Trắc nghiệm Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 25 (có đáp án): Một số lệnh làm việc với xâu kí tự

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 25: Một số lệnh làm việc với xâu kí tự có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tin 10.

Trắc nghiệm Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 25 (có đáp án): Một số lệnh làm việc với xâu kí tự

Quảng cáo

Câu 1. Sử dụng lệnh nào để tìm vị trí của một xâu con trong xâu khác không?

A. test().

B. in().

C. find().

D. split().

Câu 2. Phát biểu nào chưa chính xác khi nói về toán tử in?

A. Biểu thức kiểm tra xâu 1 nằm trong xâu 2 là: <xâu 1> in <xâu 2>

B. Toán tử in trả về giá trị True nếu xâu 1 nằm trong xâu 2.

C. Toán tử in trả về giá trị False nếu xâu 1 không nằm trong xâu 2.

D. Toán tử in là toán tử duy nhất giải quyết được bài toán kiểm tra xâu có nằm trong xâu không.

Câu 3. Kết quả của các câu lệnh sau là gì?

s = "12 34 56 ab cd de "

print(s. find(" "))

print(s.find("12"))

print(s. find("34"))

A. 2, 0, 3.

B. 2, 1, 3.

C. 3, 5, 2.

D. 1, 4, 5.

Quảng cáo

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các phương thức trong python?

A. Python có một lệnh đặc biệt dành riêng cho xâu kí tự.

B. Cú pháp của lệnh find là: <xâu mẹ>. Find(<xâu con>).

C. Lệnh find sẽ tìm vị trí đầu tiên của xâu con trong xâu mẹ.

D. Câu lệnh find có một cú pháp duy nhất.

Câu 5. Lệnh sau trả lại giá trị gì?

>> “abcdabcd”. find(“cd”)

>> “abcdabcd”. find(“cd”, 4)

A. 2, 6.

B. 3, 3.

C. 2, 2.

D. 2, 7.

Câu 6. Lệnh nào sau đây dùng để tách xâu:

A. split()

B. join()

C. remove()

D. copy().

Câu 7. Kết quả của chương trình sau là gì?

>>> s = “Một năm có bốn mùa”

>>> s.split()

>>> st = “a, b, c, d, e, f, g, h”

>>> st.split()

A. ‘Một năm có bốn mùa’, [‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘f’, ‘g’, ‘h’].

B. [‘Một’, ‘năm’, ‘có’, ‘bốn’, ‘mùa’], [‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘f’, ‘g’, ‘h’].

C. ‘Một năm có bốn mùa’, ‘abcdefgh’

D. [‘Một’, ‘năm’, ‘có’, ‘bốn’, ‘mùa’], ‘abcdefgh’.

Câu 8. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. Lệnh join() nối các phần tử của một danh sách thành một xâu, ngăn cách bởi dấu cách.

B. Trong lệnh join, kí tự nối tuỳ thuộc vào câu lệnh.

C. split() có tác dụng tách xâu.

D. Kí tự mặc định để phân cách split() là dấu cách.

Quảng cáo

Câu 9. Điền đáp án đúng vào chỗ chấm (…) hoàn thành phát biểu đúng sau:
“Python có các … để xử lí xâu là … dùng để tách câu thành một danh sách và lệnh join() dùng để … các xâu thành một xâu”.

A. câu lệnh, split(), nối.

B. câu lệnh đặc biệt, split(), tách xâu.

C. câu lệnh đặc biệt, copy(), nối danh sách.

D. câu lệnh đặc biệt, split(), nối danh sách.

Câu 10. Kết quả của chương trình sau là gì?

a = "Hello"
b = "world"
c = a + " " + b
print(c)

A. hello world.

B. Hello World.

C. Hello word.

D. Helloword.

Câu 11. Hoàn thành câu lệnh sau để in ra chiều dài của xâu:

x = "Hello World"

print(…)

A. x. len().

B. len(x).

C. copy(x).

D. x. length().

Câu 12. Cho xâu s = “1, 2, 3, 4, 5”. Muốn xoá bỏ kí tự “,” và thay thế bằng dấu “ ” ta sử dụng lần lượt những câu lệnh nào?

A. remove() và join().

B. del() và replace().

C. split() và join().

D. split() và replace().

Trắc nghiệm Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 25 (có đáp án): Một số lệnh làm việc với xâu kí tự

Câu 13. Cho xâu s = "Python". Muốn chuyển thành xâu s = "P y t h o n" ta cần làm sử dụng những câu lệnh:
A. split() và join().

B. split() và replace().

C. del() và replace().

D. replace().

Quảng cáo

Câu 14. Chương trình sau cho ra kết quả là gì

greeting = 'Good '

time = 'Afternoon'

greeting = greeting + time + '!'

print(greeting)

A. ‘GoodAfternoon’.

B. ‘GoodAfternoon!’.

C. Chương trình báo lỗi.

D. ‘Good Afternoon !’

Câu 15. Kết quả của chương trình sau là gì?

line = "Geek1 Geek2 Geek3"

print(line.split())

print(line.split(' ', 1))

A. ['Geek1', 'Geek2', 'Geek3']

['Geek1', 'Geek2 Geek3'].

B. ['Geek1', 'Geek2', 'Geek3']

['Geek1', 'Geek2', 'Geek3'] .

C. ['Geek1 Geek2', 'Geek3']

['Geek1', 'Geek2', 'Geek3'].

D. ['Geek1 Geek2', 'Geek3']

['Geek1', 'Geek2 Geek3'].

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Tin học lớp 10 có đáp án sách Kết nối tri thức hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác