Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7 (có đáp án): Công dân với các quyền dân chủ (phần 1)Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7 (có đáp án): Công dân với các quyền dân chủ (phần 1)

Câu 1. Công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ?

Quảng cáo

A. Từ đủ 18 tuổi.

B. Từ đủ 19 tuổi.

C. Từ đủ 20 tuổi.

D. Từ đủ 21 tuổi.

Đáp án: A

Câu 2. Quyền ứng xử của công dân được thực hiện bằng nhữn cách nào dưới đây ?

A. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.

B. Vận động người khác giới thiệu mình.

C. Giới thiệu về mình với tổ bầu cử.

D. Tự tuyên truyền về mình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Quảng cáo

Đáp án: A

Câu 3. Quyền bầu cử của công dân được quy định :

A. Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử.

B. Ai cũng có quyền bầu cử.

C. Công dân bị kỷ luật ở cơ quan thì không được bầu cử.

D. Công dân tự ứng cử thì không được bầu cử.

Đáp án: A

Câu 4. Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên mới được quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ?

A. Đủ 21 tuổi.      B. Đủ 20 tuổi.

C. Đủ 19 tuổi.      D. Đủ 18 tuổi.

Đáp án: A

Câu 5. Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là

A. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

B. dân chủ, công bằng, tiến bộ, văn mình.

C. khẩn trương, công khai, minh bạch.

D. phổ biến, rộng rãi, chính xác.

Đáp án: A

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 6. Một trong các nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia

A. thảo luận vào các công việc chung của đất nước.

B. xây dựng văn bản pháp luật về chính trị, kinh tế.

C. phê phán cơ quan nhà nước trên Facebook.

D. giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

Đáp án: A

Câu 7. Người nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử ?

A. Người đang phải cháp hành hình phạt tù.

B. Người đang bị tình nghi vi phạm pháp luật.

C. Người đang ốm nằm điều trị ở nhà.

D. Người đang đi công tác xa nhà.

Đáp án: A

Câu 8. Công dân tham gia góp ý kiến với Nhà nước về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước là thực hiện

A. quyền tham gia quản lý nhà nước.

B. quyền tham gia ban hành chính sách kinh tế - xã hội.

C. quyền xây dựng bộ máy nhà nước.

D. quyền tự do ngôn luận.

Đáp án: A

Câu 9. Ai dưới đây có quyền khiếu nại ?

A. Mọi cá nhân, tổ chức.

B. Chỉ có cá nhân.

C. Những người từ 20 tuổi trở lên.

D. Chỉ những người là công chức nhà nước.

Đáp án: A

Câu 10. Khi bầu cử, mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử

A. bình đẳng.      B. phổ thông.

C. công bẳng.      D. dân chủ.

Đáp án: A

Câu 11. Việc công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội là thể hiện quyền

A. tham gia xây dựng đất nước.

B. tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C. dân chủ trong xã hội.

D. tự do ngôn luận.

Đáp án: B

Câu 12. Chủ thể nào dưới đây có quyền tố cáo ?

A. Mọi công dân.

B. Mọi cá nhân, tổ chức.

C. Chỉ những người có thẩm quyền.

D. Chỉ cán bộ, công chức nhà nước.

Đáp án: A

Câu 13. Chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ?

A. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

B. Mọi cán bộ, công chức nhà nước.

C. Mọi cơ quan nhà nước.

D. Các cơ quan tư pháp.

Đáp án: A

Câu 14. Công dân có quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây ?

A. Không đồng ý với quyết định kỷ luật của giám đốc cơ quan.

B. Phát hiện người buôn bán động vật quý hiếm.

C. Phát hiện người lấy cắp tài sản của cơ quan.

D. Phát hiện một ổ cờ bạc.

Đáp án: A

Câu 15. Công dân có quyền tố cáo trong trường hợp nào dưới đây ?

A. Thấy có nhóm người khai thác gỗ trái phép.

B. Bị cơ quan quản lý thị trường xử phạt quá mức.

C. Không đồng ý với quyết định xử phạt của cơ quan thuế.

D. Phản đối hành vi thiếu dân chủ trong cuộc họp của lãnh đạo.

Đáp án: A

Câu 16. Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm là nội dung của nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?

A. Bình đẳng.

B. Phổ thông.

C. Bỏ phiếu kín.

D. Trực tiếp.

Đáp án: B

Câu 17. Công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách nào dưới đây là đúng pháp luật ?

A. Trực tiếp viết phiếu bầu và bỏ phiếu.

B. Nhờ người thân bỏ phiếu hộ.

C. Nhờ những người trong tổ bầu cử bỏ phiếu hộ.

D. Nhờ người khác viết phiếu hộ, rồi tự mình đi bỏ phiếu.

Đáp án: A

Câu 18. Trong trường hợp không đồng ý với quyết định kỷ luật của Giám đốc Sở, cán bộ cơ quan có thể làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ?

A. Khiếu nại quyết dịnh của Giám đốc Sở.

B. Tố cáo với người có thẩm quyền.

C. Nói chuyện đó với nhiều người.

D. Đăng thông tin trên Facebook.

Đáp án: A

Câu 19. Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân ?

A. Phát biểu và biểu quyết về xây dựng đường làng, xóm.

B. Giữ gìn vệ sinh môi trường.

C. Tuyên truyền pháp luật giao thông trong trường học.

D. Tham gia hoạt động từ thiện.

Đáp án: A

Câu 20. Phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân là

A. mục dích của tố cáo.

B. nguyên tắc của tố cáo.

C. trách nhiệm của người tố cáo.

D. quyền và nghĩa vụ của người tố cáo.

Đáp án: A

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác