Unit 1 lớp 10: ProjectUnit 1 lớp 10: Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Quảng cáo
Để học tốt tiếng anh 10 mới | Giải bài tập tiếng anh 10 mới

1. Do a survey. Find out...(Làm khảo sát. Tìm ra...)

Hướng dẫn dịch:

• bao nhiêu bạn trong lớp sống trong một gia đình nhỏ gồm ba mẹ và con cái cùng sống và bao nhiêu bạn sống trong gia đình lớn gồm nhiều thế hệ chung sống;

• bao nhiêu bạn trong lớp có cả ba mẹ đều đi làm;

• bao nhiêu bạn trong lớp bỏ ra ít nhất 1 giờ mỗi ngày đế làm việc nhà;

• bao nhiêu bạn trong lớp có ba mẹ bỏ ra ít nhất 1 giờ mỗi ngày để giúp họ làm bài tập về nhà;

• Các bạn trong lớp nghĩ gia đình lý tưởng là giống thế nào;

Quảng cáo

Gợi ý trả lời:

23 students live in a nuclear family and 19 students live in an extended family. (23 học sinh sống trong gia đình nhỏ gồm ba mẹ vả con cái chung sống và 19 học sinh sống trong gia đình lớn gồm nhiều thế hệ chung sống. )

30 students have both parents working. (30 học sinh có cả ba mẹ đều đi làm. )

35 students spend at least one hour a day doing housework. (35 học sinh bỏ ra ít nhất 1 giờ mỗi ngày dể làm việc nhà. )

15 students have parents spend at least one hous a day helping them with their homework. (15 học sinh lớp có ba mẹ bỏ ra ít nhất 1 giờ mỗi ngày để giúp họ làm bài tập về nhà. )

My classmates think the ideal family is that parents both work to share the financial burden and do the household duties together. (Bạn cùng lớp tôi cho rằng gia đình lý tưởng là ba mẹ cùng làm việc và cùng chia sẻ công việc nhà.)

2. Work in groups. Compare your findings and get ready to report to the class(Làm việc theo nhóm. So sánh điều em tìm được và sẵn sàng báo cáo trước lớp.)

Quảng cáo

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 1 lớp 10:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 10 thí điểm (chương trình mới) | Giải bài tập Tiếng Anh 10 thí điểm (chương trình mới) | Để học tốt Tiếng Anh 10 thí điểm (chương trình mới) của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 10 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 10 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 10 thí điểm Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-1-family-life.jsp