Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 11 có đáp án năm 2023 (sách mới)

Trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh 11 Bài 11 có đáp án năm 2023 sách mới Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều sẽ giúp học sinh lớp 11 ôn luyện trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 11.

Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 11 có đáp án năm 2023 (sách mới)

Quảng cáo

Lời giải sgk Sinh học 11 Bài 11:
Lưu trữ: Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 11 (sách cũ)

Bài 11: Quang hợp và năng  suất cây trồng

Câu 1: Quang hợp quyết định khoảng

 A. 90 - 95% năng suất của cây trồng.

B. 80 - 85% năng suất của cây trồng.

C. 60 - 65% năng suất của cây trồng

D. 70 - 75% năng suất của cây trồng.

Câu 2:  Năng suất cây trồng tỉ lệ thuận với 

A.Cường độ quang hợp

B. Cường độ hô hấp sáng

C. Điểm bù ánh sáng

D. Điểm bù CO2

Quảng cáo

Câu 3: Năng suất cây trồng phụ thuộc vào

A. Khả năng quang hợp của giống cây trồng, khả năng tích lũy chất khô vào cơ quan kinh tế.

B. Nhịp điệu sinh trưởng của bô máy quang hợp

C. Thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp.

D. Cả A, B và C đúng.

Câu 4: Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?

A. 80 – 85%

B. 85 – 90%

C. 90 – 95%

D. Trên 95%.

Câu 5: Dinh dưỡng khoáng quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?

Quảng cáo

A. 5 – 10%

B. 85 – 90%

C. 90 – 95%

D. Trên 20%

Câu 6: Năng suất kinh tế là

 A. Toàn bộ năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

B. 2/3 năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

C. 1/2 năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

D. Một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

Câu 7: Năng suất kinh tế là gì?

A. Là phần chất khô tích lũy trong cơ quan kinh tế.

B. Là phần chất khô trong toàn bộ cơ thể thực vật

C. Là phần chất khô tích lũy trong thân.

D. Là phần chất khô tích lũy trong hạt.

Quảng cáo

Câu 8: Cây lúa năng suất kinh tế là bộ phận nào?

A. Hạt.

B. Củ.

C. Rễ.

D. Rơm, rạ.

Câu 9: Cây thuốc lá năng suất kinh tế là bộ phận nào?

A. Hạt.

B. Củ.

C. Rễ.

D. Lá.

Câu 10: Cây khoai môn năng suất kinh tế là bộ phận nào?

A. Hạt

B. Củ

C. Rễ

D. 

Câu 11: Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được

A. Mỗi giờ trên 1 ha trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

B. Mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

C. Mỗi phút trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

D. Mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

Câu 12: Năng suất sinh học là

A. tổng lượng chất tươi tích lũy được mỗi giờ trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

B. tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

C.  tổng lượng chất tươi tích lũy được mỗi tuần trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

D. tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

Câu 13: Năng suất sinh học là gì?

A. Là phần chất khô tích lũy trong cơ quan kinh tế

B. Là phần chất khô trong toàn bộ cơ thể thực vật

C. Là phần chất khô tích lũy trong thân

D. Là phần chất khô tích lũy trong hạt

Câu 14: Sự tích lũy cacbon ở cây hướng dương (g/m2/ngày) như sau: rễ: 0,2; lá: 0,3; thân: 0,6; hoa: 8,8. Năng suất sinh học và năng suất kinh tế của cây hướng dương bằng bao nhiêu?

A. Năng suất sinh học 8.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.

B. Năng suất sinh học 10.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.

C. Năng suất sinh học 9.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.

D. Năng suất sinh học 9.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 9.8 gam/m2/ngày

Câu 15: Sự tích lũy cacbon ở một cây lấy thân (g/m2/ngày) như sau: rễ: 0,3; lá: 0,2; thân: 6,6; hoa: 2,1. Năng suất sinh học và năng suất kinh tế của cây này bằng bao nhiêu?

A. Năng suất sinh học 9.2 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 6.6 gam/m2/ngày

B. Năng suất sinh học 8.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 6.6 gam/m2/ngày

C. Năng suất sinh học 9.2 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.7 gam/m2/ngày

D. Năng suất sinh học 6.6 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 9.2 gam/m2/ngày

Câu 16: Trên 1 ha cà chua, sau 60 ngày thu được 3000kg sinh khối. Trong đó, có 2400 kg quả. Hãy tính năng suất sinh học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế (kg/ngày/ha), hệ số kinh tế?

A. 40 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,8.

B. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,8.

C. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,9.

D. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,7.

Câu 17: Trên 1 ha cà chua, sau 60 ngày thu được 4200kg sinh khối. Trong đó, có 3360 kg quả. Hãy tính năng suất sinh học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế (kg/ngày/ha), hệ số kinh tế?

A. 56 kg/ngày/ha; 70 kg/ngày/ha; 0,8.

B. 56 kg/ngày/ha; 70 kg/ngày/ha; 1,25.

C. 70 kg/ngày/ha; 56 kg/ngày/ha; 0,8.

D. 70 kg/ngày/ha; 56 kg/ngày/ha; 1,25.

Câu 18: Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp là:

A. Tăng diện tích lá.

B. Tăng cường độ quang hợp.

C. Tăng hệ số kinh tế

D. Cả ba ý trên

Câu 19: Đâu không phải là cách tăng năng suất cây trồng?

A.  Tăng cường độ hô hấp..          

B. Tăng cường độ quang hợp.

C. Tăng hệ số kinh tế.     

D. Tăng diện tích lá

Câu 20: Cho các biện pháp sau:

(1) Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cường độ quang hợp dẫn đến tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây → tăng năng suất cây trồng.

(2) Điều khiển tăng diện tích bộ lá nhờ các biện pháp: bón phân, tưới nước hợp lý, thực hiện kỹ thuật chăm sóc phù hợp đối với mỗi loại và giống cây trồng.

(3) Điều tiết hoạt động quang hợp của lá bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lý, phù hợp đối với mỗi loài và giống cây trồng. Tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả.

(4) Trồng cây với mật độ dày đặc để lá nhận được nhiều ánh sáng cho quang hợp.

(5) Tuyển chọn, sử dụng các loại cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế với tỷ lệ cao (hạt, quả, củ,...) → tăng hệ số kinh tế của cây trồng.

(6) Các biện pháp nông sinh, bón phân hợp lý.Những biện pháp nào trên đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp?

 A. (1), (2) và (3).    

B. (1), (2), (3) và (4).

C. (1), (2), (3), (5) và (6).    

D. (3) và (4).

Câu 21: Các biện pháp kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng? 

1. Tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống, lai tạo giống mới có khả năng quang hợp cao. 

2. Điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá bằng các biện pháp kĩ thuật như bón phân, tưới nước hợp lí. 

3. Nâng cao hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và các biện pháp kĩ thuật thích hợp. 

4. Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải hoặc trồng vào thời vụ thích hợp để cây trồng sử dụng dược tối đa ánh sáng mặt trời cho quang hợp. 

5. Điểu khiển nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp. 

6. Điều khiển thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp

A. 1,2, 3, 4.

B. 3, 4. 5, 6.

C. 2, 4, 5, 6.

D. 2, 3, 4, 5.

Câu 22: Có bao nhiều biện pháp sau đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng? 

  1. Bón phân, tưới nước hợp lí. 

  2. Chọn giống có cường độ quang hợp cao. 

  3. Trồng cây với mật độ thích hợp. 

IV, Trồng cây đúng mùa vụ.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 23: Để nâng cao năng suất cây trồng, người ta không sử dụng biện pháp nào sau đây:

A. Tạo giống mới có cường độ quang hợp cao hơn giống gốc.

B. Sử dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm làm gia tăng diện tích lá và chỉ số diện tích lá.

C. Tăng bón phân đạm để phát triển mạnh bộ lá đến mức tối đa.

D. Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trường thích hợp, trồng vào mùa vụ phù hợp.

Câu 24: Vì sao tăng diện tích lá cây lại làm tăng năng suất cây trồng?

A. Lá thải ra oxi nhiều hơn từ đó thúc đẩy hô hấp làm cây xanh có nhiều năng lượng hơn nên quang hợp nhiều hơn → tăng năng suất cây trồng.

B. Tán lá rộng sẽ che bớt mặt đất → hạn chế mất nước, tăng độ ẩm → giảm thoái hóa các chất hữu cơ trong đất.

C. Làm tăng cường độ quang hợp → tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây → năng suất cây trồng.

D. Nhiều lá thì cây sẽ hút được nhiều nguyên liệu hơn, nhựa được chuyển nhanh hơn cho quang hợp.

Câu 25: Vì sao tạo giống mới lại làm tăng năng suất cây trồng?

A. Giống mới có khả năng chống chịu tốt và cường độ quang hợp cao hơn.

B. Giống mới không bị nhờn đất như giống cũ, do đó quang hợp hiệu quả hơn.

C. Giống mới khiến sâu bệnh không tấn công được.

D. Giống mới thường được trồng cách li và được chăm sóc tốt hơn.

Bài giảng: Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng - Cô Nguyễn Thị Hoài Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên