủ nghĩa.

Đáp án:

- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là cuộc khủng hoảng thừa, gây hậu quả nghiêm trọng đến nền kinh tế, xã hội của các nước, đặc biệt là các nước tư bản chủ nghĩa trên thế giới: Sản xuất công nghiêp toàn thế giới giảm 38%, Mĩ giảm 46%; 13.000 công ti bị phá sản; hàng triệu hécta cây trồng bị phá bỏ, riêng ở Mĩ có 75% nông trại bị phá sản; hàng chục triệu công nhân, nông dân bị thất nghiệp, phá sản, đời sống nhân dân lao động hết sức cùng cực

- Khủng hoảng kéo dài nhất trong lịch sử (4 năm từ 1929 – 1933)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 21: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 không mang đặc điểm nào dưới đây?

A.   Diễn ra tình trạng hàng hóa ế thừa, cung vượt quá xa cầu.

B.    Cuộc khủng hoảng bùng nổ ở Mĩ sau đó lan ra các nước tư bản chủ nghĩa.

C.    Cuộc khủng hoảng kéo dài 4 năm và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng.

D.   Cuộc khủng hoảng chỉ ảnh hưởng đến các nước tư bản chủ nghĩa.

Đáp án:

Cuộc khủng hoảng 1929 - 1933 là “khủng hoảng thừa”. Nguyên nhân chủ yếu là do các nước tư bản chạy theo lợi nhuận, sản xuất hàng hóa ồ ạt, không gắn với cải thiện đời sống người lao động khiến cho hàng hóa ế thừa, cung vượt quá xa cầu.

Bùng nổ đầu tiên ở nước Mĩ sau đó lan ra các nước tư bản chủ nghĩa. Cuộc khủng hoảng kéo dài 4 năm và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Không chỉ đối với nền kinh tế các nước tư bản, nó còn có tác động mạnh mẽ tới nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 22: Trật tự Véc-xai – Oa-sinh-tơn được thiết lập phản ánh điều gì trong quan hệ quốc tế?

A.   Sự phân chia quyền lợi giữa các nước thắng trận 

B.    Tương quan lực lượng mới giữa các nước tư bản. 

C.    Sự bất đồng, mâu thuẫn về quyền lợi. 

D.   Sự xác lập ách thống trị và nô dịch đối với các nước bại trận.

Đáp án:

Với hệ thống Véc-xai – Oa-sinh-tơn, một trật tự thế giới mới đã được thiết lập. Sự phân chia quyền lợi giữa các nước tại hội nghị đã phản ánh tương quan lực lượng mới giữa các nước tư bản (quy mô thị trường, thuộc địa, sự phát triển kinh tế sau chiến tranh).

Đáp án cần chọn là: B

Câu 23: Trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã

A.   Xác lập được mối quan hệ hòa bình, ổn định trên thế giới.

B.    Giải quyết được những vấn đề cơ bản về dân tộc và thuộc địa.

C.    Giải quyết được những mâu thuẫn giữa các nước tư bản.

D.   Làm nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về vấn đề quyền lợi.

Đáp án:

Trật tự Véc-xai Oa-sinh-tơn được thiết lập đã nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước tư bản thắng trận ⇒ Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản trong thời gian này chỉ là tạm thời và mong manh.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 24: Đặc điểm cơ bản trong quan hệ giữa các nước tư bản từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất để trước chiến tranh thế giới thứ hai là

A.   Tạm thời và mong manh. 

B.    Lâu dài và bền vững. 

C.    Lâu dài. 

D.   Mong manh.

Đáp án:

Hội nghị Vécxai- Oasinhtơn không giải quyết được mâu thuẫn cơ bản giữa các nước đế quốc, mầm mống một cuộc chiến tranh mới vẫn còn tồn tại nên quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản trong thời gian sau chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mong manh. Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa tiếp tục là nguyên nhân dẫn đến bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai sau đó.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 25: “Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh” vì

A.   Hệ thống thuộc địa của các nước nhiều, ít khác nhau

B.    Có sự phát triển không đồng đều về kinh tế

C.    Các nước đều cho rằng mình có sức mạnh cạnh tranh riêng

D.   Làm nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về việc phân chia quyền lợi

Đáp án:

Trật tự Vécxai - Oasinhtơn được thiết lập nhưng ngay giữa các nước tư bản thắng trận cũng nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về quyền lợi. Chính vì thế, quan hệ giữa các nước tư bản trong thời gian này chỉ là tạm thời và mỏng manh.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 26: Đâu không phải là ý kiến đúng khi nhận xét về trật tự Vécxai-Oasinhtơn?

A.   Mang tính chất đế quốc chủ nghĩa. 

B.    Mang lại quyền lợi cho các nước thắng trận xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của nhiều quốc gia dân tộc. 

C.    Có sự phân cực giữa các nước đế quốc 

D.   Gây nên mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ các nước đế quốc.

Đáp án:

Trật tự Vécxai-Oasinhtơn là trật tự mang tính chất đế quốc chủ nghĩa. Nó mang lại quyền lợi nhiều nhất cho các nước thắng trận: Anh, Pháp, Mĩ xác lập sự nô dịch, áp đặt với các nước bại trận, đặc biệt là các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc ⇒ tiếp tục đào sâu thêm mâu thuẫn giữa các nước đế quốc. Trật tự thế giới theo hệ thống Vecxai- Oasinhtơn không có sự phân cực. Bởi đó thực chất là sự thỏa thuận giữa các nước đế quốc trong hệ thống tư bản chủ nghĩa để giành được nhiều quyền lợi nhất.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 27: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự sụp đổ của Trật tự Véc-xai – Oa-sinh-tơn là

A.   Sự hình thành liên minh phát xít, gây chiến tranh thế giới thứ hai

B.    Sự mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước đế quốc không thể dung hòa

C.    Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc

D.   Sự tác động mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933

Đáp án:

Hai tháng sau khi Chiên tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản họp hội nghị hòa bình ở Vecxai (1919-1920) và Oasinhtơn (1921-1922) nhằm phân chia thành quả giữa các nước thắng trận và thiết lập một trật tự thế giới mới sau chiến tranh. Một trật tự thế giới mới được thiết lập thông qua các văn kiện được kí kết tại Véc xai và Oasinhtơn (hệ thống Vecxai-Oasinhtơn). Trật tự này quá nặng nề với các nước bại trận, không thỏa mãn được quyền lợi của các nước thắng trận khiến cho những mâu thuẫn giữa các nước đế quốc tiếp tục bị đào sâu. Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự sụp đổ của trật tự Vécxai – Oasinhtơn

Đáp án cần chọn là: B

Câu 28: Điểm khác biệt cơ bản giữa chủ nghĩa phát xít với chủ nghĩa tư bản dân chủ là

A.   Nền chuyên chính của những phần tử phản động, hiếu chiến nhất của tư bản tài chính 

B.    Nền thống trị bóc lột thậm tệ nhất đối với giai cấp công nhân 

C.    Bộ phận phản động nhất của tầng lớp tư bản tài chính 

D.   Nền chuyên chính, khủng bố công khai chế độ cộng sản trên thế giới

Đáp án:

- Chủ nghĩa phát xít là nền chuyên chính, khủng bố công khai của những phần tử phản động nhất, sô vanh nhất, đế quốc chủ nghĩa nhất của tư bản tài chính.

- Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền không phải là sự thay thế một chính phủ tư sản này bằng một chính phủ tư sản khác, mà đó là sự thay thế của một nền thống trị kiểu dân chủ sang thống trị kiểu độc tài.

Trong khi đó, nền dân chủ Tư bản chủ nghĩa có những đặc điểm cơ bản là:

- Nền dân chủ cho thiểu số, phục vụ lợi ích cho thiểu số.

- Mang bản chất của giai cấp tư sản, lợi ích của giai cấp tư sản đối lâp với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

- Do các đảng của giai cấp tư sản lãnh đạo, đa đảng về chính trị.

- Được thực hiện trên cơ sở kinh tế là chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về TLSX chủ yếu của toàn XH đó là chế độ áp bức bóc lột.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 29: Chủ nghĩa phát xít được định nghĩa là

A.   Nền chuyên chính khủng bố công khai của những kẻ đầu trọc, hiếu chiến nhất

B.    Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, manh động nhất

C.    Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất

D.   Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực tay sai phản động nhất, hiếu chiến nhất

Đáp án:

Các nước Đức, Italia, Nhật Bản lại tìm lối thoát bằng những hình thức thống trị mới. Đó là việc thiết lập các chế độ độc tài phát xít - nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất. Đó là định nghĩa về chủ nghĩa phát xít.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 30: Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến xuất hiện hai con đường giải quyết khủng hoảng khác nhau giữa các nước tư bản trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933?

A.   Do sự khác biệt về thái độ của các nước với trật tự Vécxai – Oasinhtơn 

B.    Do sự khác biệt về tiềm lực kinh tế 

C.    Do sự khác biệt về yếu tố lịch sử 

D.   Do mức độ phát triển khác nhau của phong trào hòa bình dân chủ

Đáp án:

Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng đã xuất hiện 2 giải pháp, con đường khác nhau:

- Mĩ, Anh, Pháp tiến hành những cải cách kinh tế- xã hội, đổi mới quá trình quản lý sản xuất

- Đức, Italia, Nhật Bản thiết lập một nền cai trị cứng rắn- chế độ độc tài phát xít- nền chuyên chính, khủng bố công khai của những phần tử phản động nhất, sô vanh nhất, đế quốc chủ nghĩa nhất của tư bản tài chính

*Nguyên nhân:

- Tiềm lực kinh tế: nhóm các nước tư bản dân chủ có một nền kinh tế vững chắc, hệ thống thuộc địa rộng lớn nên có thể san sẻ gánh nặng cho thuộc địa. Còn các nước phát xít không có hệ thống thuộc địa nền tiềm lực kinh tế sẽ bị hạn chế

- Thái độ với trật tự Vécxai – Oasinhtơn: các nước tư bản dân chủ là những nước được hưởng lợi nhiều nhất từ trật tự Vécxai – Oasinhtơn nên muốn duy trì trật tự này. Còn các nước phát xít không được hưởng lợi nhiều, thậm chí còn bị bắt đền nặng nề từ hiệp ước Véc-xai nên muốn phá bỏ trật tự này

- Ảnh hưởng của truyền thống lịch sử: Anh là quê hương của chế độ đại nghị tư sản. Mĩ là quốc gia dân chủ nhất trong số các quốc gia dân chủ trên thế giới; Pháp là nơi diễn ra cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại. Trong khi đó, cả Đức và Nhật Bản đều bị ảnh hưởng của chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến; Italia đã phát xít hóa bộ máy chính quyền từ đầu những năm 20 của thế kỉ XX.

Đáp án D: Mức độ phát triển khác nhau của phong trào hòa bình dân chủ không phải là nguyên nhân dẫn đến xuất hiện hai con đường giải quyết khủng hoảng khác nhau giữa các nước tư bản trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 31: Tại sao các nước Đức, Italia, Nhật Bản lại đi theo con đường phát xít hóa chế độ chính trị để cứu vãn tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng của mình?

A.   Do có ít hoặc không có thuộc địa, thiếu vốn nguyên liệu và thị trường.

B.    Do nhà nước tồn tại những phần tử phản động âm mưu nắm chính quyền.

C.    Do sức ép mạnh mẽ từ các nước Mĩ, Anh, Pháp.

D.   Do hai khối đế quốc được thành lập ở châu Âu.

Đáp án:

Do có ít hoặc không có thuộc địa, thiếu vốn nguyên liệu và thị trường nên các nước Đức, Italia, Nhật Bản đã đi theo con đường phát xít hóa chế độ thống trị để cứu vãn tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng của mình.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 32: Cơ sở nào để Nguyễn Ái Quốc quyết định gửi đến hội nghị Véc-xai bản Yêu sách của nhân dân An Nam (1919)?

A.   Hội nghị Véc-xai là hội nghị giải quyết vấn đề thuộc địa 

B.    Chương trình 14 điểm của tổng thống Mĩ Uyn-sơn 

C.    Hội nghị Véc-xai là hội nghị phân chia thành quả giữa các nước thắng trận 

D.   Hội nghị Véc-xai khẳng định sẽ giải quyết vấn đề độc lập ở Đông Dương

Đáp án:

Chương trình hội nghị Vécxai được xây dựng trên cơ sở chương trình 14 điểm của tổng thống Mĩ Uyn-sơn. Ông đã đề xuất 14 điểm tập trung vào các nguyên tắc theo hơi hướng tự do chủ nghĩa trong đó có nhắc đến vấn đề quyền tự quyết của các dân tộc. Trên cơ sở đó, Nguyễn Ái Quốc đã gửi đến hội nghị Véc-xai bản Yêu sách của nhân dân An Nam (1919) đề nghị chính phủ Pháp và các nước tham dự hội nghị thừa nhận quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam

Đáp án cần chọn là: B

Câu 33: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã ảnh hưởng như thế nào đến các nước thuộc địa và phụ thuộc trong đó có Việt Nam?

A.   Nhân dân các nước phụ thuộc phải gánh hậu quả của chính quốc 

B.    Nhân dân các thuộc địa thoát khỏi sự bóc lột của chính quốc 

C.    Các nước phải gánh hậu quả cuộc khủng hoảng và chính sách trút gánh nặng từ chính quốc 

D.   Tiếp tục đàn áp, bóc lột nhân dân của các nước thuộc địa

Đáp án:

Cuộc khủng hoảng kinh tế không chỉ ảnh hưởng đến các nước tư bản, khiến cho kinh tế suy sụp, chính trị rối loạn mà còn tác động đến các nước thuộc địa và phụ thuộc. Các nước thuộc địa phải gánh chịu hậu quả từ chính quốc khi các nước này ra sức bóc lột về thị trường, nhân công và nguyên nhiên liệu để bù đắp thiêt hại cho chúng.

Trong đó, Việt Nam là thuộc địa của Pháp, cũng bị tác động bởi cuộc khủng hoảng, kinh tế Việt Nam bước vào thời kì suy thoái, bắt đầu từ nông nghiệp. Lúa gạo bị sụt giá, ruộng đất bỏ hoang. Trong công nghiệp, sản lượng hầu hết các ngành đều suy giảm. Xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm. Cuộc khủng hoảng ở Việt Nam rất nặng nề so với các thuộc địa khác của Pháp cũng như so với các nước trong khu vực

Đáp án cần chọn là: C

Câu 34: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 đã tác động như thế nào đến Việt Nam?

A.   Việt Nam không bị ảnh hưởng gì vì cuộc khủng hoảng diễn ra trong thế giới tư bản.

B.    Thực dân Pháp trút gánh nặng của cuộc khủng hoảng lên nền kinh tế Việt Nam.

C.    Thực dân Pháp đàn áp mạnh mẽ phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam.

D.   Kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào nền kinh tế Pháp.

Đáp án:

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế các nước tư bản. Việt Nam là thuộc địa của Pháp nên cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Trong những năm khủng hoảng, giới cầm quyền Pháp đã trút gánh nặng của cuộc khủng hoảng kinh tế lên lưng nhân dân lao động Pháp và nhân dân các nước thuộc địa phụ thuộc, trong đó có Việt Nam. Kinh tế Việt Nam vốn đã phụ thuộc nặng nề vào nền kinh tế Pháp nay lại càng suy sụp hơn. Đời sống nhân dân ngày càng cực khổ. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với đế quốc, phong kiến, tay sai ngày càng gay gắt.

Đáp án cần chọn là: B

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 11 chọn lọc, có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa