Tiếng Anh 9 Smart World Unit 1 Lesson 3 (trang 12, 13)Lời giải bài tập Unit 1 lớp 9 Lesson 3 trang 12, 13 trong Unit 1: English in the World Tiếng Anh 9 iLearn Smart World hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1.

Tiếng Anh 9 Smart World Unit 1 Lesson 3 (trang 12, 13)

Quảng cáo

Let’s talk! (trang 12 sgk Tiếng Anh 9 iLearn Smart World)

In pairs: Look at the pictures. What are these people doing? Do you communicate like this? (Theo cặp: Quan sát các bức tranh. Những người này đang làm gì? Bạn có giao tiếp như thế này không?)

Tiếng Anh 9 Smart World Unit 1 Lesson 3 (trang 12, 13)

Gợi ý:

- The pictures depict different forms of communication: one side shows a discussion happening over email, while the other side shows face-to-face interaction.

+ In the picture where people are discussing over email, they are likely exchanging messages electronically, possibly discussing a topic, sharing information, or collaborating on a project without being physically present.

+ In the picture where people are exchanging face-to-face, they are communicating directly, likely having a conversation, discussing ideas, sharing thoughts, or interacting in real-time.

- Yes, I communicate in both ways. I can process and generate text-based communication like email exchanges, as well as understand and respond to spoken conversation, just like face-to-face interaction.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

- Các bức tranh mô tả các hình thức giao tiếp khác nhau: một bên thể hiện cuộc thảo luận diễn ra qua email, trong khi bên kia thể hiện sự tương tác trực tiếp.

+ Trong bức tranh mọi người đang thảo luận qua email, họ có thể đang trao đổi tin nhắn điện tử, có thể thảo luận về một chủ đề, chia sẻ thông tin hoặc cộng tác trong một dự án mà không có mặt trực tiếp.

+ Trong bức tranh mọi người đang trao đổi trực tiếp, họ đang giao tiếp trực tiếp, có thể là trò chuyện, thảo luận ý tưởng, chia sẻ suy nghĩ hoặc tương tác trong thời gian thực.

- Yes, I communicate in both ways. I can process and generate text-based communication like email exchanges, as well as understand and respond to spoken conversation, just like face-to-face interaction.

Có, tôi giao tiếp bằng cả hai cách trên. Tôi có thể xử lý và giao tiếp bằng văn bản như trao đổi email, cũng như hiểu và phản hồi cuộc trò chuyện bằng giọng nói, giống như tương tác mặt đối mặt.

Reading (phần a->d trang 12 sgk Tiếng Anh 9 iLearn Smart World)

a. Read the email between two pen pals. Choose the best subject for the email. (Đọc email giữa hai người bạn qua thư tín. Chọn tiêu đề phù hợp nhất cho email.)

A. Ideas for a party (Những ý tưởng cho bữa tiệc)

B. Ideas for this weekend (Những ý tưởng cho cuối tuần này)

Quảng cáo

C. Ideas for learning at home (Những ý tưởng cho việc học ở nhà)

From: David@English-Speaking-Pen-Pal.com

To: Tom@English-Speaking-Pen-Pal.com

Subject: __________________________

Hi Tom,

Thanks for your email. You asked me if I knew some fun ways to learn English - yes, I do! Check out these awesome activities you can do - just pay attention to the study methods.

First, you can watch movies or TV shows in English. It's a great way to learn new words. Sometimes it's difficult to figure out what is happening, so make sure you turn on the English subtitles to understand the new words clearly.

Second, you can read stories in English. You can choose any type of reading you like (for me, I love reading comics!). Be sure to double-check that you read something a little above your language level to learn some new words each time.

Finally, you can listen to your favorite English songs or choose something new to listen to. There are so many singers and songs in English you can pick. It's always easy to find interesting music. Search for the lyrics online and use them when you listen to the singer's words.

Quảng cáo

Which one do you think is your favorite? Let me know if you have any questions. Bye for now!

David

Đáp án:

C. Ideas for learning at home (Những ý tưởng cho việc học ở nhà)

Hướng dẫn dịch:

Từ: David@English-Speaking-Pen-Pal.com

Đến: Tom@English-Speaking-Pen-Pal.com

Chủ đề: Những ý tưởng cho việc học ở nhà

Xin chào Tom,

Cảm ơn đã gửi email cho tôi. Bạn đã hỏi tôi có biết những cách vui vẻ để học tiếng Anh không - có, tôi biết đấy! Hãy xem những hoạt động tuyệt vời này mà bạn có thể thực hiện - chỉ cần chú ý đến các phương pháp học.

Đầu tiên, bạn có thể xem phim hoặc chương trình truyền hình bằng tiếng Anh. Đây là cách tuyệt vời để học từ mới. Đôi khi sẽ khó khăn khi hiểu chính xác điều gì đang xảy ra, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn bật phụ đề tiếng Anh để hiểu rõ các từ mới một cách rõ ràng.

Thứ hai, bạn có thể đọc truyện bằng tiếng Anh. Bạn có thể chọn bất kỳ loại văn bản nào bạn thích (với tôi, tôi thích đọc truyện tranh!). Hãy chắc chắn kiểm tra kỹ lại rằng bạn đọc một cái gì đó khó hơn so với trình độ ngôn ngữ của bạn để học một số từ mới mỗi lần.

Cuối cùng, bạn có thể nghe nhạc tiếng Anh yêu thích của mình hoặc chọn một cái gì mới để nghe. Có rất nhiều ca sĩ và bài hát tiếng Anh mà bạn có thể chọn lựa. Luôn dễ dàng tìm được âm nhạc thú vị. Tìm kiếm lời bài hát trực tuyến và sử dụng chúng khi bạn nghe lời của ca sĩ.

Bạn nghĩ cái nào là phương pháp ưa thích của bạn? Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Tạm biệt nhé!

David

b. Now, read and choose the correct answers. (Bây giờ, đọc và chọn câu trả lời đúng.)

1. What does the sender want Tom to focus on in the email?

A. the study methods

B. the language he uses

C. the activities

D. the examples he uses

2. What kind of text should Tom read to always learn new words?

A. something very challenging

B. something a little challenging

C. something he read before

D. something very easy

3. What music does David say Tom can listen to?

A. music in two languages

B. music Tom likes

C. music with no words

D. David's favorite music

4. What does the word them in the passage refer to?

A. singers

B. songs

C. subtitles

D. lyrics

5. Which of the following can you infer from the passage?

A. David likes learning English.

B. David dislikes learning English.

C. David is English.

D. David has lots of English friends.

Đáp án:

1. A

2. B

3. B

4. D

5. A

Hướng dẫn dịch:

1. Trong email người gửi muốn Tôm tập trung vào điều gì?

A. các phương pháp học

B. ngôn ngữ anh ấy đã sử dụng

C. các hoạt động

D. các ví dụ anh ấy sử dụng

2. Tom nên đọc loại văn bản nào để luôn học được từ mới?

A. những thứ thật khó

B. những thứ hơi khó

C. những thứ anh ấy đã đọc trước đó

D. những thứ thật dễ

3. David nói Tom có thể nghe nhạc gì?

A. âm nhạc song ngữ

B. âm nhạc mà Tom thích

C. âm nhạc không lời

D. âm nhạc yêu thích của David

4. Từ “them” trong đoạn văn nhắc tới gì?

A. ca sĩ

B. bài hát

C. phụ đề

D. lời bài hát

5. Có thể suy ra điều gì từ đoạn văn?

A. David thích việc học Tiếng Anh.

B. David không thích học Tiếng Anh.

C. David là người Anh.

D. David có rất nhiều bạn nước ngoài.

c. Listen and read. (Nghe và đọc.)

CD1 - 13

(Học sinh tự thực hành.)

d. In pairs: Which activity in the email do you think is the most interesting? Why? (Theo cặp: Các hoạt động nào trong email trên bạn nghĩ là thú vị nhất? Tại sao?)

Gợi ý:

A: Which activity in the email do you think is the most interesting?

B: The most interesting activity in the email is watching movies or TV shows in English.

A: Why?

B: Each activity has its own unique appeal, but if I were to pick one as the most interesting, it might be watching movies or TV shows in English. This is because it combines entertainment with learning in a dynamic and immersive way, providing both enjoyment and educational value simultaneously.

Hướng dẫn dịch:

A: Hoạt động nào trong email mà bạn nghĩ là thú vị nhất?

B: Hoạt động thú vị nhất trong email là xem phim hoặc chương trình truyền hình bằng tiếng Anh.

Đ: Tại sao?

B: Mỗi hoạt động đều có sức hấp dẫn riêng, nhưng nếu tôi chọn một hoạt động thú vị nhất thì đó có thể là xem phim hoặc chương trình truyền hình bằng tiếng Anh. Vì nó kết hợp giải trí với học tập một cách năng động và hấp dẫn, đồng thời mang lại cả sự thích thú và giá trị giáo dục.

Writing (phần a->b trang 13 sgk Tiếng Anh 9 iLearn Smart World)

a. Read about using sequence words to organize your writing, then read the email again and circle the sequence words. (Đọc về việc sử dụng từ nối chỉ thứ tự để tổ chức bài viết của bạn, sau đó đọc lại email và khoanh tròn các từ nối chỉ thứ tự.)

Tiếng Anh 9 Smart World Unit 1 Lesson 3 (trang 12, 13)

Đáp án:

In the email, here are the sequence words: First, Second, Finally

Hướng dẫn dịch:

Trong email, có một số từ nối chỉ thứ tự sau: Đầu tiên, Thứ hai, Cuối cùng

Kỹ năng viết

Sử dụng các từ nối chỉ thứ tự để tổ chức bài viết của bạn

Để thể hiện thứ tự hoặc tầm quan trọng của các ý, bạn có thể sử dụng các số thứ tự: first, second, third,... và trạng từ finally.

Chúng ta sử dụng các từ nối chỉ thứ tự để tổ chức bài viết của mình. Chúng làm cho bài viết của chúng ta dễ đọc hơn và các ý của chúng ta dễ hiểu hơn. Chúng ta sử dụng chúng ở đầu câu và viết dấu phẩy sau chúng.

First, learn how to say some new English words. (Đầu tiên, hãy học cách nói một số từ tiếng Anh mới.)

Second, practice saying the words to a partner. (Thứ hai, thực hành nói những từ đó với bạn của bạn.)

Third, practice listening to your partner saying them. (Thứ ba, hãy tập lắng nghe bạn của bạn nói những từ đó.)

Finally, try to use them in a real-life English conversation. (Cuối cùng, hãy thử sử dụng chúng trong cuộc trò chuyện tiếng Anh thực tế.)

b. Read the sentences about keeping a vocabulary notebook. Write numbers in the boxes to put the sentences in order of importance, then write sequence words in the blanks. (Đọc các câu về việc giữ một cuốn sổ ghi chép từ vựng. Viết các số vào các ô để sắp xếp các câu theo thứ tự quan trọng, sau đó viết các từ nối chỉ thứ tự vào chỗ trống.)

Tiếng Anh 9 Smart World Unit 1 Lesson 3 (trang 12, 13)

Đáp án:

(3) Third, you can arrange the new words in your notebook by topic if you want to. Some students like doing this to quickly find the new words again.

(1) First, you should select a bright color for the cover to help you find it when you need it.

(2) Second, you need to write your name on the notebook. If you leave it somewhere, you can get it back easily.

(4) Finally, it's a good idea to go over your notes a few times to help you remember better.

Hướng dẫn dịch:

(3) Thứ ba, bạn có thể sắp xếp các từ mới trong sổ theo chủ đề nếu muốn. Một số học sinh thích làm điều này để nhanh chóng tìm lại được từ mới.

(1) Đầu tiên, bạn nên chọn màu sắc tươi sáng cho bìa để dễ dàng tìm thấy sổ khi cần.

(2) Thứ hai, bạn cần viết tên mình lên sổ. Nếu bạn để nó ở đâu đó, bạn có thể lấy lại dễ dàng.

(4) Cuối cùng, bạn nên xem lại ghi chú của mình một vài lần để ghi nhớ tốt hơn.

Speaking (phần a->b trang 13 sgk Tiếng Anh 9 iLearn Smart World)

a. In pairs: Discuss different fun activities you can do to describe a study method you can use to improve your English. (Theo cặp: Thảo luận về các hoạt động thú vị khác nhau mà bạn có thể thực hiện để mô tả một phương pháp học mà bạn có thể sử dụng để cải thiện tiếng Anh của mình.)

Gợi ý:

- Watching movies or TV Shows: Choose English-language movies or TV shows with subtitles. This helps in improving listening skills, comprehension, and vocabulary. You can also try repeating lines or imitating accents to enhance pronunciation.

- Reading books and articles: Select books or articles that interest you in English. Reading regularly helps in expanding vocabulary, improving grammar, and understanding sentence structures. Consider keeping a journal to jot down new words and phrases for later review.

- Playing word games: Engage in word games like Scrabble, crossword puzzles, or word searches. These activities not only make learning enjoyable but also help in building vocabulary and improving spelling.

- Listening to podcasts or audiobooks: Listen to podcasts or audiobooks on topics that interest you. This improves listening comprehension, pronunciation, and overall language fluency. You can also listen to English music and try to understand the lyrics.

By incorporating these fun activities into your study routine, you can create an effective and enjoyable method for improving your English skills. Remember to stay consistent and practice regularly to see significant progress over time.

Hướng dẫn dịch:

- Xem phim hoặc chương trình truyền hình: Chọn phim hoặc chương trình TV nói tiếng Anh có phụ đề. Điều này giúp cải thiện kỹ năng nghe, hiểu và từ vựng. Bạn cũng có thể thử lặp lại các lời thoại hoặc bắt chước giọng để nâng cao khả năng phát âm.

- Đọc sách báo: Chọn những cuốn sách hoặc bài báo bằng tiếng Anh mà bạn quan tâm. Đọc thường xuyên giúp mở rộng vốn từ vựng, cải thiện ngữ pháp và hiểu cấu trúc câu. Hãy cân nhắc việc viết nhật ký để ghi lại những từ và cụm từ mới để ôn tập sau.

- Chơi trò chơi chữ: Tham gia vào các trò chơi chữ như Scrabble, trò chơi ô chữ hoặc tìm kiếm từ. Những hoạt động này không chỉ khiến việc học trở nên thú vị mà còn giúp xây dựng vốn từ vựng và cải thiện chính tả.

- Nghe podcast hoặc sách nói: Nghe podcast hoặc sách nói về các chủ đề mà bạn quan tâm. Điều này cải thiện khả năng nghe hiểu, phát âm và sự lưu loát ngôn ngữ tổng thể. Bạn cũng có thể nghe nhạc tiếng Anh và cố gắng hiểu lời bài hát.

Bằng cách kết hợp những hoạt động vui nhộn này vào thói quen học tập của mình, bạn có thể tạo ra một phương pháp hiệu quả và thú vị để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Hãy nhớ duy trì sự kiên định và luyện tập thường xuyên để thấy được sự tiến bộ rõ rệt theo thời gian.

b. Choose three activities you can do and decide the order of importance, then complete the table. (Chọn ba hoạt động bạn có thể làm và xác định tầm quan trọng của chúng, sau đó hoàn thành bảng sau.)

Tiếng Anh 9 Smart World Unit 1 Lesson 3 (trang 12, 13)

(Học sinh tự thực hành.)

Let's Write! (trang 13 sgk Tiếng Anh 9 iLearn Smart World)

Now, write an email to your pen pal to give advice on how to practice English. Use the Writing Skill box, the reading model, and your speaking notes to help you. Write 100 to 120 words. (Bây giờ, hãy viết email cho người bạn qua thư của bạn để đưa ra lời khuyên về cách thực hành tiếng Anh. Sử dụng Kỹ năng Viết, bài đọc mẫu và ghi chú nói để giúp bạn. Viết 100 đến 120 từ.)

Gợi ý:

Subject: Exciting English Practice Tips!

Hi Lisa,

I hope you're doing well!

I wanted to share some fantastic ways to practice and improve your English skills. Here's a step-by-step guide:

First, consider joining English Conversation Clubs or Meetups. These provide opportunities for real-life practice and interaction with native speakers or fellow learners.

Second, try watching English movies or TV shows with English subtitles. It's a fun way to immerse yourself in the language and pick up new vocabulary.

Third, playing English language games or using language learning apps can make studying enjoyable and effective.

Finally, don't forget to read English books, articles, or listen to podcasts regularly to enhance your comprehension skills.

Give these methods a try and let me know how they work for you!

Best regards,

Tiên

Hướng dẫn dịch:

Chủ đề: Cách Thú Vị để Luyện Tiếng Anh!

Chào Lisa,

Tôi hy vọng bạn đang khỏe!

Tôi muốn chia sẻ một số cách tuyệt vời để luyện và cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn. Đây là hướng dẫn theo từng bước:

Đầu tiên, hãy xem xét việc tham gia các câu lạc bộ hoặc buổi gặp gỡ Tiếng Anh. Đây là cơ hội để thực hành và tương tác với người bản xứ hoặc những người học viên khác.

Thứ hai, thử xem phim hoặc chương trình truyền hình bằng tiếng Anh với phụ đề tiếng Anh. Đây là cách thú vị để đắm mình trong ngôn ngữ và học từ vựng mới.

Thứ ba, chơi các trò chơi hoặc sử dụng ứng dụng học tiếng Anh để việc học trở nên thú vị và hiệu quả.

Cuối cùng, đừng quên đọc sách, bài viết hoặc nghe podcast tiếng Anh thường xuyên để nâng cao kỹ năng hiểu biết của bạn.

Hãy thử những phương pháp này và cho tôi biết chúng hiệu quả như thế nào với bạn nhé!

Chúc bạn mọi điều tốt lành,

Tiên

Lời giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1: English in the World hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 iLearn Smart World hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 iLearn Smart World.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên