Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 1 Lesson 1 (trang 6, 7, 8)Lời giải bài tập Unit 1 lớp 5 Lesson 1 trang 6, 7, 8 trong Unit 1: School Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1.

Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 1 Lesson 1 (trang 6, 7, 8)

Quảng cáo

A.

1 (trang 6 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and point. Repeat (Nghe và chỉ. Nhắc lại)

Track 02

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 1 (trang 6, 7, 8) | iLearn Smart Start 5

Hướng dẫn dịch:

1. geography: địa lý

2. history: lịch sử

3. science: khoa học

4. I.T.: tin học

5. Vietnamese: tiếng Việt

6. ethics: đạo đức

Quảng cáo

2 (trang 6 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Play the game Flashcard peek. (Chơi trò chơi Flashcard peek)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 1 (trang 6, 7, 8) | iLearn Smart Start 5

(Học sinh tự thực hành) 

B.

1 (trang 6 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and practice. (Nghe và thực hành)

Track 03

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 1 (trang 6, 7, 8) | iLearn Smart Start 5

A: Which subject do you like?

B: I like science.

A: Which subject does he like?

B: He likes English

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn thích môn học nào?

B: Tôi thích môn khoa học.

A: Anh ấy thích môn học nào?

B: Anh ấy thích môn tiếng Anh.

2 (trang 6 sgk Tiếng Anh lớp 4 iLearn Smart Start): Look and write. Practice. (Nhìn và viết. Thực hành)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 1 (trang 6, 7, 8) | iLearn Smart Start 5

A: Which subject do you like

 

B: I like I.T

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 1 (trang 6, 7, 8) | iLearn Smart Start 5

A: Which subject does she like?

 

B: She likes ___________

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 1 (trang 6, 7, 8) | iLearn Smart Start 5

A: Which subject does he like

 

B: He likes ___________

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 1 (trang 6, 7, 8) | iLearn Smart Start 5

A: Which subject do you like

 

B: I like ______________

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 1 (trang 6, 7, 8) | iLearn Smart Start 5

A: _______ subject does ______ like?

 

B: He likes ______________

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 1 (trang 6, 7, 8) | iLearn Smart Start 5

A: Which subject ______she like?

 

B: ______________

Quảng cáo

Đáp án:

1. I.T

2. ethics

3. Vietnamese

4. geography

5. A. Which/he

B. science

6. A. does

B. history

Hướng dẫn dịch:

1. A: Bạn thích môn học nào? - B: Tôi thích học tin học.

2. A: Anh ấy thích học môn học nào? - B: Anh ấy thích học môn đạo đức.

3. A: Cô ấy thích học môn học nào? - B: Cô ấy thích học môn tiếng Việt.

4. A: Bạn thích học môn học nào? - B: Tôi thích học địa lý.

5. A: Anh ấy thích học môn học nào? - B: Anh ấy thích học khoa học.

6. A: Cô ấy thích học môn học nào? - B: Cô ấy thích học lịch sử.

C.

1 (trang 7 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and repeat (Lắng nghe và nhắc lại)

Track 04

Which subject do you like?

Hướng dẫn dịch: Môn học bạn thích là gì?

2 (trang 7 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Chant. Turn to page 123. (Hãy hát lên. Mở sang trang 123)

Track 05

(Học sinh tự thực hành)

D.

1 (trang 7 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Describe the comic. Use the new words. Listen. (Miêu tả truyện tranh. Sử dụng những từ mới. Lắng nghe)

Track 06

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 1 (trang 6, 7, 8) | iLearn Smart Start 5

(Học sinh tự thực hành)

2 (trang 7 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and write. (Nghe và viết)

Track 07

1.

Alfie: I'm so excited, Tom! Is school fun?

Tom: Yes, it is.

Alfie: Which subject do you like?

Tom: I like (1) science. It's really fun.

Alfie: The bus is here! Let's go!

2.

Alfie: Hi, Daisy. Hi, Nick.

Daisy & Nick: Hi, Alfie.

Alfie: Which subject do you like, Daisy?

Daisy: I like (2)______________

Alfie: Oh, let me show you Alpha.

Daisy: Wow!

3,

Alfie: Which subject do you like, Nick?

Nick: I like (3) __________

Alfie: Cool.

Nick: Do you learn it on Alpha, too?

Alfie: Yes.

4.

Tom: Oh, Ella's over there! Hello, Ella!

Ella: Hi!

Alfie: Ella, which subject do you like?

Ella: I like (4) ____________I'm reading a great book about it.

Alfie: Does it have pictures? Can I see it?

Ella: Sure.

Alfie: Oh, we have these on Alpha, too. Look!

Everyone: Wow!

Đáp án:

2. geography

3. I.T

4. history

Hướng dẫn dịch:

1.

Alfie: Tớ rất hào hứng, Tom à! Trường học có vui không?

Tom: Có, rất vui.

Alfie: Môn học nào mà Tom thích?

Tom: Tớ thích môn khoa học. Thật sự là vui.

Alfie: Xe buýt đến rồi! Chúng ta đi thôi!

2.

Alfie: Xin chào, Daisy. Xin chào, Nick.

Daisy & Nick: Xin chào, Alfie.

Alfie: Môn học nào mà Daisy thích?

Daisy: Tớ thích địa lý.

Alfie: Oh, để tớ chỉ cho cậu, Alpha.

Daisy: Wow!

3.

Alfie: Môn học nào mà Nick thích?

Nick: Tớ thích Công nghệ thông tin.

Alfie: Thú vị thật đó.

Nick: Cậu có học nó trên Alpha không?

Alfie: Tớ có.

4.

Tom: Oh, Ella ở đằng kia! Xin chào, Ella!

Ella: Xin chào!

Alfie: Ella, môn học nào mà cậu thích?

Ella: Tớ thích lịch sử. Tớ đang đọc một cuốn sách tuyệt vời về lịch sử.

Alfie: Nó có hình ảnh không? Tớ có thể xem được không?

Ella: Chắc chắn.

Alfie: Oh, chúng ta cũng có những cuốn như thế trên Alpha. Nhìn này!

Mọi người: Wow!

3 (trang 7 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Role play (Đóng vai)

(Học sinh tự thực hành)

E.

1 (trang 8 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Point, ask, and answer. (Chỉ, hỏi và trả lời)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 1 (trang 6, 7, 8) | iLearn Smart Start 5

1. Which subject do you like?

I like I.T.

2. Which subject does he like?

He likes geography.

Đáp án:

3. Which subject does she like?

She likes Vietnamese.

4. Which subject do you like?

I like ethics

5. Which subject does he like?

He likes science.

6. Which subject does she like?

She likes history.

7. Which subject does Lucy like?

She likes art.

8. Which subject does Tom like?

He likes Math

9. Which subject do you like?

I like English

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn thích môn học nào?

Tôi thích Công nghệ thông tin.

2. Anh ấy thích môn học nào?

Anh ấy thích địa lý.

3. Cô ấy thích môn học nào?

Cô ấy thích tiếng Việt.

4. Bạn thích môn học nào?

Tôi thích đạo đức

5. Anh ấy thích môn học nào?

Anh ấy thích khoa học.

6. Cô ấy thích môn học nào?

Cô ấy thích lịch sử.

7. Lucy thích môn học nào?

Cô ấy thích mỹ thuật.

8. Tom thích môn học nào?

Anh ấy thích môn Toán

9. Bạn thích môn học nào?

tôi thích tiếng Anh

2 (trang 8 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): List other subjects you know. Practice again. (Liệt kê các môn học khác mà bạn biết. Thực hành lại.)

(Học sinh tự thực hành)

F (trang 8 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Play the Chain game. Give true answers. (Chơi trò chơi Dây chuyền. Cho câu trả lời đúng.)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 1 (trang 6, 7, 8) | iLearn Smart Start 5

Which subject do you like? - I like I.T.

Which subject do you like? - I like science.

Hướng dẫn dịch:

Bạn thích môn học nào?

Tôi thích Công nghệ thông tin.

Bạn thích môn học nào?

Tôi thích khoa học.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1: School hay, chi tiết khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 iLearn Smart Start.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên