Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa - Chân trời sáng tạo

Với giải vở bài tập Đạo đức lớp 3 24 Bài 6: Em giữ lời hứa sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Đạo đức lớp 3.

Giải vở bài tập Đạo đức lớp 3 24 Bài 6: Em giữ lời hứa - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24 Bài 1: Đánh dấu Đánh dấu Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo  vào  Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo chỉ việc giữ lời hứa

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Quảng cáo

- Em đánh dấu Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo vào Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo chỉ việc giữ lời hứa vào:

+ Tình huống 2

+Tình huống 3

- Em không đánh dấu Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo vào chỉ việc không giữ lời hứa vào:

+ Tình huống 1

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 25 Bài 2: Chọn từ gợi ý để điền vào chỗ trống chỉ lí do vì sao cần giữ lời hứa.

a. Giữ lời hứa là giữ gìn………………..của bản thân. (niềm vui/uy tín)

b. Giữ lời hứa sẽ được mọi người……………..(tôn trọng/xem thường)

c. Mọi người sẽ rất………………………….. những người biết giữ lời hứa. (yêu mến/không thích)

d. Nếu không giữ lời hứa, mọi người sẽ không………………………….mình (tin tưởng/ghét bỏ)

Lời giải:

Quảng cáo

a, uy tín

b, tôn trọng

c, yêu mến

d, tin tưởng

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 25 Bài 3: Vẽ Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo vào Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo chỉ việc em đồng tình, vẽ Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo vào chỉ việc em không đồng tình.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Quảng cáo

- Em vẽ Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo vào Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo chỉ việc em đồng tình sau:

+ Tình huống 1

+ Tình huống 4

- Em vẽ Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo vào Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo chỉ việc em không đồng tình sau:

+ Tình huống 2

+ Tình huống 3

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 27 Bài 4: Xử lí tình huống.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Quảng cáo

- Tình huống 1: 

Nếu là Bin, em sẽ: Xin lỗi các bạn vì đã đến muộn và làm việc thật chăm chỉ để bù đắp vì em đã thất hứa

- Tình huống 2:

Nếu là Na, em sẽ: Mong các bạn thông cảm và về nhà đúng giờ giữ đúng lời hứa với mẹ

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 28 Bài 5: Ghi Đ vào Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo chỉ ý kiến đúng và S vào Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo chỉ ý kiến sai về việc giữ lời hứa. Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo Chỉ hứa khi mình có khả năng thực hiện được lời hứa.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo Nếu không thực hiện được lời hứa, nên chủ động xin lỗi.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo Chỉ cần hứa để người khác vui, không nhất thiết thực hiện lời hứa.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo Chỉ giữ lời hứa với người mình thích.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo Một khi đã hứa thì nên cố gắng thực hiện được lời đã hứa.

Lời giải:

Quảng cáo

- Ghi Đ vào  chỉ ý kiến đúng sau

+ Chỉ hứa khi mình có khả năng thực hiện được lời hứa.

+ Nếu không thực hiện được lời hứa, nên chủ động xin lỗi.

+ Một khi đã hứa thì nên cố gắng thực hiện được lời đã hứa.

- Ghi S vào Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo chỉ ý kiến sai sau:

+ Chỉ cần hứa để người khác vui, không nhất thiết thực hiện lời hứa.

+ Chỉ giữ lời hứa với người mình thích.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 28 Bài 6:Ghi lại và tự đánh giá việc giữ lời hứa của em.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo

Ghi chú:

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo Hoàn thành tốt Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo Hoàn thành Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo Chưa hoàn thành

Lời giải:

Quảng cáo

Người em hứa là ai

Việc em làm để giữ lời hứa

Kết quả thực hiện như thế nào 

Cô giáo

Em đi học đúng giờ

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo

Bố mẹ

Em dọn nhà 

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 24, 25, 26, 27, 28 Bài 6: Em giữ lời hứa | Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 Suy nghĩ sau bài học: – Điều em thích nhất trong bài học này là:………………….

– Em sẽ làm gì để giữ lời hứa với mọi người xung quanh?

Lời giải:

- Điều em thích nhất ở bài học này là: Cần phải biết giữ lời hứa để giữ uy tín cho bản thân

- Việc em làm để giữ lời hứa với mọi người xung quanh là: 

+ Cố gắng thực hiện lời mình đã hứa

+ Không làm được thì không hứa

+ Đã hứa nhất định sẽ làm 

Tham khảo giải SGK Đạo đức lớp 3:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Đạo đức lớp 3 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Đạo đức lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Đạo đức lớp 3 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác