Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 15 có đáp án năm 2023 (sách mới)

Trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh 11 Bài 15 có đáp án năm 2023 sách mới Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều sẽ giúp học sinh lớp 11 ôn luyện trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 15.

Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 15 có đáp án năm 2023 (sách mới)

Quảng cáo

Lời giải sgk Sinh học 11 Bài 15:
Lưu trữ: Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 15 (sách cũ)

Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

Câu 1: Tiêu hoá là:

 A. Quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng từ thức ăn cho cơ thể.

B. Quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể.

C. Quá trình tạo ra các chất chất dinh dưỡng cho cơ thể

D. Quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành các chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thu được.

Câu 2: Tiêu hóa là gì:

A. Tiêu hóa là quá trình biến đổi thức ăn thành các chất hữu cơ

B. Tiêu hóa là quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng, hình thành phân thải ra ngoài cơ thể.

C.  Tiêu hóa là quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra năng lượng.

D. Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

Quảng cáo

Câu 3: Lượng prôtêin được bổ sung thường xuyên cho cơ thể động vật ăn thực vật có nguồn từ:

A. Vi sinh vật sống cộng sinh trong hệ tiêu hóa của động vật.

B. Cơ thể động vật ăn thực vật có phản xạ tự tạo prôtêin cho chúng khi thiếu.

C. Thức ăn thực vật, chứa đựng prôtêin khá cao, đủ cung cấp cho cơ thể động vật.

D. Sự thủy phân xenlulôzơ tạo thành

Câu 4: Cơ thể động vật ăn thực vật có thể tiêu hóa được thực vật:

 A. Động vật ăn thực vật chỉ tiêu hóa prôtêin trong thực vật chúng ăn.

B. Cơ thể động vật ăn thực vật có enzim phân hủy tế bào thực vật.

C. Nhờ vi sinh vật sống cộng sinh trong hệ tiêu hóa của động vật.

D. Cả A, B và C

Câu 5: Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

Quảng cáo

A. Tiêu hóa ngoại bào.    

B. Tiêu hoá nội bào.

C. Tiêu hóa ngoại bào và tiêu hoá nội bào.         

D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.

Câu 6: Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá, sự biến đổi thức ăn trong tế bào được gọi là :

A. Tiêu hóa nội bào

B. Đồng hóa

C. Chuyển hóa nội bào

D. Dị hóa

Câu 7: Quá trình tiêu hoá ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thế nào?

A. Các enzim từ ribôxôm vào không bào tiêu hoá, thuỷ phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

B. Các enzim từ lizôxôm vào không bào tiêu hoá, thuỷ phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được

C. Các enzim từ perôxixôm vào không bào tiêu hoá, thuỷ phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

D. Các enzim từ bộ máy gôn gi vào không bào tiêu hoá, thuỷ phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

Quảng cáo

Câu 8: Nội dung nào dưới đây về hoạt động tiêu hóa của động vật chưa có cơ quan tiêu hóa là không đúng :

 A. Thức ăn được tiếp nhận vào trong cơ thể qua hiện tượng thực bào.

B. Thức ăn được tiêu hóa nhờ các enzyme thủy phân của bộ máy Golgi

C. Chủ yếu là tiêu hóa nội bào

D. Trùng biến hình, trùng roi, trùng giày là những động vật chưa có cơ quan tiêu hóa.

Câu 9: Quá trình tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thế nào?

A. Thức ăn được tiêu hoá nội bào nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

B. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào nhờ sự co bóp của khoang túi mà chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản.

C. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào (nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi) và nội bào.

D. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi.

Câu 10:  Sinh vật tiết enzyme phân giải các chất hữu cơ trong môi trường rồi hấp thụ các chất dinh dưỡng đơn giản , đó là hình thức :

A. Tiêu hóa nội bào

B. Tiêu hóa ngoại bào

C. Vừa tiêu hóa nội bào vừa tiêu hóa ngoại bào

D. Không thuộc các kiểu trên

Câu 11: Động vật nào sau đây chỉ có hình thức tiêu hoá nội bào?

A. Ruột khoang

B. 

C. Trùng giày

D. Ruột khoang , cá và trùng giày

Câu 12: Nhóm nào sau đây chỉ có hình thức tiêu hóa nội bào 

 A. Động vật không xương sống

B. Động vật có xương sống

C. Động vật đơn bào

D. Động vật đa bào

Câu 13: Động vật nào sau đây tiêu hoá nội bào ?

A. Chim

B. Giun đất

C. Lợn

D. Trùng roi

Câu 14: Động vật nào sau đây chưa có cơ quan tiêu hóa?

A. Cá chép. 

B. Gà. 

C. Trùng biến hình.

D. Giun đất.

Câu 15: Động vật nào sau đây có hình thức tiêu hoá ngoại bào đến nội bào?

A. Ruột khoang

B. 

C. Trùng giày

D. Ruột khoang, cá và trùng giày

Câu 16: Hình thức tiêu hóa ở ruột khoang l

A.  Tiêu hóa nội bào

B. Tiêu hóa cơ học và hóa học trong túi tiêu hóa

C. Tiêu hóa trong ống tiêu hóa

D. Tiêu hóa nội bào và ngoại bào trong túi tiêu hóa

Câu 17: Động vật nào sau đây có cơ quan tiêu hóa dạng túi?

A. Giun đất

B. Cừu.

C. Trùng giày

D. Thủy tức.

Câu 18: Ở thủy tức, thức ăn đuợc tiêu hóa bằng hình thức

A. Tiêu hóa ngoại bào

B. Một số tiêu hóa nội bào, còn lại tiêu hóa ngoại bào

C. Tiêu hóa nội bào và ngoại bào

D. Tiêu hóa nội bào

Câu 19: Tiêu hóa trong túi tiêu hóa ưu việt hơn tiêu hóa nội bào vì

A. Có thể lấy thức ăn có kích thước lớn

B. Sự biến đổi thức ăn nhanh hơn

C. Thức ăn bị biến đổi nhờ enzyme do các tế bào của túi tiêu hóa tiết ra

D. Enzyme tiêu hóa không bị hòa loãng với nước

Câu 20: Ưu điểm của tiêu hoá thức ăn ở động yật có túi tiêu hoá so với động vật chưa có cơ quan tiêu hóa tiêu hoá?

A. Tiêu hoá được thức ăn có kích thước lớn hơn

B. Tiêu hóa ngoại bào nhờ enzim

C. Tiêu hóa nội bào trên thành túi tiêu hóa

D. Tiếp tục tiêu hóa nội bào

Câu 21: Sự bắt và tiêu hóa côn trùng ở cây nắp ấm giống với quá trình

A. tiêu hóa ở trùng đế giày

B. tiêu hóa của thuỷ tức

C. tiêu hóa ở động vật ăn thực vật

D. tiêu hóa ở động vật ăn thịt

Câu 22: Sự tiêu hóa côn trùng ở cây nắp ấm giống sự tiêu hóa ở

A. Ống tiêu hóa

B. Cơ thể chưa có cơ quan tiêu hóa

C. Túi tiêu hóa

D. Tiêu hóa nội bào

Bài giảng: Bài 15: Tiêu hóa ở động vật - Cô Nguyễn Thị Hoài Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên