Giải Tin học 11 Bài 15: Thao tác với tệpBài 15: Thao tác với tệp

1. Khai báo

Để làm việc với kiểu dữ liệu tệp ta phải sử dụng biến tệp.

Quảng cáo

Khai báo biến tệp văn bản có dạng

 Var< tên biến tệp>:text;

2. Thao tác với tệp

a) Gắn tên tệp

Mỗi tệp đều có một tên tệp để tham chiếu. Tên tệp là biến xâu hoặc hằng xâu, ví dụ: ’Dulieu.dat’.

Trong lập trình, ta không thao tác trực tiếp với tệp dữ liệu trên đĩa mà thông qua biến tệp. Biến tệp được đại diện cho tệp trong ngông ngữ lập trình.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Để thao tác với tệp, trước hết phải gắn tên tệp với đại diện của nó là biến tệp bằng thủ tục:

Assign(<biến tệp>,<tên tệp>);

Ví dụ 1: Gắn biến tệp tep1 với tệp có tên là DULIEU.DAT.

Assign(tep1,’DULIEU.DAT’);

Ví dụ 2: Để đọc dữ liệu từ tệp INP.DAT nằm trên thư mục gốc của ổ C.

Assign(tep2,’C:\INP.dat’);

b) Mở tệp

Sau khi sử dụng thủ tục assign. Ta có thể thực hiện việc đọc ghi dữ liệu.

+ Đối với việc ghi:

Quảng cáo

Câu lệnh dùng thủ tục mở tệp để ghi dữ liệu có dạng:

 Rewrite(<biến tệp>);

Nếu tệp chưa tồn tại thì 1 tệp mới sẽ được tạo với nội dung rỗng. Nếu tệp tồn tại rồi thì nội dung cũ trong tệp sẽ bị xóa.

Ví dụ:

Assign(tep1,’C:\INP.dat’);
Rewrite(tep1);

Nếu ở đĩa C có tệp INP.dat rồi thì nội dung trong tệp sẽ bị xóa hết. Nếu chưa tồn tại thì tệp sẽ được tạo mới.

+ Đối với việc đọc:

Mở một tệp đã gắn với một biết tệp để đọc ta dùng thủ tục:

Reset(<Biến tệp>);

Ví dụ:

Assign(tep1,’DL.INP’);
Reset(tep1);

c) Đọc/ghi tệp văn bản.

Việc đọc ghi tệp văn bản được thực hiện giống như nhập dữ liệu từ bàn phí. Việc ghi dữ liệu ra tệp văn bản giống như ghi ra màn hình. Dữ liệu trong tệp văn bản được chia thành các dòng.

+ Câu lệnh dùng thủ tục để đọc:

Read(<biến tệp>,<danh sách các biến>);
Readln(<biến tệp>,<danh sách các biến>);

+ Câu lệnh dùng thủ tục để ghi là:

Write(<biến tệp>,<danh sách các biến>);
Writeln(<biến tệp>,<danh sách các biến>);

Một số hàm chuẩn thường dùng trong khi đọc/ghi tệp văn bản:

+ Hàm eof(<biến tệp>) trả về giá trị true nếu con trỏ tệp dang chỉ tới cuối tệp.

+ Hàm eoln(<biến tệp>) trả về giá trị true nếu con trỏ tệp đang chỉ tới cuối dòng.

d) Đóng tệp

Sau khi làm việc xong với tệp càn phải đóng tệp. Việc đóng tệp là đặc biệt quan trọng sau khi ghi dữ liệu, khi đó hệ thong mới thực sự hoàn tất việc hi dữ liệu ra tệp.

Cú pháp:

Close(<biến tệp>);

Ví dụ: Chương trình đọc một dòng từ tệp INP sau đó ghi sang tệp OUT

program vdf;
uses crt;
var 
	f1,f2:text;
	s:string;
begin
	assign(f1,'INP');
	assign(f2,'OUT');
	rewrite(f2);
	reset(f1);
	readln(f1,s);
	write(f2,s);
	close(f1);
	close(f2);
end.

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Tin học 11 Chương 5 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa