Bài tập trắc nghiệm trang 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 SBT Sinh học 8

Bài tập trắc nghiệm trang 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 SBT Sinh học 8

Bài 1 trang 126 SBT Sinh học 8: Trong các tuyến sau, tuyến giữ vai trò quan trọng nhất là

A. Tuyến tuỵ.     B. Tuyến giáp,

C. Tuyến yên.     D. Tuyến trên thận.

Quảng cáo

Đáp án C

Bài 2 trang 126 SBT Sinh học 8: Hoocmôn đóng vai trò điều hoà hàm lượng đường trong máu sau khi ăn là

A. Insulin.     B. Ơstrôgen.

C. Testôstêrôn.     D. Glucagôn.

Đáp án A

Bài 3 trang 126 SBT Sinh học 8: Hoocmôn đóng vai trò kích thích sự phát triển cùa niêm mạc tử cung là

A. Insulin.     B. Ơstrôgen.

C. Testôstêrôn.     D. Glucagôn.

Đáp án B

Bài 4 trang 126 SBT Sinh học 8: Hoocmôn đóng vai trò chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ là

A. Insulin.     B. Ơstrôgen.

C. Testôstêrôn.     D. Glucagôn.

Đáp án D

Bài 5 trang 126 SBT Sinh học 8: Hệ nội tiết có vai trò

A. Tác động đến các cơ quan đích thông qua đường máu (chậm nhưng kéo đài)

B. Điều hoà các quá trình sinh lí.

C. Điều hoà tim mạch.

D. Cả A và B.

Đáp án D

Bài 6 trang 126 SBT Sinh học 8: Hoocmôn có tính chất

A. Chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan xác định.

B. Có hoạt tính sinh học cao.

C. Không mang tính đặc trưng cho loài.

D. Cả A, B và C.

Đáp án D

Bài 7 trang 127 SBT Sinh học 8: Hoocmôn có vai trò gì

A. Duy trì tính ổn định của môi trường trong, điều hoà các quá trình sinh lí diễn ra bình thường.

B. Điều hoà trao đổi canxi và phôtpho trong máu.

C. Chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể.

D. Tiết hoocmôn.

Đáp án A

Bài 8 trang 127 SBT Sinh học 8: Insulin có tác dụng

A. Làm tăng đường huyết.

B. Làm giảm đường huyết khi đường huyết tăng.

C. Làm tăng lượng canxi.

D. Làm giảm lượng canxi.

Đáp án B

Bài 9 trang 127 SBT Sinh học 8: Tuyến nội tiết lớn nhất là

A. Tuyến giáp.     B. Tuyến tụy.

C. Tuyến cận giáp.     D. Tuyến sinh dục.

Đáp án A

Bài 10 trang 127 SBT Sinh học 8: Tirôxin là

A. Hoocmôn tuyến tuỵ     B. Hoocmôn tuyến giáp.

B. Hoocmôn tuyến cận giáp.     D. Hoocmôn tuyến yên.

Đáp án B

Bài 11 trang 127 SBT Sinh học 8: Tuyến cận giáp có chức năng

A. Tham gia điều hoà canxi và phôtpho trong máu.

B. Tiết dịch tiêu hoá và tiết hoocmôn.

C. Điều hoà đường huyết, muối natri trong máu.

D. Tiết hoocmôn sinh dục.

Đáp án A

Bài 12 trang 127 SBT Sinh học 8: Tuyến sinh dục có chức năng

A. Tham gia điều hoà canxi và phôtpho trong máu.

B. Tiết dịch tiêu hoá và tiết hoocmôn.

C. Điều hoà đường huyết, muối natri trong máu.

D. Tiết hoocmôn sinh dục.

Đáp án D

Bài 13 trang 127 SBT Sinh học 8: Tuyến trên thận có chức năng

A. Tham gia điều hoà canxi và phôtpho trong máu.

B. Tiết dịch tiêu hoá và tiết hoocmôn.

C. Điều hoà đường huyết, muối natri trong máu.

D. Tiết hoocmôn sinh dục.

Đáp án C

Bài 14 trang 128 SBT Sinh học 8: Tuyến tuỵ có chức năng

A. Tham gia điều hoà canxi và phôtpho trong máu.

B. Tiết dịch tiêu hoá và tiết hoocmôn.

C. Điều hoà đường huyết, muối natri trong máu.

D. Tiết hoocmôn sinh dục.

Đáp án B

Bài 15 trang 128 SBT Sinh học 8: Hoocmôn GH có chức năng

A. Phát triển cơ thể (tiết nhiều : cao quá cờ, tiết ít : lùn).

B. Kích thích nang trứng phát triển, gây trứng chín, sinh tinh.

C. Kích thích rụng trứng, tạo thể vàng (ở nữ).

D. Cả A, B và C.

Đáp án A

Bài 16 trang 128 SBT Sinh học 8: Hoocmôn FSH có chức năng

A. Phát triển cơ thể (tiết nhiều : cao quá cỡ, tiết ít : lùn).

B. Kích thích nang trứng phát triển, gây trứng chín, sinh tinh.

C. Kích thích rụng trứng, tạo thể vàng (ở nữ).

D. Cả A, B và C.

Đáp án B

Bài 17 trang 128 SBT Sinh học 8: Hoocmôn LH có chức năng

A. Phát triển cơ thể (tiết nhiều : cao quá cỡ, tiết ít : lùn).

B. Kích thích nang trứng phát triển, gây trứng chín, sinh tinh.

C. Kích thích rụng trứng, tạo thể vàng (ở nữ), tế bào kẽ tiết hoocmôn sinh dục nam.

D. Cả A, B và C.

Đáp án C

Bài 18 trang 128 SBT Sinh học 8: Hoocmôn tirôxin có chức năng

A. Tăng cường chuyển hoá nội bào (đặc biệt tế bào cơ, thần kinh, tim).

B. Tăng cường chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ (xảy ra ở gan).

C. Tăng cường chuyển hoá glucôzơ thành glicôgen.

D. Tăng cường nhịp tim, nhịp thở, tăng cường quá trình hưng phấn của vỏ não.

Đáp án A

Bài 19 trang 129 SBT Sinh học 8: Hoocmôn glucagôn có chức năng tăng cường

A. Chuyển hoá nội bào (đặc biệt là tế bào cơ, thần kinh, tim).

B. Chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ (xảy ra ở gan).

C. Chuyển glucôzơ hoá thành glicôgen.

D. Nhịp tim, nhịp thở, tăng cường quá trình hưne phấn của vỏ não.

Đáp án B

Bài 20 trang 129 SBT Sinh học 8: Hoocmôn ađrênalin có chức năng tăng cường

A. Chuyến hoá nội bào (đặc biệt tế bào cơ, thần kinh, tim).

B. Chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ (xảy ra ở gan).

C. Chuyển hoá glucôzơ thành glicôgen.

D. Nhịp tim, nhịp thở, tăng cường quá trình hưng phấn của vỏ não.

Đáp án D

Bài 21 trang 129 SBT Sinh học 8: Hoocmôn norađrênalin có chức năng tăng cường

A. Chuyển hoá nội bào (đặc biệt tế bào cơ, thần kinh, tim).

B. Chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ (xảy ra ở gan).

C. Chuyển hoá glucôzơ thành glicôgen .

D. Nhịp tim, nhịp thở, tăng cường quá trình hưng phấn của vỏ não.

Đáp án D

Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp.

Bài 22 trang 129 SBT Sinh học 8: Tuyến trên thận gồm ... (1) ... Phần vỏ tiết ra hoocmôn có tác dụng ... (2)... Phần tuỷ tiết... (3)... có tác dụng ... (4)...

A. Điều hoà tim mạch và hô hấp, cùng glucagôn điều chỉnh lượng đường trong máu

B. Điều hoà đường huyết, điều hoà chất khoáng (Na+ và K+), làm thay đổi đặc tính sinh dục nam

C. Phần vỏ và phần tuỷ

D. Ađrênalin và norađrênalin

Đáp án

1. C2. B3. D4. A

Bài 23 trang 129 SBT Sinh học 8: Tuyến yên là tuyến quan trọng nhất ... (1) ... kích thích hoạt động của các ... (2)... khác. Tuyến giáp có vai trò quan trọng trong quá trình ...(3) ... Tuyến giáp và tuyến cận giáp có vai trò trong quá trình ... (4)...

A. Điều hoà trao đổi canxi và phôtpho trong máu

B. Chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể

C. Tiết hoocmôn

D. Tuyến nội tiết

Đáp án

1. C2. D3. B4. A

Bài 24 trang 130 SBT Sinh học 8: Bước vào tuổi dậy thì, dưới tác dụng của các hoocmôn ... (1) ... do tuyên yên tiết ra làm cho các ... (2) ... nằm giữa các ống sinh tinh trong tinh hoàn tiết hoocmôn ... (3)... đó là ... (4)...

A. Tế bào kề     B. FSH và LH

C. Sinh dục nam     D. Testôstêrôn

Đáp án

1. B2. A3. C4. D

Bài 25 trang 130 SBT Sinh học 8: Tuyến sinh dục bao gồm ... (1) ... (ở nam) và ... (2) ... (ở nữ). Ngoài vai trò sản sinh ... (3)... còn tiết... (4) ...

A. Hoocmôn sinh dục     B. Tế bào sinh dục

C. Tinh hoàn     D. Buồng trứng

Đáp án

1. C2. D3. B4. A

Ghép nội dung ở cột I với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Bài 26 trang 130 SBT Sinh học 8:

Cột 1Cột 2 Cột 3

1. Buồng trứng

2. Tinh hoàn

A. tiết các hoocmôn kích thích sự phát triển của các đặc điểm nam tính ở tuổi dậy thì

B. tiết hoocmôn kích thích sự phát triển các đặc tính sinh dục nữ ở tuổi dậy thì và sự phát triển của niêm mạc tử cung trong chu kì rụng trứng ở nữ trưởng thành

1...

2...

Đáp án

1. B2. A

Bài 27 trang 130 SBT Sinh học 8:

Cột 1Cột 2 Cột 3

1. Tuyến nội tiết

2. Tuyến ngoại tiết

3. Các chất tiết ra được ngấm thẳng vào máu và vận chuyên trong cơ thể.

4. Các chất tiết ra theo ống dẫn đổ ra ngoài tuyến.

A. Các chất tiết ra được ngấm thẳng vào máu và vận chuyên trong cơ thể

B. Các chất tiết ra theo ống dẫn đổ ra ngoài tuyến.

C. Lượng chất tiết ra (hoocmôn) ít, nhimg có hoạt tính sinh học cao.

D. Lượng chất tiết ra (enzim) nhiều, tham gia vào quá trình tiêu hoá.

1...

2...

3...

4...

Đáp án

1. A, C2. B, D

Bài 28 trang 131 SBT Sinh học 8:

Cột 1Cột 2 Cột 3

1. Tuyến sinh dục

2. Tuyến yên

3. Tuyến giáp

4. Tuyến trên thận

A. tiết hoocmôn TH.

B. tiết hoocmôn testôstêrôn.

C. tiết hoocmỏn tăng trưởng.

D. tiết hoocmôn anđostêron.

1...

2...

3...

4...

Đáp án

1. B2. C3. A4. D

Bài 29 trang 131 SBT Sinh học 8:

Cột 1Cột 2 Cột 3

1. Hoocmôn testôstêrôn

2. Hoocmôn ơstrôgen

3. Hoocmôn prôgestêrôn

4. Hoocmôn nhau thai

A. kích tố nam tính

B. duy trì sự phát triển niêm mạc tử cung và kìm hãm tuyến yên tiết FSH và LH

C. tác động phối hợp với hoocmôn thế .vàng trong giai đoạn 3 tháng đầu, sau đó thay thế hoàn toàn thê vàng

D. kích tố nữ tính

1...

2...

3...

4...

Đáp án

1. A2. D3. B4. C

Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi S vào ô trống :

Bài 30 trang 131 SBT Sinh học 8:

Câu Đúng Sai

1. Tuyến nội tiết sản xuất các hoocmôn theo đường máu đến cơ quan đích.

2. Hoocmôn có hoạt tính sinh học cao.

3. Tuyến giáp cùng với tuyến thượng thận có vai trò điều hoà trao đổi canxi và phôtpho trong máu.

4. Sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết có tác dụng duy trì tính ổn định của môi trường trong.

Đáp án

1. Đ2. Đ3. S4. Đ

Bài 31 trang 131 SBT Sinh học 8:

Câu Đúng Sai

1. Hoocmôn tác động đến các cơ quan theo đường máu nên rất nhanh.

2. Hệ thần kinh và hệ nội tiết đều đóng vai trò quan trọng trong các quá trình sinh lí của cơ thể.

3. Hoocmồn cần có một lượng lớn, mới có tác dụng đến các cơ quan đích

4. Trẻ em khi thiếu iốt trong khẩu phần ăn hàng ngày sẽ gây chậm lớn, trí não kém phát triển.

Đáp án

1. S2. Đ3. S4. Đ

Bài 32 trang 132 SBT Sinh học 8:

Câu Đúng Sai

1. Tuyến yên là tuyến nội tiết quan trọng vì nó tiết nhiều loại hoocmôn kích thích hoạt động của các tuyến nội tiết khác.

2. Sự rối loạn hoạt động nội tiết của tuyến tuỵ sẽ dẫn tới tình trạng bệnh lí là suy dinh dưỡng.

3. Tuyến tuỵ là một tuyến pha, vừa tiết dịch tiêu hoá và vừa tiết hoocmôn.

4. Glucagôn làm giảm lượng đường huyết khi lượng đường trong máu tăng.

Đáp án

1. Đ2. S3. Đ4. S

Bài 33 trang 132 SBT Sinh học 8:

Câu Đúng Sai

1. Tuyến giáp có vai trò quan trọng trong quá trình sinh sản.

2. Tuyến giáp cùng với tuyến cận giáp có vai trò trong điều hoà trao đổi canxi và phôtpho.

3. Tuyến yên là một tuyến nhỏ bằng hạt đậu nằm trên nền sọ có liên quan tới sự chí đạo của thần kinh qua vùng dưới đồi.

4. Tuyến nội tiết sản xuất các hoocmôn và ảnh hường tới các quá trình sinh lí của các cơ quan trong cơ thể.

Đáp án

1. S2. Đ3. Đ4. S

Bài 34 trang 132 SBT Sinh học 8: Điền dâu X vào ô phù hợp trong bảng sau .

Tuyến nội tiếtTuyên ngoại tiết
Tuyến tuỵ
Tuyến nước bọt
Tuyến gan
Tuyến ruột
Tuyến yên
Tuyến giáp
Tuyến cận giáp
Tuyến trên thận
Tuyến sinh dục
Tuyến mồ hôi

Đáp án

Tuyến nội tiếtTuyên ngoại tiết
Tuyến tuỵX
Tuyến nước bọtX
Tuyến ganXX
Tuyến ruộtXX
Tuyến yênX
Tuyến giápX
Tuyến cận giápX
Tuyến trên thậnX
Tuyến sinh dụcXX
Tuyến mồ hôiX
Quảng cáo

Các bài giải bài tập sách bài tập Sinh học 8 (SBT Sinh học 8) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Sinh học 8 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Sinh học lớp 8 | Giải SBT Sinh học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Sinh học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

chuong-10-noi-tiet.jsp