15 câu trắc nghiệm Anken và Ankađien cực hay có đáp án15 câu trắc nghiệm Anken và Ankađien cực hay có đáp án

Câu 1: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

A. propan   B. metan    C. propen   D. cacbonđioxit

Quảng cáo

Đáp án: C

Câu 2: Chất nào sau đây thuộc loại ankađien liên hợp?

A. CH2 = C = CH2    B. CH2 = CH – CH2 – CH = CH2

C. CH3 – CH = C = CH2    D. CH2 = CH – CH = CH2

Đáp án: D

Câu 3: Chất nào sau đây cộng H2 tạo thành isopentan?

A. CH3 – CH2 – CH = CH2    B. CH3 – CH = CH – CH = CH2.

C. CH2 = CH – CH2 – CH = CH2    D. CH2 = CH – C(CH3) = CH2

Đáp án: D

Câu 4: Khi cho propen tác dụng với dung dịch HBr, theo quy ắc Maccopnhicop sản phaamt nào sau đây là sản phẩm chính?

A. CH3 – CHBr – CH2Br    B. CH3 – CHBr– CH3.

C. CH2Br – CH2 – CH2Br    D. CH3 – CH2 – CH2Br

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 5: Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm metan và etilen vào dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn lại 2,24 lít khí thoát ra. (Thể tích các khí đều do(đktc)). Thành phần phần trăm thể tích của metan trong X là

A. 25,0%    B. 50,0%

C. 60,0%    D. 37,5%

Đáp án: A

Chất khí thoát ra là CH4 ⇒ thể tích CH4 là 2,24 lít

⇒ %VCH4 = 2,24/8,96 . 100% = 25%

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 2,7 gam ankađien liên hợp X, thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Công thức cấu tạo của X là

A. CH2 = C = CH2    B. CH2 = C – CH = CH2.

C. CH2 = C(CH3) – CH = CH2    D. CH2 = CH – CH = CH2

Đáp án: D

Đặt CTPT X là CnH2n-2

⇒ 2,7n/(14n-2) = 4,48/22,4 ⇒ n = 4

⇒ CTPT: C4H6

Câu 7: Dẫn 4,68 lít hỗm hợp khi X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2 .Công thức của phân tử hai hiđrocacbon là (biết thể tích khí đều đo (đktc)).

A. CH4 và C2H4   B. CH4 và C3H4   

C. CH4 và C3H6   D. C2H6 và C3H6

Đáp án: C

Khí không tham gia phản ứng là ankan ⇒ nCnH2n+2 = 0,05 mol

Thể tích khí tham gia phản ứng là: 1,68 – 1,12 = 0,56 lít (0,025 mol)

⇒ nBr2 = 0,025 mol ⇒ Khí còn lại là anken CmH2m

⇒ nCO2 = 0,125 mol ⇒ 0,05n + 0,025m = 0,125

⇒ 2n + m = 5 ⇒ n = 1; m = 3 ⇒ CTPT hai hidrocacbon là CH4 và C3H6

Tham khảo Các bài chương 6 Hóa 11 khác:

Câu 8: Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỷ khối so với H2 là 7,5. Dẫn qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là

A.50%   B. 60%    C. 70%    D. 80%

Quảng cáo

Đáp án: D

MX = 15 Luyện tập anken và akadien (Hiệu suất tính theo 1 trong 2 chất)

Giả sử nX = 2 mol ⇒ nH2 = 1 mol; nC2H4 = 1 mol

Bảo toàn khối lượng: Luyện tập anken và akadien

nkhí giảm = nH2 = nX – nY = 0,8 mol

⇒ H% = 0,8 : 1 .100% = 80%

Câu 9: Cho các chất sau:

2-metylbut-1-en (1);

3,3-đimetylbut-1-en (2);

3-metylpent-1-en (3);

3-metylpent-2-en (4);

Những chất nào là đồng phân của nhau?

A. (3) và (4).           B. (1),(2) và (3).

C. (1) và (2).           D. (2),(3) và (4).

Đáp án: D

Câu 10: Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. 2-metylbut-2-en.

B. 2-clo-but-1-en.

C. 2,3- điclobut-2-en.

D. 2,3 – đimetylpent-2-en.

Đáp án: C

Câu 11: Áp dụng qui tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây?

A. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng.

B. Phản ứng trùng hợp của anken

C. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng.

D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.

Đáp án: D

Câu 12: Đem đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được CO2 và nước có khối lượng hơn kém nhau 6,76 gam. CTPT của 2 anken đó là

A. C2H4 và C3H6.           B. C3H6 và C4H8.

C. C4H8 và C5H10.           D. C5H10 và C6H12

Đáp án: A

nH2O = x mol; nCO2 = y mol ⇒ 44y – 18x = 6,76g (1)

X là anken ⇒ nH2O – nCO2 = nanken ⇒ x – y = 0,1 mol (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,43 ; y = 0,33

0,1 mol X → 0,33 mol CO2

⇒ Số C trung bình = 3,3 ⇒ 2 anken là C2H4 và C3H6.

Câu 13: Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với H2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Công thức cấu tạo của anken là

A. CH3-CH=CH-CH.           B. CH2=CH-CH2-CH3.

C. CH2=C(CH3)2.           D. CH2=CH2.

Đáp án: A

Anken: CnH2n

Bảo toàn khối lượng:

Luyện tập anken và akadien

⇒ Giả sử X có 10 mol, Y có 7 mol

nkhí giảm = nX – nY = nanken pư = 3 mol

Y không làm mất màu brom ⇒ anken phản ứng hết, H2

⇒ nH2 = 10 – 3 = 7 mol

Ta có: Luyện tập anken và akadien

X phản ứng với HBr cho 1 sản phẩm duy nhất ⇒ X đối xứng ⇒ A

Câu 14: Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc)

A. CH4 và C2H4. B. CH4 và C3H4.

C. CH4 và C3H6. D. C2H6 và C3H6.

Đáp án: C

nX = 0,075 mol

nBr2 = 0,025 mol,

nkhí thoát ra bình Br2 = nankan = 0,05 mol ⇒ nhidrocacbon còn lại = 0,025 = nBr2

⇒ X gồm ankan (CnH2n+2) và anken (CmH2m)

nCO2 = 0,05n + 0,025m = 0,125 ⇒ n = 1; m = 3

Câu 15: Người ta điều chế poliisopren theo sơ đồ sau:

isopentan --2H2→ isopren → poliisopren. Tính khối lượng isopentan cần lấy để có thể điều chế được 68 gam poliisopren. Biết hiệu suất của quá trình đạt 72%.

A. 90 gam          B. 120 gam

C. 110 gam          D. 100 gam

Đáp án: D

isopentan -H = 72%→ poliisopren

72           →           68 (gam)

68.72/68 : 72% =        ←H = 72%-        100 (gam)

Quảng cáo

Xem thêm Bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 cực hay có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11