SBT Tiếng Anh 7 trang 59 Unit 8 Cumulative Review - Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 59 Unit 8 Cumulative Review sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Friends plus.

Giải SBT Tiếng Anh 7 trang 59 Unit 8 Cumulative Review - Chân trời sáng tạo

1 (trang 59 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Look at the photos. What is happening? Do you want to go? (Nhìn vào những bức ảnh. Điều gì đang xảy ra? Bạn có muốn đi không?)

SBT Tiếng Anh 7 trang 59 Unit 8 Cumulative Review | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án: There's a music festival.

Hướng dẫn dịch: Có một lễ hội âm nhạc.

Reading

2 (trang 59 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Read the email. Why is Ben happy about the choice of bands? (Đọc email. Tại sao Ben hài lòng về sự lựa chọn ban nhạc?)

Quảng cáo

Đáp án: They are all his favourite bands.

Hướng dẫn dịch:

Chào Vicky

Cảm ơn email của bạn. Bạn có gì thú vị cho mùa hè này?

Sẽ có một lễ hội âm nhạc dành cho thanh thiếu niên nơi tôi sống vào cuối tuần tới. Nó sẽ rất tuyệt vời!

Tôi sẽ làm việc vào mỗi buổi sáng, nhưng tôi sẽ có nhiều thời gian rảnh vào buổi chiều. Tất cả các ban nhạc yêu thích của tôi đều đang chơi, vì vậy tôi thực sự hài lòng về điều đó. Tôi sẽ giúp đỡ ở quầy thông tin - đưa ra lời khuyên, giúp đỡ những người đã mất bạn bè, v.v. Tôi thực sự rất hào hứng, nhưng cũng hơi lo lắng. Năm ngoái, tôi đã chứng kiến một tai nạn khủng khiếp - một người hâm mộ trèo lên cây để nhìn rõ hơn và anh ta đã bị ngã. Anh ấy bị gãy lưng và có rất nhiều vết cắt. Anh ấy không thể cử động chút nào. Tôi hy vọng không có điều gì tồi tệ xảy ra trong năm nay vì tôi không giỏi đối mặt với những chấn thương khủng khiếp!

Bạn có thích lễ hội âm nhạc này không? Viết lại sớm!

Ben

3 (trang 59 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Read the text again. Write true or false. (Đọc văn bản một lần nữa. Viết đúng hoặc sai.)

1. Ben doesn't have to travel far next weekend.

2. He thinks the music festival will be wonderful.

3. He's going to be busy all day.

4. His main job will be looking after teenagers.

5. The fan stood up after the fall.

6. Ben isn't keen on helping injured people.

Hướng dẫn dịch:

1. Ben không phải đi xa vào cuối tuần tới.

2. Anh ấy nghĩ lễ hội âm nhạc sẽ rất tuyệt vời.

3. Anh ấy sẽ bận rộn cả ngày.

4. Công việc chính của anh ấy sẽ là chăm sóc các em thiếu niên.

5. Người hâm mộ đã đứng dậy sau cú ngã.

6. Ben không quan tâm đến việc giúp đỡ những người bị thương.

Quảng cáo

Đáp án:

1. True

2. True

3. False

4. False

5. False

6. True

Listening

4 (trang 59 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Ben is now at the festival. Listen to the conversations. Answer the questions (Ben bây giờ đang ở lễ hội. Lắng nghe các cuộc trò chuyện. Trả lời các câu hỏi)

SBT Tiếng Anh 7 trang 59 Unit 8 Cumulative Review | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. c

2. a

Nội dung bài nghe:

1.

Ben: Hi, is that Mrs James?

Mrs James: Yes, speaking.

Ben: Oh hi, it's Ben Green from the festival. Don't worry, but I've got your daughter, Kim, here with me.

Mrs James: Oh no. Is she OK? What's happened?

Ben: She's fallen over and she's got a really small bruise on her ankle.

Mrs James: Um, that doesn't sound too bad.

Ben: No, it isn't. It definitely isn't broken. She can walk on it, but she wants you to come and pick her up.

Mrs James: That's ridiculous! Can I speak to her, please?

Ben: Sure, no problem,

Kim: But Mum it hurts ... Yes, it's reeeeeeeeallilly painful. Well no … Don't hang up! I haven't been having a good time ... It's been raining since I got here … No, that's not all, there's something worse … Oh wait, this song rocks! I've had an argument with Grace … No, Mary hasn't spoken to me since this morning either … Pleeease, Mum, I'm having an awful time. Please take me home! ... OK. She wants to talk to you.

Ben: Mrs James?

Mrs James: I've told her to stop being negative. I'll pick her up on Sunday. Bye!

2.

Ben: Hi, How can I help you?

Anna: Oh, I feel silly. I've spent all my time sitting in the sun and …

Ben: Let me see. Ouch! That looks painful! Can you move your arm?

Anna: Well, you see, my arms aren't that bad. If you look at my leg …

Ben: Wow! That looks worse, What's your name?

Anna: Anna.

Ben: Well, Anna, it looks really serious. I think you should see a doctor at the hospital.

Anna: No, I get nervous about hospitals. Look ... I can stand up, well, if I stand up slowly, it won't be too bad.

Ben: Careful! Anna, you've been very brave, but I'm calling your parents now. That's the end of the festival for you this year, I'm afraid.

Hướng dẫn dịch:

1.

Ben: Xin chào, đó là bà James phải không?

Bà James: Vâng, đang nói.

Ben: Xin chào, đây là Ben Green từ lễ hội. Đừng lo lắng, nhưng tôi có con gái của bạn, Kim, ở đây với tôi.

Bà James: Ồ không. Cô ấy ổn chứ? Có chuyện gì vậy?

Ben: Cô ấy bị ngã và có một vết bầm rất nhỏ ở mắt cá chân.

Bà James: Ừm, nghe cũng không tệ lắm.

Ben: Không, không phải vậy. Nó chắc chắn không bị hỏng. Cô ấy có thể đi trên đó, nhưng cô ấy muốn bạn đến và đón cô ấy.

Bà James: Thật nực cười! Tôi có thể nói chuyện với cô ấy được không?

Ben: Chắc chắn, không vấn đề gì,

Kim: Nhưng Mẹ đau lắm ... Vâng, nó rất đau. Chà không… Đừng dập máy! Tôi đã không có một thời gian vui vẻ ... Trời mưa kể từ khi tôi đến đây ... Không, đó không phải là tất cả, còn điều gì đó tồi tệ hơn ... Ồ, chờ đã, bài hát này rất tuyệt! Tôi đã có một cuộc tranh cãi với Grace… Không, Mary cũng không nói chuyện với tôi từ sáng nay… Làm ơn mẹ, con đang có một khoảng thời gian kinh khủng. Làm ơn đưa tôi về nhà! ... ĐƯỢC RỒI. Cô ấy muốn nói chuyện với bạn.

Ben: Bà James?

Bà James: Tôi đã bảo cô ấy đừng tiêu cực nữa. Tôi sẽ đón cô ấy vào Chủ nhật. Từ biệt!

2.

Ben: Xin chào, Tôi có thể giúp gì cho bạn?

Anna: Ồ, tôi cảm thấy thật ngớ ngẩn. Tôi đã dành tất cả thời gian của mình để ngồi dưới ánh nắng mặt trời và…

Ben: Để tôi xem. Oái oăm! Trông thật đau đớn! Bạn có thể di chuyển cánh tay của bạn?

Anna: Chà, bạn thấy đấy, cánh tay của tôi không tệ như vậy. Nếu bạn nhìn vào chân tôi…

Ben: Chà! Điều đó có vẻ tệ hơn, Tên bạn là gì?

Anna: Anna.

Ben: Chà, Anna, có vẻ rất nghiêm túc. Tôi nghĩ bạn nên đến gặp bác sĩ tại bệnh viện.

Anna: Không, tôi lo lắng về bệnh viện. Xem này ... Tôi có thể đứng dậy, tốt, nếu tôi đứng lên từ từ, nó sẽ không quá tệ.

Ben: Cẩn thận! Anna, bạn đã rất dũng cảm, nhưng tôi đang gọi cho bố mẹ bạn bây giờ. Tôi sợ là hết lễ hội năm nay rồi.

5 (trang 59 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Listen again and choose the correct words. (Nghe lại và chọn từ đúng.)

1. Kim is being brave / silly.

2. She forgets / remembers her ankle hurts when she hears a song.

3. She is / isn't going to leave the festival early.

4. Anna's arms / legs are more painful.

5. It's easy / difficult for her to stand up.

6. She is / isn't going to leave early.

Đáp án:

1. silly

2. forgets

3. isn’t

4. legs

5. difficult

6. is

Hướng dẫn dịch:

1. Kim đang trở nên ngốc nghếch.

2. Cô ấy quên mắt cá chân của mình bị đau khi cô ấy nghe một bài hát.

3. Cô ấy sẽ không rời lễ hội sớm.

4. Chân của Anna đau hơn.

5. Rất khó để cô ấy đứng lên.

6. Cô ấy sắp về sớm.

Writing

6 (trang 59 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus):

A. TASK

Imagine you helped someone who was hurt in an accident. Write an email about the accident. (Hãy tưởng tượng bạn đã giúp một người bị thương trong một vụ tai nạn. Viết email về vụ tai nạn.)


B. THINK AND PLAN

1. How are you going to begin the email? What informal phrases are you going to use?

2. Where were you? When did it happen? Who were you with? Give some details.

3. Who had the accident? What happened?

4. How did you feel?

5. How are you going to end the email? What question can you ask?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn sẽ bắt đầu email như thế nào? Bạn sẽ sử dụng những cụm từ thân mật nào?

2. Bạn đã ở đâu? Chuyện đó xảy ra khi nào? Bạn ở với ai? Đưa ra một số chi tiết.

3. Ai bị tai nạn? Chuyện gì đã xảy ra thế?

4. Bạn cảm thấy thế nào?

5. Bạn định kết thúc email như thế nào? Bạn có thể hỏi câu hỏi nào?


C. WRITE

Use the text in exercise 2 and the writing guide below. (Sử dụng văn bản trong bài tập 2 và hướng dẫn viết dưới đây.)

SBT Tiếng Anh 7 trang 59 Unit 8 Cumulative Review | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

(Học sinh tự thực hành)

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác