Tiếng Anh 7 Progress review 3 trang 80, 81 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập lớp 7 Progress review 3 trang 80, 81 trong Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Progress review 3.

Tiếng Anh 7 Progress review 3 trang 80, 81 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

9 (trang 80 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the sentences with the words in the box (Hoàn thành các câu với các từ trong hộp)

Tiếng Anh lớp 7 Progress review 3 trang 80, 81 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

1. Before it's dark, you need to … a new shelter with branches.

2. If you see a big bear, try to … still.

3. If you're afraid, you can … up a tree.

4. Look for a river if you want to … some drinking water.

5. You can always … away quickly from animals.

6. Don't … strange fruit.

7. If you … the sun, you can find out where you are. You don't need a map!

8. Remember to … all dangerous plants.

Hướng dẫn giải:

1. build

2. stand

3. climb

4. find

5. run

6. pick

7. use

8. avoid

Hướng dẫn dịch:

1. Trước khi trời tối, bạn cần xây một nơi trú ẩn mới bằng các cành cây.

2. Nếu bạn nhìn thấy một con gấu lớn, hãy cố gắng đứng yên.

3. Nếu sợ, bạn có thể trèo lên cây.

4. Hãy tìm một con sông nếu bạn muốn tìm một chút nước uống.

5. Bạn luôn có thể chạy trốn nhanh chóng khỏi động vật.

6. Đừng hái trái lạ.

7. Nếu bạn sử dụng ánh nắng mặt trời, bạn có thể tìm thấy bạn đang ở đâu. Bạn không cần bản đồ!

8. Nhớ tránh tất cả các loại cây nguy hiểm.

10 (trang 80 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the personality adjectives in the text. (Hoàn thành các tính từ chỉ tính cách trong văn bản.)

If you want to do well on a TV survival programme, you need the right personal qualities. First of all, it's important to want to win - you need to be (1). It also helps if you're (2) because you need to climb trees and run away from crocodiles! It's useful to be intelligent, creative and (3). Don't forget to work in a team and listen to others - nobody likes a (4) person! If people like you, they will help you, so don't be too quiet and (5). It's always important to be (6).

Hướng dẫn giải:

1. competitive

2. fit

3. brave

4. bossy

5. reserved

6. friendly

Hướng dẫn dịch:

Nếu bạn muốn làm tốt một chương trình sinh tồn trên truyền hình, bạn cần có những phẩm chất cá nhân phù hợp. Trước hết, điều quan trọng là muốn chiến thắng - bạn cần phải cạnh tranh. Nó cũng hữu ích nếu bạn khỏe mạnh - vì bạn cần phải trèo cây và chạy trốn khỏi cá sấu! Thông minh, sáng tạo và dũng cảm sẽ rất hữu ích. Đừng quên làm việc theo nhóm và lắng nghe người khác - không ai thích một người hách dịch! Nếu mọi người thích bạn, họ sẽ giúp bạn, vì vậy đừng quá im lặng và dè dặt. Điều quan trọng là luôn phải thân thiện!

11 (trang 80 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the sentences with the correct form of the verbs. (Hoàn thành các câu với dạng đúng của động từ.)

1. If she (eat) that dangerous fruit, she (feel) very ill.

2. I (stay) in the shelter if it (rain).

3. If they (not work) hard, they (not win) the survival competition.

4. We (not get) cold if we (take) warm coats.

5. If he (see) a lion, he (be) afraid.

6. Charlie (get) better if he (drink) some water,

7. If you (finish) your homework in time, (you / watch) that adventure programme on TV?

8. What (we / do) if we (lose) our map?

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. eats – will feel

2. will stay – rains

3. don’t work – won’t win

4. won’t get – take

5. sees – will be

6. will get – drinks

7. finish – will you watch

8. will we do – lose

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu cô ấy ăn trái cây nguy hiểm đó, cô ấy sẽ cảm thấy rất ốm.

2. Tôi sẽ ở trong nơi trú ẩn nếu trời mưa.

3. Nếu họ không làm việc chăm chỉ, họ sẽ không chiến thắng trong cuộc thi sống còn.

4. Chúng ta sẽ không bị lạnh nếu chúng ta mặc áo khoác ấm.

5. Nếu anh ta nhìn thấy một con sư tử, anh ta sẽ sợ hãi.

6. Charlie sẽ khỏe hơn nếu anh ấy uống một chút nước,

7. Nếu bạn hoàn thành bài tập về nhà kịp thời, bạn có xem chương trình phiêu lưu đó trên TV không?

8. Chúng ta sẽ làm gì nếu bị mất bản đồ?

12 (trang 80 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Listen to the conversation between Alex and his dad. Complete the sentences below. (Hãy lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Alex và bố của anh ấy. Hoàn thành các câu dưới đây.)

Bài nghe:

Alex …

1. has got two … in his bag.

2. has got a new …

3. hasn't got a …

4. needs to buy a …

5. doesn't want to take a …

6. can't put the big … in his bag.

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. water bottles

2. sleeping bag

3. knife

4. compass

5. first-aid kit

6. torch

Nội dung bài nghe:

Dad: Are you excited about the school camp Alex?

Alex: Yeah, I am actually. All my friends are going.

Dad: Great! Have you got anything?

Alex: Well, I’ve got lots of clothes, but I’m not sure what other things to take. My bag is nearly full.

Dad: Well, I think the weather will be good, quite hot really. So you should take a water bottle.

Alex: Yeah, I’ve got two water bottles. They’re always useful.

Dad: And will what will you sleep in at night?

Alex: I’ve got a sleeping bag. Mom bought me a new one last week.

Dad: Good. What about things to eat with?

Alex: I’ve got a camping fork and spoon, but I haven’t got a knife. I can’t find one.

Dad: Don’t worry. If I look in the kitchen, I’ll find a knife. I’m sure.

Alex: Ok, thanks.

Dad: And have you got a compass? I saw it on the list from school.

Alex: No, I need to buy one. We can go to the outdoor shop on the way to school tomorrow morning. We mustn’t forget.

Dad: And you should take a first-aid kit. I’ve got one.

Alex: No, I don’t want to take a first-aid kit. The teacher will have one. Nobody else is taking a first-aid kit.

Dad: Okay, and what about this torch here?

Alex: It’s too big for my bag, I can’t get it in.

Dad: But you must take one. If it’s very dark at night, you’ll need a good torch. I think I’ve got a nice one. It’s smaller.

Alex: Cool!

Dad: Well, I think that’s everything now.

Alex: Thanks for helping me dad.

Hướng dẫn dịch:

Bố: Con có hào hứng với chuyến đi cắm trại ở trường không Alex?

Alex: Có ạ. Tất cả bạn bè của con sẽ đi.

Bố: Tuyệt vời! Con có những gì chưa?

Alex: Chà, con có rất nhiều quần áo, nhưng con không chắc phải lấy những thứ gì khác. Túi của con gần đầy rồi.

Bố: Chà, bố nghĩ thời tiết sẽ tốt, thực sự khá nóng. Vì vậy, con nên mang một chai nước.

Alex: Vâng, con có hai chai nước. Chúng luôn hữu ích.

Bố: Và con sẽ ngủ trong đâu vào buổi đêm?

Alex: Con có một cái túi ngủ. Mẹ đã mua cho con một cái mới vào tuần trước.

Bố: Tốt. Còn những thứ để ăn cùng thì sao?

Alex: Con có một cái thìa và dĩa cắm trại, nhưng con không có con dao. Con không thể tìm thấy một cái nào.

Bố: Đừng lo lắng. Nếu bố tìm trong nhà bếp, bố sẽ tìm thấy con dao. Bố chắc chắn.

Alex: Vâng ạ, con cảm ơn.

Bố: Và con có la bàn chưa? Bố đã thấy nó trong danh sách từ trường.

Alex: Chưa ạ, con cần mua một cái. Chúng ta có thể đến cửa hàng ngoài trời trên đường đến trường vào sáng mai. Chúng ta không được quên.

Bố: Và con nên mang theo một bộ sơ cứu. Bố có một bộ.

Alex: Không, con không muốn mang theo bộ sơ cứu. Giáo viên sẽ có. Không có ai khác sẽ mang bộ sơ cứu.

Bố: Được rồi, còn cái đèn pin này ở đây thì sao?

Alex: Nó quá to so với túi của con, con không thể nhét nó vào.

Bố: Nhưng con phải lấy một cái. Nếu trời rất tối vào ban đêm, con sẽ cần một chiếc đèn pin tốt. Bố nghĩ là bố có một cái tốt đấy. Nó nhỏ hơn.

Alex: Tuyệt!

Bố: Ồ, bố nghĩ đó là tất cả mọi thứ rồi.

Alex: Cảm ơn bố vì đã giúp con.

13 (trang 81 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the sentences with “must, mustn't, should” or “shouldn't” (Hoàn thành các câu với “must, mustn't, should” hoặc “shouldn't”)

1. We … swim in the sea today. The weather is very bad and there's a red flag.

2. The exams are finished now. You … relax and have a nice time with your friends.

3. You … eat in the library. That's the rule.

4. We … arrive on time for lessons every day. It's very important.

5. You … go to bed late. It isn't a good idea.

6. We … cycle to school every day. It's cheaper than the bus.

7. You … buy that book. It isn't very good.

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. mustn’t

2. should

3. mustn’t

4. must

5. shouldn’t

6. should

7. shouldn’t

Hướng dẫn dịch:

1. Hôm nay chúng ta không được bơi ở biển. Thời tiết rất xấu và có một lá cờ đỏ.

2. Các bài kiểm tra đã kết thúc ngay bây giờ. Bạn nên thư giãn và có một thời gian tốt đẹp với bạn bè của bạn.

3. Bạn không được ăn trong thư viện. Đó là luật.

4. Chúng ta phải đến đúng giờ để học mỗi ngày. Nó rất quan trọng.

5. Bạn không nên đi ngủ muộn. Đó không phải là một ý kiến hay.

6. Chúng ta nên đạp xe đến trường mỗi ngày. Nó rẻ hơn xe buýt.

7. Bạn không nên mua cuốn sách đó. Nó không tốt lắm.

14 (trang 81 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the dialogue with the phrases. There is one extra phrase (Hoàn thành cuộc đối thoại với các cụm từ. Có một cụm từ thừa)

Tiếng Anh lớp 7 Progress review 3 trang 80, 81 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Instructor: Hi! Welcome to the climbing wall. There are a few important things to say before you start. Firstly (1) watch some climbing videos on YouTube. They're useful.

Ethan: Cool. (2) to do that.

Instructor: Then, (3) you always wear a helmet when you're here.

Ethan: OK. I'll put my helmet on now.

Instructor: And keep away from other climbers below you on the wall. (4) kick their hands.

Ethan: OK, but what do you think will happen if I fall?

Instructor: Don't worry, you won't fall. We use ropes. (5) if you climb with ropes.

Hướng dẫn giải:

1. it’s important to

2. I need

3. make sure that

4. Try not to

5. You’ll be fine

Hướng dẫn dịch:

Người hướng dẫn: Xin chào! Chào mừng bạn đến với bức tường leo núi. Có một số điều quan trọng cần nói trước khi bạn bắt đầu. Trước hết, điều quan trọng là phải xem một số video leo núi trên YouTube. Chúng rất hữu ích.

Ethan: Tuyệt. Tôi cần phải làm điều đó.

Người hướng dẫn: Sau đó, hãy đảm bảo rằng bạn luôn đội mũ bảo hiểm khi đến đây.

Ethan: Được. Tôi sẽ đội mũ bảo hiểm vào ngay bây giờ.

Người hướng dẫn: Và tránh xa những người leo núi khác bên dưới bạn trên tường. Cố gắng không đá vào tay họ.

Ethan: OK, nhưng bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ngã?

Người hướng dẫn: Đừng lo lắng, bạn sẽ không bị ngã. Chúng tôi sử dụng dây thừng. Bạn sẽ ổn nếu bạn leo lên bằng dây thừng.

15 (trang 81 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Put the paragraphs in the suitable order (Đặt các đoạn văn theo thứ tự phù hợp)

A. You should start studying early for the exams. Don't wait until the last minute! If you need help with anything, you should speak to your teacher.

B. On the day of the exam, it's important to arrive early. You don't want to be late. Don't panic if you find some questions difficult! If you read them again, you'll understand them.

C. Exams are a big part of life and here are my tips for surviving them.

D. Always pay attention in class and listen to the teacher. It's a good idea to write careful notes in lessons. They'll be useful when you want to revise.

Hướng dẫn giải:

C – D – A – B

Hướng dẫn dịch:

Kỳ thi là một phần quan trọng của cuộc sống và đây là mẹo của tôi để tồn tại chúng.

Luôn chú ý trong giờ học và nghe lời giáo viên. Bạn nên viết những ghi chú cẩn thận trong bài học. Chúng sẽ hữu ích khi bạn muốn sửa đổi.

Bạn nên bắt đầu học sớm cho các kỳ thi. Đừng đợi đến phút cuối cùng! Nếu bạn cần giúp đỡ bất cứ điều gì, bạn nên nói chuyện với giáo viên của bạn.

Vào ngày thi, điều quan trọng là phải đến sớm. Bạn không muốn đến muộn. Đừng hoảng sợ nếu bạn thấy một số câu hỏi khó! Nếu bạn đọc lại chúng, bạn sẽ hiểu chúng.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác