Sách bài tập Tiếng Anh 7 Friends plus | Giải SBT Tiếng Anh 7 Friends plus (hay nhất)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh 7 Friends plus bộ sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết được biên soạn bám sát SBT Friends plus 7 giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 7.

Giải SBT Tiếng Anh 7 Friends plus

Starter unit

Unit 1: My time

Unit 2: Communication

Unit 3: The past

Unit 4: In the picture

Unit 5: Achieve

Unit 6: Survival

Unit 7: Music

Unit 8: I believe I can fly

Cumulative review

Language focus practice

Xem thêm soạn, giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo các môn học hay khác:

Cách xem online sách lớp 7 mới:


Tài liệu giáo viên