SBT Tiếng Anh 7 trang 9 Unit 1 Language Focus - Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 9 Unit 1 Language Focus sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Friends plus.

Giải SBT Tiếng Anh 7 trang 9 Unit 1 Language Focus - Chân trời sáng tạo

1 (trang 9 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the table with the words (Hoàn thành bảng với các từ)

SBT Tiếng Anh 7 trang 9 Unit 1 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. spends

2. don't spend

3. doesn't spend

2 (trang 9 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Write the sentences using the present simple affirmative (V) or negative (X) form of the verbs. (Viết các câu sử dụng dạng khẳng định đơn giản (V) hoặc phủ định (X) của các động từ.)

1. Alex /like / video games (V)

2. we / like / scary films (X)

3. Osman / study / in his room (V)

4. they / use / their phones in class (X)

5. I / read / in bed at night (X)

6. my mum / teach / history (V)

7. our uncle / go / to the shops in town (X)

8. you / write / good short stories (V)

Quảng cáo

Đáp án:

1. Alex likes video games.

2. We don't like scary films.

3. Osman studies in his room.

4. They don't use their phones in class.

5. I don't read in bed at night.

6. My mum teaches history.

7. Our uncle doesn't go to the shops in town.

8. You write good short stories.

Hướng dẫn dịch:

1. Alex thích trò chơi điện tử.

2. Chúng tôi không thích những bộ phim đáng sợ.

3. Osman học trong phòng của mình.

4. Họ không sử dụng điện thoại của họ trong lớp.

5. Tôi không đọc sách trên giường vào ban đêm.

6. Mẹ tôi dạy lịch sử.

7. Chú của chúng tôi không đi đến các cửa hàng trong thị trấn.

8. Bạn viết truyện ngắn hay.

3 (trang 9 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the text using the present simple affirmative or negative form of the words (Hoàn thành văn bản bằng cách sử dụng hình thức khẳng định hoặc phủ định hiện tại đơn của các từ)

SBT Tiếng Anh 7 trang 9 Unit 1 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

This is a photo of me with my twin brother, Jake. I'm the one on the left. We are very good friends - I really like him.

But I (1) all my time with Jake. After school, I (2) football with my friends Alex and Rashid, and he (3) to his friend Ben's house.

At school, we're in different classes and I (4) Jake very much. But we (5) our lunch together in the school playground - that's really nice.

At home, we've got different rooms. This is good because Jake (6) to bed very early and he's often awake late. He (7) TV on his computer and he (8) to really bad music!

Quảng cáo

Đáp án:

1. don't spend

2. play

3. goes

4. don't see

5. eat

6. doesn't go

7. watches

8. listens

Hướng dẫn dịch:

Đây là bức ảnh chụp tôi với anh trai sinh đôi của tôi, Jake. Tôi là người bên trái. Chúng tôi là những người bạn rất tốt - tôi thực sự thích anh ấy.

Nhưng tôi không dành toàn bộ thời gian cho Jake. Sau giờ học, tôi chơi bóng với hai người bạn Alex và Rashid, còn anh ấy thì đến nhà bạn của anh ấy là Ben.

Ở trường, chúng tôi học khác lớp và tôi không gặp Jake nhiều. Nhưng chúng tôi ăn trưa cùng nhau trong sân chơi của trường - điều đó thực sự rất tuyệt.

Ở nhà, chúng tôi có nhiều phòng khác nhau. Điều này là tốt vì Jake không đi ngủ sớm và anh ấy thường thức muộn. Anh ấy xem TV trên máy tính của mình và anh ấy nghe nhạc rất tệ!

4 (trang 9 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Write sentences about your school with the verbs (Viết các câu về trường học của bạn với các động từ)

SBT Tiếng Anh 7 trang 9 Unit 1 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Gợi ý:

- Our lessons start at 8:30.

- My teacher doesn’t allow phone in class.

Hướng dẫn dịch:

- Bài học của chúng ta bắt đầu lúc 8:30.

- Giáo viên của tôi không cho phép sử dụng điện thoại trong lớp.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên