Unit 11 lớp 7: A closer look 1Unit 11 lớp 7: A closer look 1 (phần 1 → 7 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Cross out the means of transport that doesn't go with the verb. (Gạch bỏ phương tiện vận tải không đi cùng động từ.)

Quảng cáo

a. drive: drive a motorbike, drive a car, drive a bus, drive a train.

b. ride: ride a horse, ride a bicycle, ride a motorbike, ride-a-car;

c. fly: fly aspace ship, fly a plane, fly a balloon, fly a train;

d. sail: sail a ship, sail a boat, sail a vessel, Gail a bus.

e. pedal: pedal a bicycle, pedal a motorcycle, pedal a cydeboat, pedal an airplane.

Quảng cáo

2. The students are thinking of means of transport. Can you match the students with the transport? (Các học sinh đang nghĩ về các phương tiện giao thông. Bạn có thể nối các học sinh với phương tiện không?)

a - 6. It can float. - If s a ship. (Nó có thể nổi - Đó là một con thuyền.)

b - 3. You need lots of space to park it! - If s a bus. (Bạn cần không gian rộng để đỗ xe. -Đó là một chiếc xe bus.)

c - 5. There is a heated air inside. - If s a balloon. (Có không khí nóng bên trong nó. - Đó là khinh khí cầu.)

d - 4. It has two pedals. - If s a bicyde. (Nó có 2 bàn đạp. Đó là một chiếc xe đạp.)

e - 2. If s dangerous if they crash land. - If s a plane. (Rất nguy hiểm nếu chúng đâm xuống mặt đất - Đó là máy bay.)

f -1. So many people ride them in Vietnam! - If s a motorbike. (Nhiều người đi loại xe này ở Việt nam-Đó là xe máy.)

Quảng cáo

3. In or on? Complete the sentences. (In hay on? Hoàn thành câu.)

1. on2. on3. on4. in5. in, on

4. Listen and tick the correct box. (Nghe và đánh dấu ô đúng)

Bài nghe:

1Can I help you?What's the matter?
2Are you Mr Lee?How are you?
3Do you understand?Where are you living?
4Would you do me a favor?Why are you so late today?
5Can you tell me who is on duty today?When should we start?
Quảng cáo

5. Now repeat the questions. (Bây giờ lặp lại các câu hỏi.)

Bài nghe:

1. What will you be next?

2. Do you think you can use it in bad weather?

3. How much fuel will these means of transport use?

4. Will pollution be much worse?

6. Practise these questions. Work out whether they have rising or falling intonation? Then listen and repeat. (Thực hành các câu hỏi sau. Tìm xem chúng có giọng điệu lên hay xuống. Sau đó nghe và nhắc lại.)

1Have you ever heard of bullet trains?
2Will you be a doctor in the future?
3What would you like to drink?
4Who do you think will win?
5Do you think we will use driverless cars in the future?

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 11 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-travelling-in-the-future.jsp