Tiếng Anh 10 Unit 1 Communication and Culture (trang 15) - Tiếng Anh 10 Global SuccessLời giải bài tập Unit 1 lớp 10 Communication and Culture trang 15 trong Unit 1: Family Life Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 1.

Tiếng Anh 10 Unit 1 Communication and Culture (trang 15) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

Video Giải Tiếng Anh 10 Unit 1: Communication and Culture - Cô Lê Hà Anh (Giáo viên VietJack)

EVERYDAY ENGLISH

1 (trang 15 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in groups of three (Nghe và hoàn thành cuộc hội thoại với các diễn đạt trong hộp. Sau đó thực hành theo nhóm 3)

Bài nghe:

Tiếng Anh 10 Unit 1 Communication and Culture (trang 15) | Tiếng Anh 10 Global Success

Anna: Do you guys think that teenagers should do housework?

Minh: Yes, (1) teenagers as well as other members of the family should share the housework.

Quảng cáo

Anna: Do you mean everybody in the family has to help with the housework?

Minh: That’s right. (2) doing household chores together helps build family bonds.

Tu: Well, (3). Teenagers should spend all their time studying instead of doing housework. They’ll need good grades to get into top universities.

Lời giải:

1. A

2. C

3. B

Hướng dẫn dịch:

Anna: Các bạn có nghĩ rằng thanh thiếu niên nên làm việc nhà không?

Minh: Vâng, tôi thực sự tin rằng thanh thiếu niên cũng như các thành viên khác trong gia đình nên chia sẻ công việc nhà.

Anna: Ý bạn là mọi người trong gia đình đều phải giúp việc nhà?

Minh: Đúng vậy. Tôi không nghi ngờ gì rằng làm việc nhà cùng nhau sẽ giúp xây dựng tình cảm gia đình.

Quảng cáo

Tú: À, tôi không chắc về điều đó. Thanh thiếu niên nên dành toàn bộ thời gian cho việc học thay vì làm việc nhà. Họ sẽ cần điểm cao để vào các trường đại học hàng đầu.

2 (trang 15 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in groups. Have similar conversations exchanging opinions about whether family members should spend time together (Làm việc nhóm. Có những cuộc trò chuyện tương tự để trao đổi ý kiến về việc các thành viên trong gia đình có nên dành thời gian cho nhau hay không)

Gợi ý:

Maya: Do you guys think that family members should spend time together?

Jason: Yes, I’m sure that spending time together is one of the best things in a family. Each member in the family should share their time with the others.

Maya: Do you mean everybody in the family need to do some things together like chores?

Quảng cáo

Jason: That’s right. I strongly believe that when people spend time together, this helps build family bonds.

Han: Well, I suppose that it’s sometimes not good to spend time together. You know, each member has a different daily routine, so it’s difficult for them to arrange time to be with the others. As a result, this will cause some conflicts if some members have time but some doesn’t.

Hướng dẫn dịch:

Maya: Các bạn có nghĩ rằng các thành viên trong gia đình nên dành thời gian cho nhau không?

Jason: Vâng, tôi chắc chắn rằng dành thời gian bên nhau là một trong những điều tuyệt vời nhất trong một gia đình. Mỗi thành viên trong gia đình nên chia sẻ thời gian của họ với những người khác.

Maya: Ý bạn là mọi người trong gia đình cần làm một số việc cùng nhau như việc nhà?

Jason: Đúng vậy. Tôi thực sự tin rằng khi mọi người dành thời gian bên nhau, điều này sẽ giúp xây dựng mối quan hệ gia đình.

Han: Chà, tôi cho rằng đôi khi dành thời gian cho nhau là không tốt. Bạn biết đấy, mỗi thành viên có một thói quen hàng ngày khác nhau nên họ rất khó sắp xếp thời gian để ở bên những người khác. Do đó, điều này sẽ gây ra một số xung đột nếu một số thành viên có thời gian nhưng một số thì không.

CULTURE

1 (trang 16 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the text and list the five family values of British people in the 21st century in the table below. (Đọc văn bản và liệt kê 5 giá trị gia đình của người Anh thế kỷ 21 trong bảng dưới đây.)

Family values are ideas about how people want to live their family life and are passed on from parents to children. Strong family values can prepare children for a happy life. Results of a recent survey in the UK show that even though modern family life has changed greatly, a number of traditional family values are still important in the UK nowadays.

On top of the list are the values of being truthful and honest, and respecting older people. Children are taught to tell the truth from an early age. They learn to show respect to older people, who have a wealth of life experiences. Having good table manners is the third important family value. Coming fourth and fifth on the list are the values of remembering to say please and thank you, and helping with family chores respectively.

It is clear that in the 21st century, British people still follow some traditional family values.

Hướng dẫn dịch:

Giá trị gia đình là những ý tưởng về cách mọi người muốn sống cuộc sống gia đình của họ và được truyền từ cha mẹ sang con cái. Các giá trị gia đình vững chắc có thể chuẩn bị cho trẻ một cuộc sống hạnh phúc. Kết quả của một cuộc khảo sát gần đây ở Anh cho thấy mặc dù cuộc sống gia đình hiện đại đã có nhiều thay đổi, nhưng một số giá trị gia đình truyền thống vẫn còn quan trọng ở Anh hiện nay.

Đứng đầu danh sách là các giá trị của việc trung thực và trung thực, và tôn trọng người lớn tuổi. Trẻ em được dạy để nói sự thật ngay từ khi còn nhỏ. Họ học cách bày tỏ sự tôn trọng với những người lớn tuổi hơn, những người có nhiều kinh nghiệm sống. Có cách cư xử tốt là giá trị gia đình quan trọng thứ ba. Đứng ở vị trí thứ tư và thứ năm trong danh sách là các giá trị của việc ghi nhớ lần lượt là nói làm ơn, cảm ơn và giúp đỡ công việc gia đình.

Rõ ràng là trong thế kỷ 21, người Anh vẫn tuân theo một số giá trị gia đình truyền thống.

Lời giải:

1. being truthful and honest

2. respecting older people

3. having good table manners

4. remembering to say “please” and “thank you”

5. helping with family chores

Hướng dẫn dịch:

1. trung thực và trung thực

2. tôn trọng người lớn tuổi

3. có cách cư xử tốt trên bàn

4. nhớ nói "làm ơn" và "cảm ơn"

5. giúp việc nhà

2 (trang 16 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Discuss whether Vietnamese people have similar family values (Làm việc theo cặp. Thảo luận xem người Việt Nam có giá trị gia đình giống thế hay không)

Gợi ý:

Vietnamese families also have some similar values to British’s. Being honest and respecting older people are values that on top of the list. Children have been taught not to tell lies since they were small. They learn to show respect to older people as well. Having good table manners is also an important family value in Vietnam.

Hướng dẫn dịch:

Gia đình Việt Nam cũng có một số giá trị tương tự như của gia đình Anh. Trung thực và tôn trọng những người lớn tuổi hơn là những giá trị được đặt lên hàng đầu. Trẻ em đã được dạy không nói dối từ khi chúng còn nhỏ. Chúng cũng học cách thể hiện sự tôn trọng với những người lớn tuổi hơn. Có cách cư xử tốt trên bàn ăn cũng là một giá trị gia đình quan trọng ở Việt Nam.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-1-family-life.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên