Giải Toán lớp 6 Bài 21: Hình có trục đối xứng - Chính xác nhất Kết nối tri thức

Lời giải bài tập Toán lớp 6 Bài 21: Hình có trục đối xứng sách Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ, chính xác nhất giúp các bạn làm bài tập Toán 6 nhanh nhất.

Giải Toán lớp 6 Bài 21: Hình có trục đối xứng - Kết nối tri thức

Trả lời câu hỏi giữa bài

Quảng cáo

Hoạt động 1 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát hình con bướm ở hình bên dưới. Em thấy điều gì khi hai cánh của con bướm gập lại?

Quan sát hình con bướm ở hình bên dưới. Em thấy điều gì

Lời giải:

Khi hai cánh của con bướm gập lại, thì hai cánh của nó vừa đúng chồng khít nên nhau.

Hoạt động 2 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ một đường tròn trên giấy rồi cắt theo nét vẽ ta được một hình tròn. Gấp đôi hình tròn đó theo một đường thẳng đi qua tâm (H.5.1)

Vẽ một đường tròn trên giấy rồi cắt theo nét vẽ ta được một hình tròn

Hãy nhận xét về hai nửa hình tròn sau khi gấp.

Lời giải:

Khi gấp đôi hình tròn theo một đường thẳng đi qua tâm, ta được hai nửa đường tròn chúng sẽ vừa đúng chồng khít lên nhau.

Hoạt động 3 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1: Gấp đôi một tờ giấy (H.5.2a), dùng kéo cắt một đường như Hình 5.2b rồi mở ra, ta được một hình. Hình đó có đặc điểm gì giống những hình trên?

Gấp đôi một tờ giấy (H.5.2a), dùng kéo cắt một đường như Hình 5.2b

Lời giải:

Gấp đôi một tờ giấy (H.5.2a), dùng kéo cắt một đường như Hình 5.2b rồi mở ra, ta thấy hình được cắt có hai phần giống nhau.

Luyện tập 1 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1:

1. Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng của chúng.

Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng

2. Những hình nào dưới đây có trục đối xứng?

Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng

3. Hãy tìm một ví dụ khác về hình có trục đối xứng.

Lời giải:

1. Những hình có trục đối xứng là: A, H, E

+ Chữ A có một trục đối xứng như sau: 

Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng

+ Chữ H có 2 trục đối xứng:

Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng

+ Chữ E có 1 trục đối xứng:

Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng

2. Những hình có trục đối xứng là: a) và c) 

+) Với biển báo a) “cấm đi ngược chiều”: trục đối xứng là đường thẳng đứng và đường nằm ngang đi qua tâm của biển báo.

Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng

+) Với biển báo c) “chỉ hướng phải đi theo”: trục đối xứng là đường nằm ngang đi qua tâm của biển báo.

Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng

3. Một số ví dụ về hình có trục đối xứng: mặt bàn, cái mâm, viên bi, chiếc bảng, khung cửa sổ, …

Các chữ cái: I, O, M, số 0, số 8,….có trục đối xứng.

Minh họa bằng 1 hình ảnh có trục đối xứng:

Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng

Hoạt động 4 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1: Dựa vào HĐ 2, em hãy cho biết trục đối xứng của hình tròn là đường thẳng nào?

Dựa vào HĐ 2, em hãy cho biết trục đối xứng của hình tròn là đường thẳng nào

Lời giải:

Từ hoạt động 2, em thấy trục đối xứng của hình tròn là đường thẳng đi qua tâm của hình tròn đó.

Hoạt động 5 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1: Cắt một hình thoi bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách gấp giấy. Trục đối xứng của nó là đường thẳng nào? Em tìm được mấy trục đối xứng?

Cắt một hình thoi bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó

Lời giải:

+) Trục đối xứng của hình thoi là đường chéo vì nếu gấp hình theo đường chéo thì hai tam giác đó chồng khít lên nhau.

+) Ta tìm được hai trục đối xứng.

Hoạt động 6 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ rồi cắt một hình chữ nhật bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách gấp giấy. Trục đối xứng của nó là đường thẳng nào? Em tìm được mấy trục đối xứng?

Vẽ rồi cắt một hình chữ nhật bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó

Lời giải:

+) Trục đối xứng của hình chữ nhật là đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện vì khi gấp theo đường đó thì ta được hai hình chữ nhật chồng khít lên nhau.

+) Ta tìm được hai trục đối xứng.

Thực hành 1 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1:

1. Bằng cách gấp giấy, em hãy tìm một trục đối xứng của đoạn thẳng.

2. Làm tương tự như HĐ 6 với hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều. Em hãy chỉ ra một trục đối xứng của mỗi hình trên.

Lời giải:

1. Thực hành gấp giấy: Vẽ đoạn thẳng trên tờ giấy, gấp tờ giấy theo một đường thẳng sao cho 2 đầu đoạn thẳng trùng nhau thì đường thẳng đó là một trục đối xứng.

+) Trục đối xứng của đoạn thẳng là đường thẳng thu được khi gấp giấy.

Bằng cách gấp giấy, em hãy tìm một trục đối xứng của đoạn thẳng

2. 

+) Trục đối xứng của tam giác đều là đường thẳng nối đỉnh của tam giác với trung điểm cạnh đối diện (có 3 trục đối xứng)

Bằng cách gấp giấy, em hãy tìm một trục đối xứng của đoạn thẳng

+) Trục đối xứng của hình vuông là đường chéo của hình vuông và hai đường thẳng đi qua trung điểm từng cặp cạnh đối diện của hình vuông (có 4 trục đối xứng)

Bằng cách gấp giấy, em hãy tìm một trục đối xứng của đoạn thẳng

+) Trục đối xứng của lục giác đều là đường thẳng nối 1 đỉnh và tâm của lục giác đều (có 6 trục đối xứng).

Bằng cách gấp giấy, em hãy tìm một trục đối xứng của đoạn thẳng

Tranh luận 1 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1:

Này Vuông, tớ nghĩ cậu có hai trục đối xứng

Này Vuông, tớ nghĩ cậu có hai trục đối xứng, tớ lại nghĩ tớ có>

 Tớ lại nghĩ tớ có vô số trục đối xứng cơ!

Này Vuông, tớ nghĩ cậu có hai trục đối xứng, tớ lại nghĩ tớ có

Hình Tròn là tớ đây mới có vô số trục đối xứng!

Này Vuông, tớ nghĩ cậu có hai trục đối xứng, tớ lại nghĩ tớ có

Các bạn ơi, giúp tớ với!

Này Vuông, tớ nghĩ cậu có hai trục đối xứng, tớ lại nghĩ tớ có

• Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng?

• Hình tròn có bao nhiêu trục đối xứng?

Lời giải:

+) Hình vuông có 4 trục đối xứng là đường chéo của hình vuông và hai đường thẳng đi qua trung điểm từng cặp cạnh đối diện của hình vuông.

+) Hình tròn là hình đặc biệt có vô số trục đối xứng đi qua tâm vì nó có vô số đường thẳng đi qua tâm.

Thực hành 2 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1: Bằng cách tương tự, hãy cắt chữ E, T.

Lời giải:

+) Cắt chữ T:

1.Chuẩn bị một mảnh giấy hình chữ nhật kích thước 3 cm x 5 cm. Gấp đôi mảnh giấy như hình 1.

2.Vẽ theo hình 2 rồi cắt theo nét vẽ, sau đó mở ra ta được chữ T. (hình 3)

Bằng cách tương tự, hãy cắt chữ E, T

+ Cắt chữ E: 

1. Chuẩn bị tờ giấy hình 1a.

2. Gập đôi mảnh giấy theo chiều ngang rồi vẽ theo hình 4 rồi cắt theo nét vẽ để được hình chữ E (hình 5

Bằng cách tương tự, hãy cắt chữ E, T

Tranh luận 2 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1: Tớ đang gấp giấy để cắt chữ. Hãy đoán xem tớ được chữ gì khi mở những mảnh giấy (H.5.5) ra nhé!

Tớ đang gấp giấy để cắt chữ. Hãy đoán xem tớ được chữ gì khi mở

Lời giải:

Khi mở những mảnh giấy ra ta được:

a) Chữ T

b) Chữ M

c) Chữ E

Thử thách nhỏ trang 101 Toán lớp 6 Tập 1: Tính đối xứng là một yếu tố tạo nên sự cân đối, hài hòa của các hình. Tuy nhiên, không phải lúc nào ta cũng có thể gấp hình để biết hình có trục đối xứng hay không. Em hãy quan sát và vẽ phác trục đối xứng của hình Tháp Chàm và ngôi sao sáu cánh dưới đây (nếu có)

Tính đối xứng là một yếu tố tạo nên sự cân đối, hài hòa của các hình

Lời giải:

+) Tháp tràm có đỉnh cao nhất và hai chân tháp đối xứng nhau nên trục đối xứng là đường thẳng đứng đi qua đỉnh tháp.

Phác họa trục đối xứng:

Tính đối xứng là một yếu tố tạo nên sự cân đối, hài hòa của các hình

+) Ngôi sao sáu cánh có 6 trục đối xứng.

Phác họa trục đối xứng: 

Tính đối xứng là một yếu tố tạo nên sự cân đối, hài hòa của các hình

Giải bài tập

Bài 5.1 trang 102 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân

Hãy chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân

Lời giải:

+) Trục đối xứng của hình thang cân là đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy.

Hãy chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân

Bài 5.2 trang 102 Toán lớp 6 Tập 1: Hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng?

Hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng

Lời giải:

+) Trục đối xứng của hình lục giác đều là các đường thẳng đi qua một cặp đỉnh đối diện và các đường thẳng đi qua các trung điểm của một cặp cạnh đối diện

Vậy hình lục giác có 6 trục đối xứng.

Hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng

Bài 5.3 trang 102 Toán lớp 6 Tập 1: Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng?

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng

Lời giải:

Các hình a), c), d) có trục đối xứng.

+) Phác họa trục đối xứng:

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng

Bài 5.4 trang 102 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát những hình dưới đây và cho biết:

Quan sát những hình dưới đây và cho biết: a) Hình nào không

a) Hình nào không có trục đối xứng?

b) Hình nào chỉ có một trục đối xứng?

c) Hình nào có hai trục đối xứng?

Lời giải:

a) Hình c) không có trục đối xứng.

b) Hình a) và hình d) có đúng một trục đối xứng phác họa bằng hình vẽ dưới

Quan sát những hình dưới đây và cho biết: a) Hình nào không

c) Hình b) có hai trục đối xứng.

Quan sát những hình dưới đây và cho biết: a) Hình nào không

Tham khảo lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chính xác nhất khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 - bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục). Bản quyền lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 6 Kết nối tri thức khác