Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9 (có đáp án): Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 3)Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9 (có đáp án): Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 3)

Câu 1. Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường, công ty F đã đền bù cho những người bị thiệt hại và lắp đặt hệ thống xử lý chất thải theo công nghệ tiên tiến. Việc làm này của công ty F là

Quảng cáo

A. phòng chống sự cố môi trường.

B. ứng phó sự cố môi trường.

C. khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường

D. đánh giá thiệt hại môi trường.

Đáp án: C

Câu 2. Trong xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay và để đảm bảo sự lâu dài, hiệu quả mỗi quốc gia nên chọn phát triển theo hướng

A. năng động.

B. sáng tạo.

C. bền vững.

D. liên tục.

Quảng cáo

Đáp án: C

Câu 3. Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là

A. kinh tế, văn hóa, xã hội, mội trường và quốc phòng an ninh.

B. kinh tế, văn hóa, dân số, môi trường và quốc phòng an ninh.

C. kinh tế, việc làm, bình đẳng giới, văn hóa xã hội.

D. kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng giới và quốc phòng an ninh.

Đáp án: B

Câu 4. Để thực hiện chiến lược phát triển bền vững đất nước công cụ, phương tiện được xem là có vai trò nổi bật nhất là

A. văn hóa.

B. pháp luật.

C. tiền tệ.

D. đạo đức.

Đáp án: B

Câu 5. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào

A. uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp.

B. ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.

C. thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.

D. khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Đáp án: B

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 6. Nhà nước sử dụng các công cụ chủ yếu nào để khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước?

A. Tỉ giá ngoại tệ.

B. Thuế.

C. Tín dụng.

D. Lãi suất ngân hàng.

Đáp án: D

Câu 7. Việc đưa ra các quy định về thuế, pháp luật đã tác động đến lĩnh vực

A. môi trường.

B. kinh tế.

C. văn hóa.

D. quốc phòng an ninh.

Đáp án: B

Câu 8. Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là, công dân có quyền kinh doanh

A. trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

B. bất cứ ngành nghề nào theo sở thích.

C. ở bất cứ địa điểm nào.

D. vào bất cứ thời gian nào trong ngày.

Đáp án: A

Câu 9. Theo Luật Doanh nghiệp, trường hợp nào dưới đây không được thành lập và quản lý doanh nghiệp ?

A. Cán bộ, công chức nhà nước.

B. Người đang không có việc làm.

C. Nhân viên doanh nghiệp tư nhân.

D. Sinh viên.

Đáp án: A

Câu 10. Luật nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là

A. Từ 18 đến 27 tuổi.

B. Từ 17 tuổi đến 27 tuổi.

C. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

D. Từ đủ 17 tuổi đến hết 25 tuổi.

Đáp án: B

Câu 11. Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là

A. công dân có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có hoạt động kinh doanh.

B. công dân được tự do kinh doanh bất cứ mặt hàng nào.

C. công dân được kinh doanh ở bất cứ nơi nào.

D. mọi công dân đều có quyền thành lập doanh nghiệp.

Đáp án: A

Câu 12. Pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội quy định về

A. ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội.

B. phòng, chống thiên tai.

C. thúc đẩy phát triển dân số.

D. phòng, chống nạn thất nghiệp.

Đáp án: A

Câu 13. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật quy định về ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, trong đó có

A. bài trừ nạn ma túy, mại dâm.

B. bài trừ nạn hút thuốc lá.

C. cấm uống rượu.

D. hạn chế chơi game.

Đáp án: A

Câu 14. Công dân được đào tạo trình độ cao dẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết bao nhiêu tuổi ?

A. 25 tuổi.

B. 27 tuổi.

C. 28 tuổi.

D. 30 tuổi.

Đáp án: B

Câu 15. Biện pháp nào dưới đây được nhà nước sử dụng để xóa đói giảm nghèo?

A. Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

B. Tạo ra nhiều việc làm mới.

C. Mở rộng các hình thức trợ giúp người nghèo.

D. Phòng chống tệ nạn xã hội.

Đáp án: B

Câu 16. Hiện nay, để vấn đề gia tăng dân số không ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường của đất nước, Đảng và nhà nước ta có chủ trương

A. hạn chế gia tăng dân số.

B. kiềm chế sự gia tăng dân số.

C. giảm mạnh gia tăng dân số.

D. không khuyến khích gia tăng dân số.

Đáp án: A

Câu 17. Công dân có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình; xây dựng quy mô gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững là nội dung được quy định trong

A. Hiến pháp và Luật Hôn nhân và gia đình.

B. Hiến pháp và Pháp lện Dân số.

C. Luật Hôn nhân và gia đình và Pháp lệnh Dân số.

D. Pháp lệnh Dân số.

Đáp án: C

Câu 18. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, kỉ cương xã hội, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội nhất là nạn mại dâm, ma túy là nội dung được quy định trong

A. Hiến pháp và Luật phòng chống ma túy.

B. Hiến pháp và Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.

C. Luật Phòng, chống ma túy và pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.

D. Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.

Đáp án: C

Câu 19. Anh K có ý định mở cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật. Anh K cần có hoặc không cần có điều kiện nào dưới đây để có thể đăng ký mở cửa hàng?

A. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Y.

B. Không cần bằng cấp nào nữa.

C. Cần có bằng tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp.

D. Cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức bất kỳ.

Đáp án: C

Câu 20. Công ty A ở tỉnh Cao Bằng và Công ty B ở tỉnh Hải Dương cùng sản xuất vở học sinh, nhưng Công ty A chỉ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thấp hơn Công ty B. Căn cứ vào yếu tố nào dưới đây mà hai công ty lại có hai mức thuế khác nhau ?

A. Lợi nhuận thu được.

B. Quan hệ quen biết.

C. Địa bàn kinh doanh.

D. Khả năng kinh doanh.

Đáp án: C

Câu 21. Cơ sở sản xuất nước mắm T sản xuất nước chai có dán nhãn “Nước mắm cá cơm”, nhưng thành phần không có một chút nào từ cá mà được sản xuất hoàn toàn bằng nước, muối và hóa chất mua ở chợ. Hành vi này đã xâm phạm tới

A. quy trình sản xuất kinh doanh.

B. công thức sản xuất nước mắm.

C. pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

D. pháp luật về cạnh tranh.

Đáp án: C

Câu 22. Trong quá trình sản xuất mì chính, Công ty B đã trộn nhiều hàn the quá mức cho phép. Hành vi này của cơ sở sản xuất đã xâm phạm tới

A. quy trình sản xuất kinh doanh.

B. công thức sản xuất mì chính.

C. pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

D. pháp luật về cạnh tranh.

Đáp án: C

Câu 23. Phân chia trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường dựa trên cơ sở

A. tính chất, mức độ vi phạm.

B. tính chất, hoàn cảnh vi phạm.

C. mức độ, điều kiện vi phạm.

D. điều kiện, hoàn cảnh vi phạm.

Đáp án: A

Câu 24. Ông N đốt rừng làm nương rẫy dẫn đến làm cháy gần một héc-ta rừng đặc dụng khu di tích lịch sử văn hóa. Hành vi của ông N là trái pháp luật về

A. bảo vệ di tích lịch sử văn hóa.

B. bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

C. bảo vệ và phát triển rừng.

D. bảo vệ nguồn lợi rừng.

Đáp án: C

Câu 25. Để bảo vệ môi trường, công dân có trách nhiệm

A. cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về môi trường.

B. định kì đánh giá hiện trạng môi trường.

C. hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

D. thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đáp án: D

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác