100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Bài 1: Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có E=6V và điện trở trong không đáng kể. Biết R1 = R2 = 30Ω, R3 = 7,5Ω. Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2

Quảng cáo

A. 0,2A

B. 2A

C. 0,8A

D. 0,4A

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: A

HD Giải: Mạch gồm 3 điện trở mắc song song, do điện trở trong không đáng kể (r = 0) nên U2 = UN = E =6V, I2 = U2/R2 = 6/30 = 0,2A

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn có suất điện động E= 6V, điện trở trong không đáng kể, bỏ qua điện trở của dây nối. Cho R1=R2=30Ω, R3=7,5Ω. Công suất tiêu thụ trên R3

A. 4,8W

B. 8,4W

C. 1,25W

D. 0,8W

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: A

HD Giải: Mạch gồm 3 điện trở mắc song song, do điện trở trong không đáng kể (r = 0) nên U3 = UN = E = 6V, P3 = U23/R3 = 62/7,5 = 4,8W

Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = R2 = 6Ω, E = 12V, r = 1Ω, I1 = 0,5A. Tính R3

A. 4Ω

B. 8Ω

C. 11Ω

D. 12Ω

Đáp án: B

HD Giải: U2 = U1 = I1R1 = 0,5.6 = 3V; I2 = U2/R2 = 3/6 = 0,5A

I = I3 = I1 + I2 = 0,5+0,5 = 1A; UN = E – Ir = 12 – 1 =11V; U3 = UN – U1 = 11 – 3 =8V; R3 = U3/I3 = 8/1 = 8Ω

Bài 4: Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động 30V, điện trở trong 2,5Ω. R1 = 10Ω, R2 = R3 = 5Ω . Tìm nhiệt lượng tỏa ra trên R3 sau thời gian 5 phút ?

Quảng cáo

A. 50J

B. 1500J

C. 25J

D. 3000J

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: B

HD Giải:

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

RN = 10 + 5/2 = 12,5Ω

R2 // R3 và R2 = R3 nên I2 = I3 = I/2 = 1A, Q3 = R3I32t = 5.12.(5.60) = 1500 J

Bài 5: Cho mạch điện như hình bên. Biết E = 12V; r = 1 Ω; R1 = 5  Ω;  R2 = R3 =  10 Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai đầu R1

A. 10,2 V.

B. 4,8 V.

C. 9,6 V.

D. 7,6 V

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: C

HD Giải:

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

U1 = UN = IRN = 2,4.4 = 9,6V

Bài 6: Cho mạch điện như hình bên. Biết E = 7,8 V; r = 0,4 Ω; R1 = R2 = R3 = 3 Ω; R4 = 6 Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Dòng điện chạy qua nguồn điện có cường độ là

A. 2,79 A.

B. 1,95 A.

C. 3,59 A.

D. 2,17 A.

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: B

HD Giải: R13 = 6 Ω, R24 = 9 Ω,

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Bài 7: Cho mạch điện như hình bên. Biết E =12 V; r = 1 Ω; R1 = 3 Ω; R2 = R3 = 4 Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Công suất tiêu thụ điện của R1

A. 4,5 W.

B. 12,0 W.

C. 9,0 W.

D. 6,0 W.

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: B

HD Giải: P1 = R1 I12 = 3.22 = 12W

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)
Quảng cáo

Bài 8: Cho mạch điện như hình bên. Biết E = 9 V; r = 1 Ω; R1 = 5 Ω; R2 = 20Ω; R2 = 30 Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai đầu R1

A. 8,5 V

B. 2,5 V

C. 6,0 V

D. 4,5 V

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: B

HD Giải:

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

U1 = R1. I1 = 5.0,5 = 2,5V

Bài 9: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện các đoạn dây nối. Biết R1=3Ω, R2=6Ω, R3=1Ω, E= 6V; r =1Ω. Hiệu điện thế hai đầu nguồn điện là

A. 5,5V

B. 5V

C. 4,5V

D. 4V

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: C

HD Giải: 100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3) U = RI = 3.1,5 = 4,5V

Bài 10: Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 1Ω, R2 = 5Ω; R3 = 12Ω; E= 3V, r = 1Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Công suất mạch ngoài là

A. 0,64W

B. 1W

C. 1,44W

D. 1,96W

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: C

HD Giải:

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

PN = RN. I2 = 4.0,62 = 1,44W

Bài 11: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối, nguồn điện có suất điện động E=6V, điện trở trong 0,1Ω, mạch ngoài gồm bóng đèn có điện trở Rđ = 11Ω và điện trở R = 0,9Ω. Biết đèn sáng bình thường. Hiệu điện thế định mức và công suất định mức của bóng đèn là

A. Uđm = 5,5V; Pđm = 2,75W

B. Uđm = 55V; Pđm = 275W

C. Uđm = 2,75V; Pđm = 0,6875W

D. Uđm = 11V; Pđm = 11W

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: A

HD Giải: 100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đèn sáng bình thường nên Iđm = I = 0,5A

Uđm = IđmRđ = 0,5.11 = 5,5 V; Pđm = UđmIđm = 5,5.0,5 = 2,75W

Bài 12: Cho mạch điện như hình vẽ. E = 12,5V; r = 0,4Ω ; Đèn Đ1 có chỉ số 12V – 6W, đèn Đ2 có chỉ số 6V – 4,5W. Khi Rb = 8Ω thì đèn Đ1 và Đ2 sáng bình thường. Tính công suất của nguồn điện.

A. 16,525W

B. 12,625W

C. 15,625W

D. 15,525W

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: C

HD Giải:

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đèn sáng bình thường nên I1 = Idm1, I2b = Idm2, I = I1 + I2b = 0,5+0,75 = 1,25

Png = EI = 12,5.1,25 = 15,625W

Bài 13: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối, ampe có điện trở không đáng kể, E = 3V; r = 1Ω, ampe chỉ 0,5A. Giá trị của điện trở R là

A. 6Ω

B. 2Ω

C. 5Ω

D. 3Ω

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: C

HD Giải:Ampe kế chỉ 0,5A => I = 0,5A

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Bài 14: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối, biết E=3V; R1= 5Ω, ampe kế có RA≈0, am pe kế chỉ 0,3A, vôn kế chỉ 1,2V. Điện trở trong r của nguồn bằng

A. 0,5 Ω

B. 1Ω

C. 0,75Ω

D. 0,25Ω

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: B

HD Giải: Ampe kế chỉ 0,3A => I = I2 = 0,3A. Vôn kế chỉ 1,2V => U2 = 1,2V

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Bài 15: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối và điện trở ampe kế, E=6V, r=1Ω, R1=3Ω; R2=6Ω; R3=2Ω. Số chỉ của ampe kế là

A. 1(A)

B. 1,5(A)

C. 1,2(A)

D. 0,5(A)

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: C

HD Giải: Số chỉ ampe kế là cường độ dòng điện trong mạch chính

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Bài 16: Cho mạch điện như hình vẽ: E=3V, điện trở trong không đáng kể, bỏ qua điện trở của dây nối, R1 = R2 = 50Ω, vôn kế có điện trở 50Ω. Số chỉ của vôn kế là

A. 0,5V

B. 1,0V

C. 1,5V

D. 2,0V

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: B

HD Giải: 100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3) I2 = IV = 0,04/2 = 0,02A

UV = U2 = R2I2 = 50.0,02 = 1V

Bài 17: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: E = 8V; r = 1,0Ω; R1 = 12Ω, R2 = 6Ω. Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối. Số chỉ của ampe kế là 0,33A ≈ 1/3A. Nhiệt lượng tỏa ra trên R3 trong 10 phút là

A. 5,4 kJ.

B. 1,8 kJ.

C. 9,6 kJ.

D. 2,4 kJ.

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: B

HD Giải: I1 = 1/3 A, U2 = U1 = I1R1 = 12/3 = 4V, I2 = U2/R2 = 4/6 = 2/3A , I3 = I = I1 + I2 = 1A

UN = E – Ir = 8 – 1 =7V, U3 = UN – U1 = 7 – 4 = 3V, Q3 = U3I3t = 3.1.(10.60) = 1800 J = 1,8kJ

Bài 18: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: r = 2Ω , R1 = 15Ω, R2 = 6Ω, R3 = 4Ω. Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối. Số chỉ của ampe kế là 1,5A. Công của nguồn điện thực hiện trong 15 phút là

A. 84,4 kJ.

B. 45,0 kJ.

C. 112,5 kJ.

D. 33,8 kJ.

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: B

HD Giải: I2 = I3 = I23 = 1,5A, R23 = 6+4 = 10Ω,

U1 = U23 = I23R23 = 1,5.10 = 15V, I1 = U1/R1 = 15/15 = 1A , I = I1 + I23 = 1 + 1,5 = 2,5A

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

A = EIt = I2(RN + r)t = 2,52(6 + 2).(15.60) = 45000J = 45 kJ

Bài 19: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: r = 1,5Ω; R1 = R3 = 10Ω; R2 = 5Ω. Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối. Số chỉ của ampe kế là 1,2A. Công suất của nguồn điện là

A. 24 W.

B. 30 W.

C. 18 W.

D. 37,5 W.

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: B

HD Giải: I3 = 1,2A, R12 = 10+5 = 15Ω

U12 = U3 = I3R3 = 1,2.10 = 12V, I12 = U12/R12 = 12/15 = 0,8A , I = I3 + I12 = 1,2 + 0,8 = 2A

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3) , P = EI = I2(RN + r) = 22(6 + 1,5) = 30W

Bài 20: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: E = 24V; r = 0,5 Ω; R1 = 12Ω, R3 = 28Ω. Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối. Số chỉ của ampe kế là 1,75A. Công suất tỏa nhiệt trên R2

A. 37,5 W.

B. 73,5 W.

C. 36,75 W.

D. 121,5 W

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: B

HD Giải: I1 = 1,75A, U1 = U2 = U3 = UN = I1R1 = 1,75.12 = 21V

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3) I2 = I – I1 – I2 = 6 – 1,75 – 0,75 = 3,5A

P2 = U2I2 = 21.3,5 = 73,5W

Bài 21: Cho mạch điện như hình vẽ, 2 pin có cùng suất điện động E = 1,5V điện trở trong r= 1Ω. Hai đèn giống nhau có ghi 3V – 0,75W. Tính hiệu điện thế giữa 2 cực của mỗi pin?

A. 2,25 W.

B. 1,125 W.

C. 3,75 W.

D. 11,25 W

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3) I2 = I – I1 – I2 = 6 – 1,75 – 0,75 = 3,5A

Đáp án: B

HD Giải: 100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3) , RN = Rđ/2 = 6Ω, Eb = 2.1,5 = 3V, rb = 2Ω, 100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3) , UN = IRN = 0,375.6 = 2,25V

Bài 22: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối, biết E1=3V; r1=1Ω; E 2= 6V; r2 = 1Ω; cường độ dòng điện qua mỗi nguồn bằng 2A. Điện trở mạch ngoài có giá trị bằng

A. 2Ω

B. 2,4Ω

C. 4,5Ω

D. 2,5Ω

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: D

HD Giải: Eb = E1 + E2 = 3+6 = 9V, rb = r1 + r2 = 2Ω,

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Bài 23: Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có E1=12V, E2=6V và điện trở trong không đáng kể. R1 = 4Ω, R2 = 8Ω. Tính năng lượng mà mỗi nguồn cung cấp trong 5 phút.

A. W1 = 5400J, W2 = 2700J

B. W1 = 2700J, W2 = 5400J

C. W1 = 8100J, W2 = 2700J

D. W1 = 5400J, W2 = 8100J

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: A

HD Giải: Hai nguồn mắc nối tiếp với 2 điện trở mắc nối tiếp

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

W1 = Png1t = E1It = 12.1,5.5.60 = 5400J; W2 = Png2.t = E2.It = 6.1,5.5.60 = 2700J

Bài 24: Cho mạch điện như hình vẽ, Bốn pin giống nhau, mỗi pin có E=1,5V và r=0,5Ω. Các điện trở ngoài R1 = 2Ω; R2 = 8Ω. Hiệu điện thế UMN bằng

A. UMN = -1,5V

B. UMN = 1,5V

C. UMN = 4,5V

D. UMN = -4,5V

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: A

HD Giải: Eb = 4E = 4.1,5 = 6V, rb = 4r = 4.0,5 = 2Ω, RN = R1 + R2 = 2+8 = 10Ω

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

UMN = -2E + I(2r + R1) = -2.1,5 + 0,5(2.0,5 + 2) = -1,5V

Bài 25: Cho mạch điện như hình vẽ. Ba pin giống nhau, mỗi pin có E = 6V; r = 1,5Ω. Điện trở mạch ngoài bằng 11,5Ω. Khi đó

A. UMN = 5,75 V

B. UMN = -5,75V

C. UMN = 11,5

D. UMN = -11,5 V

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: B

HD Giải: Eb = E = 6V, rb = r/3 = 1,5/3 = 0,5Ω

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3) , UMN = - IR = - 0,5.11,5 = -5,75V

Bài 26: Một nguồn điện có suất điện động E= 6V, điện trở trong r= 2Ω, mạch ngoài có biến trở R. Thay đổi R thì thấy khi R=R1 hoặc R=R2, công suất tiêu thụ ở mạch ngoài không đổi và bằng 4W. R1 và R2 bằng

A. R1 = 1Ω; R2 = 4Ω

B. R1 = R2 = 2Ω

C. R1 = 2Ω; R2 = 3Ω

D. R1 = 3Ω; R2 = 1Ω

Đáp án: B

HD Giải:

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Bài 27: Xác định điện trở trong của nguồn điện, biết rằng khi điện trở ngoài là R1 = 2Ω hoặc R2 = 8Ω thì công suất toả nhiệt trên hai điện trở đó bằng nhau

A. 4Ω

B. 2Ω

C. 3Ω

D. 1Ω

Đáp án: A

HD Giải:

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Bài 28: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối, biết R1=0,1Ω, r=1,1Ω. Phải chọn R bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên R là cực đại?

A. 1Ω

B. 1,2Ω

C. 1,4Ω

D. 1,6Ω

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: B

HD Giải:

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Theo bất đẳng thức Cosi để 100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3) ⇔ R = R1 + r = 1,1 + 0,1 = 1,2Ω

Bài 29: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối, biết R1=0,1Ω, r=1,1Ω. Phải chọn x bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là lớn nhất?

A. 1Ω

B. 1,2Ω

C. 1,4Ω

D. 1,6Ω

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: A

HD Giải:

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Theo bất đẳng thức Cosi để 100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3) ⇔ R + x = r ⇔ x = r - R = 1,1 -0,1 = 1Ω

Bài 30: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối, cho E= 15V; r=1Ω; R1=2Ω. Xác định R để công suất tiêu thụ trên R đạt cực đại và tính công suất cực đại đó

A. R = 1Ω, Pmax = 36W

B. R = 0,5Ω, Pmax = 21,3W

C. R=1,5Ω, Pmax = 31,95W

D. R =2/3Ω, Pmax = 37,5W

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Đáp án: D

HD Giải:

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Theo bất đẳng thức Cosi để 100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3) ⇔ R = 2/3 Ω ⇔ PR max = 37,5W

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

dong-dien-khong-doi.jsp

2004 - Toán Lý Hóa