Tiếng Anh 10 Unit 6I Culture - Friends Global 10

Lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Unit 6I Culture trong Unit 6. Money sách Friends Global 10 (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay, chi tiết giúp học sinh lớp 10 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 6I.

Tiếng Anh 10 Unit 6I Culture - Friends Global 10

1 (trang 80 Tiếng Anh 10 Friends Global) Look at the logos of three international organisations. What do you think they are responsible for? (Nhìn vào logo của ba tổ chức quốc tế. Bạn nghĩ họ phải chịu trách nhiệm gì?)

Tiếng Anh 10 Unit 6I Culture | Friends Global 10

Gợi ý:

Quảng cáo

- The first one is logo of World bank which is dedicated to providing financing, advice and research to developing nations to aid their econoic advancement.

- The second one is logo of World Tourism Organization which takes charge of the promotion of responsible, sustainable and universally accessible tourism.

- The third one is logo of World Health Organization which is responsible for directing and coordinating health.

Hướng dẫn dịch:

- Biểu tượng đầu tiên là logo của Ngân hàng Thế giới chuyên cung cấp tài chính, tư vấn và nghiên cứu cho các quốc gia đang phát triển để hỗ trợ phát triển kinh tế của họ.

- Biểu tượng thứ hai là logo của Tổ chức Du lịch Thế giới, cơ quan có trách nhiệm quảng bá du lịch có trách nhiệm, bền vững và có thể tiếp cận rộng rãi.

- Biểu tượng thứ ba là logo của Tổ chức Y tế Thế giới có nhiệm vụ chỉ đạo và điều phối y tế.

2 (trang 80 Tiếng Anh 10 Friends Global) Use of English. Read the text about World Bank. Circle the correct words to complete the text. (Đọc đoạn văn về Ngân hàng Thế giới. Khoanh tròn các từ đúng để hoàn thành văn bản)

Bài nghe:

Tiếng Anh 10 Unit 6I Culture | Friends Global 10

1. a. at                    b. in                       c. on

2. a. connected       b. link                    c. relative

3. a. little                b. more                  c. few

4. a. live                 b. life                     c. living

5. a. has                 b. gets                    c. takes

6. a. effect              b. effective             c. effectively

Đáp án:

Quảng cáo


1. b

2. b

3. b

4. c

5. a

6. c

Hướng dẫn dịch:

Ngân hàng Thế giới là một tổ chức tài chính quốc tế được thành lập năm 1944 tại Hội nghị Tài chính Tiền tệ của Liên hợp quốc. Ngân hàng này liên kết chặt chẽ với Liên Hợp Quốc và trụ sở chính đặt tại Washington, D.C. Ngân hàng hiện có hơn 9.000 nhân viên làm việc tại hơn 100 văn phòng đại diện trên toàn thế giới. Nó được tạo thành từ hai tổ chức: Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (BRD) và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA). Mỗi bên đều có vai trò riêng trong việc cải thiện tiêu chuẩn sống của người dân ở các nước thu nhập thấp.

Với tư cách là thành viên, Việt Nam có mối quan hệ bền chặt với Ngân hàng Thế giới. Hầu hết các dự án và chương trình do Ngân hàng Thế giới tài trợ cho Việt Nam chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp, năng lượng, giao thông, y tế, giáo dục, ngân hàng và tài chính. Các chương trình và dự án này đã góp phần đáng kể vào sự phát triển của Việt Nam.

3 (trang 80 Tiếng Anh 10 Friends Global) Answer the questions about the text. (Trả lời câu hỏi về đoạn văn)

1. Where are the main offices of the World Bank? (Các văn phòng chính của Ngân hàng Thế giới ở đâu?)

2. When was the World Bank founded? (Ngân hàng Thế giới được thành lập khi nào?)

3. Name the two institutions which form the World Bank. (Kể tên hai tổ chức hình thành Ngân hàng Thế giới)

4. In which areas have World Bank projects been involved in Viet Nam? (Các dự án của Ngân hàng Thế giới đã tham gia vào những lĩnh vực nào tại Việt Nam?)

Đáp án:

Quảng cáo

1. Its headquarters are located in Washington, D.C.

2. In 1944.

3. They are International Bank for Reconstruction and Development (BRD) and International Development Association (IDA).

4. They are agriculture, energy, transport, health, education, baking and finance.

Hướng dẫn dịch: bài tập 2

4 (trang 80 Tiếng Anh 10 Friends Global) Listen to a talk about the World Bank's spending on education in Viet Nam. Match each project in column A with the amount spent in column B (Nghe nói về chi tiêu của Ngân hàng Thế giới cho giáo dục tại Việt Nam. Ghép từng dự án trong cột A với số tiền chi tiêu trong cột B)

Bài nghe:

A

B

1. Education of deaf children (Giáo dục trẻ khiếm thính)

a. $50.00 million

2. Development of primary school education (Phát triển giáo dục tiểu học)

b. $77.00 million

3. Improvement of post-secondary education (Cải thiện giáo dục sau trung học cơ sở)

c. $3.00 million

4. Curriculum development (Phát triển chương trình giảng dạy)

d. $84.60 million

Đáp án:

Quảng cáo

1 - c

2 -d

3 - a

4 - b

Nội dung bài nghe:

In an effort to help Vietnam’s development. The World Bank has pay special attention to improving education through a lot of projects. In 2011, for example, Vietnam welcomed a project with $3.00 million for the eduction of deaf children. A year later, $84.60 million was spent on a project named “Global partnership for education, Vietnam Escuela Nueva project. Its aim was to introducing new teaching and learning methods to primary students in remote disadvantaged areas. In 2013, the higher education development policy program was approved. A project to improve education and post-secondary institution which receive $50.00 million. Two years later, the World Bank continued to support through a project called “Renovation of General Education Project” which aimed to make changes to the curriculum and improve student’s learning outcomes. Its total spending on this project was $77.00 million. These are just a few of many ongoing education projects supported by the World Bank in Vietnam.

Hướng dẫn dịch:

Với nỗ lực giúp đỡ sự phát triển của Việt Nam. Ngân hàng Thế giới đã đặc biệt chú ý đến việc cải thiện nền giáo dục thông qua rất nhiều dự án. Một ví dụ vào năm 2011, Việt Nam đã đón một dự án trị giá 3 triệu đô la cho giáo dục trẻ khiếm thính. Một năm sau, 84,6 triệu đô la đã được chi cho một dự án có tên “Đối tác toàn cầu về giáo dục, dự án Escuela Nueva Việt Nam. Mục đích của nó là giới thiệu các phương pháp dạy và học mới cho học sinh tiểu học ở các vùng khó khăn vùng sâu vùng xa.

Năm 2013, chương trình chính sách phát triển giáo dục cao hơn đã được phê duyệt. Một dự án cải thiện giáo dục và cơ sở giáo dục sau trung học nhận được 50 triệu đô la. Hai năm sau, Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ thông qua một dự án có tên “Dự án Đổi mới Giáo dục Phổ thông” nhằm thay đổi chương trình giảng dạy và cải thiện kết quả học tập của học sinh. Tổng chi phí cho dự án này là 77 triệu đô la. Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều dự án giáo dục đang được Ngân hàng Thế giới hỗ trợ tại Việt Nam.

5 (trang 80 Tiếng Anh 10 Friends Global) Listen again. Are these sentences true or false? Write T or F. (Nghe lại. Những câu sau đúng hay sai? Viết T hoặc F)

Bài nghe:

1. The project to help deaf children was in 2011.

2. The primary project in 2012 focused on disadvantaged areas.

3. Viet Nam welcomed two projects in 2013.

4. Renovation of General Education Project was approved in 2014.

5. The World Bank continues to support education in Viet Nam.

Hướng dẫn dịch:

1. Dự án giúp đỡ trẻ em khiếm thính được thực hiện vào năm 2011.

2. Dự án chính trong năm 2012 tập trung vào các vùng khó khăn.

3. Việt Nam đã đón hai dự án trong năm 2013.

4. Đề án Đổi mới giáo dục phổ thông được phê duyệt năm 2014.

5. Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ giáo dục tại Việt Nam.

Đáp án:

1. T

2. T

3. F

4. F

5. T 

6 (trang 80 Tiếng Anh 10 Friends Global) Work in groups. Research for other World Bank projects in Viet Nam on energy, environment, health, or transport. Make a note of the information you found out. (Làm việc nhóm. Nghiên cứu cho các dự án khác của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam về năng lượng, môi trường, y tế hoặc giao thông. Ghi lại thông tin bạn đã tìm hiểu)

Gợi ý:

- Energy: US$11.3 million - support the development of a commercial financing market for industrial energy efficiency investments.

- Health: $2.85 million - strengthen the capacities of communities, including the community leaders, health and other sectors and civil society organizations, and vulnerable populations in their preparedness and response to the COVID-19 pandemic.

- Transport: $10.5 million - improve the performance and efficiency of public transport along a high priority corridor in Ho Chi Minh City.

Hướng dẫn dịch:

- Năng lượng: 11,3 triệu đô - hỗ trợ phát triển thị trường tài trợ thương mại cho các khoản đầu tư hiệu quả năng lượng công nghiệp.

- Y tế: 2,85 triệu đô - tăng cường năng lực của cộng đồng, bao gồm các nhà lãnh đạo cộng đồng, y tế và các ngành khác và các tổ chức xã hội dân sự, và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương trong việc chuẩn bị và ứng phó với đại dịch COVID-19.

- Giao thông: 10,5 triệu đô la - để cải thiện hiệu suất và hiệu quả của giao thông công cộng dọc theo hành lang ưu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh.

7 (trang 80 Tiếng Anh 10 Friends Global) Speaking. Work in groups. Prepare a short presentation on the projects in exercise 6, using the notes you made. Practise and then give your presentation to the class. Make notes on the other groups presentations and give feedback. (Nói. Làm việc nhóm. Chuẩn bị một bài thuyết trình ngắn về các dự án ở bài tập 6, sử dụng các ghi chú bạn đã thực hiện. Thực hành và sau đó trình bày trước lớp. Ghi chú về các bài thuyết trình của các nhóm khác và đưa ra nhận xét.)

Gợi ý:

- Energy: On March 8th, 2021, The World Bank, acting on behalf of the Green Climate Fund (GCF), has signed a US$11.3 million grant with the State Bank of Vietnam to support the development of a commercial financing market for industrial energy efficiency investments.

- Health: On August 11th, 2021, The World Bank has signed a US$11.3 million grant to strengthening Preparedness and Response to COVID-19 at the Grassroots level in Vietnam - The development objective is to strengthen the capacities of communities, including the community leaders, health and other sectors and civil society organizations, and vulnerable populations in their preparedness and response to the COVID-19 pandemic as well as for other health emergencies in the project’s provinces.

- Transport: On January 15th 2020 - The World Bank has signed a $10.5 million grant with the Vietnam Ministry of Finance the project Ho Chi Minh Green Transport Development. The project development objective is to improve the performance and efficiency of public transport along a high priority corridor in Ho Chi Minh City

Hướng dẫn dịch:

- Năng lượng: Ngày 8/3/2021, Ngân hàng Thế giới, thay mặt cho Quỹ Khí hậu Xanh (GCF), đã ký khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 11,3 triệu USD với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hỗ trợ phát triển thị trường tài chính thương mại cho đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp.

- Y tế: Ngày 11/8/2021, Ngân hàng Thế giới đã ký khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 11,3 triệu USD để tăng cường khả năng sẵn sàng và ứng phó với COVID-19 ở cấp cơ sở tại Việt Nam. Mục tiêu phát triển là tăng cường năng lực của cộng đồng, bao gồm cả các lãnh đạo cộng đồng , y tế và các ngành khác và các tổ chức xã hội dân sự, và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương trong việc chuẩn bị và ứng phó với đại dịch COVID-19 cũng như các trường hợp khẩn cấp về y tế khác tại các tỉnh của dự án.

- Giao thông vận tải: Ngày 15/01/2020, Ngân hàng Thế giới đã ký kết tài trợ 10,5 triệu USD với Bộ Tài chính Việt Nam cho dự án Phát triển Giao thông Xanh Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu phát triển dự án là cải thiện hiệu suất và hiệu quả của giao thông công cộng dọc theo hành lang ưu tiên cao ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Friends Global (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên