SBT Tiếng Anh 7 trang 60 Starter Unit Language Focus Practice - Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 60 Starter Unit Language Focus Practice sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Friends plus.

Giải SBT Tiếng Anh 7 trang 60 Starter Unit Language Focus Practice - Chân trời sáng tạo

Be

1 (trang 60 SBT tiếng Anh 7): Write sentences using the affirmative (V), negative (X) or question (?) form of “be” (Viết các câu sử dụng dạng khẳng định (V), phủ định (X) hoặc câu hỏi (?) của “be”)

1. I / a Star Wars fan (X)

2. you / interested in / photography (?)

3. Murat / in this photo (X)

4. it / Friday afternoon (X)

5. your brother / fifteen (?)

6. Ann and Ella / twins (V0

Quảng cáo

Đáp án:

1. I'm not a Star Wars fan.

2. Are you interested in photography?

3. Murat isn't in this photo.

4. It isn't Friday afternoon.

5. Is your brother fifteen?

6. Ann and Ella are twins.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi không phải là fan của Star Wars.

2. Bạn có hứng thú với nhiếp ảnh không?

3. Murat không có trong ảnh này.

4. Bây giờ không phải là chiều thứ sáu.

5. Anh trai của bạn mười lăm tuổi phải không?

6. Ann và Ella là chị em sinh đôi.

Possessive adjectives

2 (trang 60 SBT tiếng Anh 7): Choose the correct words. (Chọn từ đúng)

1. My mum is interested in football. His / Her favourite player is Mesut Ozil.

2. We're Irish. Their / Our home is in Dublin,

3. This is my brother and this is his / her friend.

4. I'm a fan of the Harry Potter stories. They are your / my favourite books.

5. “What's our / your name?” – “Caroline.”

6. Those twin boys are in my class. Their / Your house is next to the cinema.

Quảng cáo

Đáp án:

1. Her

2. Our

3. his

4. my

5. your

6. Their

Hướng dẫn dịch:

1. Mẹ tôi quan tâm đến bóng đá. Cầu thủ yêu thích của cô là Mesut Ozil.

2. Chúng tôi là người Ireland. Nhà của chúng tôi ở Dublin,

3. Đây là anh trai tôi và đây là bạn của anh ấy.

4. Tôi là một fan hâm mộ của truyện Harry Potter. Chúng là những cuốn sách yêu thích của tôi.

5. "Tên bạn là gì?" - "Caroline."

6. Hai cậu bé sinh đôi đó học cùng lớp với tôi. Nhà của họ ở cạnh rạp chiếu phim.

Possessive pronouns

3 (trang 60 SBT tiếng Anh 7): Fill in the blanks with a suitable possessive pronoun. (Điền vào chỗ trống một đại từ sở hữu thích hợp.)

1. That pen belongs to me. That pen is …

2. My wife and I own this building. This building is …

3. She has raised this cat herself. This cat is …

4. You cannot take these books away. These books aren't …

5. Those responsibilities lies with him. Those responsibilities are …

6. They bought that car yesterday. That car is …

Quảng cáo

Đáp án:

1. mine

2. ours

3. hers

4. yours

5. his

6. theirs

Hướng dẫn dịch:

1. Cây bút đó thuộc về tôi. Cây bút đó là của tôi.

2. Vợ tôi và tôi sở hữu tòa nhà này. Tòa nhà này là của chúng tôi.

3. Cô ấy đã tự mình nuôi con mèo này. Con mèo này là của cô ấy.

4. Bạn không thể mang những cuốn sách này đi. Những cuốn sách này không phải của bạn.

5. Những trách nhiệm nằm ở anh ấy. Những trách nhiệm đó là của anh ấy.

6. Họ đã mua chiếc xe đó ngày hôm qua. Chiếc xe đó là của họ.

Articles

4 (trang 60 SBT tiếng Anh 7): Fill in each blank with one suitable article (a, an, the) if necessary. (Điền vào mỗi chỗ trống với một mạo từ thích hợp (a, an, the) nếu cần.)

1. There isn't … eel in this tank.

2. I'd like … dozen eggs, please.

3. … Earth rotates from the west to the east.

4. All students must obey … rules at school.

5. To some people, … spaghetti is delicious.

6. In literature, we learn to write … essays.

7. My friend, Laurent, is … talented soccer player.

Quảng cáo

Đáp án:

1. an

2. a

3. the

4. the

5. (no article)

6. (no article)

7. a


Hướng dẫn dịch:

1. Không có con lươn trong bể này.

2. Tôi muốn một tá trứng, làm ơn.

3. Trái đất quay từ tây sang đông.

4. Tất cả học sinh phải tuân theo các quy định ở trường.

5. Đối với một số người, mì Ý rất ngon.

6. Trong môn văn, chúng ta học viết luận.

7. Bạn tôi, Laurent, là một cầu thủ bóng đá tài năng.

Have got

5 (trang 60 SBT tiếng Anh 7): Order the words to make sentences or questions. (Thứ tự các từ để tạo thành câu hoặc câu hỏi.)

1. teacher / new / got / a / She's

2. haven't / a / got /1/ notebook

3. history / They've / a / now / got / class

4. got / we / Have / maths / morning / this ?

5. new / got / uniform / Jake / hasn't / a

6. have / What / you / next / got ?

Đáp án:

1. She's got a new teacher.

2. I haven't got a notebook.

3. They've got a history class now.

4. Have we got maths this morning?

5. Jake hasn't got a new uniform.

6. What have you got next?

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy có một giáo viên mới.

2. Tôi không có sổ ghi chép.

3. Bây giờ họ đã có một lớp lịch sử.

4. Chúng ta có toán học sáng nay?

5. Jake chưa có đồng phục mới.

6. Bạn có gì tiếp theo?

There’s, there are

6 (trang 60 SBT tiếng Anh 7): Complete the sentences with the correct form of “there's” and “there are” and the words. (Hoàn thành các câu với dạng đúng của “there’s” và “there are” và các từ.)

1. … any boys at my school – only ….

2. … any new students in your …?

3. We haven't got a … lesson today because … time.

4. … a difficult question in this maths ….

5. … two big sports … next to my school.

6. … a new science … in this block?

Đáp án:

1. There aren't, girls

2. Are there, class

3. music, there isn't

4. There's, exam

5. There are, fields

6. Is there, lab

Hướng dẫn dịch:

1. Không có bất kỳ nam sinh nào ở trường của tôi - chỉ có nữ sinh.

2. Có học sinh mới nào trong lớp của bạn không?

3. Hôm nay chúng tôi không có buổi học nhạc vì không có thời gian.

4. Có một câu hỏi khó trong đề thi môn toán này.

5. Có hai sân thể thao lớn bên cạnh trường học của tôi.

6. Có phòng thí nghiệm khoa học mới trong khối này không?

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên