100 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 1 (có đáp án): Cách mạng tháng Mười Nga 1917100 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 1 (có đáp án): Cách mạng tháng Mười Nga 1917

Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 1: Cách mạng tháng Mười Nga 1917 (có đáp án).

Quảng cáo

(mới Bộ trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 1 năm 2021

Bộ 100 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 1

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 9 có đáp án năm 2021

Câu 1: Đến trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một nước

A.   Quân chủ lập hiến

B.    Quân chủ chuyên ch

C.    Cộng hòa tổng thống

D.   Cộng hòa đại nghị

Đáp án:

Đến trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giời thứ nhất (1914 - 1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng

A.   Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế.

B.    Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng

C.    Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội.

D.   Bị các nước đế quốc thôn tính.

Đáp án:

Năm 1914, Nga hoàng tham gia chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiệm trọng cho đất nước: kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi. Quân đội liên tiếp thua trận . Mọi nỗi khổ đè nặng lên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, công nhân Nga và hơn 100 dân tộc khác trong đế quốc Nga. Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp cả nước.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3: Sự kiện nào là mốc mở đầu cho Cách mạng tháng Hai năm 1917?

A.   Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố

B.    Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía cách mạn

C.    Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat

D.   Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố thoái vị

Đáp án:

Tháng 2 - 1917 (theo lịch Nga) một cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga. Sự kiện mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat ngày 23 - 2 (lịch Nga).

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Trước phong trào đấu tranh của nhân dân, thái độ của Nga hoàng như thế nào?

A.   Đàn áp, dập tắt được phong trào của nhân dân.

B.    Bỏ chạy ra nước ngoài.

C.    Nhờ sự giúp đỡ của các đế quốc khác.

D.   Bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị được nữa.

Đáp án:

Trước phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp cả nước. Chính phủ Nga hoàng ngày càng tỏ ra bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị như trước nữa.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Sau Cách mạng tháng Hai (1917), ở Nga đã xuất hiện hiện tượng gì đặc biệt?

A.   Chính quyền phong kiến và tư sản 

B.    Chính phủ tư sản và công nhân 

C.    Chính phủ tư sản lâm thời và Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính 

D.   Chính quyền công nhân và nông dân

Đáp án:

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai thắng lợi. Tuy nhiên một tình hình chính trị chưa từng có đã diễn ra ở nước Nga. Đó là tính trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu cho công nhân, nông dân và binh lính. Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Với thắng lợi của Cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga trở thành nước

A.   Cộng hòa.

B.    Quân chủ.

C.    Quân chủ lập hiến.

D.   Xã hội chủ nghĩa.

Đáp án:

Với thắng lợi của cách mạng tháng Hai năm 1917, chính quyền Nga hoàng bị lật đổ, nước Nga đã trở thành một nước cộng hòa với hai chính quyền cùng tồn tại là Xô viết đại biểu công- nông- binh và chính phủ tư sản lâm thời

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Một cục diện chính trị đặc biệt đã diễn ra sau khi Nga Hoàng bị lật đổ là

A.   hình thành 2 chính quyền song song của tư sản và của công nông.

B.    chính quyền liên hợp được thành lập.

C.    chính quyền phong kiến vẫn còn tồn tại.

D.   giai cấp tư sản và vô sản cùng nắm chính quyền.

Đáp án:

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai thắng lợi Tuy nhiên lại xuất hiện tình trạng phức tạp chưa từng có diễn ra tại nước Nga. đó là tính trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lẫm thời Xô viết và Xô viết đại biểu cho công nhân, nông dân và binh lính. Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài được.

⇒ Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có diễn ra ở nước Nga vì tồn tại hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp đối lập cùng tồn tại.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Tác phẩm nào đã vạch ra đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Nga năm 1917?

A.   Luận cương tháng Hai 

B.    Luận cương tháng Tư  

C.    Luận cương tháng Mười 

D.   Nhiệm vụ của giai cấp vô sản

Đáp án:

Tháng 4-1917, Lê-nin trình bày trước Trung ương Đảng Bôn-sê-vích bản cáo “Nhiệm vụ của giai cấp vô sản trong cuộc cách mạng hiện này” - Luận cương tháng Tư, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển biến từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9: Tháng 4 - 1917, Lê nin có bản báo cáo quan trọng, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa đi vào lịch sử với tên gọi là

A.   Luận cương về vai trò của Đảng Cộng sản

B.    Sắc lệnh hòa bình và ruộng đất

C.    Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa

D.   Luận cương tháng tư.

Đáp án:

Tháng 4 – 1917, Lê nin có bản báo cáo quan trọng, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa đi vào lịch sử với tên gọi là Luận cương tháng Tư.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Ngày 25-10-1917, ở Nga đã diễn ra sự kiện lịch sử gì trọng đại?

A.   Lê -nin bí mật rời từ Phần Lan về Pê-tơ-rô-grat, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

B.    Cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ

C.    Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười thắng lợi

D.   Cách mạng tháng Mười thành công trên cả nước

Đáp án:

Cuộc khởi nghĩa bắt đầu đêm ngày 24-10-1917. Các đơn vị cận vệ đỏ đã nhanh chóng chiếm được các vị trí then chốt ở Thủ đô. Đêm ngày 25-10, quân khởi nghĩa chiếm được Cung điện Mùa đông. Toàn bộ chính phủ tư sản lâm thời bị bắt (trừ Kê-ren-xki). Ngày 25-10 (7-10) trở thành ngày thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười.

Tiếp theo, khởi nghĩa thắng lợi ở Mát-xcơ-va; đầu năm 1918, cách mạng giành được thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn.

Đáp án cần chọn là: C

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 10 có đáp án năm 2021

Câu 1: Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Liên Xô được đề ra trong bối cảnh lịch sử như thế nào?

A.   Nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh cực kì khó khăn 

B.    Nước Nga Xô viết đã hoàn thành cải cách ruộng đất 

C.    Nước Nga bị các nước đế quốc bao vây về kinh tế 

D.   Nước Nga Xô viết bước vào thời kì ổn định về kinh tế, chính trị

Đáp án:

Năm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh cực kì khó khăn. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng, tình hình chính trị ổn định, các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn ở nhiều nơi. Trong bối cảnh đó, tháng 3-1921, Đảng Bônsêvích Nga đã quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP).

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?

A.   Tình hình chính trị không ổn định

B.    Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng

C.    Chính quyền Xô viết nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nước ngoài

D.   Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn

Đáp án:

Tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước:

- Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng.

- Tình hình chính trị không ổn định. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá gây bạo loạn ở nhiều nơi.

- Chính sách cộng sản thời chiến đã lạc hậu kìm hãm nền kinh tế, khiến nhân dân bất bình.

⇒ Nước Nga Xô viết lâm vào khủng hoảng. ⇒ Loại trừ đáp án C.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3: Điểm nổi bật trong chính sách Chính sách kinh tế mới về nông nghiệp là

A.   Tiếp tục chế độ trưng thu lương thực thừa 

B.    Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực 

C.    Thực hiện đồng thời chế độ trưng thu lương thực và thu thuế lương thực 

D.   Thu thuế lương thực bằng tiền

Đáp án:

Điểm nổi bật trong chính sách về nông nghiệp của NEP là nhà nước thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật. Sau khi nộp đủ thuế đã quy định trước mùa gieo hạt, nông dân có toàn quyền sử dụng số lương thực dư thừa và được tự do bán ra thị trường

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Ý nào dưới đây không phải nội dung của Chính sách kinh tế mới về nông nghiệp?

A.   Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thế lương thực

B.    Thuế lương thực nộp bằng hiện vật

C.    Nông dân được toàn quyền sử dụng số lương thực dư thừa và được tự do bán ra thị trường.

D.   Nông dân được tự do mua bán ruộng đất.

Đáp án:

Những nội dung của Chính sách kinh tế mới về nông nghiệp:

- Nhà nước thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật.

- Sau khi nộp đủ số thuế đã quy định từ trước mùa gieo hạt, nông dân toàn quyền sử dụng số lương thực dư thừa và được tự do bán ra thị trường.

⇒ Loại trừ đáp án D.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của tư sản trong chính sách cộng sản thời chiến, đến Chính sách kinh tế mới được thay đổi như thế nào?

A.   Trả hết toàn bộ các nhà máy, xí nghiệp cho giai cấp tư sản. 

B.    Cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân) 

C.    Khuyến khích tư bản nước ngoài vào xây dựng nhà máy, xí nghiệp trong nước. 

D.   Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp do giai cấp vô sản quản lí

Đáp án:

Trong nội dung của chính sách kinh tế mới về công nghiệp: Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng, cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân) có sự kiểm soát của nhà nước; khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6: Kinh tế quốc dân nước Nga Xô viết có sự biến đổi như thế nào sau khi thực hiện Chính sách kinh tế mới?

A.   Kinh tế quốc dân có thay đổi nhưng không rõ rệt.

B.    Kinh tế quốc dân giảm sút nghiêm trọng.

C.    Kinh tế quốc dân không có sự thay đổi.

D.   Kinh tế quốc dân có sự chuyển biến rõ rệt.

Đáp án:

Bằng việc thực hiện chính sách kinh tế mới, chỉ sau một thời gian ngắn, nền kinh tế quốc dân nước Nga Xô viết có những chuyển biến rõ rệt.

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 10 có đáp án năm 2021 mới nhất

Bảng thống kê sản lượng một số sản phẩm kinh tế của nước Nga (1921-1923)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Ai là “cha đẻ” của Chính sách kinh tế mới (NEP) được thực hiện ở nước Nga Xô Viết trong những năm 1921-1925?

A.   Lê-nin 

B.    Xta-lin 

C.    Khơ-rút-sốp 

D.   Brê-giơ-nhép

Đáp án:

Chính sách kinh tế mới do Lê-nin đề xướng đã được Đảng Bôn-sê-vích thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ X nhằm khắc phục khủng hoảng, nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh và phát triển kinh tế.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: "NEP" là cụm từ viết tắt của?

A.   Chính sách kinh tế mới.

B.    Chính sách cộng sản thời chiến.

C.    Sắc lệnh hòa bình.

D.   Sắc lệnh ruộng đất.

Đáp án:

"NEP" là cụm từ viết tắt của Chính sách kinh tế mới do Lê-nin đề xướng (1921).

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Chính sách kinh tế mới (NEP) được thực hiện trong những năm 1921 - 1925 do ai đề xướng?

A.   Ru-đơ-ven   

B.    Lê-nin

C.    Xta-lin         

D.   Lép-xtôn-tôi

Đáp án:

Chính sách kinh tế mới do Lê-nin đề xướng đã được Đảng Bôn-sê-vích thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ X nhằm khắc phục khủng hoảng, nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh và phát triển kinh tế.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Cuối tháng 12-1922, ở nước Nga Xô Viết diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

A.   Liên bang cộng hòa Xô viết được thành lập 

B.    Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai 

C.    Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết được thành lập 

D.   Đại hội lần thứ hai các Xô viết toàn liên bang

Đáp án:

Tại đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn liên bang, diễn ra cuối tháng 12-1922, đã tuyên bố thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô), gồm 4 nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên là Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xia và Ngoại Cáp-ca-dơ.

Đáp án cần chọn là: C

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa