Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 30 có đáp án năm 2021 mới nhất

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 30 có đáp án năm 2021 mới nhất

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện môn Sinh học lớp 11 năm 2021 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 30 có đáp án mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao.

Bài 30: Truyền tin qua xinap

Câu 1: Xináp là:

A. Nơi tiếp xúc giữa chùm tận cùng của nơron này với sợi nhánh của nơron khác hoặc cơ quan đáp ứng.

B. Nơi tiếp xúc giữa sợi trục của nơron này với sợi nhánh của nơron khác.

C. Nơi tiếp xúc giữa các nơron với nhau.

D. Nơi tiếp xúc giữa sợi trục của tế bào thần kinh này với thân của tế bào thần kinh bên cạnh.

Lời giải:

Xináp là nơi tiếp xúc của chùm tận cùng của nơron này với sợi nhánh của nơron khác hoặc cơ quan đáp ứng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Xináp là diện tiếp xúc giữa

A. các tế bào ở cạnh nhau

B. tế bào thần kinh với tế bào tuyến

C. tế bào thần kinh với tế bào cơ

D. các tế bào thần kinh với nhau hay giữa tế bào thần kinh với tế bào khác loại (tế bào cơ, tế bào tuyến,…)

Lời giải:

Xinap là nơi tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc với các tế bào khác(tế bào cơ, tế bào tuyến,…)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Xinap cấu tạo gồm các bộ phận

A. Xináp hóa học và xinap điện      

B. khe xináp, cúc xinap, màng xinap

C. chùy xináp, khe xinap, màng sau xinap       

D. màng sau, màng giữa và màng trước xinap

Lời giải:

Cấu tạo xinap hóa học gồm 3 bộ phận: chùy xinap, khe xinap, màng sau xinap

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Cấu trúc cơ bản của một xinap gồm có:

A. Khe xinap; các thụ thể trên màng sau xinap

B. Các ti thể, bóng xinap, các chất trung gian hóa học

C. Màng trước xinap, khe xinap, màng sau xinap

D. Màng trước xinap, bóng xinap, màng sau xinap

Lời giải:

1 xinap cơ bản gồm có :Màng trước xinap, khe xinap, màng sau xinap (vì xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với các tế bào khác)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Trong xináp, chất trung gian hóa học nằm ở

A. màng trước xináp       

B. chùy xináp

C. màng sau xináp       

D. khe xináp

Lời giải:

Trong chùy chứa ty thể và các bóng chứa chất trung gian hóa học (axêtincôlin, norađrênalin, đôpamin, serôtônin...).

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6: Các chất trung gian hóa học trong xinap được chứa trong:

A. Ti thể trong chùy xinap

B. Các thụ thể ở màng sau xinap

C. Các vi ống của chùy xinap và sợi thần kinh

D. Các bóng xinap trong chùy xinap

Lời giải:

Các chất trung gian hóa học trong xinap được chứa trong các bóng xinap trong chùy xinap.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là

A.axêtincôlin và đôpamin

B. a xê tin cô lin và serôtônin

C. serôtônin và norađrênalin

D. axêtincôlin và norađrênalin

Lời giải:

Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở thú là axêtincôlin và norađrênalin

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở

A. màng trước xináp

B. khe xináp

C. chùy xináp      

D. màng sau xináp

Lời giải:

Màng sau xinap có các thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Màng sau xinap có các

A. thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học     

B. các vi ống của chùy xinap

C. bóng xinap  

D. Cả A, B và C

Lời giải:

Màng sau xinap có các thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10: Yếu tố không thuộc thành phân xináp là :

A. khe xináp

B. cúc xináp

C. các ion Ca2+

D. màng sau xináp

Lời giải:

Các ion Ca2+ không thuộc thành phần của xinap, chúng luôn có ở trong dịch bào.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11: Yếu tố không thuộc thành phân xináp là :

A. bóng xináp

B. chùy xináp

C. Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học

D. các ion Ca2+

Lời giải:

Các ion Ca2+ không thuộc thành phần của xinap, chúng luôn có ở trong dịch bào.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: Vai trò của ion Ca2+ trong sự chuyển xung điện qua xináp:

A. Tạo môi trường thích hợp để các chất trung gian hoá học hoạt động.  

B. Xúc tác sự tổng hợp chất trung gian hoá học.

C. Tăng cường tái phân cực ở màng trước xináp .

D. Kích thích gắn túi chứa chất trung gian hoá học vào màng trước xináp và vỡ ra.

Lời giải:

Trong chùy xinap, Ca2+ tác dụng làm cho 1 số bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13: Ion nào có tác dụng làm cho 1 số bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra:

A. Ca2+.  

B. Na+.

C. K+.

D. H+.

Lời giải:

Trong chùy xinap, Ca2+ tác dụng làm cho 1 số bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra

Đáp án cần chọn là: A

Câu 14: Quá trình truyền tin qua xináp hóa học diễn ra theo trật tự nào?

A. Khe xináp → màng trước xináp → chuỳ xináp → màng sau xináp.

B. Màng sau xináp → khe xináp → chuỳ xináp → màng trước xináp.

C. Chuỳ xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp.

D. Màng trước xináp → chuỳ xináp → khe xináp → màng sau xináp.

Lời giải:

Quá trình truyền tin qua xinap diễn ra theo trật tự: Chuỳ xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15: Xung thần kinh được truyền qua xinap theo thứ tự?

A. Chùy xináp → khe xináp → màng sau xináp → màng trước xináp.

B. Khe xináp → màng trước xináp → chuỳ xináp → màng sau xináp.

C. Màng trước xináp → chuỳ xináp → khe xináp → màng sau xináp.

D. Chuỳ xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp.

Lời giải:

Quá trình truyền tin qua xinap diễn ra theo trật tự: Chuỳ xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 16: Do đâu các bóng chứa chất trung gian hóa học bị vỡ?

A. K+ từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở bóng xi náp

B. Na+ từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở bóng xi náp

C. Ca2+ từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở bóng xi náp

D. SO42- từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở bóng xi náp

Lời giải:

Trong chùy xinap, Ca2+ từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở bóng xi náp làm cho 1 số bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra

Đáp án cần chọn là: 

Câu 17: Các bóng chứa chất trung gian hóa học bị vỡ khi?

A. Ca2+ từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở bóng xi náp

B. Na+  từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở bóng xi náp

C. K+  từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở bóng xi náp

D. H+ từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở bóng xi náp

Lời giải:

Trong chùy xinap, Ca2+ từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở bóng xi náp làm cho 1 số bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra

Đáp án cần chọn là: A

Câu 18: Khi các bóng xináp bị vỡ, các chất trung gian hóa học sẽ được giải phóng vào   

A. dịch mô

B. dịch bào     

C. màng trước xi náp

D. khe xináp

Lời giải:

Trong chùy xinap, Ca2+ tác dụng làm cho 1 số bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng chất trung gian hóa học vào khe xinap.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 19: Các bóng xináp gắn vào màng trước xinap và vỡ ra, giải phóng chất trung gian hóa học vào?

A. chùy xinap

B. khe xináp

C. màng trước xi náp   

D. màng sau xinap

Lời giải:

Trong chùy xinap, Ca2+ tác dụng làm cho 1 số bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng chất trung gian hóa học vào khe xinap.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 20: Khi nào xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau xináp?

A. Chất trung gian gian hóa học đi vào khe xináp

B. Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xináp

C. Chất trung gian hóa học tiếp xúc màng trước xináp

D. Xung thàn kinh ở màng trước lan truyền đến màng sau xináp

Lời giải:

Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xinap gây hiện tượng mất phân cực (khử cực) ở màng sau

Đáp án cần chọn là: B

Câu 21: Trong cơ chế truyền tin qua xináp, chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau làm cho màng sau

 A. đảo cực

B. tái phân cực

C. mất phân cực

D. đảo cực và tái phân cực

Lời giải:

Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xinap gây hiện tượng mất phân cực (khử cực) ở màng sau

Đáp án cần chọn là: C

Câu 22: Sau khi điện thế hoạt động lan truyền tiếp ở màng sau, axêtincôlin phân hủy thành

A. axêtat và côlin

B. axit axetic và côlin

C. axêtin và côlin       

D. estera và côlin

Lời giải:

Tại màng sau xinap, sau khi điện thế hoạt động được hình thành ở màng sau và lan truyền tiếp đi , enzim axêtincôlinesteraza phân hủy axêtincôlin thành axêtat và côlin.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 23: Sau khi điện thế hoạt động lan truyền tiếp ở màng sau, axêtincôlin sẽ

A. bị gom lại trong các bóng xinap

B. bị phân hủy      

C. di chuyển ngược về màng trước xinap

D. di chuyển ra ngoài dịch mô

Lời giải:

Tại màng sau xinap, sau khi điện thế hoạt động được hình thành ở màng sau và lan truyền tiếp đi , enzim axêtincôlinesteraza phân hủy axêtincôlin thành axêtat và côlin.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 24: Điều không đúng với axêtincôlin sau khi xuất hiện xung thần kinh là

A. axêtincôlin được tái chế phân bố tự do trong chùy xináp

B. axêtincôlin bị axêtincôlinesteraza phân giải thành axêtat và côlin

C. axêtat và côlin trở lại màng trước, đi vào chùy xináp và được tái tổng hợp thành axêtincôlin

D. axêtincôlin tái chế được chứa trong các bóng xináp

Lời giải:

Tại màng sau xinap, sau khi điện thế hoạt động được hình thành ở màng sau và lan truyền tiếp đi, enzim axêtincôlinesteraza phân hủy axêtincôlin thành axêtat và côlin.

Hai chất này quay trở lại màng trước xinap và được tái tổng hợp lại thành axêtincôlin chứa trong các bóng xinap.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 25: Điều gì xảy ra với axêtincôlin sau khi xuất hiện xung thần kinh là

A. axêtincôlin tái chế được chứa trong các bóng xináp

B. axêtincôlin bị axêtincôlinesteraza phân giải thành axêtat và côlin

C. axêtat và côlin trở lại màng trước, đi vào chùy xináp và được tái tổng hợp thành axêtincôlin

D. Cả A, B, C đều đúng

Lời giải:

Tại màng sau xinap, sau khi điện thế hoạt động được hình thành ở màng sau và lan truyền tiếp đi, enzim axêtincôlinesteraza phân hủy axêtincôlin thành axêtat và côlin.

Hai chất này quay trở lại màng trước xinap và được tái tổng hợp lại thành axêtincôlin chứa trong các bóng xinap.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 26: Quá trình truyền tin qua xináp gồm các giai đoạn theo thứ tự:

A. Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe xi náp → Xung TK đến làm Ca2+ đi vào chùy xi náp → axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp

B. Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe xi náp → axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp → Xung TK đến làm Ca2+ đi vào chùy xi náp  

C. axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp → Xung TK đến làm Ca2+ đi vào chùy xi náp → Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe xináp

D. Xung TK đến làm Ca2+ đi vào chùy xi náp → Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe  xi náp → axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp.

Lời giải:

Bước 1: Xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap → tính thấm của màng chùy xinap biến đổi làm mở kênh Ca2+ = Ca2+ từ dịch ngoại bào đi vào trong chùy xinap.

Bước 2: Trong chùy xinap, Ca2+ tác dụng làm cho 1 số bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng chất trung gian hóa học vào khe xinap.

Bước 3: Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xinap gây hiện tượng mất phân cực (khử cực) ở màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 27: Cho các hoạt động sau: 

(1): Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xinap gây hiện tượng mất phân cực (khử cực) ở màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp. 

(2): Xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap → tính thấm của màng chùy xinap biến đổi làm mở kênh Ca2+ = Ca2+ từ dịch ngoại bào đi vào trong chùy xinap. 

(3): Trong chùy xinap, Ca2+ tác dụng làm cho 1 số bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng chất trung gian hóa học vào khe xinap. 

Quá trình truyền tin qua xináp gồm các giai đoạn theo thứ tự

A. 2 – 3 - 1

B. 1 – 2- 3

C. 3 - 1- 2

D. 2 – 1- 3

Lời giải:

Bước 1: Xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap → tính thấm của màng chùy xinap biến đổi làm mở kênh Ca2+ = Ca2+ từ dịch ngoại bào đi vào trong chùy xinap.

Bước 2: Trong chùy xinap, Ca2+ tác dụng làm cho 1 số bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng chất trung gian hóa học vào khe xinap.

Bước 3: Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xinap gây hiện tượng mất phân cực (khử cực) ở màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 28: Đặc điểm không có trong quá trình tuyền tin qua xináp là

A. các chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp

B. các chất trung gian hóa học trong các bóng Ca2+ gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xináp đến màng sau

C. xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước

D. xung thần kinh lan truyền đến chùy xináp làm Ca2+ đi vào trong chùy xináp

Lời giải:

Trong quá trình tuyền tin qua xináp: xung thần kinh không lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước

Đáp án cần chọn là: C

Câu 29: Ý nào sau đây đúng?

A. Tốc độ lan truyền qua xi náp hóa học chậm hơn so với tốc độ lan truyền qua xinap điện

B. Tất cả các xináp đều chứa chất trung gian hóa học axêtincôlin

C. Truyền tin qua xináp hóa học có thể không cần chất trung gian hóa học

D. Xináp là diện tiếp xúc các tế bào cạnh nhau

Lời giải:

Tốc độ lan truyền qua xi náp hóa học chậm hơn so với tốc độ lan truyền qua xinap điện vì Xináp hóa học cần có thời gian để phá vỡ túi chứa và để chất môi giới khuếch tán qua khe xináp.

B sai, Có nhiều chất trung gian hóa học nhưng phổ biến nhất ở động vật có vú là axêtincôlin và noradrenalin.

C sai, Truyền tin qua xináp đều cần chất trung gian hóa học

D sai, Xináp là diện tiếp xúc giữa TBTK với TBTK hoặc với các tế bào khác.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 30: Trong một cung phản xạ, xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều từ cơ quan thụ cảm đến cơ quan đáp ứng vì

A. sự chuyển giao xung thần kinh qua xináp nhờ chất trung gian hóa học chỉ theo một chiều

B. các thụ thể ở màng sau xináp chỉ tiếp nhận các chất trung gian hóa học theo một chiều

C. khe xináp ngăn cản sự truyền tin ngược chiều

D. chất trung gian hóa học bị phân giải sau khi đến màng sau xináp

Lời giải:

Sự chuyển giao xung thần kinh qua xináp nhờ chất trung gian hóa học chỉ theo một chiều.

Không có sự chuyển giao ngược lại do màng sau xinap không có các bóng xinap và màng trước xinap không có các thụ thể cho chất trung gian gắn vào.  

Đáp án cần chọn là: A

Câu 31: Sau khi gây hưng phấn màng sau xinap, các chất trung gian hóa học sẽ được phân huỷ để trả về màng trước xinap mà không giữ nguyên cấu trúc là vì

A. để xung điện chỉ truyền theo một chiều.

B. màng sau có enzim phân huỷ chất trung gian hóa học.

C. đảm bảo cho màng sau xinap có thể tiếp nhận các kích thích mới.

D. để xung điện có thể được lan truyền.

Lời giải:

Sự phân huỷ chất trung gian hoá học trước khi trả về màng trước có tác dụng đảm bảo cho xung điện chỉ truyền theo 1 chiều

Đáp án cần chọn là: A

Câu 32: Nguyên nhân làm cho tốc độ truyền tin qua xináp hóa học bị chậm hơn so với xináp điện là:  

A. Diện tiếp xúc giữa các nơron khá lớn nên dòng điện bị phân tán.

B. Cần có thời gian để phá vỡ túi chứa và để chất môi giới khuếch tán qua khe xináp.

C. Cần đủ thời gian cho sự tổng hợp chất môi giới hoá học.

D. Phải có đủ thời gian để phân huỷ chất môi giới hoá học

Lời giải:

Xináp hóa học cần có thời gian để phá vỡ túi chứa và để chất môi giới khuếch tán qua khe xináp.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 33: Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học bị chậm hơn so với xináp điện là do:  

 A. Diện tiếp xúc giữa các nơron khá lớn nên chất trung gian hóa học bị phân tán.

B. Cần đủ thời gian cho sự tổng hợp chất trung gian hoá học.

C. Cần có thời gian để phá vỡ bóng xinap và để chất trung gian khuếch tán qua khe xináp.

D. Phải có đủ thời gian để phân huỷ chất trung gian hoá học

Lời giải:

Xináp hóa học cần có thời gian để phá vỡ túi chứa và để chất môi giới khuếch tán qua khe xináp.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 34: Tại sao tốc độ dẫn truyền của xinap hóa học chậm hơn xinap điện nhưng lại phổ biến hơn?  

A. Việc truyền thông tin qua xinap hoá học dễ được điều chỉnh hơn.

B. Xinap hóa học dẫn truyền theo một chiều.

C. Xinap hóa học có nhiều chất trung gian khác nhau, mỗi chất gây ra một đáp ứng khác nhau.

D. Tất cả các ý trên

Lời giải:

Xinap hóa học phổ biến hơn vì:

Việc truyền thông tin qua xinap hoá học dễ được điều chỉnh hơn nhờ vào sự điều chỉnh lượng chất trung gian giải phóng vào khe xinap và mức độ đáp ứng tín hiệu ở màng sau xinap.

Xinap hóa học dẫn truyền theo một chiều, giảm bớt việc dẫn truyền không cần thiết.

Xinap hóa học có nhiều chất trung gian khác nhau, mỗi chất gây ra một đáp ứng khác nhau, đa dạng các đáp ứng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 35: Xinap hóa học phổ biến hơn xinap điện không phải là do?  

A. Khó tạo môi trường cho xinap điện hoạt động

B. Xinap hóa học dẫn truyền theo một chiều.

C. Xinap hóa học có nhiều chất trung gian khác nhau, dễ định tính định lượng.

D. Xinap hoá học dễ được điều chỉnh hơn xinap điện

Lời giải:

Xinap hóa học phổ biến hơn vì:

Việc truyền thông tin qua xinap hoá học dễ được điều chỉnh hơn nhờ vào sự điều chỉnh lượng chất trung gian giải phóng vào khe xinap và mức độ đáp ứng tín hiệu ở màng sau xinap.

Xinap hóa học dẫn truyền theo một chiều, giảm bớt việc dẫn truyền không cần thiết.

Xinap hóa học có nhiều chất trung gian khác nhau, mỗi chất gây ra một đáp ứng khác nhau, đa dạng các đáp ứng.

Đáp án cần chọn là: A

Tải xuống

Bài giảng: Bài 30: Truyền tin qua xináp - Cô Nguyễn Thị Hoài Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.