Lý thuyết Sinh học 12 Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

Bài giảng: Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập - Cô Kim Tuyến (Giáo viên VietJack)

I. THÍ NGHIỆM LAI HAI TÍNH TRẠNG.

1. Thí nghiệm
Quảng cáo
Lý thuyết Sinh học 12 Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập (hay, ngắn gọn) 2. Nhận xét

- F2 xuất hiện 2 tổ hợp kiểu hình khác bố mẹ (vàng nhăn và xanh trơn).

- Xét riêng từng cặp tính trạng (màu sắc, vỏ hạt) đều có tỉ lệ 3:1 → tỉ lệ 9: 3:3 :1 = (3:1)x(3:1).

- Các cặp nhân tố di truyền qui định các tính trạng khác nhau phân li độc lập trong qua trình hình thành giao tử.(Nội dung định luật phân li độc lập)

3. Sơ đồ của pháp lai: Lý thuyết Sinh học 12 Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập (hay, ngắn gọn)
Quảng cáo

II. CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập (hay, ngắn gọn)

- Các gen qui định các tính trạng khác nhau nằm trên các NST tương đồng khác nhau thì phân li độc lập khi giảm phân:

+ Các cặp NST tương đồng phân li về các giao tử độc lập → sự phân li độc lập của các alen

+ Sự phân li cặp NST xảy ra với xác xuất như nhau → 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau (1AB, 1Ab, 1aB, 1ab).

- Các nhau tử kết hợp ngẫu nhiên trong quá trình thụ tinh → Xuất hiện các tổ hợp gen khác nhau (Biến dị tổ hợp)

Quảng cáo

* Điều kiện nghiệm đúng:

- Số lượng cá thể ở các thế hệ lai phải đủ lớn để số liệu thống kê được chính xác.

- Sự phân li NST như nhau khi tạo giao tử và sự kết hợp ngẫu nhiên của các kiểu giao tử khi thụ tinh.

- Các giao tử và các hợp tử có sức sống như nhau. Sự biểu hiện hoàn toàn của tính trạng

- Mỗi cặp gen nằm trên một cặp NST tương đồng.

III. Ý NGHĨA CỦA CÁC QUI LUẬT MEN ĐEN.

1. Ý nghĩa lí luận

- Tạo ra số lượng lớn biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho tiến hóa, đa dạng phong phú sinh giới.

- Giúp sinh vật thích nghi với điều kiện sống thay đổi.

2. Ý nghĩa thực tiễn

- Dự đoán đc tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời sau.

- Giúp con người tìm ra những tính trạng cho mình, lai giống, tạo giống mới có năng suất cao.

* Công thức tổng quát

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập (hay, ngắn gọn)
Quảng cáo

Xem thêm lý thuyết sinh học lớp 12 hay nhất, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-9-quy-luat-menden-quy-luat-phan-li-doc-lap.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên