Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 38 có đáp án năm 2021 mới nhất

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 38 có đáp án năm 2021 mới nhất

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện môn Sinh học lớp 11 năm 2021 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 38 có đáp án mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao.

Bài 38: Các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Câu 1: Nhân tố bên trong quan trọng điều khiển sinh trưởng và phát triển của động vật là:

 A. Nhân tố di truyền.

B. Tuổi thọ

C. Thức ăn.

D. Nhiệt độ và ánh sáng

Lời giải:

Nhân tố bên trong điều khiển sinh trưởng và phát triển của động vật là nhân tố di truyền

Thức ăn, nhiệt độ, ánh sáng là các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của động vật.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Những yếu tố nào sau đây là yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật?

A. Yếu tố di truyền, các hooc môn.

B. Yếu tố thức ăn, di truyền, giới.

C. Yếu tố di truyền, nhiệt độ, thức ăn.

D. Các hooc môn, ánh sáng, nhiệt độ

Lời giải:

Nhân tố quan trọng nhất điều khiển sinh trưởng và phát triển của động vật là yếu tố di truyền, các hormone

Thức ăn, nhiệt độ, ánh sáng là các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của động vật.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Sự sinh trưởng của động vật có xương sống được điều hòa bởi các hoocmôn là

A. Tiroxin

B. Estrogen và Testosterone

C. GH

D. Tất cả các hoocmôn trên

Lời giải:

Động vật có xương sống được điều hòa bởi các hoocmôn: hoocmôn sinh trưởng, tizoxin, testosteron, estrogen.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Các hormone ảnh hưởng chủ yếu lên sự sinh trưởng của động vật có xương sống là

A. tiroxin và GH

B. GH và estrogen

C. tiroxin và testosterone

D. estrogen và testosterone

Lời giải:

Các hormone ảnh hưởng chủ yếu lên sự sinh trưởng của động vật có xương sống là tiroxin và GH (Hoocmon sinh trưởng)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Hormone sinh trưởng (GH) được sản sinh ra ở:

 A. Tinh hoàn

B. Tuyến giáp

C. Tuyến yên

D. Buồng trứng

Lời giải:

GH được tiết ra bởi tuyến yên (thùy trước tuyến yên).

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Ở động vật có xương sống, hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ

A. tuyến cận giáp

B. tuyến giáp

C. buồng trứng hoặc tinh trùng

D. tuyến yên

Lời giải:

Ở động vật có xương sống, hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ tuyến yên

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Hormone sinh trưởng có vai trò:

A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.

B. Kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể

C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.

D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

Lời giải:

Ý B là đặc điểm của tiroxin

Ý C là đặc điểm của testosterone

Ý D là đặc điểm của estrogen

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Hormone sinh trưởng có vai trò:

A. Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước của tế bào.

B. Kích thích phát triển xương.

C. Tăng tổng hợp prôtêin.

D. Cả A, B và C.

Lời giải:

Hormone sinh trưởng có vai trò: Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Nói về hormone sinh trưởng GH điều nào không đúng ?

A. Nó được tiết ra bởi tuyến yên

B. Chỉ có tác dụng đối với sự sinh trưởng và phát triển của người mà không có vai trò đối với loài khác

C. Tác động chủ yếu vào quá trình tổng hợp protein

D. Kích thích sự phát triển của xương

Lời giải:

Phát biểu sai là B, GH có tác dụng ở nhiều loài động vật không phải chỉ có ở con người. VD: Lợn, bò…

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Nói về hormone sinh trưởng GH điều nào đúng ?

A. Nó được tiết ra bởi tuyến giáp

B. Chỉ có tác dụng đối với sự sinh trưởng và phát triển của người mà không có vai trò đối với loài khác

C. Tác động chủ yếu vào quá trình tổng hợp lipit

D. Kích thích sự phát triển của xương

Lời giải:

A sai, Nó được tiết ra bởi tuyến yên

B sai, GH có tác dụng ở nhiều loài động vật không phải chỉ có ở con người. VD: Lợn, bò…

C sai, Tác động chủ yếu vào quá trình tổng hợp protein

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Tuyến yên sản sinh ra các hormone

A. Hormone kích thích trứng, hormone tạo thể vàng.

B. Prôgestêron và Ơstrôgen

C. Hormone kích dục nhau thai Prôgestêron

D. Hormone kích nang trứng Ơstrôgen

Lời giải:

Tuyến yên sản sinh nhiều loại hormone như: ở thùy trước tuyến yên: FSH (Hormone kích thích trứng); LH (hormone tạo thể vàng), ICSH (ở nam); TSH (kích tố tuyến giáp); ACTH (kích tố vỏ tuyến trên thận), PRL (kích tố tuyến sữa), GH (hormone tăng trưởng)

Ở thùy sau tuyến yên tiết: ADH (hormone chống bài niệu); Oxitoxin.

Ý B, C, D sai vì Prôgestêron do thể vàng tiết ra và Ơstrôgen do buồng trứng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Tuyến yên sản sinh ra các hormone:

A. Tiroxin.

B. Prôgestêron và Ơstrôgen.

C. Testosteron và Ơstrôgen.

D. FSH, LH, GH....

Lời giải:

Tuyến yên sản sinh nhiều loại hormone như: ở thùy trước tuyến yên: FSH (Hormone kích thích trứng); LH (hormone tạo thể vàng), ICSH (ở nam); TSH (kích tố tuyến giáp); ACTH (kích tố vỏ tuyến trên thận), PRL (kích tố tuyến sữa), GH (hormone tăng trưởng)

Ở thùy sau tuyến yên tiết: ADH (hormone chống bài niệu); Oxitoxin.

Ý A, B,C sai vì Prôgestêron do thể vàng tiết ra và Ơstrôgen do buồng trứng; Tiroxin do tuyến giáp tiết ra.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13: Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hormone sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả

A. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém

B. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển

C. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ

D. Các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển

Lời giải:

Nếu tuyến yên tiết quá ít GH thì dẫn đến hiện tượng người nhỏ bé còn nếu tiết quá nhiều dẫn đến hiện tượng người khổng lồ.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14: Ở người trưởng thành nếu GH được tiết quả nhiều sẽ

A. làm cho xương dài ra và gây bệnh khổng lồ.

B. gây ra bệnh to đầu xương chi.

C. làm tăng sinh tế bào gây khối u.

D. làm rối loạn chức năng các tuyến nội tiết khác

Lời giải:

Ở trẻ em nếu GH được tiết quả nhiều sẽ làm cho xương dài ra và gây bệnh khổng lồ.

Ở người trưởng thành GH tiết quá nhiều sẽ làm xương dày lên, gây to xương đầu, xương chi

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15: Tirôxin được sản sinh ra ở:

A. Tuyến giáp.

B. Tuyến yên

C. Tinh hoàn

D. Buồng trứng

Lời giải:

Tirôxin được sinh ra ở tuyến giáp

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16: Hoocmôn tirôxin do:

A. tuyến yên tiết ra

B. tuyến giáp tiết ra

C. tinh hoàn tiết ra

D. buồng trứng tiết ra

Lời giải:

Hooc môn tirôxin do tuyến giáp tiết ra

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17: Tirôxin có tác dụng

A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể

B. Kích thích chuyển hoá ở tế bào sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.

C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

Lời giải:

Tirôxin có tác dụng Kích thích chuyển hoá ở tế bào sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể

Ý A là tác dụng của GH

Ý C là tác dụng của testosterone

Ý D là tác dụng của estrogen

Đáp án cần chọn là: B

Câu 18: Tác dụng sinh lí của hoocmôn tirôxin là

A. Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước của tế bào qua tăng tổng hợp prôtêin.

B. Kích thích phát triển xương ( xương dài ra và to lên).

C. Kích thích chuyển hóa ở tế bào và kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể.

D. Kích thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì.

Lời giải:

Tác dụng sinh lí của hoocmôn tirôxin là kích thích chuyển hóa ở tế bào và kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 19: Ở trẻ em, hiện tượng thiểu năng tuyến giáp thường dẫn đến những hậu quả nào dưới đây: 

  1. Trẻ mới sinh thiếu tiroxin sẽ dẫn tới chậm phát triển trí tuệ (đần độn). 

  2. Chậm lớn (hoặc ngừng lớn), chịu lạnh kém. 

  3. Vàng da kéo dài, nước tiểu, mồ hôi có màu vàng. 

IV. Không hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thử cấp.

A. I; II

B. III; IV

C. II; III

D. IV; I

Lời giải:

Thiếu tiroxin ở trẻ em dẫn đến: thiểu năng trí tuệ, chậm lớn, ngừng lớn, chịu lạnh kém

Đáp án cần chọn là: A

Câu 20: Hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là:

A. Các đặc điểm sinh dục phụ nam kém phát triển.

B. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển.

C. Người nhỏ bé hoặc khổng lồ.

D. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém.

Lời giải:

Tuyến giáp tiết ít tiroxin => thiếu.

Khi thiếu tiroxin, trểm có các biểu hiện: chậm lớn, thiểu năng trí tuệ,…

Đáp án cần chọn là: D

Câu 21: Không dùng muối iot cho trẻ em khi có biểu hiện

A. Bướu cổ kèm trí tuệ suy giảm

B. Chậm lớn, thân nhiệt thấp, nhịp tim chậm

C. Bướu cổ,mắt lồi, run chân tay

D. Chi ngắn (thấp, lùn) kèm theo đần độn và phù nề

Lời giải:

Không dùng muối iot cho trẻ khi có biểu hiện: bướu cổ,mắt lồi, run chân tay vì đây là biểu hiện của bệnh Bazơđô – một bệnh do thừa iot

Đáp án cần chọn là: C

Câu 22: Khi thức ăn, nước uống bị thiếu iôt thì trẻ em sẽ có biểu hiện

A. chậm lớn, trí tuệ thấp, chịu lạnh kém, bướu cổ.

B. thở dồn dập, mắt lồi, trí thông minh kém.

C. lớn nhanh, trí thông minh bình thường

D. bệnh khổng lồ, trí tuệ kém.

Lời giải:

Khi thức ăn, nước uống bị thiếu iôt thì trẻ em sẽ có biểu hiện chậm lớn, trí tuệ thấp, chịu lạnh kém.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 23: Cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc sẽ gây hậu quả gì ?

A. Nòng nọc không lớn lên được

B. Nòng nọc không hình thành đuôi

C. Nòng nọc có kích thước khổng lồ nhưng không phát triển thành ếch được

D. Nòng nọc còn nhỏ nhưng đã có hình dạng của ếch

Lời giải:

Nếu ta cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc thì nòng nọc sẽ không biến đổi thành ếch vì không còn có tirôxin để kích thích sự biến thái (vì tuyến giáp sản sinh ra tirôxin)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 24: Đề tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình biến thái của ếch, người ta làm thí nghiệm cho thêm hormone tiroxin của tuyến giáp vào môi trường nuôi nòng nọc thì thấy những con nòng nọc này nhanh chóng biến thành những con ếch bé xíu. Có thể kết luận là

A. Hormone tuyến giáp có tác dụng thúc đẩy sự phân bào

B. Hormone tuyến giáp có tác dụng kích thích sự rụng đuôi ở nòng nọc

C. Tiroxin là hormone kích thích biến thái ở nòng nọc

D. Tiroxin kích thích quá trình lột xác

Lời giải:

Riêng lưỡng cư tiroxin có tác dụng gây biến thái nòng nọc thành ếch.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 25: Testostêrôn được sinh sản ra ở:

A. Tuyến giáp

B. Tuyến yên

C. Tinh hoàn

D. Buồng trứng

Lời giải:

Testosteron là hormone sinh dục nam được sinh ra từ tinh hoàn.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 26: Hoocmôn Testostêron do:

A. tuyến yên tiết ra

B. tuyến giáp tiết ra

C. buồng trứng tiết ra

D. tinh hoàn tiết ra

Lời giải:

Hoocmôn Testostêron do tinh hoàn tiết ra

Đáp án cần chọn là: D

Câu 27: Testostêrôn có vai trò

A. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

B. Kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.

C. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.

D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.

Lời giải:

Testostêrôn có vai trò kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.

Ý B là đặc điểm của tiroxin

Ý C là đặc điểm của GH

Ý D là đặc điểm của estrogen

Đáp án cần chọn là: A

Câu 28: Testostêrôn có vai trò:

A. Tăng phát triển xương

B. Kích thích phân hoá tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp.

C. Tăng tổng hợp prôtêin, phát triển cơ bắp.

D. Cả A, B và C.

Lời giải:

Testostêrôn có vai trò kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp ở con đực; Tăng phát triển xương; tổng hợp prôtêin, phát triển cơ bắp.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 29: Để nuôi gà trống thịt người ta thường “thiến” (cắt bỏ tinh hoàn) chúng ở giai đoạn còn non nhằm mục đích

A. Ngăn chúng không đi theo con mái nhà hàng xóm

B. Không cho chúng đạp mái để gà mái đẻ nhiều trứng hơn

C. Giảm tiêu tốn thức ăn cho chúng

D. Làm cho chúng lớn nhanh và mập lên

Lời giải:

Tinh hoàn là nơi tiết hormone sinh dục đực testosterone, hormone này có tác dụng phát triển các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp: mào, cựa, tiếng gáy ở gà. Khi bị cắt tinh hoàn gà sẽ mất bản năng sinh sản, không phát triển mào, cựa, không sản sinh tinh trùng nên chúng tiết kiệm được chất dinh dưỡng, năng lượng làm cho chúng lớn nhanh và mập mạp.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 30: Gà trống sau khi bị thiến thường không có đặc điểm

A. phát triển mào và cựa, hình thành bộ lông sặc sỡ.

B. lớn nhanh, dễ béo.

C. mất bản năng sinh dục.

D. không biết gáy.

Lời giải:

Gà trống bị thiến sẽ không có các đặc điểm sinh dục phụ như: phát triển mào và cựa, hình thành bộ lông sặc sỡ.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 31: Ơstrôgen được sinh ra ở

 A. Tuyến giáp.

B. Buồng trứng.

C. Tuyến yên

D. Tinh hoàn.

Lời giải:

Ơstrôgen là hormone sinh dục cái được sinh ra ở buồng trứng

Đáp án cần chọn là: B

Câu 32: Hooc môn Ơstrôgen do

A. tuyến yên tiết ra

B. tuyến giáp tiết ra

C. tinh hoàn tiết ra

D. buồng trứng tiết ra

Lời giải:

Hooc môn Ơstrôgen do buồng trứng tiết ra

Đáp án cần chọn là: D

Câu 33: Ơstrôgen có vai trò:

A. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

B. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể

C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

D. Kích thích chuyển hoá ở tế bào sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.

Lời giải:

Ơstrôgen là hormone sinh dục cái có tác dụng kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.

Ý A là đặc điểm của testosterone

Ý B là đặc điểm của GH (Growth hormone – hormone sinh trưởng )

Ý D là đặc điểm của hormone tuyến giáp – hormone thyroxine (tirôxin)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 34: Đặc điểm nào đây không thuộc tác dụng của ơstrogen ?

A. Phát triển các đặc điểm sinh dục thứ cấp.

B. Phát triển mạnh cơ bắp.

C. Tăng phát triển xương

D. Kích thích phân hóa tế bào.

Lời giải:

Ơstrôgen là hormone sinh dục cái có tác dụng kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.

Phát triển mạnh cơ bắp là đặc điểm có ở hormone sinh dục đực.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 35: Ecđixơn được sinh ra ở:

A. Tuyến giáp

B. Tuyến trước ngực.

C. Tuyến yên.

D. Thể allata.

Lời giải:

Ecđixơn là hormone sinh ra ở tuyến trước ngực.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 36: Hoocmon ecđixơn ở động vật không xương sống được sinh ra ở:

A. Tuyến giáp.

B. Tuyến yên.

C. Tuyến trước ngực.

D. Thể allata.

Lời giải:

Ecđixơn là hormone sinh ra ở tuyến trước ngực.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 37: Ecđixơn có tác dụng:

A. Gây ức chế sự lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

B. Gây ức chế sự lột xác của sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng và bướm.

C. Gây lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.

D. Gây lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm

Lời giải:

Ecđixơn có tác dụng gây lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.

Ý D là tác dụng của juvenin

Đáp án cần chọn là: C

Câu 38: Sâu không biến được thành nhộng và bướm là do thiếu hoocmon

 A. ecđixơn.

B. ơstrogen.

C. testosteron.

D. tiroxin.

Lời giải:

Ecđixơn có tác dụng gây lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm. Sâu không biến được thành nhộng và bướm là do thiếu hoocmon này.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 39: Trong quá trình biến thái của côn trùng, hormone ecdixon có tác động vào giai đoạn nào?

 A. Chỉ trong giai đoạn phôi thai

B. Trong suốt giai đoạn hậu phôi

C. Chỉ ở giai đoạn ấu trùng

D. Chỉ trong giai đoạn sau ấu trùng

Lời giải:

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 38 có đáp án năm 2021 mới nhất

Ta có thể thấy hormone ecdixon tác động trong suốt giai đoạn hậu phôi

Đáp án cần chọn là: B

Câu 40: Nếu hormone ecdixon tiết ra quá nhiều thì sinh trưởng và phát triển ở ong sẽ?

A. Kéo dài giai đoạn ấu trùng

B. Rút ngắn các giai đoạn phát triển, ấu trùng biến thái sớm

C. Không thể biến đổi nhộng thành ong

D. Ong sẽ chết

Lời giải:

Ta có thể thấy hormone ecdixon tác động trong suốt giai đoạn hậu phôi. Nếu hormone ecdixon tiết ra quá nhiều thì sinh trưởng và phát triển ở ong sẽ rút ngắn các giai đoạn phát triển, ấu trùng biến thái sớm

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 38 có đáp án năm 2021 mới nhất

Đáp án cần chọn là: B

Câu 41: Juvenin được sinh ra ở:

A. Tuyến giáp

B. Tuyến trước ngực

C. Tuyến yên.

D. Thể allata.

Lời giải:

Juvenin là hormone sinh ra ở thể allata.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 42: Hoocmon juvenin ở động vật không xương sống được sinh ra ở:

A. Thể allata.

B. Tuyến trước ngực.

C. Tuyến yên.

D. Tuyến giáp.

Lời giải:

Juvenin là hormone sinh ra ở thể allata.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 43: Juvenin có tác dụng

A. Gây lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

B. Gây lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm

C. Ức chế sự lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

D. Ức chế sự lột xác của sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng và bướm

Lời giải:

Juvenin có tác dụng gây lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm, khác với ecdixon là ecdixon kích thích kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

Đáp án cần chọn là: B

Câu 44: Juvenin có tác dụng:

A. Gây lột xác của sâu bướm

B. Ức chế sâu biến thành nhộng và bướm.

C. Kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

D. Cả A và B.

Lời giải:

Juvenin có tác dụng gây lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm, khác với ecdixon là ecdixon kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 45: Nếu hormone juvenin tiết ra quá nhiều thì sinh trưởng và phát triển ở ong sẽ

A. Kéo dài giai đoạn ấu trùng

B. Rút ngắn giai đoạn ấu trùng và nhanh chóng chuyển sang giai đoạn nhộng

C. Không thể biến đổi nhộng thành ong

D. Rút ngắn giai đoạn nhộng

Lời giải:

Rút ngắn giai đoạn ấu trùng và nhanh chóng chuyển sang giai đoạn nhộng

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 38 có đáp án năm 2021 mới nhất

Ta có thể thấy juvenin tác động từ giai đoạn ấu trùng tới khi sâu thành nhộng.

Juvenin có tác dụng kích thích sự lột xác và ức chế sự biến đổi nhộng thành bướm.

Khi hormone juvenin tiết ra quá nhiều thì giai đoạn ấu trùng sẽ kéo dài

Đáp án cần chọn là: A

Câu 46: Trong quá trình biến thái của côn trùng, hormone juvenin có tác động vào giai đoạn nào?

 A. Chỉ trong giai đoạn phôi

B. Trong suốt giai đoạn ấu trùng đến nhộng

C. Chỉ ở giai đoạn trưởng thành

D. Chỉ trong giai đoạn sau ấu trùng

Lời giải:

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 38 có đáp án năm 2021 mới nhất

Ta có thể thấy hormone juvenin tác động trong suốt giai đoạn ấu trùng đến nhộng

Đáp án cần chọn là: B

Câu 47: Thể vàng sản sinh ra hormone:

A. FSH.

B. LH.

C. HCG.

D. Progesterol.

Lời giải:

Thể vàng sản sinh ra progesterol phối hợp với estrogen có tác dụng duy trì niêm mạc dạ con dày, xốp đồng thời ức chế tuyến yên tiết FSH và LH.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 48: Hormone có vai trò duy trì niêm mạc dạ con dày, xốp đồng thời ức chế tuyến yên tiết FSH và LH là:

A. Ơstrogen.

B. HCG.

C. Progesterone

D. LH

Lời giải:

Thể vàng sản sinh ra progesterol phối hợp với estrogen có tác dụng duy trì niêm mạc dạ con dày, xốp đồng thời ức chế tuyến yên tiết FSH và LH

Đáp án cần chọn là: C

Câu 49: Trong cơ chế điều hòa sinh trứng ở người, vùng dưới đồi tiết GnRH kích thích tuyến yên tiết các hoocmon FSH và LH có tác dụng kích thích buồng trứng làm cho trứng chín và rụng tạo thể vàng. Thể vàng tiết ra hoocmon progesterol và ơstrogen làm cho niêm mạc tử cung phát triển dày lên. Một trong những biện pháp tránh thai hiệu quả là uống thuốc tránh thai để ngăn trứng chín và rụng, viên thuốc tránh thai chứa loại hoocmon nào dưới đây?

A. LH

B. GnRH

C. FSH

D. Progesterol

Lời giải:

Viên thuốc tránh thai có chứa một loại nội tiết tố là Progesterol có tác dụng ngăn không cho trứng rụng.

Do progesterol phối hợp với estrogen có tác dụng duy trì niêm mạc dạ con dày, xốp đồng thời ức chế tuyến yên tiết FSH và LH. FSH và LH có tác dụng kích thích buồng trứng làm cho trứng chín và rụng tạo thể vàng. Ức chế tiết FSH và LH sẽ ức chế trứng chín và rụng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 50: Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí?

A. Vùng dưới đồi thông qua tuyến yên kích thích tinh hoàn tăng cường sản xuất testosteron và kích thích buồng trứng tăng cường tiết ơstrôgen

B. Tuyến giáp kích thích sự hoạt động của tuyến sinh dục giúp tăng cường sản xuất hoocmôn testosteron và ơstrogen

C. Tuyến giáp và tuyến yên kích thích sự hoạt động của tuyến sinh dục giúp tăng cường tiết hoocmôn testosteron và ơstrôgen

D. Tuyến trên thận kích thích tinh hoàn tăng cường sản xuất testosteron và kích thích buồng trứng tăng cường tiết ơstrôgen

Lời giải:

Vùng dưới đồi thông qua tuyến yên kích thích tinh hoàn tăng cường sản xuất testosteron và kích thích buồng trứng tăng cường tiết ơstrôgen gây ra những thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí vào thời kì dậy thì.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 61: Hai loại hooc môn điều hòa sự tạo thành các tính trạng sinh dục phụ thứ cấp là:

 A. Ecđixơn và ơstrôgen

B. Ơstrôgen và testostêron

C. Testostêron và juvenin

D. GH và ecđixơn

Lời giải:

Hai loại hooc môn điều hòa sự tạo thành các tính trạng sinh dục phụ thứ cấp là Ơstrôgen và testostêron

Đáp án cần chọn là: B

Tải xuống

Bài giảng: Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật - Cô Nguyễn Thị Hoài Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.