Unit 12D lớp 10 Plan how to raise money - Cánh diều Explore New Worlds

Lời giải bài tập Unit 12D lớp 10 Plan how to raise money trong Unit 12: Decisions Tiếng Anh 10 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 12D.

Tiếng Anh 10 Unit 12D Plan how to raise money - Cánh diều Explore New Worlds

Quảng cáo

Reading

A (trang 142 sgk Tiếng Anh 10):A charity is an organization that raises money to help people, animals, or the environment. Look at the logos for three charities and discuss the questions. (Tổ chức từ thiện là một tổ chức gây quỹ để giúp đỡ mọi người, động vật hoặc môi trường. Nhìn vào biểu tượng của ba tổ chức từ thiện và thảo luận về các câu hỏi)

1. Do you know these charities? What do they do?

2. How do charities raise money?

Unit 12D lớp 10 Plan how to raise money | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Hướng dẫn làm bài:

1. Yes, I know. They do activities to help community

2. There are five main ways that charities make money and stretch their dollars: using volunteers, hosting gala fundraising events, selling products, sponsoring events, and advertising to bring in more donations.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo


1. Vâng, tôi biết. Họ thực hiện các hoạt động để giúp đỡ cộng đồng

2. Có năm cách chính mà các tổ chức từ thiện kiếm tiền và kéo dài đô la của họ: sử dụng tình nguyện viên, tổ chức dạ tiệc gây quỹ

B(trang 142-SGK tiếng anh 10) MY WORLD

What charities are important in your country? What do they do?

Hướng dẫn trả lời:

They are “ Save the Children” and Operation Smile

“Save the Children” deliverslifesaving aid, protection and education to give children the childhood they deserve, wherever they are.

Operation Smile mobilizes its network of more than 5,400 medical volunteers from more than 80 countries who donate their time and talents to provide safe, effective cleft lip and cleft palate surgery, and deliver postoperative and ongoing medical therapies to children in low and middle-income countries.

Hướng dẫn dịch:

Đó là các tổ chức “ Save the Children” và Operation Smile

“Save the Children” cung cấp viện trợ cứu sinh, sự bảo vệ và giáo dục để mang lại cho trẻ em tuổi thơ mà chúng xứng đáng có được, dù chúng ở đâu.

Operation Smile huy động mạng lưới hơn 5.400 tình nguyện viên y tế đến từ hơn 80 quốc gia, những người cống hiến thời gian và tài năng của mình để cung cấp dịch vụ phẫu thuật sứt môi và hở hàm ếch an toàn, hiệu quả, đồng thời cung cấp các liệu pháp y tế liên tục và hậu phẫu cho trẻ em ở các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp .

C (trang 142 sgk Tiếng Anh 10): Read the first paragraph of the article. Check two sentences that are true about crowdfunding. (Đọc đoạn đầu tiên của bài báo. Chỉ ra hai câu đúng về “ crowdfunding”)

Crowdfunding for a Better World

"Crowdfunding" is a way of raising money from a large number of people on the Internet. When crowdfunding began, it was mostly used by new businesses. Nowadays, people use it for different reasons. Musicians who want to make an album can ask fans for money, a photographer can get money for a new book, and different types of charities raise money this way. Here are examples of how crowdfunding has made a real difference in the world.

Bringing water

Sonam Wangchuk, an engineer, raised $125,000 on a crowdfunding site to build an 'ice stupa." In higher parts of the Himalayas, the glaciers are disappearing, so local people have less water, in the spring for crops. Sonam invented a way to bring water up the Himalayas in the winter from the lower parts of the mountains. As water comes out of a pipe, it freezes and becomes the 65-foot-tall ice stupa. Then, in the spring, the stupa melts and people have water for their fields.

Saving the rainforest

The organization "Size of Wales" wants to save rainforests because they are disappearing. It has already saved 7,700 square miles of rainforest (the same size as the country. Wales). Crowdfunding is important for the organization because people give money, but it's also a good way to make people think about climate change. So if you want to give money to a charity, visit a crowdfunding site-or, if you want to raise money for a charity, why not try crowdfunding for yourself?

1. A lot of people give money online.

2. It's only for people who want to start a business.

3. It can help musicians who want to make an album.

4. It's not very useful for charities.

Đáp án:

1. A lot of people give money online.

3. It can help musicians who want to make an album.

Hướng dẫn dịch:

"Crowdfunding" là một cách huy động tiền từ một lượng lớn người trên Internet. Khi huy động vốn cộng đồng bắt đầu, nó chủ yếu được sử dụng bởi các doanh nghiệp mới. Ngày nay, mọi người sử dụng nó vì những lý do khác nhau. Các nhạc sĩ muốn thực hiện một album có thể xin tiền người hâm mộ, một nhiếp ảnh gia có thể nhận tiền cho một cuốn sách mới và các hình thức tổ chức từ thiện khác nhau gây quỹ theo cách này. Dưới đây là những ví dụ về cách huy động vốn từ cộng đồng đã tạo ra sự khác biệt thực sự trên thế giới.

Mang nước đến những vùng khó khăn

Sonam Wangchuk, một kỹ sư, đã quyên góp được 125.000 đô la trên một trang web huy động vốn cộng đồng để xây dựng một 'bảo tháp băng ". Ở những vùng cao hơn của dãy Himalaya, các sông băng đang biến mất, vì vậy người dân địa phương có ít nước hơn, vào mùa xuân cho cây trồng. Sonam đã phát minh ra một cách để Mang nước lên dãy Himalaya vào mùa đông từ các phần thấp của dãy núi. Khi nước chảy ra từ một đường ống, nó đóng băng và trở thành bảo tháp băng cao 65 foot. Sau đó, vào mùa xuân, bảo tháp tan chảy và mọi người có nước cho các lĩnh vực của họ.

Cứu rừng nhiệt đới

Tổ chức "Size of Wales" muốn cứu những khu rừng nhiệt đới vì chúng đang biến mất. Nó đã cứu được 7.700 dặm vuông rừng nhiệt đới (cùng diện tích với đất nước Wales). Huy động vốn từ cộng đồng rất quan trọng đối với tổ chức vì mọi người cho tiền, nhưng đó cũng là một cách tốt để khiến mọi người nghĩ về biến đổi khí hậu. Vì vậy, nếu bạn muốn quyên góp tiền cho một tổ chức từ thiện, hãy truy cập một trang web huy động vốn cộng đồng - hoặc nếu bạn muốn quyên góp tiền cho một tổ chức từ thiện, tại sao không thử huy động vốn từ cộng đồng cho chính mình?

D (trang 142 sgk Tiếng Anh 10):Read the rest of the article. What do these numbers refer to? (Đọc phần còn lại của bài báo. Những con số sau nói về gì?)

$125,000 65 feet 7,700 square miles

Hướng dẫn làm bài:

Quảng cáo

$125,000: the amount of money Sonam Wangchuk, an engineer raised to build an “ice stupa”

65 feet: The height of ice stupa when it freezes

7,700 miles: The miles of rainforest have been already saved

Hướng dẫn dịch:

125.000 USD: số tiền Sonam Wangchuk, một kỹ sư quyên góp được để xây dựng một "bảo tháp băng"

65 feet: Chiều cao của bảo tháp băng khi nó đóng băng

7.700 dặm: Dặm rừng nhiệt đới đã được cứu

E (trang 142 sgk Tiếng Anh 10):Complete the table. Use your notebook to write extra information. (Hoàn thành bảng. Sử dụng vở để viết thêm thông tin.)


Problem

Action

Result

Sonam Wangchuk

People needed waterSize of Wales


It saved 7,700 square miles of rainforest


Đáp án:


Problem

Action

Result

Sonam Wangchuk

People needed water

Sonam invented a way to bring water up the Himalayas in the winter from the lower parts of the mountains.

in the spring, the stupa melts and people have water for their fields.


Size of Wales

rainforests are disappearing.

It saved 7,700 square miles of rainforest

Crowdfunding is important for the organization because people give money, but it's also a good way to make people think about climate change.


Goal check

In groups, plan how you will raise 20,000,000 đông for one of these charities:

• a group that gives free food to families in need a charity for dogs and cats that needs a new building

• a children's hospital that needs medical equipment

Plan how you will raise money. Design a poster for your charity. Present your ideas and poster to the class.

(Theo nhóm, hãy lập kế hoạch cách bạn sẽ quyên góp được 20.000.000 cho một trong những tổ chức từ thiện sau:

• một nhóm phát đồ ăn miễn phí cho các gia đình cần tổ chức từ thiện cho những chú chó và mèo cần một tòa nhà mới

• bệnh viện dành cho trẻ em cần thiết bị y tế

Lập kế hoạch về cách bạn sẽ huy động tiền. Thiết kế một áp phích cho tổ chức từ thiện của bạn Trình bày ý tưởng và áp phích của bạn trước lớp.)

Hướng dẫn làm bài:

Quảng cáo

a group that gives free food to families in need a charity for dogs and cats that needs a new building

How to raise money

+ Sell old items at market, neighborhood

+ Call for donation from people who are interested in the project

Hướng dẫn dịch:

Làm thế nào để huy động tiền

+ Bán đồ cũ ở chợ, khu phố

+ Kêu gọi đóng góp từ những người quan tâm đến dự án

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds sách Cánh diều hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên