Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 5 Science (trang 73, 74, 75)Lời giải bài tập Unit 5 lớp 5 Science trang 73, 74, 75 trong Unit 5: Health Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 5.

Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 5 Science (trang 73, 74, 75)

Quảng cáo

A.

1 (trang 73 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Nhắc lại)

Track 45

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Science (trang 73, 74, 75) | iLearn Smart Start 5

1. do exercises

2. eat fast food

3. eat vegetables

4. wash your hands

5. play outside

6. eat too much

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. do exercise: tập thể dục

2. eat fast food: ăn đồ ăn nhanh

3. eat vegetables: ăn rau

4. wash your hands: rửa tay

5. play outside: chơi ngoài trời

6. eat too much: ăn quá nhiều

2 (trang 73 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start):. Play the game Board race.
(Chơi trò chơi)

(Học sinh tự thực hành)

B.

1 (trang 73 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and practice.(Nghe và thực hành)

Track 46

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Science (trang 73, 74, 75) | iLearn Smart Start 5

Quảng cáo

What should I do to be healthy?

You should do exercise.

You shouldn’t eat fast food.

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn dịch:

Tôi nên làm gì để được khỏe mạnh?

Bạn nên tập thể dục.

Bạn không nên ăn đồ ăn nhanh.

2 (trang 73 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Look and write. Practice. (Nhìn và viết. Thực hành)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Science (trang 73, 74, 75) | iLearn Smart Start 5

1. A: What should I do to be healthy?

B: You should do exercise

 

3. A: What should I do to be healthy?

B: You__________

 

5. A: What should I do to be healthy?

B:____

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Science (trang 73, 74, 75) | iLearn Smart Start 5

2. A: What should I do to be healthy?

B: You__

 

4. A: What should I do to be healthy?

B:_____

 

6. A: What__________?

B:_____________

Quảng cáo

Đáp án:

1. A: What should I do to be healthy?

B: You should do exercise

2. A: What should I do to be healthy?

B: You should play outside

3. A: What should I do to be healthy?

B: You shouldn’t eat too much

4. A: What should I do to be healthy?

B: You shouldn’t eat fast food

5. A: What should I do to be healthy?

B: You should eat vegetables

6. A: What should I do to be healthy ?

B: You should wash your hands

Giải thích:

What should I do? Tôi nên làm gì

should + V: nên làm gì

Hướng dẫn dịch:

1. A: Tôi nên làm gì để được khỏe mạnh?

B: Bạn nên tập thể dục

2. A: Tôi nên làm gì để được khỏe mạnh?

B: Bạn nên chơi bên ngoài trời

3. A: Tôi nên làm gì để trở nên lành mạnh?

B: Bạn không nên ăn quá nhiều

4. A: Tôi nên làm gì để trở nên khỏe mạnh?

B: Bạn không nên ăn đồ ăn nhanh

5. A: Tôi nên làm gì để trở nên lành mạnh?

B: Bạn nên ăn rau củ

6. A: Tôi nên làm gì để được khỏe mạnh?

B: Bạn nên rửa tay sạch sẽ

C.

1 (trang 74 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Read and fill the blanks. (Đọc và điền vào chỗ trống)

In our science class last week, we learned about health and how to be healthy. Our teacher said we should eat lots of vegetables and fruit. We shouldn't eat fast food or candy because they're bad for our bodies and teeth. And we shouldn't eat too much. My classmates like having snacks all the time, and that's bad. My teacher said we

should have only one or two snacks a day. Our school has a small vegetable garden. We sometimes go there and learn how to grow food. We also sometimes go to the cafeteria and learn how to make salad or cook vegetables. It's really cool!

Peter

1. Peter learned about health and how to be healthy in his science class

2. His teacher said we should eat lots of_________________________

3. We shouldn't eat fast food or________________________________

4. Peter's classmates like___________________________________all the time.

5. Peter sometimes goes to his school's______________and learns how to grow food.

Đáp án:

1. Peter learned about health and how to be healthy in his science class

2. His teacher said we should eat lots of vegetables and fruit

3. We shouldn't eat fast food or candy

4. Peter's classmates like having snacks all the time.

5. Peter sometimes goes to his school's vegetable garden and learns how to grow food.

Giải thích:

learn about sth: học về cái gì

like + V-ing: thích làm gì

should + V: nên làm gì

shouldn’t + V: không nên làm gì

Hướng dẫn dịch:

Trong lớp khoa học tuần trước, chúng tôi đã học về sức khỏe và cách để khỏe mạnh. Giáo viên của chúng tôi nói rằng chúng tôi nên ăn nhiều rau và trái cây. Chúng ta không nên ăn đồ ăn nhanh hay kẹo vì chúng không tốt cho cơ thể và răng miệng. Và chúng ta không nên ăn quá nhiều. Các bạn cùng lớp của tôi lúc nào cũng thích ăn vặt, và điều đó thật tệ. Giáo viên của tôi nói rằng chúng tôi chỉ nên ăn một hoặc hai bữa ăn nhẹ mỗi ngày. Trường chúng tôi có một vườn rau nhỏ. Thỉnh thoảng chúng tôi đến đó và học cách trồng trọt. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng đến căng tin và học cách làm salad hoặc nấu các món rau. Nó thực sự rất tuyệt

1. Peter đã học về sức khỏe và cách giữ gìn sức khỏe trong lớp khoa học

2. Cô giáo dạy chúng ta nên ăn nhiều rau và trái cây

3. Không nên ăn đồ ăn nhanh, kẹo

4.Peter thỉnh thoảng đến vườn rau của trường và học cách trồng cây lương thực.

2 (trang 74 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and read. (Nghe và đọc)

Track 47

(Học sinh tự thực hành)

D.

1 (trang 74 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start):  Look and listen. (Nhìn và nghe)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Science (trang 73, 74, 75) | iLearn Smart Start 5

Track 48

(Học sinh tự thực hành)

2 (trang 74 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and write. (Nghe và viết)

Track 49

1. Linda: Hi, John. How was school?

John: Hi, Linda. Today I learned about how to be healthy.

Do you want to know?

Linda: Yes! What should I do to be healthy?

John: You should (1) wash your hands

Linda: I do!

2. John: That's good. And you (2)_______________________________________________

You shouldn't play video games in your room all the time.

Linda: Oh, OK.

3. John: And my teacher said we shouldn't eat fast food.

Linda: But I like it.

John: You never eat your (3)_____________________________________________________

You should eat them.

4. Linda: OK. What else should I do to be healthy?

John: You (4)____________________________________________

Linda: OK.

Đáp án:

1. wash your hands

2. should play outside

3. vegetables

4. should do exercise

Giải thích:

wash sth: rửa cái gì

should + V: nên làm gì

Hướng dẫn dịch:

1. Linda: Chào John. Ở trường thế nào?

John: Chào Linda. Hôm nay tôi đã học được cách giữ gìn sức khỏe. Cậu có muốn biết?

Linda: Có chứ! Tôi nên làm gì để được khỏe mạnh?

John: Cậu nên rửa tay đi

Linda: Tôi biết rồi!

2. John: Tốt đấy. Và cậu nên chơi bên ngoài trời. Cậu không nên chơi trò chơi điện tử trong phòng mọi lúc.

Linda: Ồ, được rồi.

3. John: Và giáo viên của tôi nói chúng ta không nên ăn đồ ăn nhanh.

Linda: Nhưng tôi thích nó.

John: Cậu không bao giờ ăn rau của cậu. Cậu nên ăn chúng.

4. Linda: Được rồi. Tôi nên làm gì khác để được khỏe mạnh?

John: nên tập thể dục

Linda: Được rồi.

3 (trang 74 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Now, practice saying the sentences aboves (Thực hành hội thoại các câu ở trên)

(Học sinh tự thực hành)

E.

1 (trang 75 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Read and circle True or False (Đọc và khoanh tròn Đúng hoặc Sai)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Science (trang 73, 74, 75) | iLearn Smart Start 5

In our science class yesterday, we learned about how to be healthy. We learned about healthy foods and exercise. Kids should eat different foods to be healthy. We should eat lots of vegetables and fruit. We shouldn't eat fast food and pizza. And we should

wash our hands before meals. All of my classmates do that at school. Children should get lots of sleep and do exercise, too. My teacher said we should do exercise every day. In my school, all the students do exercise together at break time. We also do it in P.E. class. It's really fun and good for our health!

1. Huy learned about healthy cooking in his science class.                         True    False

2. He learned that we should eat many different foods.                               True    False

3. Some of his classmates don't wash their hands before meals.                  True    False

4. The students in his school do exercise before class.                                 True    False

5. Huy likes doing exercise.                                                                          True    False

Đáp án:

1. False

2. True

3. False

4. False

5. True

Giải thích:

1. Thông tin ở câu “In our science class yesterday, we learned about how to be healthy” (Ở lớp học khoa học ngày hôm qua, chúng tôi đã học về cách trở nên lành mạnh)

2. Thông tin ở câu “Kids should eat different foods to be healthy”  (Trẻ em nên ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để khỏe mạnh)

3. Thông tin ở câu: “And we should wash our hands before meals. All of my classmates do that at school. (Chúng ta nên rửa tay trước khi ăn. Tất cả các bạn học của tôi đều làm vậy ở trường)

4. Thông tin ở câu” In my school, all the students do exercise together at break time”

(Ở trường của tôi, tất cả học sinh tập thể dục cùng nhau vào giờ nghỉ giải lao)

5. Huy likes doing exercise. (Huy thích tập thể dục)

Hướng dẫn dịch:

Trong lớp khoa học ngày hôm qua, chúng tôi đã học về cách giữ gìn sức khỏe. Chúng tôi đã học về thực phẩm lành mạnh và tập thể dục. Trẻ nên ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau để khỏe mạnh. Chúng ta nên ăn nhiều rau và trái cây. Chúng ta không nên ăn đồ ăn nhanh và pizza. Và chúng ta nên rửa tay trước bữa ăn. Tất cả bạn cùng lớp của tôi đều làm điều đó ở trường. Trẻ em cũng nên ngủ nhiều và tập thể dục. Giáo viên của tôi nói rằng chúng tôi nên tập thể dục mỗi ngày. Ở trường tôi, tất cả học sinh cùng nhau tập thể dục vào giờ giải lao. Chúng tôi cũng tập ở lớp học thể dục. Nó thực sự thú vị và tốt cho sức khỏe của chúng ta!

2 (trang 75 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and read.(Nghe và đọc)

Track 50

(Học sinh tự thực hành)

F (trang 75 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Look at E. Write about the ways you learned to be healthy. (Nhìn vào E. Viết về những cách bạn học được để trở nên lành mạnh.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Đáp án:

We should eat plenty of vegetables and fruits and practice good hygiene by washing hands before meals. We should get enough sleep and do exercise regularly to be healthy. We shouldn’t stay up late and eat fast food and unhealthy snacks like pizza.

Giải thích:

Should + V: Nên làm gì

Shouldn’t + V: Không nên làm gì

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta nên ăn nhiều rau, trái cây và giữ vệ sinh tốt bằng cách rửa tay trước bữa ăn. Chúng ta nên ngủ đủ giấc và tập thể dục thường xuyên để được khỏe mạnh. Chúng ta không nên thức khuya và ăn đồ ăn nhanh và đồ ăn nhẹ không tốt cho sức khỏe như pizza.

G (trang 75 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Talk about the ways you learned to be healthy. (Nói về những cách bạn học được để trở nên lành mạnh)

(Học sinh tự thực hành)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 5: Health hay, chi tiết khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 iLearn Smart Start.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên