Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 5: Đoạn thẳng có đáp án

Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 5: Đoạn thẳng

A. Lý thuyết

1. Đoạn thẳng AB là gì?

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   • Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B

   • Các điểm A, B gọi là hai mút (hai đầu) đoạn thẳng AB.

2. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng

   • Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng:

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Ví dụ: Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau, giao điểm là điểm I.

   • Đoạn thẳng cắt tia:

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Ví dụ: Đoạn thẳng AB và tia Ox cắt nhau, giao điểm là điểm K

   • Đoạn thẳng cắt đường thẳng:

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Ví dụ: Đoạn thẳng AB và đường thẳng xy cắt nhau, giao điểm là điểm H.

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ dưới đây:

Trắc nghiệm: Đoạn thẳng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. MN; MQ; NQ; ML; LP; MP; NP     B. MN; MQ; NQ; ML; LP; MP

C. MN; MQ; NQ; ML; MP; NP     D. MN; MQ; ML; LP; MP; NP

Các đoạn thẳng có trên hình vẽ là: MN; MQ; NQ; ML; LP; MP; NP

Chọn đáp án A.

Câu 2: Cho G là một điểm thuộc đoạn thẳng HK. Hỏi trong ba điểm G, H, K, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại:

A. Điểm G     B. Điểm H

C. Điểm K     D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

Vì G là một điểm thuộc đoạn thẳng HK nên G nằm giữa hai điểm H và K.

Chọn đáp án A.

Câu 3: Nếu một đoạn thẳng cắt một tia thì đoạn thẳng và tia có bao nhiêu điểm chung?

A. 1     B. 2     C. 0     D. Vô số

Nếu một đoạn thẳng cắt một tia thì đoạn thẳng và tia có duy nhất một điểm chung.

Chọn đáp án A.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Trên tia Ox lấy ba điểm A, B, C. Biết OA = 15cm, OB = 24cm, OC = 19cm

a) Chứng minh: AB = AC + CB

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB, AC, BC và nghiệm lại hệ thức đã chứng minh ở câu a.

a)

Trắc nghiệm: Đoạn thẳng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Do OA = 15cm, OB = 24cm, OC = 19cm ⇒ OA < OC < OB

⇒ Điểm C nằm giữa hai điểm A và B nên AB = AC + CB

b) Ta có: OA = 15cm; OB = 24cm ⇒ OA < OB

⇒ Điểm A nằm giữa O và B

⇒ OA + AB = OB

⇒ 24 = 15 + AB ⇒ AB = 24 - 15 = 9

Tương tự ta có: AC = 4cm; BC = 5cm

Ta có: 4 + 5 = 9 nên AB = AC + CB

Câu 2: Trên tia Ox lấy ba điểm A, B, M. Biết OA = 8cm, OB = 16cm; AM = 5cm

a) Tính AB

b) Tính OM và MB

Trắc nghiệm: Đoạn thẳng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

a) Ta có: AB = OB - OA = 16 - 8 = 8 (cm)

b)

    + Nếu điểm M thuộc đoạn AB thì OM = 13cm và MB = 3cm

    + Nếu điểm M không thuộc đoạn AB thì điểm M chỉ có thể thuộc đoạn AO

Do vậy:

    + OM = OA - AM ⇒ OM = 3 (cm)

    + MB = MA = AB ⇒ MB = 13 (cm)

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.