Tiếng Anh 7 Progress review 2 trang 54, 55 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập lớp 7 Progress review 2 trang 54, 55 trong Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Progress review 2.

Tiếng Anh 7 Progress review 2 trang 54, 55 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

1 (trang 54 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Choose the best option (Chọn lựa chọn tốt nhất)

1. Bến Thành market is always a … destination for foreigners.

a. boring b. familiar c. awful

2. I really like my mum because she's always … to me.

a. kind b. scary c. confident

3. I'm mad about long films - they're sometimes slow and …

a. interesting b. rich c. boring

4. My sister doesn't like very strong coffee. She thinks it's …

a. brave b. terrible c. sweet

5. In Việt Nam, it is not … for kids as well as adults to celebrate Mid-Autumn festivals.

a. uncommon b. familiar c. usual

6. Our grandfather isn't scared of anything. He's a very … man.

a. old b. brave c strong

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. b

2. a

3. c

4. b

5. a

6. b

Hướng dẫn dịch:

1. Chợ Bến Thành luôn là điểm đến quen thuộc của người nước ngoài.

2. Tôi thực sự thích mẹ của mình vì bà luôn tốt với tôi.

3. Tôi phát điên vì những bộ phim dài - chúng đôi khi chậm và nhàm chán.

4. Em gái tôi không thích cà phê mạnh lắm. Cô ấy nghĩ điều đó thật khủng khiếp.

5. Ở Việt Nam, không lạ khi trẻ em cũng như người lớn đón Tết Trung thu.

6. Ông của chúng tôi không sợ hãi bất cứ điều gì. Anh ấy là một người rất dũng cảm.

2 (trang 54 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the sentences with the words. (Hoàn thành các câu với các từ.)

Tiếng Anh lớp 7 Progress review 2 trang 54, 55 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

1. The National Gallery in London is very famous. It's got a … of more than 2,300 paintings!

2. There's an … of Pablo Picasso's paintings at the art gallery. It's brilliant!

3. My favourite … at the War Remnants Museum in Ho Chi Minh City is the Patton tank.

4. I want to visit the Taj Mahal in India and the Colosseum in Rome - I love interesting old …

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. collection

2. exhibittion

3. exhibit

4. buildings

Hướng dẫn dịch:

1. Phòng trưng bày Quốc gia ở London rất nổi tiếng. Nó có một bộ sưu tập hơn 2.300 bức tranh.

2. Có một cuộc triển lãm tranh của Pablo Picasso tại phòng trưng bày nghệ thuật. Thật tuyệt vời!

3. Vật trưng bày yêu thích nhất của tôi tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở Thành phố Hồ Chí Minh là chiếc xe tăng Patton.

4. Tôi muốn đến thăm Taj Mahal ở Ấn Độ và Đấu trường La Mã ở Rome - Tôi yêu những tòa nhà cổ thú vị.

3 (trang 54 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Write sentences using the affirmative (V), negative (X) or question (?) form of was/ were. (Viết các câu sử dụng dạng khẳng định (V), phủ định (X) hoặc câu hỏi (?) của was / were.)

1. the tour / very interesting (V)

2. the tunnels / really old (V)

3. what / the name of the tour (?)

4. the visit to the old town / very long (X)

5. the tour guide / good (?)

6. our teacher / with us on the trip (V)

7. the tourists / scared of the dark (X)

8. your friends / at the museum too (?)

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. The tour was very interesting.

2. The tunnels were really old.

3. What was the name of the tour?

4. The visit to the old town wasn’t very long.

5. Was the tour guide good?

6. Our teacher was with us on the trip.

7. The tourists were scared of the dark.

8. Were your friends at the museum too?

Hướng dẫn dịch:

1. Chuyến tham quan rất thú vị.

2. Các đường hầm đã thực sự cũ.

3. Tên của chuyến tham quan là gì?

4. Chuyến thăm phố cổ không lâu lắm.

5. Hướng dẫn viên có tốt không?

6. Giáo viên của chúng tôi đã đi cùng chúng tôi trong chuyến đi.

7. Các khách du lịch sợ bóng tối.

8. Bạn bè của bạn cũng ở bảo tàng à?

4 (trang 54 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Listen to Lily and Ann talking about a travel programme. Match 1-6 with a-f. (Hãy nghe Lily và Ann nói về một chương trình du lịch. Ghép 1-6 với a-f.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Progress review 2 trang 54, 55 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

1. b

2. c

3. f

4. e

5. a

6. d

Nội dung bài nghe:

Lily: What did you do last night?

Ann: I watched the first part of a travel programme. It was with my favourite TV presenter, Dan Smith. I’m a big fan.

Lily: Me, too.

Ann: Well, in this programme, he explored part of South America by train. He went from Argentina across to the Andes Mountains.

Lily: Wow. That sounds like a great journey.

Ann: Yes, he started in Argentina, in the city of Buenos Aires. He visited an old school friend there first. They were friends years ago in London. He’s a famous actor now in Argentina.

Lily: Cool!

Ann: Then he began his train journey. On his first train, he met two other travellers, two really funny Americans, and he travelled with them for a long time. After a few days, he stopped in the Andes Mountains, and he stayed there for the night. He always had his camera with him, and he took photos of some cool animals there. They’re called alpacas. One of the alpacas was a baby, and it ate his sandwiches. Here, look at his website on my phone. There’s a photo of it.

Lily: Oh yeah. It’s really lovely, but a bit weird, too.

Ann: Yeah. The next day he took the train again, and he helped an older man onto the train. This man had about 20 bags with him, and Dan helped to put them all on the train. He’s really kind. And that was the end of the first programme.

Lily: It sounds really good. What time is it on?

Ann: Oh, It’s at 7 o’clock on Tuesday. I think I’ll watch it next week.

Hướng dẫn dịch:

Lily: Cậu đã làm gì đêm qua thế?

Ann: Tớ đã xem phần đầu tiên của một chương trình du lịch. Nó cùng với người dẫn chương trình truyền hình yêu thích của tớ, Dan Smith. Tớ là một fan hâm mộ lớn.

Lily: Tớ cũng vậy.

Ann: Chà, trong chương trình này, anh ấy đã khám phá một phần Nam Mỹ bằng tàu hỏa. Anh ấy đã từ Argentina băng qua dãy núi Andes.

Lily: Chà. Nghe có vẻ như một cuộc hành trình tuyệt vời.

Ann: Đúng rồi, anh ấy bắt đầu ở Argentina, ở thành phố Buenos Aires. Anh ấy đến thăm một người bạn học cũ ở đó trước. Họ là bạn của nhau nhiều năm trước ở London. Anh ấy hiện là một diễn viên nổi tiếng ở Argentina.

Lily: Tuyệt!

Ann: Sau đó anh ấy bắt đầu cuộc hành trình bằng tàu hỏa của mình. Trên chuyến tàu đầu tiên của mình, anh ấy gặp hai du khách khác, hai người Mỹ thực sự vui tính, và anh ấy đã đi cùng họ trong một thời gian dài. Sau một vài ngày, anh ta dừng lại ở Dãy núi Andes, và anh ta ở đó qua đêm. Anh ấy luôn mang theo máy ảnh và anh ấy đã chụp những bức ảnh về một số loài động vật tuyệt vời ở đó. Chúng được gọi là alpacas. Một trong những con alpacas là một em bé, và nó đã ăn bánh mì kẹp của anh ấy. Đây, hãy xem trang web của anh ấy trên điện thoại của tớ. Có một bức ảnh của nó.

Lily: À đúng rồi. Nó thực sự đáng yêu, nhưng cũng hơi kỳ lạ.

Ann: Đúng vậy. Ngày hôm sau, anh ta lại đi tàu, và anh ta giúp đỡ một người đàn ông lớn tuổi lên tàu. Người đàn ông này có khoảng 20 chiếc túi bên mình, và Dan đã giúp đưa tất cả chúng lên tàu. Anh ấy thực sự tốt bụng. Và đó là phần cuối của chương trình đầu tiên.

Lily: Nghe rất hay. Chương trình vào mấy giờ thế?

Ann: Ồ nó vào 7 giờ tối các ngày thứ ba. Tớ nghĩ tớ sẽ xem nó vào tuần tới.

5 (trang 55 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the sentences using the affirmative, negative or question form of the past simple. (Hoàn thành các câu sử dụng dạng khẳng định, phủ định hoặc câu hỏi ở quá khứ đơn.)

1. I (go) the cinema on Saturday, but I (not enjoy) the film.

2. … you (take) any good photos on holiday?

3. We (play) volleyball yesterday, but we (not win) the match.

4. Thanh (travel) to New York, but he (not visit) the Statue of Liberty.

5. What time David (get up) this morning?

6. They (come) to the party, but they (not see) any of their friends.

7. ... Ann and Emma (find) their money?

8. Why … she (leave) the class early?

Hướng dẫn giải:

1. I went the cinema on Saturday, but I didn’t enjoy the film.

2. Did you take any good photos on holiday?

3. We played volleyball yesterday, but we didn’t win the match.

4. Thanh travelled to New York, but he didn’t visit the Statue of Liberty.

5. What time did David get up this morning?

6. They came to the party, but they didn’t see any of their friends.

7. Did Ann and Emma find their money?

8. Why did she leave the class early?

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi đã đến rạp chiếu phim vào thứ Bảy, nhưng tôi không thích bộ phim.

2. Bạn đã chụp được bức ảnh đẹp nào vào kỳ nghỉ?

3. Chúng tôi đã chơi bóng chuyền ngày hôm qua, nhưng chúng tôi đã không thắng trận đấu.

4. Thành đi du lịch đến New York, nhưng anh ấy không đến thăm Tượng Nữ thần Tự do.

5. Sáng nay David dậy lúc mấy giờ?

6. Họ đến bữa tiệc, nhưng họ không thấy bất kỳ người bạn nào của họ.

7. Ann và Emma có tìm thấy tiền của họ không?

8. Tại sao cô ấy rời lớp học sớm?

6 (trang 55 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Choose the correct words. (Chọn từ đúng.)

George: Hey, Peter. (1) was your weekend?

Peter: (2) bad, thanks. I played volleyball and then I went shopping. I bought this red sports bag. What do you (3)?

George: It (4) really cool, I got a new bag, too.

Peter: When was that?

George: Three weeks (5). But nobody noticed.

Peter: Oh no! What about you? What did you (6) at the weekend?

George: I went to a football match.

Peter: Oh, right. What (7) it like?

George: It wasn't (8). My team lost 7-0 and I missed the bus on the way home.

Peter: Oh dear!

George: Yeah. I think you had a much better weekend!

Tiếng Anh lớp 7 Progress review 2 trang 54, 55 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

1. b

2. c

3. b

4. c

5. b

6. c

7. a

8. c

Hướng dẫn dịch:

George: Này, Peter. Cuối tuần của bạn như thế nào?

Peter: Không tệ, cảm ơn. Tôi chơi bóng chuyền và sau đó tôi đi mua sắm. Tôi đã mua chiếc túi thể thao màu đỏ này. Bạn nghĩ sao?

George: Nó rất tuyệt, tôi cũng có một chiếc túi mới.

Peter: Khi nào vậy?

George: Ba tuần trước. Nhưng không ai để ý.

Peter: Ồ không! Còn bạn thì sao? Bạn đã làm gì vào cuối tuần?

George: Tôi đã tham dự một trận đấu bóng đá.

Peter: Ồ, đúng. Nó thế nào?

George: Nó không xuất sắc. Đội của tôi đã thua 7-0 và tôi đã lỡ xe buýt trên đường về nhà.

Peter: Ôi chao!

George: Vâng. Tôi nghĩ rằng bạn đã có một ngày cuối tuần tốt hơn nhiều!

7 (trang 55 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the text with the words. There are two extra words (Hoàn thành văn bản với các từ. Có hai từ thừa)

Tiếng Anh lớp 7 Progress review 2 trang 54, 55 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

I will never (1) my older sister’s eighteenth birthday barbecue at our house. (2) my mum prepared a lot of nice food. (3) 6 o’clock, all the guests arrived for the party.

(4) my dad hit the barbecue in the garden and after (5) he started to cook the food.

At 7 o’clock, we all ate in the garden. It (6) a nice, warm evening, so we (7) cold. We all laughed and talked for a long time. (8), at about 10 o’clock, everyone went home.

There (9) thirty people at the barbecue and we all had a great (10). It was a lovely party and we all felt very happy.

Hướng dẫn giải:

I will never (1) forget my older sister’s eighteenth birthday barbecue at our house. (2) First, my mum prepared a lot of nice food. (3) At 6 o’clock, all the guests arrived for the party.

(4) Then my dad hit the barbecue in the garden and after (5) that he started to cook the food.

At 7 o’clock, we all ate in the garden. It (6) was a nice, warm evening, so we (7) weren’t cold. We all laughed and talked for a long time. (8) Finally, at about 10 o’clock, everyone went home.

There (9) were thirty people at the barbecue and we all had a great (10) time. It was a lovely party and we all felt very happy.

Hướng dẫn dịch:

Tôi sẽ không bao giờ quên bữa tiệc nướng sinh nhật lần thứ mười tám của chị gái tôi tại nhà của chúng tôi. Đầu tiên, mẹ tôi chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon. Đúng 6 giờ, tất cả khách mời đã đến dự tiệc.

Sau đó, bố tôi đánh món thịt nướng trong vườn và sau đó ông bắt đầu nấu thức ăn.

Lúc 7 giờ tối, tất cả chúng tôi đã ăn trong vườn. Đó là một buổi tối đẹp, ấm áp, vì vậy chúng tôi không lạnh. Tất cả chúng tôi đều cười và nói chuyện rất lâu. Cuối cùng, vào khoảng 10 giờ đồng hồ, mọi người đã về nhà.

Có ba mươi người tại bữa tiệc nướng và tất cả chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Đó là một bữa tiệc đáng yêu và tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác