Review 4 lớp 12: SkillsVới lời giải bài tập Review 4 lớp 12: Skills trong Review 4 Tiếng Anh 12 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Review 4.

Review 4 lớp 12: Skills

1. Read the text about lifelong learning. (Đọc văn bản về học tập suốt đời)

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Học tập suốt đời: Tại sao?

Tốc độ đáng kinh ngạc của sự phát triển về kỹ thuật khiến cho các cá nhân phải học các kỹ năng mới và tiếp tục cải thiện chúng trong suốt cuộc đời của họ.

Thuật ngữ "học suốt đời" (LLL) đề cập đến việc tích lũy kiến ​​thức và kỹ năng của một cá nhân liên tục. Ngoài các kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ và hành vi mà con người có được trong cuộc sống hàng ngày của mình, LLL bao gồm ba hình thức: học chính thức, không chính thức và không chính thức. Học tập chính thức là học tập diễn ra trong các môi trường chính thức và tổ chức như trường học và trường đại học, và thường dẫn đến các chứng chỉ hoặc bằng cấp. Trong khi học phi chính thức được coi là học tập đạt được trong các hoạt động theo kế hoạch như đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, học tập không chính thức là học tập thu được từ các hoạt động hàng ngày.

LLL cung cấp một số lượng lớn các lợi ích cho cá nhân, cộng đồng, và cả nước. Trước hết, nó mang lại kiến ​​thức cho cá nhân, nâng cao kỹ năng hiện có của họ, kích thích kinh nghiệm học tập, và xây dựng các hệ thống giá trị, cần thiết cho họ như con người xã hội. Thứ hai, những người có kiến ​​thức làm cho cộng đồng năng suất và sáng tạo hơn với các kỹ năng, khả năng và ý tưởng cập nhật của họ. Nền kinh tế tri thức thay đổi nhanh chóng ngày nay đòi hỏi những người lao động chuẩn bị kỹ càng cho những thách thức mới bằng cách học liên tục. Thứ ba, LLL giúp đất nước phát đạt. Một người có khả năng, khéo léo và am hiểu có thể góp phần rất lớn vào sự phát triển và thịnh vượng của đất nước, góp phần làm nên hạnh phúc và sự thịnh vượng của công dân. Rõ ràng, LLL là rất quan trọng để tất cả mọi người nên học hỏi trong suốt cuộc đời của họ.

Quảng cáo

2. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1. They/Individuals need to learn new skills and keep improving them throughout their lives because of the astonishing speed of technological development.

2. LLL (which stands for lifelong learning) means the continuous accumulation of an individual's knowledge and skills.

3. It includes learning that happens in formal and organised settings like schools and universities, and very often leads to certificates or degrees.

4. Non-formal learning is learning gained in planned activities, whereas informal learning is learning acquired from daily life activities.

5. Apart from knowledge, skills, and learning experiences, it builds up systems of values necessary for all individuals.

6. With their skills, abilities, and ideas, knowledgeable individuals make communities more productive and creative, and contribute to their country's development and prosperity.

Hướng dẫn dịch:

1. Tại sao các cá nhân cần phải học các kỹ năng mới và tiếp tục cải thiện chúng trong suốt cuộc đời của họ?

- (Các cá nhân cần phải học các kỹ năng mới và tiếp tục cải thiện chúng trong suốt cuộc đời của họ vì tốc độ phát triển công nghệ đáng ngạc nhiên.

2. LLL có nghĩa là gì?

- LLL có nghĩa là học tập suốt đời có nghĩa là sự tích tụ liên tục của kiến thức và kỹ năng của một cá nhân.

3. Học tập chính thức bao gồm những gì?

- Nó bao gồm việc học tập xảy ra trong các môi trường chính thức và tổ chức như trường học và trường đại học, và thường dẫn đến chứng chỉ hoặc bằng cấp.

4. Cách học phi chính thức khác với học tập không chính thức như thế nào?)

- Học phí chính thức là học tập thu được trong các hoạt động theo kế hoạch, trong khi học tập không chính thức là học tập thu được từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

Quảng cáo

5. Lợi ích gì LLL cung cấp cho các cá nhân?

- Ngoài kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm học tập, nó còn xây dựng hệ thống các giá trị cần thiết cho tất cả mọi người.

6. Làm thế nào để cộng đồng và các quốc gia hưởng lợi từ LLL?

- Với kỹ năng, khả năng và ý tưởng của họ, những người có kiến thức làm cho cộng đồng năng suất và sáng tạo hơn, góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng của đất nước họ.

3. Work with a partner. Discuss the career planning steps below. Which one is the most important to you? (Làm việc cùng một người bạn. Thảo luận về bước lập kế hoạch sự nghiệp dưới đây. Cái nào là quan trọng nhất đối với bạn?)

knowing yourselffinding outgetting advicemaking decisionstaking action
strengths, skills, inter values, and ambitionsexploring life, work, and learning options availabletalking to career advisers, professionals, and expertscomparing options, narrowing down choices, and checking if they match your skills and interestsworking towardsyourgoals,studyin; harder to pass exams and to get qualifications

Hướng dẫn dịch:

• hiểu rõ bản thân: điểm mạnh, kỹ năng, sở thích, giá trị và tham vọng

• tìm hiểu: khám phá cuộc sống, công việc và các lựa chọn học tập có sẵn

• nhận lời khuyên: nói chuyện với cố vấn nghề nghiệp, chuyên gia và chuyên gia

• đưa ra quyết định: so sánh các lựa chọn, thu hẹp các lựa chọn và kiểm tra xem chúng có phù hợp với kỹ năng và sở thích của bạn không

• hành động: làm việc hướng tới mục tiêu của bạn, học tập chăm chỉ hơn để vượt qua các kỳ thi và đạt được chứng chỉ

Quảng cáo

4. Listen to a talk about lifelong learning. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). (Nghe nói chuyện về học tập suốt đời. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG).)

Bài nghe:

1. T2. T3. T4. F5. NG6. NG

Nội dung bài nghe:

Well, as I said earlier, the world around us is changing at an amazing speed. If we do not keep our knowledge and skills sharp and up-to-date, we will soon be left behind.

Firstly, lifelong learning, or LLL, sharpens our mind and improves our memory. Generally, learning has positive effects on human brain. Research reveals that people with more education are less likely to suffer from memory loss in old age. Secondly, LLL makes people more confident in their ability to leam, to work, and to share information with others.

In addition, lifelong learners have better interpersonal skills. When learning, we often engage with life and people, which, in turn, enhances our relationships and sharpens our skills. Learning forces us to continuously listen, read, write, and speak. While we build up and enhance these skills, we also improve our ability to communicate with colleagues, customers, and other people.

Furthermore, LLL can also improve our career opportunities. Not only can we enhance the skills we already have, but we can also take advantage of opportunities to learn new skills or maximise our chances of career growth.

In summary, in the 21st century we all need to be lifelong learners if we want to succeed in life.

Hướng dẫn dịch:

Vâng, như tôi đã nói ở trên, thế giới xung quanh chúng ta đang thay đổi với tốc độ tuyệt vời. Nếu chúng ta không giữ được kiến thức và kỹ năng của mình sắc bén và cập nhật, chúng ta sẽ sớm bị bỏ lại.

Thứ nhất, học tập suốt đời, hoặc LLL, làm sắc bén trí tuệ và cải thiện trí nhớ của chúng tôi. Nói chung, học tập có những ảnh hưởng tích cực đến bộ não con người. Nghiên cứu cho thấy rằng những người có trình độ học vấn cao ít có khả năng bị mất trí nhớ ở tuổi già. Thứ hai, LLL làm cho mọi người tự tin hơn về khả năng học, làm việc và chia sẻ thông tin với người khác.

Ngoài ra, những người học suốt đời có kỹ năng giao tiếp tốt hơn. Khi học, chúng ta thường tham ta. Học tập buộc chúng ta liên tục lắng nghe, đọc, viết, và nói chuyện. Trong khi xây dựng và nâng cao các kỹ năng này, chúng ta cũng cải thiện khả năng giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng và những người khác.

Hơn nữa, LLL có thể cải thiện cơ hội nghề nghiệp của chúng ta. Chúng ta không chỉ có thể nâng cao các kỹ năng mà chúng ta đã có, mà còn có thể tận dụng các cơ hội để học các kỹ năng mới hoặc tối đa hóa cơ hội phát triển sự nghiệp của chúng ta.

Tóm lại, trong thế kỷ 21 tất cả chúng ta cần phải là những người học suốt đời nếu chúng ta muốn thành công trong cuộc sống.

5. Read the job advertisement in the newspaper Viet Nam News and think about the qualities and experience you may need for the job. (Đọc quảng cáo tuyển dụng trên báo Việt Nam News và suy nghĩ về những phẩm chất và kinh nghiệm bạn có thể cần cho công việc.)

6. Write a covering letter of around 180 words, applying for the job in 5. Use the suggestions below or your own information and ideas. (Viết một lá thư bao gồm khoảng 180 từ, ứng tuyển công việc trong 5. Sử dụng những gợi ý dưới đây hoặc các thông tin và ý tưởng của riêng bạn.)

Personnel Department Happy Travels 1861 Giang Van Minh St. Ha Noi

29 May 20...

Dear Sir or Madam,

I am writing in response to your advertisement in today's Viet Nam News for the post of tour guide at your agency in Ho Chi Minh City.

I enclose my CV for your information.

As you can see, I have previous experience which has prepared me for this position. I worked as an assistant tour guide for Binh Minh Travels in Ho Chi Minh City for eight weeks last summer. My responsibilities included giving information to visitors, accompanying groups of foreign tourists on overnight and multi-location tours, answering visitors' questions and keeping the tours organised, safe, and efficient.

I am an active and hard-working person.

I am also self-motivated, sociable, friendly, and enthusiastic. I have a good command of English and my IELTS score is 7.5. I sometimes work as a freelance interpreter and translator.

In addition, I can speak Spanish fluently, as well as a little French. If required, I can provide references and any additional information.

I am very keen to work for your agency and would be grateful for an opportunity to discuss my application with you in person. I would be available for an interview at any time.

Thank you very much for taking the time to consider this application.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Nguyen Minh Quang

Hướng dẫn dịch:

Phòng Tổ chức Cán bộ Happy Travels 1861 Giang Văn Minh, Hà Nội

29 Tháng Năm 20 ...

Thưa ông hoặc bà,

Tôi viết thư này để đáp lại lời quảng cáo của bạn trên tờ Tin tức Việt Nam ngày nay về vị trí hướng dẫn viên du lịch tại cơ quan của bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi gửi kèm theo CV của tôi để biết thông tin của bạn.

Như bạn có thể thấy, tôi có kinh nghiệm trước đó đã chuẩn bị cho tôi cho vị trí này. Tôi đã làm trợ lý hướng dẫn viên du lịch cho Binh Minh Travels tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tám tuần vào mùa hè năm ngoái. Trách nhiệm của tôi bao gồm cung cấp thông tin cho du khách, các nhóm khách du lịch nước ngoài đi cùng trong các tour du lịch qua đêm và nhiều địa điểm, giải đáp thắc mắc của du khách và giữ cho các chuyến tham quan được tổ chức, an toàn và hiệu quả.

Tôi là một người năng động và làm việc chăm chỉ.

Tôi cũng năng động, hòa đồng, thân thiện và nhiệt tình. Tôi có trình độ tiếng Anh tốt và điểm IELTS của tôi là 7.5. Đôi khi tôi làm việc như một thông dịch viên và biên dịch viên tự do.

Ngoài ra, tôi có thể nói thành thạo tiếng Tây Ban Nha, cũng như một chút tiếng Pháp. Nếu được yêu cầu, tôi có thể cung cấp tài liệu tham khảo và bất kỳ thông tin bổ sung nào.

Tôi rất muốn làm việc cho cơ quan của bạn và rất biết ơn nếu có cơ hội để thảo luận trực tiếp về đơn đăng ký của tôi với bạn. Tôi sẽ có mặt để phỏng vấn bất cứ lúc nào.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian để xem xét ứng dụng này.

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Trân trọng,

Nguyễn Minh Quang

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Review 4 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


review-4.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên