Động từ bất qui tắc Behold trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Behold trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Behold

  • Nhìn, ngắm

  • Thấy, trông thấy

Cách chia động từ bất qui tắc Behold

Động từ nguyên thể Behold
Quá khứ Beheld
Quá khứ phân từ Beheld
Ngôi thứ ba số ít Beholds
Hiện tại phân từ/Danh động từ Beholding
Quảng cáo

Các động từ bất qui tắc khác có mẫu tương tự

Các động từ với qui tắc giống như: Hold-Held-Held (O E E)

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Hold Held Held
Withhold Withheld Withheld

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp