Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 (có đáp án): Mạch khuyếch đại - Mạch tạo xung

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 (có đáp án): Mạch khuyếch đại - Mạch tạo xung

Câu 1: Chức năng của mạch khuếch đại là:

Quảng cáo

A. Khuếch đại tín hiệu điện về mặt điện áp

B. Khuếch đại tín hiệu điện về mặt dòng điện

C. Khuếch đại tín hiệu điện về mặt công suất

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng

A. Mạch khuếch đại có thể dùng tranzito

B. Mạch khuếch đại có thể dùng IC

C. Mạch khuếch đại dùng cả tranzito và IC

D. Mạch khuếch đại có thể dùng tranzito hoặc IC

Đáp án: D

Câu 3: Tìm phát biểu đúng: Trên kí hiệu của IC khuếch đại thuật toán

A. Ở đầu vào đảo kí hiệu dấu “-”

B. Ở đầu vào không đảo kí hiệu dấu “-”

C. Ở đầu vào không đảo kí hiệu “+”

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 4: Đầu vào không đảo kí hiệu dấu “+” nghĩa là:

A. Tín hiệu đưa đến đầu vào không đảo thì tín hiệu ra ngược dấu với tín hiệu vào.

B. Tín hiệu đưa đến đầu vào không đảo thì tín hiệu ra cùng dấu với tín hiệu vào.

C. Không có ý nghĩa gì, chỉ là kí hiệu ngẫu nhiên

D. Cả 3 đáp án đều sai

Đáp án: B

Câu 5: Tìm phát biểu đúng:

A. Tín hiệu ra sẽ cùng dấu hay ngược dấu tín hiệu vào tùy thuộc tín hiệu đưa vào đầu vào đảo hay không đảo

B. Tín hiệu vào là tín hiệu một chiều, tín hiệu ra là tín hiệu xoay chiều

C. Tín hiệu vào là tín hiệu xoay chiều, tín hiệu ra là tín hiệu một chiều

D. Tín hiệu vào là tín hiệu xoay chiều, tín hiệu ra là tín hiệu xoay chiều

Đáp án: A. Vì mạch khuếch đại chỉ khuếch đại tín hiệu, không có tác dụng đổi điện xoay chiều thành một chiều và ngược lại.

Câu 6: Hệ số khuếch đại được tính theo công thức nào:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8: Mạch khuyếch đại - Mạch tạo xung

B. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8: Mạch khuyếch đại - Mạch tạo xung

C. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8: Mạch khuyếch đại - Mạch tạo xung

D. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8: Mạch khuyếch đại - Mạch tạo xung

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng

A. Khuếch đại điện áp là đưa tín hiệu có biên độ nhỏ vào, đầu ra sẽ thu được tín hiệu có biên độ lớn hơn nhiều lần.

B. Khuếch đại dòng điện là đưa tín hiệu có cường độ lớn vào, đầu ra sẽ thu được tín hiệu cho cường độ dòng điện mạnh hơn nhiều lần.

C. Khuếch đại công suất là đưa tín hiệu có công suất yếu vào, đầu ra sẽ thu được tín hiệu có công suất mạnh hơn nhiều lần.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án: D

Câu 8: Để điều chỉnh hệ số khuếch đại của mạch điện, người ta điều chỉnh:

A. Rht

B. R1

C. Rht hoặc R1

D. Không điều chỉnh được hệ số khuếch đại.

Đáp án: Vì công thức tính hệ số khuếch đại là Kđ = Rht/R1 nên có thể điều chỉnh hệ số khuếch đại bằng cách điều chỉnh Rht hoặc R1.

Câu 9: Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito ghép colecto – bazo, nếu thay R1, R2 bằng các điôt quang, hiện tượng xảy ra là:

A. LED1, LED2 tắt

B. LED1, LED2 sáng

C. LED1, LED2 nhấp nháy cùng tắt, cùng sáng.

D. LED1, LED2 nhấp nháy luân phiên

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 10: Đối với mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito ghép colecto – bazo, khi T1 và T2 giống nhau, để thu được xung đa hài đối xứng thì:

A. R1 = R2

B. R3 = R4

C. C1 = C2

D. R1 = R2, R3 = R4, C1 = C2

Đáp án: D

Câu 11: Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, nếu thay các điện trở R1 và R2 bằng các đèn LED thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

A. Các đèn LED sẽ luân phiên chớp tắt.

B. Mạch sẽ không còn hoạt động được nữa.

C. Xung ra sẽ không còn đối xứng nữa.

D. Các tranzito sẽ bị hỏng.

Đáp án đúng: A

Giải thích: Các đèn LED sẽ luân phiên chớp tắt do tranzito lúc thông lúc khóa.

Câu 12: Người ta có thể làm gì để thay đổi hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng OA?

A. Chỉ cần thay đổi giá trị của điện trở hồi tiếp (Rht).

B. Thay đổi tần số của điện áp vào.

C. Thay đổi biên độ của điện áp vào.

D. Đồng thời tăng giá trị của điện trở R1 và Rht lên gấp đôi.

Đáp án đúng: A

Giải thích: Chỉ cần thay đổi giá trị của điện trở hồi tiếp (Rht) do:

 

Câu 13:Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, người ta đã sử dụng những loại linh kiện điện tử nào?

A. Tranzito, điện trở và tụ điện.

B. Tirixto, điện trở và tụ điện.

C. Tranzito, đèn LED và tụ điện.

D. Tranzito, điôt và tụ điện.

Đáp án đúng: A

Giải thích: Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, người ta đã sử dụng những loại linh kiện điện tử :Tranzito, điện trở và tụ điện.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 (có đáp án): Mạch khuyếch đại - Mạch tạo xung

Câu 14: Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, sự thông – khóa của hai tranzito T1 và T2 là do sự…

A. Giảm điện dung của các tụ điện.

B. Tăng điện dung của các tụ điện.

C. Tăng trị số của các điện trở.

D. Giảm trị số của các điện trở.

Đáp án đúng: B

Giải thích: Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, sự thông – khóa của hai tranzito T1 và T2 là do sự tăng điện dung của các tụ điện.

Câu 15: Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, để biến đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng thì ta cần phải làm gì?

A. Chỉ cần tăng điện dung của các tụ điện.

B. Chỉ cần giảm điện dung của các tụ điện.

C. Chỉ cần thay đổi giá trị của các điện trở R3 và R4.

D. Chỉ cần thay đổi hai tụ điện đang sử dụng bằng hai tụ điện có điện dung khác nhau.

Đáp án đúng: D

Giải thích: Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, để biến đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng thì ta cần thay đổi hai tụ điện có trị số điện dung khác nhau.

Câu 16: Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, để có xung đa hài đối xứng thì ta cần phải làm gì?

A. Chỉ cần chọn hai tụ điện có điện bằng nhau.

B. Chỉ cần chọn các các điện trở có trị số bằng nhau.

C. Chỉ cần chọn các tranzito và các tụ điện có thông số kĩ thuật giống nhau.

D. Chỉ cần chọn các tranzito, điện trở và tụ điện giống nhau.

Đáp án đúng: D

Giải thích: để có xung đa hài đối xứng thì: R1 = R2; R3 = R4 = R; C1 = C2 = C; T1 và T2 giống nhau

Câu 17: Trong mạch khuếch đại điện áp dùng OA, tín hiệu ra và tín hiệu vào luôn?

A. Cùng dấu và cùng pha nhau.

B. Ngược dấu và ngược pha nhau.

C. Ngược dấu và cùng pha nhau.

D. Cùng dấu và ngược pha nhau.

Đáp án đúng: B

Giải thích: Trong mạch khuếch đại điện áp dùng OA, tín hiệu đi đến đầu vào đảo nên tín hiệu ra sẽ ngược dấu, ngược pha với tín hiệu vào.

Câu 18: Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng OA phụ thuộc vào:

A. Chu kì và tần số của tín hiệu đưa vào.

B. Độ lớn của điện áp vào.

C. Trị số của các điện trở R1 và Rht

D. Độ lớn của điện áp ra.

Đáp án đúng: B

Giải thích: Ta có công thức sau: 

 

Tức là Kđ phụ thuộc R1 và Rht

Câu 19: IC khuếch đại thuật toán có bao nhiêu đầu vào và bao nhiêu đầu ra?

A. Một đầu vào và một đầu ra.

B. Hai đầu vào và một đầu ra.

C. Một đầu vào và hai đầu ra.

D. Hai đầu vào và hai đầu ra.

Đáp án đúng: B

Giải thích: IC khuếch đại thuật toán có hai đầu vào và một đầu ra.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 (có đáp án): Mạch khuyếch đại - Mạch tạo xung

Câu 20: Chức năng của mạch tạo xung là:

A. Biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu.

B. Biến đổi tín hiệu điện xoay chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu.

C. Biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có sóng và tần số theo yêu cầu.

D. Biến đổi tín hiệu điện xoay chiều thành tín hiệu điện không có tần số.

Đáp án đúng: A

Giải thích: Chức năng của mạch tạo xung là biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu.

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-8-mach-khuyech-dai-tao-xung.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác