Giải SBT Tiếng Anh 12 mới Unit 5: Pronunciation (trang 33)SBT Tiếng Anh 12 Unit 5: Cultural identity

Giải SBT Tiếng Anh 12 Unit 5: Pronunciation (trang 33)

1. (trang 33 SBT Tiếng Anh 12 mới) Read aloud the following sentences twice, paying special attention to the underlined sounds. First, say them slowly, carefully pronouncing each sound; then say them quickly connecting the final and initial sounds of words. What assimilation changes did you notice? (Đọc to những câu sau đây hai lần, đặc biệt chú ý đến những âm thanh được gạch dưới. Đầu tiên, nói từ từ, cẩn thận phát âm từng âm; sau đó nói nhanh chóng kết nối với những âm cuối và đầu của các từ. Bạn đã nhận thấy sự đồng hoá thay đổi những gì?)

1. Asian cultures are still being studied widely in Western countries.

2. Pass your book to me when you have finished reading it.

3. Could you tell me what makes you so certain?

4. The cheese shop on the corner of the road should be closed by this time.

5. The action plan for getting more sales is still under debate.

6. My father can cook very well.

7. I’d like a piece of the sweet cake.

8. My older brother still behaves like a five-year-old boy.

1. n → ŋ 2. s → ʃ 3. d → dʒ; s → ʃ 4. z → ʒ
5. n → m 6. n → ŋ 7. t → k 8. d → b

Các bài giải SBT Tiếng Anh 12 mới khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-5-cultural-identity.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác