Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 12: Em làm được những gì? (trang 34)

Với lời giải bài tập Toán lớp 5 Bài 12: Em làm được những gì? trang 34, 35 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 12: Em làm được những gì? (trang 34)

Quảng cáo

Toán lớp 5 trang 34, 35 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 trang 34

Giải Toán lớp 5 trang 34 Bài 1:

a) Chọn tóm tắt phù hợp với bài toán.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 12: Em làm được những gì? (trang 34) | Giải Toán lớp 5

b) Hãy nêu cách giải mỗi bài toán trên.

Lời giải:

Bài toán 1 – Tóm tắt B

Bài toán 2 – Tóm tắt A

b) Giải bài toán 1 – Tóm tắt B

Quảng cáo

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 12: Em làm được những gì? (trang 34) | Giải Toán lớp 5

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Giá trị 1 phần là:

21 : 7 = 3

Số bé là:

3 × 2 = 6

Số lớn là:

21 – 6 = 15

Đáp số: số bé: 6; số lớn 15

Quảng cáo

Giải bài toán 2 – Tóm tắt A

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 12: Em làm được những gì? (trang 34) | Giải Toán lớp 5

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

Giá trị 1 phần là:

21 : 3 = 7

Số bé là:

7 × 2 = 14

Số lớn là:

14 + 21 = 35

Đáp số: số bé: 14 ; số lớn: 35

Giải Toán lớp 5 trang 34 Bài 2: Cho bài toán: Hiệu của hai số là 20, tỉ số của chúng là 37. Tìm hai số đó.

Quảng cáo

a) Có hai bạn giải bài toán trên và tìm được đáp số như hình bên. Theo em, đáp số của mỗi bạn có đúng không?

b) Em hãy giải bài toán trên.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 12: Em làm được những gì? (trang 34) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

a) Cả hai bạn đều sai vì hiệu của hai số là 20, tỉ số của chúng là 37

Mà kết quả của bạn nam có hiệu bằng 20 nhưng tỉ số không phải là 37 ( 525 = 15)

Kết quả của bạn nữ có tỉ số là 37 nhưng hiệu không phải là 20. (14 – 6 = 8)

b)

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 12: Em làm được những gì? (trang 34) | Giải Toán lớp 5

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7 – 3 = 4 (phần)

Giá trị của một phần là:

20 : 4 = 5

Số bé là:

5 × 3 = 15

Số lớn là:

15 + 20 = 35

Đáp số: Số bé: 15

Số lớn: 35

Giải Toán lớp 5 trang 34 Bài 3: Tham gia phong trào Giúp bạn vượt khó, cả hai bạn Hồng và Mai đã góp được 72 000 đồng. Số tiền góp được của Mai bằng 45 số tiền góp được của Hồng. Hỏi mỗi bạn đã góp được bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 12: Em làm được những gì? (trang 34) | Giải Toán lớp 5

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

5 + 4 = 9 (phần)

Giá trị của một phần là:

72 000 : 9 = 8 000 (đồng)

Hồng quyên góp được số tiền là:

8 000 × 5 = 40 000 (đồng)

Mai quyên góp được số tiền là:

72 000 – 40 000 = 32 000 (đồng)

Đáp số: Hồng: 40 000 đồng

Mai: 32 000 đồng

Giải Toán lớp 5 trang 34 Bài 4: Cửa hàng đã bán một số bút chì và thước kẻ. Biết số bút chì đã bán nhiều hơn số thước kẻ là 78 cái và gấp 4 lần số thước kẻ. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu cái bút chì, bao nhiêu cái thước kẻ?

Lời giải:

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 12: Em làm được những gì? (trang 34) | Giải Toán lớp 5

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

4 – 1 = 3 (phần)

Giá trị của một phần hay số thước kẻ bán ra là:

78 : 3 = 26 (cái)

Số bút chì bán ra là:

78 + 26 = 104 (cái)

Đáp số: Thước kẻ: 26 cái

Bút chì: 104 cái

Giải Toán lớp 5 trang 35

Giải Toán lớp 5 trang 35 Bài 5: Trên một khu đất dạng hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 8 m, người ta xây một ngôi nhà có diện tích nền nhà bằng 23 diện tích phần đất còn lại. Hỏi diện tích nền nhà là bao nhiêu mét vuông?

Lời giải:

Diện tích khu đất là:

25 × 8 = 200 (m2)

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 12: Em làm được những gì? (trang 34) | Giải Toán lớp 5

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

Giá trị của một phần là:

200 : 5 = 40 (m2)

Diện tích nền nhà là:

40 × 2 = 80 (m2)

Đáp số: 80 m2

Giải Toán lớp 5 trang 35 Bài 6: Đội A có 5 người và đội B có 7 người cùng tham gia trồng cây. Đội B trồng được nhiều hơn đội A là 10 cây. Biết rằng mỗi người đều trồng số cây như nhau. Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiêu cây?

Lời giải:

Tỉ số cây của đội A và đội B trồng là 57

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 12: Em làm được những gì? (trang 34) | Giải Toán lớp 5

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7 – 5 = 2 (phần)

Giá trị của một phần là:

10 : 2 = 5 (cây)

Đội A trồng được số cây là:

5 × 5 = 25 (cây)

Đội B trồng được số cây là:

25 + 10 = 35 (cây)

Đáp số: Đội A: 25 cây

Đội B: 35 cây

Giải Toán lớp 5 trang 35 Vui học: Số?

Trong một tiết mục xiếc, trên lưng mỗi con voi đều có ba con khỉ. Bạn Tèo nhận thấy số voi ít hơn số khỉ là 12 con.

Tiết mục đó có .?. con voi và .?. con khỉ.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 12: Em làm được những gì? (trang 34) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Tiết mục đó có 6 con voi và 18 con khỉ.

Giải thích.

Trên lưng mỗi con voi đều có ba con khỉ nên tỉ số giữa voi và khỉ là 13

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 12: Em làm được những gì? (trang 34) | Giải Toán lớp 5

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Giá trị một phần hay số voi là:

12 : 2 = 6 (con)

Số khỉ là:

6 + 12 = 18 (con)

Đáp số: 6 con voi, 18 con khỉ

Giải Toán lớp 5 trang 35 Hoạt động thực tế: Số?

Chúng em làm một dây cờ trang trí gồm những lá cờ hình tam giác. Cứ 3 lá cờ màu xanh lại có 2 lá cờ màu vàng. Dây cờ của chúng em có tất cả 70 lá cờ. Số lá cờ màu xanh nhiều hơn số lá cờ màu vàng là .?. lá cờ.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 12: Em làm được những gì? (trang 34) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Số lá cờ màu xanh nhiều hơn số lá cờ màu vàng là 14 lá cờ.

Giải thích:

Cứ 3 lá cờ màu xanh lại có 2 lá cờ màu vàng nên tỉ số giữa lá cờ màu xanh và lá cờ màu vàng là 32

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 12: Em làm được những gì? (trang 34) | Giải Toán lớp 5

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

Giá trị một phần là:

70 : 5 = 14

Số lá cờ màu xanh là:

14 × 3 = 42 (lá cờ)

Số lá cờ màu vàng là:

70 – 42 = 28 (lá cờ)

Số lá cờ màu xanh nhiều hơn số lá cờ màu vàng là:

42 – 28 = 14 (lá cờ)

Đáp số: 14 lá cờ

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Các chủ đề khác nhiều người xem

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Toán lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 5 Tập 1 và Tập 2 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên