Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (phần 2)Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (phần 2)

Câu 9: Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức nào dưới đây?

Quảng cáo

A. Quá độ trực tiếp

B. Quá độ gián tiếp

C. Quá độ nhảy vọt

D. Quá độ nửa trực tiếp

Đáp án: B

Câu 10: Chủ trương “ hòa nhập nhưng không hoà tan” trong tiến trình hội nhập với văn hóa thế giới thể hiện đặc trưng cơ bản nào dưới đây của chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

Quảng cáo

A. Là một xã hộ dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

B. Do nhân dân làm chủ

C. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới

D. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Đáp án: D

Câu 11: Đặc điểm nổi bật và bao trùm của thời quá đọ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là

A. Xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh

Quảng cáo

B. Sự tồn tại đan xen và đáu tranh lẫn nhau giữa những yếu tố của xã hội mới và những tàn dư của xã hội cũ

C. Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết

D. Nền kinh tế phát triển với trình độ cao

Đáp án: B

Câu 12: Đời sống của nhân dân giữa những vùng, miền của đất nước còn có sự chênh lệch là đặc điểm của thời kì quá độ trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Chính trị       B. Kinh tế

C. Tư tưởng và văn hóa      D. Xã hội

Đáp án: D

Câu 13: Trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, thời kì quá độ ở nước ta có đặc điểm gì dưới đây

Quảng cáo

A. Nền văn háo tiến bộ, đậm đà bản sắc dân tộc

B. Quá trình hội nhập với văn hóa thế giới diên ra mạnh mẽ

C. Còn tồn tại nhiều loại, nhiều khuynh hướng tư tuongr, văn hóa khác nhau

D. Các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, phát huy

Đáp án: C

Câu 14: Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là quá độ

A. Trực tiếp      B. Tích cực

C. Liên tục      D. Gián tiếp

Đáp án: A

Câu 15: Quá độ từ xã hội tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa là quá độ

A. Gián tiếp      B. Nhảy vọt

C. Đứt quãng      D. Không cơ bản

Đáp án: A

Câu 16: Sauk hi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn con đường phát triển tiếp theo là đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ

A. Tư bản chủ nghĩa

B. Phong kiến lạc hậu

C. Thuộc địa

D. Nông nghiệp lạc hậu

Đáp án: A

Đáp án

Câu 9 10 11 12
Đáp án B D B D
Câu 13 14 15 16
Đáp án C A A A

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm GDCD 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.