Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 4 Lesson 2 (trang 51, 52, 53)Lời giải bài tập Unit 4 lớp 5 Lesson 2 trang 51, 52, 53 trong Unit 4: Travel Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 4.

Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 4 Lesson 2 (trang 51, 52, 53)

Quảng cáo

A.

1 (trang 51 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Nhắc lại)

Track 07

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 51, 52, 53) | iLearn Smart Start 5

1. Canada                 

2. France                       

3. South Korea

4. Brazil                  

5. Germany                   

6. Spain

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn dịch:

1. Canada: nước Canada

2. France: nước Pháp

3. South Korea: nước Hàn Quốc

Quảng cáo

4. Brazil: nước Brazil

5. Germany: nước Đức

6. Spain: nước Tây Ban Nha

2 (trang 51 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Play the Flashcard peek (Chơi trò chơi Flashcard peek)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 51, 52, 53) | iLearn Smart Start 5

(Học sinh tự thực hành)

B.

1 (trang 51 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and practice. (Nghe và thực hành)

Track 08

I went to South Korea last month.

Did you sing karaoke?

Yes, I did/No, I didn’t.

(Học sinh tự thực hành)

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Tôi đã đến Hàn Quốc vào tháng trước.

Bạn đã hát karaoke phải không?

Có/Không

2 (trang 51 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Look and write. Practice. (Nhìn và viết. Thực hành)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 51, 52, 53) | iLearn Smart Start 5

1. A: They went to Canada last month.

B: Did they go bowling?

A: Yes, they did.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 51, 52, 53) | iLearn Smart Start 5

2. A: She went to________________ last weekend.

B: Did she have a picnic?

A: No, she didn't.

Quảng cáo

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 51, 52, 53) | iLearn Smart Start 5

3. A: I went to____________________last week.

B: Did you visit your grandparents?

A: Yes, I did.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 51, 52, 53) | iLearn Smart Start 5

4. A: He went to________________last month.

B:____________________swim in the ocean?

A: No, he____________________

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 51, 52, 53) | iLearn Smart Start 5

5. A: She went to____________________________last weekend.

B:_____________________________________ karaoke?

A: Yes._______________________________

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 51, 52, 53) | iLearn Smart Start 5

6. A: I___________________to______________________last week.

B: _____________________camping?

A: No,________________________________

Đáp án:

2.

A: She went to Spain last weekend.

B: Did she have a picnic?

A: No, she didn't.

3.

A: I went to Germany last week.

B: Did you visit your grandparents?

A: Yes, I did.

4.

A: He went to France last month.

B: Did he  swim in the ocean?

A: No, he didn’t.

5.

A: She went to South Korea last weekend.

B: Did she sing karaoke?

A: Yes, she did.

6.

A: I went to Brazil last week.

B: Did you go camping?

A: No, I didn’t.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Họ đã đến Canada vào tháng trước.

B: Họ có đi chơi bowling không?

A: Có, họ đã chơi bowling.

2.

A: Cô ấy đã đến Tây Ban Nha vào cuối tuần trước.

B: Cô ấy có đi dã ngoại không?

A: Không, cô ấy không đi.

3.

A: Tôi đã đến Đức vào tuần trước.

B: Bạn có đến thăm ông bà không?

A: Có chứ

4.

A: Anh ấy đã đến Pháp vào tháng trước.

B: Anh ấy có bơi ở biển không?

A: Không, anh ấy không đi bơi

5.

A: Cô ấy đã đến Hàn Quốc vào cuối tuần trước.

B: Cô ấy có hát karaoke không?

A: Có, cô ấy có hát.

6.

A: Tôi đã đến Brazil vào tuần trước.

B: Bạn có đi cắm trại không?

A: Không, tôi đã không cắm trại.

C.

1 (trang 52 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại)

Track 09

France, friends

(Học sinh tự thực hành)

2 (trang 52 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Chant. Turn to page 124. (Hãy hát lên. Mở sang trang 124)

Track 10

(Học sinh tự thực hành)

D.

1 (trang 52 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Describe the comic. Use the new words. Listen. (Miêu tả truyện tranh. Sử dụng những từ mới. Lắng nghe)

Track 11

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 51, 52, 53) | iLearn Smart Start 5

(Học sinh tự thực hành)

2 (trang 52 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and number. (Nghe và đánh số)

Track 12

Canada                       France

Brazil                        Germany

1.

Tom: Hi, Alfie. How was your vacation?

Alfie: Greatl I went to __(1)___ last week.

Tom: Did you swim in the ocean?

Alfie: Yes, I did. It was fun!

Tom: Oh, that's great.

2.

Lucy: Hi, Alfie. Welcome home. How was your vacation?

Alfie: It was good. I went to (2) last Friday.

Lucy: Nice. Did you sing karaoke?

Alfie: Yes, I did.

Lucy. Cool!

3.

Ben: Oh, hi, Alfie. How was your vacation?

Alfie: It was OK. I went to (3) last weekend.

Ben: Did you go camping?

Alfie: No, I didn't. It was too cold.

Ben: Ah, I see.

4.

Tom: Alfie, you went to lots of countries.

Lucy. And you did lots of activities.

Alfie: | know. And I went to (4)

Tom: Wow! Did you use your flying jacket?

Alfie: Yes, I did!

Everyone: Hahaha!

Đáp án:

1. France

2. Germany

3. Canada

4. Brazil

Giải thích: Kể về các hành động xảy ra trong quá khứ thì dùng thì quá khứ đơn

Hướng dẫn dịch:

1.

Tom: Chào Alfie. Kỳ nghỉ của bạn thế nào?

Alfie: Tuyệt vời tôi đã đến Pháp tuần trước.

Tom: Bạn đã bơi ở biển phải không?

Alfie: Đúng vậy, tôi đã đi bơi. Thật là vui!

Tom: Ồ, thật tuyệt.

2.

Lucy: Chào Alfie. Chào mừng về nhà. Kỳ nghỉ của bạn thế nào?

Alfie: Nó thật tuyệt. Tôi đã đến Đức vào thứ Sáu tuần trước.

Lucy: Tuyệt đấy. Bạn có hát karaoke không?

Alfie: Có chứ

Lucy. Tuyệt!

3.

Ben: Ồ, chào Alfie. Kỳ nghỉ của bạn thế nào?

Alfie: Nó ổn. Tôi đã đi đến Canada cuối tuần trước.

Ben: Bạn có đi cắm trại không?

Alfie: Không. Trời quá lạnh.

Ben: À, vậy sao.

4.

Tom: Alfie, bạn đã đến rất nhiều nước.

Lucy. Và bạn đã có rất nhiều trải nghiệm.

Alfie: Tôi biết. Và tôi đã đi đến Brazil.

Tom: Ôi! Bạn có dùng áo khoác bay của bạn không?

Alfie: Có, tôi dùng nó rồi.

Mọi người: Hahaha!

3 (trang 52 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Role-play (Đóng vai)

(Học sinh tự thực hành)

E.

1 (trang 53 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Point, ask, and answer. (Chỉ, hỏi và trả lời)

I went to Brazil last month.

Did you paint a picture? Yes, I did

1. I

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 51, 52, 53) | iLearn Smart Start 5

last month

pain - picture

2. he

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 51, 52, 53) | iLearn Smart Start 5

last week

have - picnic

 3. she

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 51, 52, 53) | iLearn Smart Start 5

last weekend

fly - kite

4. they

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 51, 52, 53) | iLearn Smart Start 5

last Friday

visit - grandparents

5. I

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 51, 52, 53) | iLearn Smart Start 5

last month

see - lake

6. he

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 51, 52, 53) | iLearn Smart Start 5

last week

ride - bike

7. she

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 51, 52, 53) | iLearn Smart Start 5

last weekend

visit - mountain

8. they

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 51, 52, 53) | iLearn Smart Start 5

last month

take - photo

9. I

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Lesson 2 (trang 51, 52, 53) | iLearn Smart Start 5

last Saturday

visit - beach

Đáp án:

1. I went to Brazil last month.

Did you paint a picture?

Yes, I did

2. He went to France last week.

Did he have a picnic?

No, he didn’t

3. She went to Japan last weekend.

Did she fly a kite?

No, she didn’t

4. They went to Spain last Friday.

Did they visit their grandparents?

Yes, they did.

5. I went to Canada last month.

Did you see the lake?

Yes, i did.

6. He went to Germany last week.

Did he ride a bike?

No, he didn’t.

7. She went to South Korea last weekend.

Did she visit the mountain?

No, she didn’t.

8. They went to India last month.

Did they take a photo?

Yes, they did.

9. I went to Italy last Saturday.

Did you visit the beach?

Yes, i did.

Hướng dẫn dịch:

1.

Tôi đã đến Brazil vào tháng trước.

Bạn có vẽ tranh không?

Có, tôi có vẽ

2.

Anh ấy đã đến Pháp vào tuần trước.

Anh ấy có đi không?

Không, anh ấy không đi.

3.

Cô ấy đã đến Nhật Bản vào cuối tuần trước.

Cô ấy có thả diều không?

Không, cô ấy không

4.

Họ đã đến Tây Ban Nha vào thứ Sáu tuần trước.

Họ có đến thăm ông bà của họ không?

Có chứ

5.

Tôi đã đến Canada vào tháng trước.

Bạn có nhìn thấy cái hồ không?

Có.

6.

Anh ấy đã đến Đức vào tuần trước.

Anh ấy có đi xe đạp không?

Không, anh ấy không đi xe đạp.

7.

Cô ấy đã đến Hàn Quốc vào cuối tuần trước.

Cô ấy có đi lên núi không?

Không.

8.

Họ đã đến Ấn Độ vào tháng trước.

Họ có chụp ảnh không?

Có, họ đã chụp ảnh.

9.

Tôi đã đến Ý vào thứ Bảy tuần trước.

Bạn đã ghé thăm bãi biển?

Ừ, tôi đã đi biển.

2 (trang 53 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start):  List other countries and activities you know. Practice again. (Liệt kê những đất nước và hoạt động khác mà bạn biết)

(Học sinh tự thực hành)

F (trang 53 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Write about you. Talk to your friends and complete the table. (Viết về bạn. Nói với bạn và hoàn thành bảng sau)

 

You

Name: ____________

Name: ____________

Places and time:

I went to________________

______________________________________

______________________________________

Activities

I ________________________________________

______________________________________

______________________________________

Đáp án:

Ví dụ: I went to Paris last year. I went shopping and visited a lot of destinations

Giải thích: Nói về hoạt động đã xảy ra => dùng thì quá khứ đơn

Hướng dẫn dịch:

Tôi đã đến Paris năm ngoái. Tôi đã đi mua sắm và tham quan rất nhiều địa điểm

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 4: Travel hay, chi tiết khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 iLearn Smart Start.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 5 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên