Từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds (Cánh diều) đầy đủ nhất

Với tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 8 đầy đủ, chi tiết nhất sách Cánh diều sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh 10 dễ dàng hơn.

Từ vựng Unit 8 Tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds - Cánh diều

Quảng cáo

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Do homework

Cụm động từ

/duː ˈhoʊm.wɝːk/

Làm bài tập

Make a poster

Cụm động từ

/meɪk ɚˈpoʊ.stɚ/

Làm tranh treo tường

Study abroad

Cụm động từ

/ ˈstʌd.i əˈbrɑːd/

Học ở nước ngoài

Prepare for a presentation

Cụm động từ

/ prɪˈpeər fɔːr ə ˌprez.ənˈteɪ.ʃən/

Chuẩn bị cho một bài thuyết trình

Start a new hobby

Cụm động từ

/stɑːrt ə njuː ˈhɑː.bi/

Bắt đầu một thoái quen mới

Practice singing

Cụm động từ

/ˈpræk.tɪs ˈsɪŋ.ɪŋ/

Luyện hát

Do volunteer work

Cụm động từ

/duː ˌvɑː.lənˈtɪr wɝːk/

Làm tình nguyện

Learn another language

Cụm động từ

/lɝːn əˈnʌð.ɚ ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/

Học một ngôn ngữ mới

Go to college

Cụm động từ

/gou tu: ˈkɑː.lɪdʒ/

Học đại học

Go on school trip

Cụm động từ

/gou ɒn ˈskuːl trɪp/

Đi thăm quan với trường

Specialize

Động từ

/ˈspeʃ.ə.laɪz/


Chuyên môn

Renewable

Tính từ

/rɪˈnuː.ə.bəl/

Có thể tái tạo được

Non-renewable

Tính từ

/ˌnɑːn.rɪˈnuː.ə.bəl/

Không thể tái tạo được

Energy

Danh từ

/ˈen.ɚ.dʒi/

Năng lượng

Coal

Danh từ

/koʊl/

Than đá

Oil

Danh từ

/ɔɪl/

Dầu

Wind

Danh từ

/wɪnd/

Gió

Gas

Danh từ

/ɡæs/

Khí ga

Wave

Danh từ

/weɪv/

Sóng

Wood

Danh từ

/wʊd/

Gỗ

Solar

Tính từ

/ˈsoʊ.lɚ/

Thuộc về mặt trời

Solar panel

Cụm danh từ

/ˌsoʊ.lɚ ˈpæn.əl/

Pin mặt trời

Solution

Danh từ

/səˈluː.ʃən/

Giải pháp

Electricity

Danh từ

/iˌlekˈtrɪs.ə.t̬i/

Điện

Recycle

Động từ

/ˌriːˈsaɪ.kəl/

Tái chế

Probably

Trạng từ

/ˈprɑː.bə.bəli/

Có thể, có khả năng

Approximately

Trạng từ

/əˈprɑːk.sə.mət.li/

Xấp xỉ

Candle

Danh từ

/ˈkæn.dəl/

Nến

Population

Danh từ

/ˌpɑː.pjəˈleɪ.ʃən/

Dân số

Expensive

Tính từ

/ɪkˈspen.sɪv/

Đắt

Raise money

Cụm động từ

/reɪz ˈmʌn.i/

Quyên góp tiền

Go down to

Cụm động từ

/gou daʊn tu:/

Giảm xuống

Decrease

Động từ

/ˈdiː.kriːs/

Giảm

Quảng cáo


Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Cánh diều hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên