Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 36 năm 2023 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 36 năm 2023 (có đáp án)

Để giúp học sinh có thêm tài liệu ôn trắc nghiệm Sinh 11 năm 2023 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 36 có đáp án mới nhất đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

Câu 1: Phát triển ở thực vật là

 A. Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện qua hai quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.

B. Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện ở ba quá trình không liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

C. Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện ở ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

D. Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện qua hai quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

Câu 2: Phát triển ở thực vật là

 A. các quá trình liên quan kế tiếp nhau: sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan.  

B. quá trình ra hoa, tạo quả của các cây trưởng thành

C. quá trình  phân hóa mô phân sinh thành các cơ quan (rễ, thân, lá).

D. các quá trình  tăng chiều cao và chiều ngang của cây

Quảng cáo

Câu 3: Sự ra hoa ở thực vật cần điều kiện thiết yếu nào ?

A. Chất điều hòa sinh trưởng

B. Điểu kiện ngoại cảnh (ánh sang ngoại cảnh, nhiệt độ , hàm lượng CO2)

C. Con người

D. Cả A và B

Câu 4: Sự ra hoa của cây chủ yếu phụ thuộc vào những yếu tố:

A. hoocmôn ra hoa, tuổi của cây, nhiệt độ.

B. tuổi của cây, nhiệt độ, chu kì quang và hoocmôn ra hoa.

C. hoocmôn ra hoa, chu kì quang, nhiệt độ.

D. tuổi của cây, nhiệt độ và chu kì quang.

Câu 5: Tuổi của cây một năm được tính theo

Quảng cáo

A. Số lóng

B. Số lá

C. Số chồi nách

D. Số cành

Câu 6: Tuổi của cây 1 năm được tính theo:

 A. chiều cao cây

B. đường kính thân

C. số lá

D. đường kính tán lá

Câu 7: Hiện tượng cây chỉ ra hoa sau khi trải qua mùa đông lạnh giá hoặc sử lý nhiệt độ thấp được gọi là

A. Quang gián đoạn

B. Sốc nhiệt

C. Xuân hóa

D. Già hóa

Quảng cáo

Câu 8: Xuân hóa là mối phụ thuộc của cây ra hoa vào

A. độ dài ngày

B. nhiệt độ

C. tuổi cây

D. quang chu kì

Câu 9: Quang chu kỳ là gì ?

A. Là thời gian cơ quan tiếp nhận ánh sang và sản sinh hormone kích thích sự ra hoa

B. Là thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối ( độ dài của ngày, đêm)

C. Là thời gian chiếu sáng kích thích cây ra nhiều rễ và lá

D. Là thời gian cây hấp thụ ánh sáng giúp cho sự ra hoa

Câu 10: Quang chu kì là:

A. Tương quan độ dài ban ngày và ban đêm.

B. Thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối bằng nhau trong ngày

C. Thời gian chiếu sáng trong một ngày.

D. Tương quan độ dài ban ngày và ban đêm trong một mùa.

Câu 11: Mô tả nào dưới đây về quang chu kỳ là không đúng

A. Căn cứ vào quang chu kỳ có thể chia ra 3 loại cây: cây trung tính, cây ngày ngắn, cây ngày dài

B. Ảnh hưởng tới sự phát triển nhưng không tác động đến sự sinh trưởng của cây

C. Là thời gian chiếu sang xen kẽ với bóng tối

D. Tác động đên sự ra hoa, rụng lá, tạo củ di chuyển các hợp chất quang hợp

Câu 12: Mô tả nào dưới đây về quang chu kỳ là đúng

A. Căn cứ vào quang chu kỳ có thể chia ra 3 loại cây: cây trung tính, cây ngày ngắn, cây ngày dài

B. Ảnh hưởng tới sự phát triển nhưng không tác động đến sự sinh trưởng của cây

C. Là biên đọ nhiệt giữa ngày và đêm

D. Tác động đên sự nảy mầm

Câu 13: Cây ngày ngắn là cây:

A. Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 8 giờ.

B. Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 10 giờ.

C. Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 12 giờ

D. Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 14 giờ

Câu 14: Cây ra hoa trong điều kiện thời gian chiếu sáng ít hơn 12h là:

A. Cây ngày ngắn.

B. Cây dài ngày.

C. Cây trung tính.

D. Cây Một lá mầm.

Câu 15: Cây nào thuộc cây ngày ngắn?

A. Cà chua, cây lạc, cây ngô

B. Cây cà rốt, rau diếp, lúa mì, sen cạn, củ cải đường

C. Cà phê, chè, lúa, đậu tương, gai dầu, hoa cúc

D. Cây cà chua, cà rốt, lúa mì, đậu tương

Câu 16: Các cây ngày ngắn là:

A. Thược dược, đậu tương, vừng, gai dầu, mía.

B. Cà chua, lạc, đậu, ngô, hướng dương.

C. Thanh long, cà tím, cà phê ngô, hướng dương.

D. Hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đường.

Câu 17: Xem hình dưới và cho biết ý nào không đúng ?

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 36 năm 2023 (có đáp án)

A. Ánh sáng nhấp nháy trong tối không làm cho cây ngày ngắn ra hoa, còn cây ngày dài vẫn ra hoa

B. Ánh sáng nhấp nháy trong tối không làm cho cây ngày dài ra hoa, còn cây ngày ngắn vẫn ra hoa

C. Cây ngày ngắn không ra hoa vào ngày dài

D. Cây ngày dài không ra hoa vào ngày ngắn

Câu 18: Xem hình dưới và cho biết ý nào đúng ?

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 36 năm 2023 (có đáp án)

A. Ánh sáng nhấp nháy trong tối không làm cho cây ngày ngắn ra hoa, còn cây ngày dài vẫn ra hoa

B. Ánh sáng nhấp nháy trong tối không làm cho cây ngày dài ra hoa, còn cây ngày ngắn vẫn ra hoa

C. Cây ngày ngắn có thể ra hoa vào ngày dài

D. Cây ngày dài ra hoa được vào cả ngày ngắn và ngày dài

Câu 19: Cây ngày dài là cây

A. Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 8 giờ.

B. Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 8 giờ.

C. Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 12 giờ.

D. Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 12 giờ.

Câu 20: Theo quang chu kì, cây rau bina là cây ngày dài ra hoa trong điều kiện

A. chiếu sáng ít nhất bằng 14 giờ

B. chiếu sáng ít hơn 12 giờ

C. chiếu sáng ít hơn 6 giờ

D. ngày dài và ngày ngắn

Câu 21: Cây dài ngày có thể ra hoa trong điều kiện ngày ngắn nếu

A. Chiếu sáng nhân tạo làm cho ngày dài ra

B. Chiếu sáng bổ sung vào ban đêm cho đủ thời gian chiếu sáng cần thiết

C. Xử lý florigen

D. Phun xitokinin trước khi cây trưởng thành

Câu 22: Một cây ngày dài, có độ dài đêm tới hạn là 9 giờ sẽ ra hoa. Chu kì nào dưới đây sẽ làm cho cây này không ra hoa ?

A. Sáng: 14 giờ; tối: 10 giờ.

B. Sáng: 15,5 giờ; tối: 8,5 giờ.

C. Sáng: 16 giờ; tối 8 giờ.

D. Sáng: 4 giờ; tối: 8 giờ.

Câu 23: Phitocrom là

A. Sắc tố cảm nhận quang chu kỳ và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và chứa ở hạt cần ánh sáng để nảy mầm

B. Sắc tố cảm nhận quang chu kỳ có bản chất là phi protein và chứa ở hạt cần ánh sáng để nảy mầm

C. Sắc tố cảm nhận quang chu kỳ và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và chứa ở lá cần ánh sáng để quang hợp

D. Sắc tố không cảm nhận ánh sáng nhưng cảm nhận quang chu kỳ chứa trong các loại hạt cần ánh sáng để nảy mầm.

Câu 24: Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:

A. phitocrom.

B. carotenoid.

C. diệp lục

D. auxin.

Câu 25: Phitocrom Pđx có tác dụng

A. Làm cho hạt nảy mầm, khí khổng mở, ức chế hoa nở

B. Làm cho hạt nảy mầm, khí khổng mở, hoa nở

C. Làm cho hạt nảy mầm, khí khổng đóng, hoa nở

D. Làm cho hạt nảy mầm, khí khổng đóng, ức chế hoa nở

Câu 26: Vai trò của phitocrom ?

A. Tác động đên sự ra hoa, nảy mầm vận động cảm ứng, đóng mở khí khổng

B. Tác động đên sự phân chia tế bào

C. Kích thích sự ra hoa của cây dài ngày

D. Kích thích sự ra hoa của cây ngắn ngày

Câu 27: Hormone florigen có tác dụng

A. Kích thích nảy chồi

B. Kích thích ra hoa

C. Kích thích phát triển rễ

D. Kích thích nảy mầm

Câu 28: Hormone ra hoa có vai trò

A. Kích thích nảy chồi

B. Kích thích nảy mầm

C. Kích thích ra rễ

D. Kích thích ra hoa

Câu 29: Năng suất mía sẽ giảm rõ rệt nếu sinh trưởng và phát triển ở chúng có tương quan

A. Sinh trưởng nhanh hơn phát triển

B. Sinh trưởng chậm hơn phát triển

C. Sinh trưởng và phát triển đều nhanh

D. Sinh trưởng và phát triển bình thường

Câu 30: Khi trồng dâu tằm, thuốc lá nên điều khiển quá trình sinh trưởng, phát triển theo hướng

A. Sinh trưởng nhanh, phát triển chậm

B. Sinh trưởng, phát triển nhanh

C. Sinh trưởng chậm, phát triển nhanh

D. Sinh trưởng và phát triển chậm

Câu 31: Các cây ngày dài là các cây:

 A. Cà chua, lạc, đậu, ngô, hướng dương.

B. Thược dược, đậu tương, vừng, gai dầu, mía

C. Hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đường

D. Thanh long, cà tím, cà phê ngô, huớng dương.

Câu 32: Những cây nào sau đây thuộc cây ngày dài?

A. Dưa chuột, lúa, dâm bụt.

B. Đậu cô ve, dưa chuột, cà chua

C. Cỏ 3 lá, kiều mạch, dâm bụt

D. Cúc, cà phê, lúa

Câu 33: Khoảng tháng 5 – 6 âm lịch, những người trồng quất cảnh thường “đảo quất” nhằm mục đích

A. Hạn chế cây hút chất dinh dưỡng

B. Để giảm rễ phụ

C. Để ép cây ra hoa

D. Để giảm lượng phân phải bón vào thời kỳ cây không có quả

Câu 34: Tại sao lại phải tuốt lá cây đào để chúng nở hoa đúng dịp Tết

A. Để có chỗ cho nụ và hoa nở

B. Để cây chuyển sang giai đoạn ra hoa

C. Để cây không quang hợp

D. Để phá ưu thế ngọn

Câu 35: Đối với các cây trồng lấy sợi như: đay; cây trồng lấy gỗ người ta không cắt ngọn

A. Duy trì ưu thế đỉnh để giúp thân dài nhất

B. Để cho thân cây to, có nhiều nhánh

C. Kích thích mọc các nhánh bên để nâng cao hiệu quả kinh tế

D. Để cây có thể vươn đón ánh sáng

Câu 36: Đối với các cây trồng lấy ngọn cành: bí; mướp, su su người ta thường bấm ngọn nhằm:

 A. Duy trì ưu thế đỉnh để giúp thân dài nhất

B. Để cho thân cây to, có nhiều nhánh

C. Kích thích mọc các nhánh bên để nâng cao hiệu quả kinh tế

D. Để cây có thể vươn đón ánh sáng

Câu 37: Tại sao ở các vườn cây công nghiệp già cỗi người ta thường đốn sát gốc ?

 A. Để trẻ hóa

B. Để cho cây chết, khi đó đào gốc sẽ dễ hơn khi cây sống

C. Để hạn chế chất dinh dưỡng mà cây hút khi đã già

D. Để cây ra hoa

Câu 38: Thỉnh thoảng ta vẫn thấy người nông dân cắt, đốn sát gốc các cây rau sau một thời gian thu hoạch như rau muống, rau ngót để?

A. Để cây ra hoa.

B. Để cho cây chết, khi đó đào gốc sẽ dễ hơn khi cây sống

C. Để hạn chế chất dinh dưỡng mà cây hút khi đã già

D. Để loại bỏ phần thân già cỗi, cho các chồi non khỏe mạnh mọc lên

Bài giảng: Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa - Cô Nguyễn Thị Hoài Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học