Unit 8D lớp 10 Solve a probem - Cánh diều Explore New Worlds

Lời giải bài tập Unit 8D lớp 10 Solve a probem trong Unit 8: Making plans Tiếng Anh 10 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 8D.

Tiếng Anh 10 Unit 8D Solve a probem - Cánh diều Explore New Worlds

Quảng cáo

Reading

A(trang 94 sgk Tiếng Anh 10):Look at the photo. What do you think this person does?(Nhìn vào bức tranh. Bạn nghĩ người này làm gì?)

Unit 8D lớp 10 Solve a probem | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Hướng dẫn trả lời:

I think he is a fishman

B(trang 93 sgk Tiếng Anh 10):Read the article and answer the questions. (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

1. What problem do som people in Myanma have?

2. What is the solution?

Electricity from the sun

When you go home this evening after school or after work, you're probably going to switch a light on, tum the heat or air conditioning on, cook dinner, or watch TV. Whatever you plan to do, you're probably going to use electricity.

Most of us use electricity without thinking about it, but outside of the cities, people get light from the sun during the day and from candles at night. Candles are expensive and dangerous, but now there is a safer and cheaper solution to this problem: small solar panels are easy to use and can give electricity immediately.

When Spanish photographer Rubén Salgado Escudero first visited Myanmar, he said: "I worked in villages and the people had no light at night. Then, one day, I visited a village with solar lights and people's everyday life was much easier. For example, fishermen went fishing before sunrise because of the solar panels. Children could do their homework as a result of electricity.

After his first visit, Rubén showed his photographs of people with their solar lights and he raised money to pay for more solar lights. Now, more people in Myanmar have solar panels; those panels take energy from the sun and then provide 12 hours of light during the night. In the future, Myanmar is going to build larger solar panels for some of these villages.

Đáp án:

1. They don’t have electricity

2.There are small solar panels which are easy to use and can give electricity immediately.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo


Điện đến từ mặt trời

Khi về nhà vào buổi tối này sau giờ học hoặc sau giờ làm việc, bạn có thể sẽ bật đèn, bật nhiệt độ sưởi hoặc điều hòa nhiệt độ, nấu bữa tối hoặc xem TV. Dù bạn định làm gì, có thể bạn sẽ sử dụng điện.

Hầu hết chúng ta sử dụng điện mà không nghĩ đến nó, nhưng bên ngoài các thành phố, mọi người nhận được ánh sáng từ mặt trời vào ban ngày và từ nến vào ban đêm. Nến rất đắt tiền và nguy hiểm, nhưng giờ đây có một giải pháp an toàn và rẻ hơn cho vấn đề này: các tấm pin mặt trời nhỏ dễ sử dụng và có thể cung cấp điện ngay lập tức.

Khi nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Rubén Salgado Escudero lần đầu đến thăm Myanmar, anh ấy nói: "Tôi làm việc trong các ngôi làng và người dân không có ánh sáng vào ban đêm. Sau đó, một ngày, tôi đến thăm một ngôi làng có đèn năng lượng mặt trời và cuộc sống hàng ngày của mọi người dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ, ngư dân đi câu cá trước khi mặt trời mọc vì có các tấm pin mặt trời, Trẻ em có thể làm bài tập về nhà nhờ có điện.

Sau chuyến thăm đầu tiên, Rubén đã cho xem những bức ảnh chụp mọi người với đèn năng lượng mặt trời của họ và anh ấy đã quyên tiền để trả cho nhiều đèn năng lượng mặt trời hơn. Giờ đây, nhiều người hơn ở Myanmar có các tấm pin mặt trời; những tấm pin đó lấy năng lượng từ mặt trời và sau đó cung cấp 12 giờ ánh sáng trong đêm. Trong tương lai, Myanmar sẽ xây dựng các tấm pin mặt trời lớn hơn cho một số ngôi làng này.

C (trang 94 sgk Tiếng Anh 10):What is a problem in your town or city? What’s the solution? (Vấn đề ở thị trấn/ thành phố của bạn là gì? Cách giải quyết làm sao?)

Hướng dẫn trả lời:

Traffic congestion is a big problem in my city. To solve this problem, our city improves bus services and optimize traffic-light management

(Ùn tắc giao thông là một vấn đề lớn trong thành phố của tôi. Để giải quyết vấn đề này, thành phố của chúng tôi cải thiện dịch vụ xe buýt và tối ưu hóa việc quản lý đèn giao thông)

D (trang 94 sgk Tiếng Anh 10): Read the article again. Circle T for true or F for false. (Đọc đoạn văn trên một lần nữa. Khoanh T cho câu đúng và F cho câu sai.)

1. The writer thinks that most people use electricity.
T
F

2. Candles are not cheap and not safe in Myanmar.
T
F
3. The energy for the solar panels comes from the sun
T
F

4. Rubén Salgado Escudero is from Myanmar.
T
F

5. Some villages will have larger solar panels in the future.
T
F

Đáp án:

Quảng cáo
1-T 2-T 3-T
4-F 5-T

Hướng dẫn dịch:

1. Người viết cho rằng hầu hết mọi người đều sử dụng điện.

2. Nến không rẻ và không an toàn ở Myanmar.

3. Năng lượng cho các tấm pin mặt trời đến từ mặt

4. Rubén Salgado Escudero đến từ Myanmar.

5. Một số ngôi làng sẽ có các tấm pin mặt trời lớn hơn trong tương lai.

E (trang 94 sgk Tiếng Anh 10):Find these sentences in the third paragraph. Write the phrases for giving reason. (Tìm những câu này ở đoạn 3. Viết các cụm từ đưa ra lý do.)

1. Fishermen went fishing before sunrise_____the solar panels

2. Children could do their homework______electricity

Đáp án:

1. because of

2. as a result of

Hướng dẫn dịch:

1. Ngư dân đi câu cá trước khi mặt trời mọc vì các tấm pin mặt trời2. Trẻ em có thể làm bài tập về nhà vì có điện

F (trang 94 sgk Tiếng Anh 10): Use the phrases in E to write sentences about two of the following environmental prolems. (Dùng các cụm từ ở bài F để viết các câu về hai trong số những vấn đề môi trường.)

1._________air pollution__________

2.________global warming_____________

3. _________deforestation__________

4. ___________the increasing use of energy________

Hướng dẫn làm bài:

1.Because of air pollution, people have to wear masks

2. Aa result of global warming, weather is getting worse

3. Greenhouse gases increases in the atmosphere as a result of

4. The energy source is getting exhausted because of the increasing use of energy

Hướng dẫn dịch:

1. Do ô nhiễm không khí nên mọi người phải đeo khẩu trang

2. Aa kết quả của sự nóng lên toàn cầu, thời tiết ngày càng trở nên tồi tệ

3. Khí nhà kính tăng lên trong khí quyển do

4. Nguồn năng lượng ngày càng cạn kiệt vì việc sử dụng ngày càng nhiều

Goal Check1 (trang 94 sgk Tiếng Anh 10): In groups, imagine you have these problems in your town or city. Make a list of solutions for each. (Trong nhóm, tưởng tượng thành phố của bạn có những vấn đề này, nghĩ đến những cách giải quyết cho từng cái.)

• A lot of people don't recycle plastic bottles.

• Everyone drives to work, so the traffic is bad.

• Lots of young people don't have jobs

• There's nowhere for people to relax downtown

Hướng dẫn làm bài:

Quảng cáo

• A lot of people don't recycle plastic bottles.

Solutions:

+ Raise awareness of people about how important it is to the environment

+ Show them easy ways to recycle bottles

• Everyone drives to work, so the traffic is bad.

Solutions:

+ Improve traffic light systems

• Lots of young people don't have jobs

Solutions

+ Open Career Day where young people can easily get access to company

+ Open soft- skill class and meeting for the unemployed

• There's nowhere for people to relax downtown

Solutions

+ Build a small relaxation area

Hướng dẫn dịch:

• Nhiều người không tái chế chai nhựa.

Các giải pháp:

+ Nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của môi trường

+ Chỉ cho họ những cách dễ dàng để tái chế chai

• Mọi người đều lái xe đi làm, vì vậy giao thông rất tệ.

Các giải pháp:

+ Cải thiện hệ thống đèn giao thông

• Rất nhiều thanh niên không có việc làm

Các giải pháp

+ Ngày hội việc làm mở, nơi những người trẻ tuổi có thể dễ dàng tiếp cận với công ty

+ Mở lớp kỹ năng mềm và họp mặt cho người thất nghiệp

• Không có nơi nào để mọi người thư giãn ở trung tâm thành phố

Các giải pháp

+ Xây dựng một khu thư giãn nhỏ

2 (trang 94 sgk Tiếng Anh 10): Present your solutions to the class. Tell them what you are going to do about each problem and why. (Trình bày ý tưởng của bạn với lớp. Nói với họ bạn sẽ làm thế nào và tại sao.)

Hướng dẫn làm bài:

Today, a lot of people don't recycle plastic bottles. To solve this problem, we should raise awareness of people about how important it is to the environment and show them easy ways to recycle bottles. To solve the problem that everyone drive to work and traffic is bad, we should improve our traffic light systems

Hướng dẫn dịch:

Ngày nay, rất nhiều người không tái chế chai nhựa. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta nên nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của nó đối với môi trường và chỉ cho họ những cách dễ dàng để tái chế chai lọ. Để giải quyết vấn đề mọi người đều lái xe đi làm và giao thông không tốt, chúng ta nên cải thiện hệ thống đèn giao thông của mình

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds sách Cánh diều hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên