Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 7 Lesson 2 (trang 95, 96, 97)Lời giải bài tập Unit 7 lớp 5 Lesson 2 trang 95, 96, 97 trong Unit 7: Jobs Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 7.

Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 7 Lesson 2 (trang 95, 96, 97)

Quảng cáo

A.

1 (trang 95 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Nhắc lại)

Track 07

Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 Lesson 2 (trang 95, 96, 97) | iLearn Smart Start 5

1. soccer player

2. singer

3. nurse

4. driver

5. police office

6. actor

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn dịch:

1. soccer player: cầu thủ đá bóng

2. singer: ca sĩ

3. nurse: y tá

Quảng cáo

4. driver: tài xế

5. police office: cảnh sát

6. actor: diễn viên

2 (trang 95 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Play the game Flashcard peek (Chơi trò chơi Flashcard peek)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 Lesson 2 (trang 95, 96, 97) | iLearn Smart Start 5

(Học sinh tự thực hành)

B.

1 (trang 95 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and practice. (Nghe và thực hành)

Quảng cáo

Track 08

Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 Lesson 2 (trang 95, 96, 97) | iLearn Smart Start 5

Tom likes sports. I think he'll be a soccer player.

(Học sinh tự thực hành)

Giải thích: like sth: thích cái gì

Will + V: sẽ làm gì

Hướng dẫn dịch: Tom thích thể thao. Cậu ấy nghĩ mình sẽ trở thành cầu thủ đá bóng

Quảng cáo

2 (trang 95 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Look, write and match. Practice.

(Nhìn, viết và nối. Thực hành)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 Lesson 2 (trang 95, 96, 97) | iLearn Smart Start 5

1. I like singing. I think I'll be a singer

2. You like sports. I think you'll be________________________________________

3. You_______________________________________________helping sick people.

4. He likes cars. I think_______________________be________________________

5. She_______________movies. I think___________________________________

6. She likes helping people. I think she'll be_________________________________

Đáp án:

1. I like singing. I think I'll be a singer - c

2. You like sports. I think you'll be soccer player - a

3. You like helping sick people. I think you’ll be a nurse - f

4. He likes cars. I think he’ll be a driver - e

5. She likes movies. I think she’ll be an actor - d

6. She likes helping people. I think she'll be a police officer - b

Giải thích:

like + V-ing: thích làm gì

will + V: sẽ làm gì

I think: tôi nghĩ rằng

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi thích ca hát. Tôi nghĩ tôi sẽ trở thành ca sĩ

2. Bạn thích thể thao. Tôi nghĩ bạn sẽ là cầu thủ bóng đá

3. Bạn thích giúp đỡ người bệnh. Tôi nghĩ bạn sẽ là một y tá

4. Anh ấy thích ô tô. Tôi nghĩ anh ấy sẽ là tài xế

5. Cô ấy thích phim ảnh. Tôi nghĩ cô ấy sẽ trở thành một diễn viên

6. Cô ấy thích giúp đỡ mọi người. Tôi nghĩ cô ấy sẽ trở thành cảnh sát

C.

1 (trang 96 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại)

Track 09

player, ‘singer

(Học sinh tự thực hành)

2 (trang 96 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Chant. Turn to page 126. (Hãy hát lên. Chuyển sang trang 126)

Track 10

(Học sinh tự thực hành)

D.

1 (trang 96 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Describe the comic. Use the new words. Listen. (Miêu tả câu chuyện. Sử dụng những từ mới. Nghe)

Track 11

Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 Lesson 2 (trang 95, 96, 97) | iLearn Smart Start 5

(Học sinh tự thực hành)

2 (trang 96 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and write. (Nghe và viết)

Track 12

1. Teacher: OK, everyone. Let's start by talking about Alfie's future job.

Tom: Alfie, you like (1) sports. I think you'll be a soccer player.

Alfie: Hmm. Maybe. Let's see what Nick thinks.

2. Nick: I know. Alfie likes (2)_____________________

I think he'll be________________________________

Alfie: Hmm. I really like doing that. But I don't think I want that job.

Nick: Oh.

3. Mai: I think I know! Alfie likes (3)_____________people. I think he'll be__________

Alfie: I like doing that. But also, I don't think I want that job.

Mai: Hmm. I don't know what Alfie will be.

4. Alfie: Can anyone guess?

Teacher: Tell us, Alfie. What do you like, and what will you be in the future?

Alfie: I like (4)_______________I think I’ll be______________________________

Everyone: Oh no!

Đáp án:

1. sports - a soccer player

2. movies - an actor

3. helping people - a police officer

4. singing - a singer

Giải thích:

will be N: trở thành

will + V: sẽ làm gì

Hướng dẫn dịch:

1. Giáo viên: Được rồi mọi người. Hãy bắt đầu bằng việc nói về công việc tương lai của Alfie.

Tom: Alfie, cậu thích thể thao. Tôi nghĩ bạn sẽ là một cầu thủ bóng đá.

Alfie: Ừm. Có lẽ. Hãy xem Nick nghĩ gì.

2. Nick: Tôi biết. Alfie thích phim.  Tôi nghĩ cậu ấy sẽ là một diễn viên.

Alfie: Ừm. Tôi thực sự thích làm điều đó. Nhưng tôi không nghĩ mình muốn công việc đó.

Nick: Ồ.

3. Mai: Tôi nghĩ là tôi biết! Alfie thích giúp đỡ mọi người. Tôi nghĩ anh ấy sẽ là cảnh sát

Alfie: Tôi thích làm điều đó. Nhưng tôi cũng không nghĩ mình muốn công việc đó.

Mai: Ừm. Tôi không biết Alfie sẽ ra sao.

4. Alfie: Có ai đoán được không?

Giáo viên: Hãy kể cho chúng tôi nghe, Alfie. Cậu thích gì và tương lai cậu sẽ làm gì?

Alfie: Tôi thích tôi nghĩ tôi sẽ trở thành ca sĩ

Mọi người: Ôi không!

3 (trang 96 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Role-play. (Nhập vai)

(Học sinh tự thực hành)

E.

1 (trang 97 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Point and say. (Chỉ và nói)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 Lesson 2 (trang 95, 96, 97) | iLearn Smart Start 5

You like cars. I think you'll be a driver.

1. you/cars

2. I/movies

3. he/helping sick people

4. he/helping people

5. she/sports

6. you/singing

7. she/farm animals

8. he/traveling

9. I/cutting hair

Đáp án:

1. You like cars. I think you’ll be a driver

2. I like movies. I think I’ll be an actor

3. He likes helping sick people. I think he’ll be a nurse

4. He likes helping people. I think he’ll be a police office

5. She likes sports. I think she’ll be a soccer player

6. You like singing. I think you’ll be a singer

7. She likes farm animals. I think she’ll be a farmer

8. He likes traveling. I think he’ll be a tour guide

9. I like cutting hair. I think I’ll be a hairdresser

Giải thích:

like + N/V-ing: thích cái gì; thích làm việc gì

will be + N: sẽ trở thành

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn thích ô tô. Tôi nghĩ bạn sẽ trở thành một tài xế

2. Tôi thích phim. Tôi nghĩ tôi sẽ trở thành một diễn viên

3. Anh ấy thích giúp đỡ người bệnh. Tôi nghĩ anh ấy sẽ là y tá

4. Anh ấy thích giúp đỡ mọi người. Tôi nghĩ anh ấy sẽ trở thành cảnh sát

5. Cô ấy thích thể thao. Tôi nghĩ cô ấy sẽ là một cầu thủ bóng đá

6. Bạn thích ca hát. Tôi nghĩ bạn sẽ là ca sĩ

7. Cô ấy thích động vật trang trại. Tôi nghĩ cô ấy sẽ là một nông dân

8. Anh ấy thích đi du lịch. Tôi nghĩ anh ấy sẽ là hướng dẫn viên du lịch

9. Tôi thích cắt tóc. Tôi nghĩ tôi sẽ trở thành thợ làm tóc

2 (trang 97 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): List other jobs and one thing people like about those jobs. Practice again. (Liệt kê những công việc khác và một điều mọi người thích ở công việc đó. Luyện tập lại).

Đáp án:

Doctor - Saving lives and helping people recover from illnesses.

Chef - Creating delicious and satisfying meals.

Nurse - Providing compassionate care and support to patients during their times of need.

Police Officer - Ensuring safety and security in communities

Musician - Bringing happiness and entertainment to people through music performances.

Athlete - Inspiring others with their dedication, skill, and achievements in sports.

Hướng dẫn dịch:

Bác sĩ - Cứu sống và giúp mọi người khỏi bệnh.

Đầu bếp - Tạo ra những bữa ăn ngon và thỏa mãn.

Y tá - Cung cấp sự chăm sóc và hỗ trợ nhân ái cho bệnh nhân trong lúc họ cần.

Sĩ quan Cảnh sát - Đảm bảo an toàn, an ninh tại cộng đồng

Nhạc sĩ - Mang lại niềm vui và sự giải trí cho mọi người thông qua các buổi biểu diễn âm nhạc.

Vận động viên - Truyền cảm hứng cho người khác bằng sự cống hiến, kỹ năng và thành tích của họ trong thể thao.

F (trang 97 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Write what you like doing and what you will be. Ask your friend what they like doing. Guess what your friends will be. (Viết những gì bạn thích làm và bạn sẽ làm công việc gì. Hỏi bạn bè của bạn xem họ thích làm gì. Đoán xem họ sẽ như thế nào).

 

You

Name

____________

Name

____________

Name

____________

What do you

like doing?

 

 

 

 

 

What will you

be in the future?

 

 

 

 

 

Vinh likes traveling. I think he'll be a tour guide

No, I think he'll be a driver.

Đáp án:

I like traveling. I think I'll be a tour guide

Hướng dẫn dịch:

Vinh thích đi du lịch. Tôi nghĩ anh ấy sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch

Không, tôi nghĩ anh ấy sẽ là một tài xế

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 7: Jobs hay, chi tiết khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 iLearn Smart Start.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 5 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên