15 câu trắc nghiệm Ankađien cực hay có đáp án15 câu trắc nghiệm Ankađien cực hay có đáp án

Câu 1: Số liên kết σ trong 1 phân tử buta-1,2- đien là

A.8   B. 7   C. 6   D. 9

Quảng cáo

Đáp án: D

Câu 2: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CH2 = CH – CH2 – CH3    B. CH3 – CH – C(CH3)2.

C. CH3 – CH = CH – CH = CH2   D. CH2 = CH – CH = CH2

Đáp án: C

Câu 3: Cho buta 1,3-đien phản ứng cộng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1. Số dẫn xuất đibrom (đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học) thu được là

A.3   B. 1   C. 2   D. 4

Đáp án: A

Câu 4: Cho isopren phản ứng cộng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1. Số sản phẩm tối đa thu được có công thức phân tử C5H8Br2

A.5   B. 2   C. 3   D. 4

Đáp án: D

Câu 5: Hiđro hóa hoàn toàn buta-1,3-đien, thu được

A. butan    B. isobutan

C. isopentan   D. pentan

Quảng cáo

Đáp án: A

Câu 6: Hiđro hóa hoàn toàn isopren , thu được

A. pentan    B. isobutan

C. isopentan   D. neopentan

Đáp án: C

Câu 7: Oxi hóa hoàn toàn 6,8 gam ankanđien X, thu được 11,2 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A. C3H2    B. C4H6

C. C5H8    D. C6H8

Đáp án: C

Đặt CTPT X là CnH2n-2

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11

⇒ CTPT: C5H8

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn m gam ankanđien X, thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Cho , gam X tác dụng với dung dịch Br2, số mol Br2 tối đa tham gia phản ứng là

A. 0,10mol         B. 0,20 mol

C. 0,30mol          D. 0,05mol

Đáp án: B

nCO2 = 0,4 mol; nH2O = 0,3 mol

nC = H2O - CO2 = 0,1 mol ⇒ nBr2 = 2nX = 0,2 mol

Tham khảo Các bài chương 6 Hóa 11 khác:

Quảng cáo

Câu 9: Cho các chất sau:

(1) 2-metylbuta-1,3-đien;

(2) 2-metylpenta-1,3-đien;

(3) 2,4-đimetylpenta-1,3-đien;

(4) pentan-1,3-đien;

(5) 1-clobuta-1,3-đien.

Những chất có đồng phân hình học là:

A. (1), (3), (5) B. (2), (4), (5)

C. (2), (3), (4) D. (1), (2), (4)

Đáp án: B

Câu 10: Cho ankađien X tác dụng với HBr trong điều kiện thích hợp thì thu được dẫn xuất Y trong đó brom chiếm 69,56% về khối lượng. Vậy công thức phân tử của X có thể là :

A. C6H10           B. C5H8

C. C4H6           D. C3H4

Đáp án: B

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11

⇒ X = 68 ⇒ X: C5H8

Quảng cáo

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankađien kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thì thu được 28,6 gam CO2 và 9,18 gam nước. Vậy công thức của 2 ankađien là:

A. C6H10 và C7H12           B. C5H8 và C6H10

C. C4H6 và C5H8           D. C3H4 và C4H6

Đáp án:

Gọi công thức trung bình của X là: CnH2n-2 (n trung bình)

nX = nCO2 – nH2O = 0,65 – 0,51 = 0,14 mol

⇒ n = (nCO2)/(nX) = 4,6 ⇒ X gồm: C4H6 và C5H8

Câu 12: Một hỗn hợp X gồm etan, propen và butađien. Tỷ khối của hỗn hợp X đối với H2 là 20. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch vôi trong dư. Tính khối lượng kết tủa thu được?

A. 45,0 gam           B. 37,5 gam

C. 40,5 gam           D. 42,5 gam

Đáp án: D

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11

nH20 = 3 nX = 0,45 mol ⇒ mH (X) = mH(H2O) = 0,9g

MX = 20. 2 = 40 ⇒ mX = 0,15. 40 = 6g

mC (CO2) = mC(X) = mX – mH = 5,1g ⇒ nC = nCO2 = 0,425mol

⇒ mkết tủa = 0,425. 100 = 42,5g

Câu 13: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol butađien, 0,2 mol etilen và 0,4 mol H2. Cho hỗn hợp X qua Ni, nung nóng thu được V hỗn hợp Y (đktc). Cho hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư thấy có 32,0 gam brom đã tham gia phản ứng. Vậy giá trị của V tương ứng là:

A. 13,44 lít          B. 12,32 lít

C. 10,08 lít          D. 11,20 lít

Đáp án: C

nπ = 2nbutadien + netilen = nH2 + nBr2 = 0,5 mol

⇒ H2 pư = 0,5 – 0,2 = 0,3 mol

nY = nX – nH2 = 0,15 + 0,2 + 0,4 – 0,3 = 0,45 mol

⇒ V = 10,08 lít

Câu 14: Hỗn hợp X gồm một ankađien và hiđro có tỷ lệ mol là 1 : 2. Cho 10,08 lít hh X qua Ni nung nóng thu được hh Y. Tỉ khối của hỗn hợp Y đối với hh X là 1,25. Hãy cho biết khi cho hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư thì có bao nhiêu mol Br2 đã tham gia phản ứng?

A. 0,15 mol           B. 0,06 mol

C. 0,18 mol           D. 0,21 mol

Đáp án: D

nX = 0,45 mol ⇒ nankadien = 0,15 mol; nH2 = 0,3 mol.

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11

⇒ nY = 0,36 mol

nkhí giảm = nX – nY = 0,09 = nH2

Ta có nπ = 2nankadien = nH2 + nBr2 = 0,3 mol

⇒ nBr2 = 0,21 mol

Câu 15: Hỗn hợp X gồm anken và một ankađien. Cho 0,1 mol hỗn hợp X vào dung dịch Br2 dư thấy có 25,6 gam brom đã phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X thu được 0,32 mol CO2. Vậy công thức của anken và ankađien lần lượt là:

A. C2H4 và C5H8

B. C2H4 và C4H6

C. C3H6 và C4H6

D. C4H8 và C3H4

Đáp án: B

nanken = x mol; nankadien = y mol

⇒ x + y = 0,1

nBr2 = x + 2y = 0,16

⇒ x = 0,04; y = 0,06

CnH2n và CmH2m-2

Ta có 0,04n + 0,06m = 0,32 ⇒ n = 2; m = 4

Xem thêm Bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 cực hay có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11