Giải Tin học 10 trang 155 Kết nối tri thức

Với Giải Tin học 10 trang 155 trong Bài 32: Ôn tập lập trình Python Tin học lớp 10 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Tin 10 trang 155.

Giải Tin học 10 trang 155 Kết nối tri thức

Luyện tập trang 155 Tin học 10: Viết chương trình nhập số n, sau đó nhập danh sách tên học sinh với họ, đệm, tên. Sắp xếp tên học sinh trong lớp theo bảng chữ cái. Đưa kết quả ra màn hình.

Quảng cáo

Lời giải:

Chương trình:

def Sosanhxau(name1, name2):

    name1 = name1.split()

    name2 = name2.split()

    i = 1

    while i <= len(name1) and i <= len(name2):

        if name1[len(name1)-i] > name2[len(name2)-i]:

            return True

         elif(name1[len(name1)-i]<name2[len(name2)-i]):

            return False

        else:

            i += 1

    return False

def Sapxep(A,n):

    for i in range(n):

        minimum = i

        for j in range(i + 1,n):                

            if Sosanhxau(A[j], A[minimum]) == False :

                minimum = j

        A[minimum], A[i] = A[i], A[minimum]

    return A

n=int(input("Nhập số lượng học sinh của lớp"))

A=[]

for i in range(0,n):

    s=input()

    A.append(s)

A=Sapxep(A,n)

print("Danh sách lớp theo tên đã sắp xếp là:")

print(A)

Vận dụng 1 trang 155 Tin học 10: Trong các phần mềm bảng tính điện tử, dữ liệu ngày tháng được coi là số ngày tính từ ngày 1-1-1990. Viết chương trình:

- Nhập số tự nhiên n từ bàn phím và tính xem số đó ứng với ngày, tháng, năm nào.

- Nhập thời gian theo khuôn dạng ngày – tháng – năm (ví dụ 8-10-2021), tính số ngày ứng với ngày này theo phần mềm bảng tính điện tử.

Quảng cáo

Lời giải:

Để giải quyết bài toán một cách triệt để và bằng phép tính thủ công sẽ khá khó khăn, trong Python cung cấp một số thư viện cũng như hàm có sẵn, giúp cho quá trình giải bài toán thuận tiện và dễ dàng hơn.

Tham khảo đoạn code sau:

from datetime import date

from datetime import timedelta

dateStandard = date(1990, 1, 1)

def calNumberDay(date1):

    return (date1 - dateStandard).days

def NumberToDate(number):

    return dateStandard + timedelta(days=number)

d=int(input("Nhap số ngày"))

a=input("Nhập thời gian").split(" ")

a[0]=int(a[0])

a[1]=int(a[1])

a[2]=int(a[2])

print(NumberToDate(number=32))

print(calNumberDay(date(a[2],a[1],a[0])))

Trong các phần mềm bảng tính điện tử dữ liệu ngày tháng được coi là số ngày

Vận dụng 2 trang 155 Tin học 10: Mở rộng bài tập trong phần luyện tập như sau:

- Việc sắp xếp thứ tự phải ưu tiên tính theo tên trước, rồi đến họ, rồi đến đệm.

- Sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Việt.

    Chú ý: Bảng chữ cái tiếng Việt (bao gồm cả dấu thanh) được sắp xếp theo thứ tự sau: AÀÁẢÃẠĂẰẮẲẴẶÂẤẨẪẬBCDĐEÈÉẺẼẸÊỀẾỂỄỆGHIÌÍỈĨỊJKLMNOÒÓỎÕỌƠỚỞỠỢÔỒỐỔỖỘPQRSTUÙÚỦŨỤƯỪỨỬỮỰVXXYỲÝỶỸỴ.

Quảng cáo

Lời giải:

import re

def Chuyendoi(s):

    s = re.sub(r'[àáạảãâầấậẩẫăằắặẳẵ]', 'a', s)

    s = re.sub(r'[ÀÁẠẢÃĂẰẮẶẲẴÂẦẤẬẨẪ]', 'A', s)

    s = re.sub(r'[èéẹẻẽêềếệểễ]', 'e', s)

    s = re.sub(r'[ÈÉẸẺẼÊỀẾỆỂỄ]', 'E', s)

    s = re.sub(r'[òóọỏõôồốộổỗơờớợởỡ]', 'o', s)

    s = re.sub(r'[ÒÓỌỎÕÔỒỐỘỔỖƠỜỚỢỞỠ]', 'O', s)

    s = re.sub(r'[ìíịỉĩ]', 'i', s)

    s = re.sub(r'[ÌÍỊỈĨ]', 'I', s)

    s = re.sub(r'[ùúụủũưừứựửữ]', 'u', s)

    s = re.sub(r'[ƯỪỨỰỬỮÙÚỤỦŨ]', 'U', s)

    s = re.sub(r'[ỳýỵỷỹ]', 'y', s)

    s = re.sub(r'[ỲÝỴỶỸ]', 'Y', s)

    s = re.sub(r'[Đ]', 'D', s)

    s = re.sub(r'[đ]', 'd', s)

    return s

def Sosanhxau(name1, name2):

    name1=Chuyendoi(name1)

    name2=Chuyendoi(name2)

    name1 = name1.split()

    name2 = name2.split()

    i = 1

     while i <= len(name1) and i <= len(name2):

        if name1[len(name1)-i] > name2[len(name2)-i]:

            return True

         elif(name1[len(name1)-i]<name2[len(name2)-i]):

            return False

        else:

            i += 1

    return False

def Sapxep(A,n):

    for i in range(n):

        minimum = i

        for j in range(i + 1,n):                

            if Sosanhxau(A[j], A[minimum]) == False :

                minimum = j

        A[minimum], A[i] = A[i], A[minimum]

    return A

n=int(input("Nhập số lượng học sinh của lớp"))

A=[]

for i in range(0,n):

    s=input()

    A.append(s)

A=Sapxep(A,n)

print("Danh sách lớp theo tên đã sắp xếp là:")

print(A) 

Vận dụng 3 trang 155 Tin học 10: Nếu n là hợp số thì dễ thấy n phải có ước số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng √n . Viết chương tình tối ưu hoá hơn nhiệm vụ 1, bài 31 theo cách sau: để tìm ước số nguyên tố nhỏ nhất thì chỉ cần tìm trong các số 2, 3, ..., √n. Nếu trong dãy trên không tìm thấy ước của n thì kết luận ngay n là số nguyên tố.

Quảng cáo

Lời giải:

def phanTichSoNguyen(n):

    i = 2

    A = []

     while (n > 1):

         if (n % i == 0):

             n = n // i;

             A.append(i)

         else:

             i = i + 1

     return A

n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "))

A = phanTichSoNguyen(n)

size = len(A)

if size == 1:

print("n là số nguyên tố")

else:

    print("n là hợp số")

sb = "";

    for i in range(0, size - 1):

         sb = sb + str(A[i]) + " x "

    sb = sb + str(A[size-1])

     print("Kết quả:", n, "=", sb)

Nếu n là hợp số thì dễ thấy n phải có ước số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng √n

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 10 Kết nối tri thức hay, ngắn gọn khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác