Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 5 có đáp án Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diềuVới bài tập trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 5 có đáp án sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng sẽ giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 5. Bạn vào tên bài học hoặc Xem chi tiết để theo dõi bài viết.

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 5 có đáp án Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Quảng cáoLưu trữ: Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 5: Chuyển động tròn đều (sách cũ)

Bài 15: Một con tàu vũ trụ chuyển động tròn đều quanh trái đất mỗi vòng hết 2 giờ. Con tàu bay ở độ cao 400 km cách mặt đất, bán kính trái đất 6400 km. Tốc độ của con tàu gần giá trị nào nhất sau đây?

Quảng cáo

   A. 1890 m/s.

   B. 4320 m/s.

   C. 6820 m/s.

   D. 5930 m/s.

Chọn D.

Chu kỳ quay: T = 2 giờ = 7200 s

28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn đều cực hay có đáp án (phần 2)

Bài 16: Một đồng hồ có kim giờ dài 3 cm, kim phút dài 4 cm. Tỉ số tốc độ dài của hai điểm ở hai đầu kim là

28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn đều cực hay có đáp án (phần 2)

Chọn B.

Xét khoảng thời gian 1 giờ thì kim phút quay được 1 vòng, kim giờ quay được 30° = π/6 rad.

28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn đều cực hay có đáp án (phần 2)

Bài 17: Một đĩa đặc đồng chất có hình dạng tròn bán kính 20 cm đang quay tròn đều quanh trục của nó. Hai điểm A và B nằm trên cùng một đường kính của đĩa. Điểm A nằm trên vành đĩa, điểm B cách A 5 cm. Tỉ số gia tốc của điểm A và điểm B là

28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn đều cực hay có đáp án (phần 2)

Chọn A.

Quỹ đạo của điểm A và B có án kính lần lượt là: rA = 20 cm, rB = 20 – 5 = 15 cm.

28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn đều cực hay có đáp án (phần 2)

Quảng cáo

Bài 18: Trái đất quay một vòng quanh của nó trong thời gian 24 giờ. Bán kính Trái đất bằng 6400 km. Gia tốc hướng tâm của một điểm ở xích đọa Trái đất là

   A. 2,65.10-3 m/s2

   B. 33,85.10-3 m/s2

   C. 25,72.10-3 m/s2

   D. 37,56.10-3 m/s2

Chọn B.

28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn đều cực hay có đáp án (phần 2)

Bài 19: Trái đất quay quanh trục Bắc – Nam với chuyển động đều mỗi vòng 24 giờ. Bán kính Trái đất là 6400 km. Tại một điểm trên mặt đất có vĩ độ β = 30° có tốc độ dài bằng

28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn đều cực hay có đáp án (phần 2)

   A. 604 m/s.

   B. 370 m/s.

   C. 580 m/s.

   D. 403 m/s.

Chọn D.

28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn đều cực hay có đáp án (phần 2)

Bài 20: Hai vật A và B chuyển động tròn đều trên hai đường tròn tiếp xúc nhau. Chu kì của A là 4s, còn chu kì của B là 2s. Biết rằng tại thời điểm ban đầu chúng xuất phát cùng một lúc từ điểm tiếp xúc của hai đường tròn và chuyển động ngược chiều nhau. Khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật gặp nhau là

   A. 1 s.

   B. 2 s.

   C. 6 s.

   D. 4 s.

Chọn D.

Ban đầu hai vật xuất phát cùng một lúc từ điểm tiếp xúc của hai đường tròn và chuyển động ngược chiều nhau nên hai vật gặp nhau khi chúng đi đi qua điểm xúc của hai đường tròn vào cùng một thời điểm.

A quay 1 vòng hết 4s, B quay 1 vòng hết 2 s, do vậy thời gian ngắn nhất để hai vật gặp nhau là BCNN(4, 2) = 4 s.

Quảng cáo

Bài 21: Chiều dài của mộ kim giây đồng hồ là 1cm. Độ biến thiên của vận tốc dài của đầu kim giây trong thời gian 15s là

28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn đều cực hay có đáp án (phần 2)

Chọn D.

28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn đều cực hay có đáp án (phần 2)

Vận tốc là đại lượng vectơ nên khi xét sự biến của nó phải xét cả đến phương chiều.

Trong 15 s kim giây đồng hồ quay được 900 (hình vẽ) nên độ biến thiên vận tốc là:

28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn đều cực hay có đáp án (phần 2)

Bài 22: Một đoàn tàu bắt đầu chuyển động nhanh dần đều vào một cung đường tròn với vận tốc 57,6 km/giờ. Bán kính đường tròn 1200 m và cung đường tròn 800 m. Đoàn tàu chạy hết cung đường này mất 40 giây. Gia tốc toàn phần của đoàn tàu ở cuối cung đường bằng

   A. 2,15 m/s2.

   B. 1,16 m/s2.

   C. 0,52 m/s2.

   D. 0,81 m/s2.

Chọn C.

Đổi 57,6 km/h = 16 m/s

28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn đều cực hay có đáp án (phần 2)

Bài 23: Một sợi dây không dãn, chiều dài L = 0,5 m, khối lượng không đáng kể, một đầu giữ cố định ở O cách mặt đất 10m, còn đầu kia buộc vào viên bi nặng. Cho viên bi quay tròn đều trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ góc ω = 10 rad/s. Khi dây nằm ngang và viên bi đang đi xuống thì dây bị đứt. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc của viên bi khi chạm đất là

28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn đều cực hay có đáp án (phần 2)

   A. 10m/s

   B. 15m/s

   C. 20m/s

   D. 30m/s

Chọn B.

Tốc độ dài của viên bi lúc dây đứt là: v0 = ω.L = 10.0,5 = 5 m/s

Chọn trục Ox thẳng đứng hướng xuống gốc O tại vị trí viên bi khi bị đứt dây, gốc thời gian là lúc dây bị đứt.

Sau đó bi chuyển động như vật được thẳng đứng hướng xuống. Phương trình chuyển động của viên bi là:

28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn đều cực hay có đáp án (phần 2)

Khi viên bi chạm đất thì: x = 10 m → v0.t + 0,5.g.t2 = 10

Giải phương trình ta được: t = 1s (loại nghiệm âm)

Vận tốc viên bi lúc chạm đất là: v = v0+ g.t = 15 m/s

Bài 24: Đồ thị nào sau đây là đúng khi diễn tả sự phị thuộc của gia tốc hướng tâm vào vận tốc khi xe đi qua quãng đường cong có dạng cung tròn là đúng nhất?

28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn đều cực hay có đáp án (phần 2)

Chọn A.

Gia tốc hướng tâm: a = an = v2/R

→ Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của a theo R là một cung Parabol đồng biến.

Bài 25: Vệ tinh nhân tạo của Trái Đất ở độ cao 300 km bay với vận tốc 7,9 km/s. Coi vệ tinh chuyển động tròn đều và bán kính Trái Đất bằng 6400 km. Tốc độ góc của vệ tinh là

   A. 1,47.10-3 rad/s

   B. 1,18.10-3 rad/s

   C. 1,63.10-3 rad/s

   D. 1,92.10-3 rad/s

Chọn B.

Đổi v = 7,9 km/s = 7900 m/s.

Tốc độ góc của vệ tinh là:

28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn đều cực hay có đáp án (phần 2)

Bài 26: Một đĩa tròn bán kính r = 10 cm quay đều quanh trục của nó. Đĩa quay 1 vòng hết 0,2 s. Tốc độ dài của một điểm nằm trên mép đĩa là

   A. 3,14 m/s.

   B. 2,28 m/s.

   C. 62,8 m/s.

   D. 31,4 m/s.

Chọn A.

Đĩa quay 1 vòng hết 0,2 s nên tốc độ góc của đĩa quay: ω = 2π/0,2 = 10π rad/s

Tốc độ dài: v = ωr = 10π.0,1 = π = 3,14 m/s.

Bài 27: Một bánh xe quay đều 100 vòng trong 2 s. Chu kì quay của bánh xe là

   A. 2 s.

   B. 0,2 s.

   C. 50 s.

   D. 0,02 s.

Chọn D.

Chu kỳ: T = 2/100 = 0,02 s.

Bài 28: Một đĩa tròn bán kính 50 cm quay đều quanh trục đi qua tâm và vuông góc với đĩa. Đĩa quay 50 vòng trong 20 s. Tốc độ dài của một điểm nằm trên mép đĩa bằng

   A. 3,28 m/s.

   B. 6,23 m/s.

   C. 7,85 m/s.

   D. 8,91 m/s.

Chọn C.

Tốc độ góc 28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn đều cực hay có đáp án (phần 2)

Tốc độ dài của điểm ở mép đĩa: v = ωr = 5π.0,5 ≈ 7,85 m/s.

Xem thêm các Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên