Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 2 Số 6Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 2 Số 6

Xem thêm: Top 30 Đề kiểm tra Tiếng Anh 8 (có đáp án)

I. Rewrite these following sentences using the words given.(6 points)

Quảng cáo

1.Is there a phone?

She asked me

2.Do you have many friends?

He asked me

3.Is there a fridge in the kitchen?

I asked her

4.Do you smoke?

I asked her

5.Does the flat have central heating?

I asked her

6.Can I move the furniture around?

I asked her

Quảng cáo

II. Choose the best answer. (4 points)

1.These houses ______ 100 years ago.

A. are built

B. built

C. were built

D. build

2.Milions of Christmas cards __________ every year.

A. were sent

B. are sent

C. send

D. is sending

3.Jim told us where ________it.

A. to find

B. finding

C. for finding

D. finds

4.These ancient buildings are part of the national ________.

A. resources

B. heritage

C. belongings

D. possession

5.The window can’t ________.

A. be open

B. be opened

C. be opening

D. opened

6.Don’t forget ________off the lights before going out.

A. to turn

B. turning

C. turn

D. turned

7.All of the children participated ________decorations for their classroom.

A. to make

B. for making

C. in making

D. of making

Quảng cáo

8.Ann wants ________where to get a map of the city.

A. to know

B. knowing

C. to knowing

D. know

Đáp án

I.

1. She asked me if there was a phone.

2. He asked me if I had many friends

4. I asked her if she smoked

3. I asked her if there was a fridge in the kitchen.

5. I asked her if she could move the furniture around

II.

1.C 2.B 3.A 4.B 5. B 6.A 7.A 8.A
Quảng cáo

Các đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 2 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-hoc-ki-2-tieng-anh-8-3.jsp