Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra

Với giải bài tập Toán 9 Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh lớp 9 dễ dàng làm bài tập Toán 9 Bài hoạt động 3.

Giải Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra

Quảng cáo

Hoạt động 1: Vẽ đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0) với a nhập từ bàn phím

Ví dụ: Vẽ đồ thị hàm số y = 0,5x2.

Khởi động phần mềm đã cài đặt trên máy tính hoặc truy cập vào trang web: https://www.geogebra.org/ để sử dụng phiên bản online.

2. Các bước thao tác trên Geogebra:

Nhập công thức hàm số y = ax2 theo cú pháp y=0.5*x^2 vào vùng lệnh.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

Ta có đồ thị của hàm số y = 0,5x2 trên vùng làm việc như hình vẽ.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

Quảng cáo

Thực hành 1. Vẽ đồ thị các hàm số sau:

a) y = −x2;

b) y = x2;

c) y=15x2;

d) y = −0,2x2.

Lời giải:

a) Vẽ đồ thị các hàm số y = −x2.

Nhập công thức hàm số y = ax2 theo cú pháp y=−x^2 vào vùng lệnh, ta được

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

Ta có đồ thị của hàm số y = −x2 trên vùng làm việc như hình vẽ.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

Quảng cáo

b) Vẽ đồ thị các hàm số y = x2.

Nhập công thức hàm số y = x2 theo cú pháp x^2 vào vùng lệnh, ta được:

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

Ta có đồ thị của hàm số y = x2 trên vùng làm việc như hình vẽ.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

c) Vẽ đồ thị các hàm số y=15x2.

Nhập công thức hàm số y = ax2 theo cú pháp y=1/5*x^2 vào vùng lệnh.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

Quảng cáo

Ta có đồ thị của hàm số y = 0,5x2 trên vùng làm việc như hình vẽ.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

d) Vẽ đồ thị các hàm số y = −0,2x2.

Nhập công thức hàm số y = ax2 theo cú pháp y=−0.2*x^2 vào vùng lệnh.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

Ta có đồ thị của hàm số y = 0,5x2 trên vùng làm việc như hình vẽ.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

Hoạt động 2. Vẽ đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0) với a thay đổi bằng thanh trượt

1. Khởi động phần mềm đã cài đặt trên máy tính hoặc truy cập vào trang web: https://www.geogebra.org/ để sử dụng phiên bản online.

2. Các bước thao tác trên Geogebra:

− Tạo thanh trượt biểu thị tham số a bằng cách nhấp chuột vào thanh công cụ Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9 và vào vị trí mà hình rơi mà ta muốn đặt thanh trượt.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Nhập công thức hàm số y = ax2 tại vùng lệnh theo cú pháp y=a*x^2.

− Quan sát đồ thị được vẽ trên vùng làm việc:

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Dùng chuột điều chỉnh thanh trượt a để có giá trị mong muốn.

− Quan sát sự thay đổi hình dạng của đồ thị (parabol) theo sự thay đổi của hệ số a.

− Chụp màn hình để có kết quả làm báo cáo, thu hoạch, trình chiếu.

3. Nêu các tính chất của đồ thị quan sát được trên hình vẽ.

Thực hành 2. Điều chỉnh a để vẽ đồ thị hàm số khác nhau:

a) y = 2x2;

b) y = −4x2;

c) y = 5x2;

d) y = −2,5x2

e) y=72x2;

g) y=85x2.

Lời giải:

a) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x2 thay đổi bằng thanh trượt.

− Tạo thanh trượt biểu thị tham số 2 bằng cách nhấp chuột vào thanh công cụ Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9 và vào vị trí mà hình rơi mà ta muốn đặt thanh trượt.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Nhập công thức hàm số y = 2x2 tại vùng lệnh theo cú pháp y=2*x^2.

− Quan sát đồ thị được vẽ trên vùng làm việc:

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

b) Vẽ đồ thị hàm số y = −4x2 thay đổi bằng thanh trượt.

− Tạo thanh trượt biểu thị tham số −4 bằng cách nhấp chuột vào thanh công cụ Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9 và vào vị trí mà hình rơi mà ta muốn đặt thanh trượt.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Nhập công thức hàm số y = −4x2 tại vùng lệnh theo cú pháp y=−4*x^2.

− Quan sát đồ thị được vẽ trên vùng làm việc:

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

c) Vẽ đồ thị hàm số y = 5x2 thay đổi bằng thanh trượt.

− Tạo thanh trượt biểu thị tham số 5 bằng cách nhấp chuột vào thanh công cụ Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9 và vào vị trí mà hình rơi mà ta muốn đặt thanh trượt.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Nhập công thức hàm số y = 5x2 tại vùng lệnh theo cú pháp y=5*x^2.

− Quan sát đồ thị được vẽ trên vùng làm việc:

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

d) Vẽ đồ thị hàm số y = −2,5x2 thay đổi bằng thanh trượt.

− Tạo thanh trượt biểu thị tham số −2,5 bằng cách nhấp chuột vào thanh công cụ Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9 và vào vị trí mà hình rơi mà ta muốn đặt thanh trượt.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Nhập công thức hàm số y = −2,5x2 tại vùng lệnh theo cú pháp y=−2.5*x^2.

− Quan sát đồ thị được vẽ trên vùng làm việc:

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

e) Vẽ đồ thị hàm số y=72x2 thay đổi bằng thanh trượt.

− Tạo thanh trượt biểu thị tham số 72 bằng cách nhấp chuột vào thanh công cụ Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9 và vào vị trí mà hình rơi mà ta muốn đặt thanh trượt.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Nhập công thức hàm số y=72x2 tại vùng lệnh theo cú pháp y=(7/2)*x^2.

− Quan sát đồ thị được vẽ trên vùng làm việc:

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

g) Vẽ đồ thị hàm số y=85x2 thay đổi bằng thanh trượt.

− Tạo thanh trượt biểu thị tham số -85 bằng cách nhấp chuột vào thanh công cụ Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9 và vào vị trí mà hình rơi mà ta muốn đặt thanh trượt.

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

− Nhập công thức hàm số y=85x2 tại vùng lệnh theo cú pháp y=(−8/5)*x^2.

− Quan sát đồ thị được vẽ trên vùng làm việc:

Toán 9 Chân trời sáng tạo Hoạt động 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0) bằng phần mềm GeoGebra | Giải Toán 9

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 9 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sgk Toán 9 Tập 1 & Tập 2 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 9 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 9 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên