Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7 (có đáp án): Công dân với các quyền dân chủ (phần 2)Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7 (có đáp án): Công dân với các quyền dân chủ (phần 2)

Câu 21. Việc vận động người khác không bỏ phiếu cho một người là vi phạm quyền nào dưới đây ?

Quảng cáo

A. Quyền bầu cử.

B. Quyền ứng cử.

C. Quyền tự do dân chủ.

D. Quyền tự do cá nhân.

Đáp án: A

Câu 22. Trong dịp đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri, nhân dân thôn H đã nêu một số kiến nghị với đại biểu về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc nhân dân đề xuất kiến nghị là thể hiện quyền nào của công dân ?

A. Quyền tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C. Quyền dân chủ trong xã hội.

D. Quyền tự do ngôn luận.

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 23. Mỗi cử tri đều tự bỏ phiếu vào hòm phiếu kín là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?

A. Bỏ phiếu kín.      B. Phổ thông.

C. Gián tiếp.      D. Tự nguyện.

Đáp án: A

Câu 24. Mỗi cử tri đều tự viết phiếu bầu là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?

A. Trực tiếp.      B. Tự giác.

C. Bình đẳng.      D. Tự do.

Đáp án: A

Câu 25. Mỗi cử tri đều có một là phiếu có giá trị ngang nhau là biểu hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?

A. Bình đẳng.      B. Bình quyền.

C. Công bằng.      D. Dân chủ.

Đáp án: A

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 26. B phát hiện thấy người lấy trộm tài sản của cơ quan, B cần phải làm gì để thực hiện quyền của công dân ?

A. Lờ đi coi như không biết.

B. Truy bắt người ăn trộm.

C. Báo cho cơ quan công an gần nhất.

D. Báo cho bố mẹ và bạn bè biết.

Đáp án: C

Câu 27. Người khiếu nại có các quyền và nghãi vụ do luật nào quy định ?

A. Luật Khiếu nại.      B. Luật Hành chính.

C. Luật báo chí.      D. Luật tố cáo.

Đáp án: A

Câu 28. Ở bước đầu tiên, người tố cáo cần gửi đơn đến cơ quan, cá nhân, tổ chức nào dưới đây ?

A. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

B. Cơ quan công an.

C. Ủy ban nhân dân các cấp.

D. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đáp án: A

Câu 29. Bà H vì đau chân nên không đến được nơi bầu cử. Vì vậy tổ bầu cử đã mang hòm phiếu đến tận nhà bà để bà bỏ phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Việc làm của tổ bầu cử là để đảm bảo quyền bầu cử nào dưới đây của bà H ?

A. Bình đẳng.      B. Phổ thông.

C. Trực tiếp.      D. Tự nguyện.

Đáp án: C

Câu 30. Bà L bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định buộc tháo dỡ công trình xây dựng nhà ở. Khi cho rẳng quyết định xây dựng trên là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bà L cần làm đơn gì và gửi đến chủ thể nào dưới đây cho đúng pháp luật ?

A. Đơn tố cáo, gửi cơ quan công an phường, nơi có công trình bị tháo dỡ.

B. Đơn tố cáo, gửi Thanh tra xây dựng huyện.

C. Đơn khiếu nại, gửi tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

D. Đơn khiếu nại, gửi đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện.

Đáp án: C

Câu 31. Công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?

A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

B. Quyền chính trị của công dân.

C. Quyền tự do ngôn luận.

D. Quyền tham gia vào hoạt động đời sống xã hội.

Đáp án: A

Câu 32. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền của ai dưới đây ?

A. Của tất cả mọi người sinh sống ở Việt Nam.

B. Của mọi công dân.

C. Của riêng những người lớn.

D. Của riêng cán bộ, công chức nhà nước.

Đáp án: B

Câu 33. Quyền tố cáo là quyền của

A. mọi công dân, tổ chức.

B. mọi công dân.

C. mọi cơ quan, tổ chức.

D. những người có thẩm quyền.

Đáp án: B

Câu 34. Người giải quyết khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân

A. bất kỳ.

B. có thẩm quyền giải quyết, khiếu nại.

C. chuyên trách làm nhiệm vụ giải quyết, khiếu nại.

D. thuộc ngành Thanh tra.

Đáp án: B

Câu 35. Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội của công dân ?

A. Tham gia tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội.

B. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân xã về phát triển sản xuất ở xã mình.

C. Đóng góp tiền ủng hộ nhân dân vùng lũ lụt.

D. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong trường học.

Đáp án: B

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác