Đề kiểm tra Đại số và giải tích 11 chương 4Đề kiểm tra Đại số và giải tích 11 chương 4

Câu 1: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Quảng cáo

Câu 2: Dãy nào sau đây không có giới hạn?

A. (0,88)n       B. (-1,2)n

C. (-0,97)n      D. (-0,89)n

Câu 3:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 1/3      B. 1/6     C. 2/7      D. +∞

Câu 4: lim⁡(7n2+2n2-3n5+1) bằng:

A. 6      B. -8     C. -∞      D. +∞

Quảng cáo

Câu 5: Nếu limun=L và un+49≥0 ∀n thì lim√(un+49) bằng:

A. L+7      B. √(L+49)

C. L+49      D. √L+7

Câu 6: Dãy nào sau đây có giới hạn là -∞?

A. un=-2n2+n3+8      B. un=3n2+5n3-2016

C. un=3n2-6n-2       D.un=7n3-n4+3

Câu 7: Tổng của cấp số nhân vô hạn:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. -1/5      B. (-1)/3     C. 1/5      D. (-5)/16

Câu 8:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 1      B. 3/2     C. 2      D. +∞

Câu 9: Kết luận nào sau đây không đúng?

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 10:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. +∞      B. 9     C. 5      D. 3

Câu 11:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 5      B. 1     C. 5/3      D. -5/3

Câu 12:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. -1/3      B. (-1)/5     C. 1     D. -∞

Câu 13:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. +∞      B. 2     C. -5/3      D. -∞

Câu 14:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 0      B. 1     C. 2      D. +∞

Câu 15:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. +∞      B. 3     C. -1      D. -∞

Quảng cáo

Câu 16: Cho hàm số :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 11      B. 4     C. -1      D. -13

Câu 17: Cho hàm số :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Hàm số f(x) liên tục tại điểm x=-3

B. Hàm số f(x) liên tục tại điểm x=0

C. Hàm số f(x) liên tục tại điểm x=2

D. Hàm số f(x) liên tục tại điểm x=3

Câu 18: Cho hàm số :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Hàm số liên tục tại x=-2

B. Hàm số liên tục tại x=2

C. Hàm số liên tục tại x=-1

D. Hàm số liên tục tại x=1

Câu 19: Cho :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Phải bổ sung giá trị f(0) bằng bao nhiêu để hàm số đã cho liên tuch trên R?

A. -4/7      B. 0     C. 1/7      D. 4/7

Câu 20: Cho hàm số :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Hàm số đã cho liên tục trên R khi và chỉ khi:

A. a=13/4;b=5/2      B. a=4/13;b=5/2

C. a=13/4;b=2/5      D. a=13/4;b=13/2

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11